Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 161-162 / november-december 2014

SLOVENIJA


Program za kohezijska sredstva: tudi za Naturo 2000

Evropska komisija je potrdila Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Za »varstvo in izboljšanje biotske raznovrstnosti, varstvo narave in zeleno infrastrukturo« ter za »varstvo, obnovo in trajnostno izkoriščanje območij Natura 2000« bo namenjenih 40 milijonov EUR iz sklada ERDF. Ministrstva bodo lahko objavila javne razpise za sredstva že v prvem polletju leta 2015. Več.


Poročila o monitoringu

Na spletni strani Spremljanje stanja / monitoring sproti objavljamo poročila o monitoringu vrst. Tu je zbranih že preko 80 poročil, ki so bila izdelana na podlagi naročila Ministrstva za okolje in prostor ter Agencije RS za okolje.

Izvajanje monitoringa za spremljanje stanja ohranjenosti vrst državam članicam nalagata Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah, o rezultatih pa morajo poročati. Monitoring ureja tudi Zakon o ohranjanju narave. Z izvajanjem monitoringa se poveča obseg podatkov, ki so podlaga za oceno vplivov na naravo v okviru presoje sprejemljivosti planov in zbrani podatki v določenih primerih že omogočajo izbor variant.


Ptice kmetijske krajine izginjajo

Letošnje leto so pri DOPPS s pomočjo popisov za določitev Slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (SIPKK) sedmo leto zapored znova spremljali stanje gnezdilk slovenske kmetijske kulturne krajine. Rezultati so zaskrbljujoči. V obdobju od leta 2008 se je skupna številčnost 29 značilnih gnezdilk slovenske kmetijske krajine zmanjšala za več kot petino. Več.


V Sečoveljskih solinah skušajo obraniti kolonije čiger v pred zračnimi plenilci

Sive vrane se v času gnezdenja solinskih ptic združijo v večje skupine in družno plenijo jajca čiger. Zato so v Krajinskem parku Sečoveljske soline skupaj s študenti Univerze na Primorskem v letošnjem letu izvedli obsežno raziskavo. Za prihodnje leto načrtujejo ukrepe za odvračanje (pre)velikega števila zračnih plenilcev na gnezdeče čigre in druge solinske ptice. Več.


Sredozemski vranjek – predstavitve za deležnike

V okviru projekta SIMARINE-NATURA so v začetku novembra gostili že drugo delavnico za deležnike. Predstavili so rezultate ekoloških raziskav sredozemskega vranjeka ter protokola za ukrepanje ob pojavu zaoljenih ptic v primeru naftnih razlitij v slovenskem morju. Več.


Koroškim lovcem predstavili Naturo 2000

V sklopu projekta LIFE Wetman so predstavniki Zavoda RS za varstvo narave 26. novembra 2014 izvedli predavanje na temo »Ekološko omrežje Natura 2000 na območju lovišč Koroške lovske zveze«. Lovci so spoznali izbrane Natura 2000 vrste in habitatne tipe, usmeritve upravljanja z divjadjo na območjih NATURA 2000 ter rezultate projekta WETMAN. Več.


Uredili dotok vode za Ormoške lagune

Dokončali so izgradnjo cevovoda, ki z odvzemom vode iz Ormoškega jezera ponovno zagotovi zadosten dotok vode za vzpostavitev mokrišča v nekdanjih bazenih odpadnih vod. Cevovod deluje na principu natege. S tem bodo omogočili, da se ponovno vrnejo redke in ogrožene vrste ptic, za katere je bilo območje Ormoških lagun opredeljeno kot Posebno območje varstva SPA. Več.


Predvidevajo, da je Franček prispel na cilj

Franček, črna štorklja, ki so jo opremili z GPS oddajnikom, je oktobra 2014 preletel Sredozemsko morje in dosegel Tunizijo. Zadnja lokacija, s katere so prejeli signal, je v Nigeriji, že v pasu Sahela. Več. Za ohranjanje črne štorklje imamo v Sloveniji določenih 9 območij Natura 2000.


Pozitivna percepcija tujih turistov za več območij narave, ki so tudi Natura 2000

Raziskava na spletnih družbenih omrežjih, ki jo je naročil SPIRIT, prikazuje, kako na Slovenijo gledajo gostje iz Avstrije in Nemčije. Med ključne fraze pozitivne percepcije so pri Avstrijcih uvrščeni čudovita narava, Triglavski narodni park in Soča. Italijani so dodali še: Ljubljanica, Nemci pa so dodali: Bohinj, Postojnska jama. Vsa našteta območja so tudi območja Natura 2000. Več.


Usposabljanja tudi o ohranjanju narave

Z letom 2015 se bo začel izvajati nov koncept ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 (ukrep KOPOP). Ta predvideva tudi obvezna usposabljanja za prejemnike plačil. Več.


Sporazum o partnerstvu prinaša tudi sredstva za Naturo 2000

Evropska komisija je 30. oktobra 2014 s Slovenijo sklenila „sporazum o partnerstvu“ o uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov za rast in delovna mesta v obdobju 2014–2020.

Za preteklo obdobje (2007–2013) je analiza pokazala, da je bila realizacija pri številu projektov, izvedenih na območju Natura 2000, izredno slaba. Za novo sedemletno obdobje je tema Nature 2000 izpostavljena zlasti na področjih raziskave, poplavna varnost, program razvoja podeželja in ribištvo. Več.


Hiša zelišč – do zelenih delovnih mest

Hiša zelišč se je na natečaju Partnerstva za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti uvrstila med najboljše prakse, ki ustvarjajo zelena delovna mesta in prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja. Pokazala je, da je Natura 2000 lahko tudi razvojna priložnost. Več.


Vodarski dan tudi o Naturi 2000

Na 25. Mišičevem vodarskem dnevu, ki je bil 4. decembra 2014 v Mariboru, so predstavili Program upravljanja Nature 2000 na območjih odvisnih od vode  in obnovo rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji-dosedanji rezultati projekta LIVEDRAVA. Več.


Strokovni posvet Natura 2000 - od določitve k upravljanju

Zavod RS za varstvo narave je 12. novembra 2014 organiziral 9. strokovni posvet z naslovom Natura 2000 - od določitve k upravljanju v Ljubljani. Predstavitvam je sledila vodena razprava na temo Upravljanje Nature 2000 na Ljubljanskem barju. Več.

 

Posvet o naravovarstveni problematiki dvoživk in cest

V organizaciji Herpetološkega društva - Societas herpetologica slovenica so v Ljubljani  4. oktobra 2014 organizirali posvet o dvoživkah in cestah. Tematiko so podrobno predstavili - vrstna pestrost dvoživk, zakonodaja na področju varstva dvoživk ter analiza do sedaj izvedenih varstvenih ukrepov za dvoživke na slovenskih cestah. Pripravili so tudi Poziv pristojnim institucijam. Več.


Ohranjanje narave: medgeneracijsko in s pomočjo iger

Projekt INVOLEN spodbuja medgeneracijsko učenje za prostovoljno ohranjanje narave, ki temelji na igrah. Vključuje prostovoljce s področja varstva narave iz petih evropskih držav. Izbrano naravno območje je lahko tudi območje Natura 2000. Novembra 2014 so objavili razpis. Več.

 

EVROPSKA UNIJA

 

Uredba o invazivnih vrstah objavljena


V Uradnem listu Evropske unije so objavili Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (pdf, 21 strani).

Evropska komisija je objavila študijo Framework for the identification of invasive alien species of EU concern (pdf, 298 strani), ki prinaša znanstvena spoznanja o invazivnih vrstah in bo predvidoma ena od podlag za določitev "seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo" po 4. členu Uredbe EU.


Natura 2000 prispeva k ciljem CBD

Komisar za okolje je oktobra 2014, ob zaključku srečanja pogodbenih partneric Konvencije o biološki raznovrstnosti, izpostavil Naturo 2000 v smislu prispevka EU k doseganju globalnih biodiverzitetnih ciljev. Več.


Srečanje komisije in držav članic

V Rimu so se 26. novembra 2014 sestali direktorji za naravo (program srečanja je na straneh 3-4 – tukaj, predstavitve (tukaj - na dnu strani), zaključki (pdf, 3 strani)).


Grčija naj poroča

Evropska komisija je Grčiji poslala še zadnje opozorilo, saj je to edina država, ki še ni oddala poročila po Direktivi o habitatih; postavila ji je rok 2 meseca. Več.


BRANJE


Naprej k naravi

Izšla je knjiga Georga Monbiota Naprej k naravi - V iskanju očaranosti na mejah ponovne naturalizacije (naslov izvirnika: Feral. Searching for Enchantment on the Frontiers of Rewilding), uredil Luka Omladič, izdala založba Krt, Ljubljana 2014, 355 strani, cena je 25,00 EUR.


Narava Bele krajine v angleškem jeziku

Belokranjski muzej Metlika je izdal knjigo Natural Heritage of Bela Krajina (230 strani), ki je prevod pred letom izšle knjige Narava Bele krajine. Knjiga je delo štiridesetih avtorjev, uredila sta jo Mojmir Štangelj in Mira Ivanovič. Na prodaj je v muzeju v Metliki in Semiču ter v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Cena je 20 EUR.


Varstvo narave

Izšla je 27. številka Varstva narave, ki jo izdaja Zavod RS za varstvo narave. Matej Petkovšek piše o monitoringu habitatov vrst in habitatnih tipov v območjih Natura 2000 z izbranimi kazalci stanja ohranjenosti vodotokov; Sonja Rozman, Davor Krepfl in Metod Rogelj o vplivu prometa na divjega petelina in gozdnega jereba na Jelovici; Klemen Jerina, Miha Krofl in Tomaž Jančar so pregledali učinke odstrela volkov v Sloveniji in presojali skladnosti odstrela z določili Habitatne direktive.  Gregor Danev, Zdravko Kozinc, Jasmina Žujo in Darij Krajčič pišejo o vrednotenju ekosistemskih storitev kot pogoju za trajnostni razvoj. Peter Skoberne piše v spomin Boštjana Anka.


Monitoringi: netopirji, ptice gnezdilke, hrošči, metulji, raki

Objavili smo nova poročila: Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015 (prvo delno poročilo), Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Tea Knapič, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2014 (pdf, 91 strani). Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2014 - 1. del2. del, Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2014 (pdf, 176 strani). Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2013 in 2014 - končno poročilo, Al Vrezec, Špela Ambrožič, Andrej Kapla, Irena Bertoncelj in Dejan Bordjan, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana, 2014 (pdf, 113 strani). Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2014 in 2015, Verovnik Rudi et al., Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2014 (pdf, 10 strani). Vzpostavitev in izvajanje monitoringa populacij ciljnih vrst rakov v letih 2014 in 2015 – delno poročilo. Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2014 (pdf, 15 strani).

 

Upravljanje Nature 2000 in območja, odvisna od vode

Objavljen je članek Program upravljanja Nature 2000 na območjih odvisnih od vode, avtorji so Miha Naglič, Simona Kaligarič, Špela Lorger, Peter Suhadolnik in dr. Tanja Mohorko. V: 25. Mišičev vodarski dan, 2014 (pdf, 4 strani).


Predstavitve o novelaciji Zakona o ohranjanju narave

Objavljene so predstavitve: Sistem varstva narave in novela zakona o ohranjanju narave, Jelka Kremesec Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor, 2014 (pdf, 57 strani); Sistem varstva narave in novela zakona o ohranjanju narave, Jana Vidic, Ministrstvo za okolje in prostor, 2014 (pdf, 35 strani) ter Neposredni nadzor v naravi – sistem in novosti novele Zakona o ohranjanju narave, Jelka Kremesec Jevšenak (pdf, 44 strani).


Ljubljanica povezuje

Izšla je nova, tretja številka glasila Ljubljanica povezuje, ki predstavlja projekt LIFE z istim imenom (pdf, 12 strani).


Triglavski lednik

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane je izdal monografijo z naslovom Triglavski ledenik (pdf, 258 strani). Njeni avtorji so Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Mihaela Triglav Čekada in Matija Zorn. Izšla je v knjižni zbirki Geografija Slovenije. Cena je 20 EUR.


Pragozd – pranarava Kočevske

Izšla je monografija Pragozd – pranarava Kočevske, avtor besedila je Tomaž Hartman, avtorji fotografij so Marko Masterl idr.  Knjiga odstira skrivnosti gozdne pranarave in predstavlja zgodovino in posebnosti teh gozdov. Predstavljene so poučne gozdne pešpoti, ki obiščejo dragoceno naravno dediščino, a le ob robu pragozdnih rezervatov. Izdala in založila: Založba Gozdarskega inštituta Slovenije – Založba Silva Slovenica in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana, 2014. Cena je 22 EUR.

 

Zavarovana območja: okoljska vzgoja in ekoturizem

Stubelj Ars, Mojca: Decision support in the implementation of sustainable development in protected areas regarding environmental education and ecotourism, Doktorska disertacija. Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za umetnost, Nova Gorica, 2014 (pdf, 207 strani). Mojca Stubelj Ars: Assessment of environmental education indicators in Triglav National Park, Slovenia. V: 5th Symposium Conference Volume for Research in Protected Areas, 10 to 12 June 2013, Mittersill, str. 751 – 754. Mojca Stubelj Ars in Marko Bohanec: Towards the ecotourism: A decision support model for the assessment of sustainability of mountain huts in the Alps. V: Journal of Environmental Management 91 (2010).


Vožnja s kolesi in jahanje v gozdu

Zavod za gozdove Slovenije je izdelal conacijo gozdnega prostora z vidika njegove rabe za rekreacijo in turizem. Prikazana so območja, kjer sta jahanje in vožnja s kolesi možna po strokovni presoji in območja, kjer sta možna po označenih vlakah. Conacija je sestavni del načrtov gozdnogospodarskih območij za obdobje 2011-2020, karti Slovenije sta na voljo v formatu jpg in shp.


Nova številka časopisa Svet pod Triglavom


Izšla je 21. številka časopisa Triglavskega narodnega parka za prebivalce, obiskovalce, ljubitelje in podpornike parka. Preberete lahko prispevke o rojstvu TNP, stavbni tipologiji v narodnem parku, sledenju volkov, opazovanju gamsov in kozorogov, o novostih na področju informacijskih središč TNP in pogovor z namestnico generalnega sekretarja pri stalnem sekretariatu Alpske konvencije Simono Vrevc.


O rebrinčevolistni hladnikiji

Nina Šajna, Jelka Šuštar Vozlič in Mitja Kaligarič so v zadnji številki revije Acta Botanica Croatica objavili članek New insights into the anatomy of an endemic Hladnikia pastinacifolia Rchb.. V članku se avtorji poglabljajo v anatomijo našega prominentnega endemita, tudi Nature 2000 vrste. Nova spoznanja iz zgradbe peloda, listov in korenin nam pomagajo razumeti biologijo in ekologijo tega predledenodobnega relikta, kakor tudi njeno obstojnost v času.“


Acta Carsologica

Izšla je nova izdaja osrednje krasoslovne revije Acta Carsologica (43-1). Nekaj člankov je posvečenih tudi živalstvu in rastlinstvu v jamah.


Rastlinsko bogastvo Slovenije

Vlada RS na svoji spletni strani v angleškem jeziku predstavlja 20 cvetočih rastlin Slovenije: Pearls of the floral wealth of Slovenia.

 

Predstavitve s srečanja direktorjev za naravo

Prezentacije s srečanja direktorjev za naravo, ki je bilo 25. in 26. novembra v Rimu, so:
Rob van Brouwershaven: 'The Natural Way Forward' the Dutch National Vision on Nature (pdf, 11 strani); Fitness Check (pdf, 8 strani);  Jussi Päivinen: Restoration (pdf, 27 strani); Piero Genovesi: Implementation phase of the Invasive Alien Species Regulation (pdf, 25 strani) ter François Wakenhut: Financing (pdf, 8 strani).

 

Invazivne tujerodne vrste - EU

Evropska komisija je objavila študijo Framework for the identification of invasive alien species of EU concern (pdf, 298 strani).


Parks

Novembra je izšla nova številka revije Parks, ki je posvečena upravljanju zavarovanih območij, izdaja jo IUCN (pdf, 138 strani).


Parki Dinarskega loka

Objavili so rezultate 3. mednarodne konference parkov Dinarskega loka, ki je bila oktobra 2014 na Brionih (pdf, 11 strani).


O doživljajskem turizmu

Poročilo sta pripravili Svetovna turistična organizacija in Združenje za doživljajski turizem (Adventure Travel Trade Association). Poročilo izpostavlja tesno povezanost doživljajskega in odgovornega turizma (pdf, 88 strani).

 

NAPOVEDNIK

3-6 februar 2015INTERLAKEN+10: Governing Forest Landscapes, Interlaken, Bern, Švica.

17-20 marec 2015:  IV Mediterranean Forest Week, Barcelona, Španija.

15-17 april 2015: delavnica Alpine Grassland Management Workshop, Kapuzinerhof, Laufen, Nemčija.

30. april 2015: rok za prijave na razpis Evropsko tekmovanje v kreiranju naravovarstvenih iger INVOLEN.

2-6 avgust 201527th International Congress for Conservation Biology (ICCB) 4th European Congress for Conservation Biology (ECCB), Montpellier, Francija.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO


Vlada spremenila Uredbo o določitvi divjadi in lovnih dob

Vlada RS je 13. novembra 2014 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob. V uredbi se kot divjad dodatno določa šakal. Spreminja se  lovna doba pri divjem prašiču, navadnem jelenu in damjaku, pižmovki, fazanu, sivi vrani in šoji. Lažja bo uporaba pasti lovk.


Nova verzija programa za razvoj podeželja

Slovenija je v začetku decembra Evropski komisiji poslala novo verzijo programa za razvoj podeželja (pdf, 824 strani) in jo 9. decembra 2014 prestavila javnosti (več, predstavitve). Kmetijsko-okoljsko-podnebnim plačilom je namenjenih 203,6 mio EUR od skupno 1,1 milijarde EUR javnih sredstev.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava