Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 236 / februar 2021


SLOVENIJA


Gozdni sklad za Naturo 2000 v 2021

Vlada Republike Slovenije je 18. 2. 2021 sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2021. Ukrepi na območjih Nature 2000 v zasebnih gozdovih so predvideni v višini 750.000 EUR, izvedeni bodo v skladu s programom upravljanja območij Natura 2000 in programom vlaganj v gozdove, na podlagi nacionalnega gozdnega programa. V letu 2020 je bilo v ta namen porabljenih 802.343 EUR. Več.


Jarki na Ljubljanskem barju – dom redkega kačjega pastirja

V okviru projekta PoLJUBA ekipa Krajinskega parka Ljubljansko barje letošnjo zimo nadaljuje z obnovo domovanj koščičnega škratca, ki je pri nas najpogostejši ravno na Ljubljanskem barju. Za to redko vrsto enakokrilega kačjega pastirja je ključno čiščenje odvodnikov, hkrati pa prisotnost jarkov v različnih sukcesijskih fazah na manjših območjih. V okviru projekta zato obnavljajo jarke ter odstranjujejo lesno zarast in kosijo ter s tem krepijo njegovo populacijo na Ljubljanskem barju. Več


Čistili gvano na Goričkem 

Netopirji zimske mesece preživijo v njihovih prezimovališčih v globokem zimskem spanju. Zato je to najprimernejši čas za odstranjevanje netopirskega gvana v njihovih poletnih zatočiščih in kotiščih. Ekipa Krajinskega parka Goričko in  Zavoda RS za varstvo narave je odstranila gvano v cerkvi v Pečarovcih , kjer je poleti največja znana porodniško skupino uhatih netopirjev na Goričkem, ter v cerkvi pri Gradu. Več


Risi na Gorenjskem

Gorenjska in severna Primorska povezujeta JV Alpe in Dinaride in s tem zagotavljata  povezljivost različnih delov populacije risa, zato so doselitve na to območje posebej pomembne za dolgoročno ohranjanje populacije. 

Risa Maksa so lani poleti doselili na Notranjsko, a je v novembru začel svojo pot na Gorenjsko,  se nekaj časa zadrževal na širšem območju Kranjske Gore, se vrnil do obrobja Jelovice in nato zopet vrnil na območje Triglavskega narodnega parka, pot ga je tu vodila okrog Bohinjskega jezera. Več.

Po desetih risjih samcih, ki so jih skupno ujeli v Romuniji in na Slovaškem, je ekipi iz Romunije februarja uspelo ujeti prvo samico. V karanteni v Romuniji čaka na rezultate veterinarskih preiskav. Nato jo bodo skupaj s prvim ujetim samcem preselili na Gorenjsko, več.

Ker je po mnenju ekipe projekta LIFE LYNX ključno sodelovanje z lokalnimi prebivalci, preden doseljeni risi prispejo v prilagoditveni obori, sta se januarja 2021 prvič srečali Lokalni posvetovalni skupini Gorenjska in severna Primorska, več.


Volka Anton povozilo na avtocesti

Ekipa projekta Carnivora Dinarica poroča o volku Antonu, ki je pripadal čezmejnemu tropu. V preteklih mesecih je večkrat prečkal različne ceste in avtoceste, na Hrvaškem je za to redno uporabljal ti. zelene mostove.  Do povoza Antona je nato prišlo na delu avtoceste v bližini Reke pri Grobniku, kjer je avtocesta slabše zavarovana. Ekipa opozarja, da so za živali težava starejše avtoceste brez ali z malo primernimi prehodi za živali, taka je na primer tudi avtocesta Ljubljana – Koper. Več.


Renaturirali mrtvico reke Bistrice

Zavod RS za varstvo narave je v okviru projekta Vezi narave očistil in poglobil mrtvico reke Bistrice v občini Bistrica ob Sotli. Z vzpostavitvijo povezave med mrtvico in reko Bistrico, se bo lahko višek vode iz Bistrice prelival v mrtvico in mrtvica ima lahko sedaj večji pretok vode. Izkopali so odpadke in zemljino in tako uredili dva manjša zatona. Na celotni lokaciji bodo zasadili tudi sadike avtohtonih dreves, kot so vrbe, jelše in jeseni. Več.


Vloga mejic v kmetijstvu: kako jih ohranjamo? 

Mejice so povezovalni element pokrajine. Povezujejo različne življenjske prostore, v katerih ima dobre pogoje za življenje pester nabor rastlinskih in živalskih vrst. O pomenu mejic, vlogi mejic, njenih prebivalcih in projektih s katerimi jih ohranajamo, ter tudi o njihovem vzdrževanju govori prispevek ekipe LIFE IP Natura.


Rezultatsko zasnovani naravovarstveni ukrepi: kmetje naklonjeni 

Raziskava na območju Natura 2000 Kras v sklopu magistrskega dela Tanje Šumrada o preferencah kmetov glede novih oblik naravovarstvenih ukrepov kmetijske politike je pokazala, da je večina naklonjena rezultatsko zasnovanim ukrepoim ter da bi kmetje večinoma sami prepoznali indikatorske vrste rastlin. Avtorica je predlagala tudi prenovo sistema obveznih usposabljanj. Več.
 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE 


EU Strategija prilagajanja in Natura 2000

Evropska komisija je 24. 2. 2021 sprejela novo strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam, v kateri je določen načrt, kako se pripraviti na neizbežne vplive podnebnih sprememb. 

Komisija ugotavlja, da javna uprava in upravljalci območij Natura 2000 potrebujejo usmeritve za primerne pristope k ohranjanju ter strategije prilagajanja. Zato se je z novo strategijo zavezala, da bo prilagajanje vključila v posodobljene smernice o Naturi 2000 in spremembah podnebja ter v smernice za biotski raznovrstnosti prijazno pogozdovanje ter v prihodnjo Gozdarsko strategijo EU. VečStrategija


Gozdarska strategija EU – povabilo javnosti

Evropska komisija vabi javnost, da sporoči svoje mnenje o novi Gozdarski strategiji EU, rok za oddajo mnenj je 19. april 2021.


Dinara – novo zavarovano območje

Hrvaški parlament je februarja 2021 proglasil Naravni park Dinara, ki zajema tudi 11 območij Natura 2000. Več.
 

BRANJE


Trajnostne oblike rekreacije v zavarovanih območjih

Na spletu je objavljena doktorska disertacija Renata Mavri: Vrednotenje in načrtovanje trajnostnih oblik rekreacije v zavarovanih območjih Slovenije, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2020 (pdf, 306 strani).


Odnos kmetov do naravovarstvenih ukrepov kmetijske politike 

Magistrsko delo Tanje Šumrada Preference kmetov glede novih oblik naravovarstvenih ukrepov kmetijske politike, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2020 (pdf, 83 strani) je objavljeno na spletu.


Svet ptic

V decembrski številki revije Svet ptic, ki jo izdaja DOPPS, Urša Koce predstavlja rezultate štetja vranjekov v slovenkem morju leta 2020 – ti kažejo, da je število vranjekov na slovenskih prenočiščih upadlo, da pa se je število osebkov, ki se čez dan zadržujejo razpršeno po slovenskem morju, povišalo.  Lan Hočevar in Miha Krofel sta avtorja članka Risom na pomoč z doselitvijo novih osebkov. 


Ohranjanje krajinskih značilnosti

Članek Tanja Šumrada et al.: Ohranjanje krajinskih značilnosti in njihovo vključevanje v ukrepe slovenske kmetijske politike, objavljen v Geografskem vestniku, ovrednoti upravljanje s krajinskimi značilnostmi v Sloveniji in opredeli ključne potrebe na področju njihove identifikacije, ukrepov in podpornih sistemov za njihovo ohranjanje (pdf, 15 strani).


Turizem in narava

Krajinski park Pivška presihajoča jezera je organiziral predavanje dr. Petra Skoberneta: Turizem in narava. Je sožitje mogoče? (youtube, 1h 38 min)


Čmrlji in čebele samotarke

Predavanje dr. Danila Bevka Zasebno življenje čmrljev in čebel samotark je objavljeno na spletu (youtube, 47 min).


Fotografije z natečaja

V okviru projekta LIFE for Lasca so objavili fotografije z natečaja Motivi Natura 2000


Mokrišča

V projektu LIFE-IP NATURA.SI so uvedli mesečne tematike, prvo so namenili mokriščem. V prispevku Ohranjena mokrišča so ključna za preživete vseh živih bitij na Zemlji izveste več o funkcijah mokrišč, mokriščnih okoljih pri nas in projektih s katerimi ohranjamo mokrišča. V pogovoru s strokovnjakom Primožem Glogovčanom z ZRSVN, izvemo kakšne oblike mokrišč imamo v Sloveniji, katero mokrišče je največje in katero najvišje ležeče v Sloveniji. Poleg številnih drugih zanimivosti nam v video intervjuju pove, katere živali že v imenu razkrivajo, da je njihovo življenjsko okolje močvirje. 


Drava Natura in Natura Mura

Na spletni strani Drava Natura, reka za prihodnost projekta ESRR Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave boste spoznali habitate in vrste ter načrte glede interpretacije ter projektne novice.

Tudi projekt ESRR Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura vabi na svojo novo spletno stran Natura Mura, ki predstavlja habitatne tipe in vrste ter načrtovane točke interpretacije narave ob Muri.


Igra z vrstami – jih poznaš?

Ekipa projekta LIFE NATURAVIVA je pripravila gradivo za zaposlene v vrtcih: Igra z vrstami – jih poznaš? (pdf, 18 strani).  Z njo avtorji Davorin Tome, Mojca Pibernik in Maja Opalički Slabe pomagajo, da otroci prek igre spoznajo biotsko raznovrstnost.


Izkoriščanje energije sonca in vetra – omilitev vplivov

IUCN je izdal Bernnun et al: Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development (pdf, 260 strani) 


Skupnosti ter kulturni in duhovni pomen narave

Izšli sta novi strokovni publikaciji IUCN, in sicer Anthony Charles Communities, conservation and livelihoods (pdf, 154 strani) ter Verschuuren et al.: Cultural and spiritual significance of nature (pdf, 108 strani).


Povezljivost v donavski regiji

V okviru projekta Interreg so izdali gradivo Dare to Connect Transnational guiding principle for Connectivity in the European Green Belt in the Danube region (pdf, 13 strani).


Biotska raznovrstnost tal

Organizacija FAO je objavila poročilo  State of knowledge on Soil Biodiversity: Status, Challenges and Potentialities - Main report .


Priročnik za komuniciranje v varstvu narave

Na spletu je objavljen priročnik Hannah Sophia Weber, Fee Widderich, Heidrun Fammler: Manual for successful communication in nature conservation - practical instructions and theoretical background, 2020 (pdf, 36 strani).


Divjina v Evropi

Objavljena je nova številka biltena European Wilderness and Wildlife Newsletter.


Rešitve so v naravi

Evropska komisija je izdala tematski pregled raziskav, posvečen na naravi temelječm rešitvam Science for Environment Policy Future Brief 24: The solution is in nature (pdf, 84 strani). 

 

Spremembe rabe v zavarovanih območjih

V novi številki revije Acta Geographica Slovenica je objavljen članek M. Žoncová: Land cover changes in protected areas of Slovakia between 1990 and 2018 (pdf, 19 strani). 

 

NAPOVEDNIK

 

3. marec - Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 

31. marec 2021: rok za prijave na razpis programa LIFE za nevladne organizacije NGO4GD.

april 2021: Global Symposium on Soil Biodiversity, Rim, Italija (virtualno)

8. maj – dan ptic selivk / World Migratory Bird Day

20. maj 2020: mednarodni dan čebel

21. maj: Evropski dan  Nature 2000 

22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

maj: Teden slovenskih parkov 

24. maj - Evropski dan parkov

8. junij – Svetovni dan oceanov

11. junij: mednarodni dan risov

25. julij – Mednarodni dan barij

26-27 maj 2021: European River Symposium (virtualno).

31. julij: mednarodni dan rangerjev

3-11 september 2021: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

24- 25. september 2021:  23. zborovanje slovenskih geografov, Slovenj Gradec, ena od tem: narava.


Napoved prireditev v naravnih parkih.
  

NARAVA NA KRATKO


Poziv NVO za predložitev poročil

Ministrstvo za okolje in prostor je pozvalo vse nevladne organizacije, ki so pridobile status v javnem interesu v letu 2019 na področju varstva okolja in ohranjanja narave, naj do 31. marca 2021 predložijo Poročilo o delu z dokazili, Poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti za leti 2019 in 2020 in sprejet Program bodočega delovanja za leti 2021 in 2022. 

 

Brda so slovenski kandidat za nagrado Sveta Evrope za krajino

Ministrstvo za okolje in prostor je kot slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino poslalo projekt Razvoj turistične destinacije Brda. S projektom podpirajokmetijstvo in ohranjajo značilne. Tako naravnan razvoj na dolgoročni ravni ohranja in na novo vzpostavlja terasirano krajino, ki je ključna prvina identitete krajine Brd in ključna prepoznavna značilnost tega območja. Terasirani krajini, ki je osnova za proizvodnjo domačih produktov in za prepoznavnost območja, je tako vrnjena naravovarstvena, krajinska, kmetijska in ekonomska veljava. Več


Postopek za oceno ustavnosti Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera

Vlada je 11.2.2021 v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. točke drugega odstavka 11. člena Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera sprejela odgovor na navedbe Občine Pivka in jih poslala Ustavnemu sodišču Republike Slovenije. Vlada vztraja pri svojih stališčih. Več.


Odgovor na tožbo glede Uredbe o DPN za HE Mokrice

Vlada je 11.2.2021 določila odgovor na tožbo Združenja Rovo zaradi odprave Odločbe Vlade Republike Slovenije prevlada javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave 9. 12. 2020. Vlada meni, da tožba ni utemeljena in predlaga upravnemu sodišču, da jo zavrne. Več.


Naravovarstveni informacijski sistem vključili v načrt razvojnih programov

Vlada je na seji 17. 2. 2021 v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila projekt LIFE NARCIS – naravovarstveni informacijski sistem. Projekt bo potekal do 31. decembra 2024. Več.
 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava