Skip to main content

Poročila

Poročila Republike Slovenije po Direktivi o pticah

Direktiva o pticah državam članicam EU nalaga dve vrsti poročanj, in sicer:

  • poročila o izvajanju nacionalnih predpisov, skladno z 12. členom direktive
  • poročila o izdaji dovoljenj o odvzemih, skladno z 9. členom direktive

Direktiva o pticah v 12. členu določa, da države članice EU vsakih šest let predložijo Evropski komisiji poročilo o izvajanju nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive. V Sloveniji ta poročila pripravlja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Poročila Republike Slovenije o izvajanju Direktive 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic od leta 2005:

Poročila o izdaji dovoljenj o odvzemih

Direktiva o pticah v 9. členu določa, da morajo države članice EU vsako leto poročati o odstopanjih od 5. člena direktive s poročili o izdaji dovoljenj o odvzemih, do katerih pride na primer zaradi zdravja in varstva ljudi, varnosti v zračnem prometu, varstva rastlinstva in živalstva, raziskovanja itd. Od leta 2009 poročanje poteka preko spletnega portala Evropske okoljske agencije (European Environment Agency). Redno poročanje za Slovenijo izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje.

Poročila Republike Slovenije po Direktivi o habitatih

Direktiva o habitatih državam članicam EU nalaga dve vrsti poročanj, in sicer:

  • poročila o izvajanju ukrepov, skladno z 17. členom direktive
  • poročila o izdaji dovoljenj o odvzemih, skladno s 16. členom direktive

Poročila Republike Slovenije o izvajanju ukrepov

Direktiva o habitatih v 17. členu določa, da države članice EU vsakih šest let pripravijo poročilo o izvajanju ukrepov, ki so sprejeti po tej direktivi. Poročilo vključuje informacije o ohranitvenih ukrepih iz člena 6 (1), vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje ohranjenosti naravnih habitatnih tipov iz Priloge I in vrst iz Priloge II ter glavne rezultate spremljanja stanja iz 11. člena. Poročila država članica posreduje Evropski komisiji v obliki, ki jo določi odbor, in je javno dostopno. Redno poročanje Slovenije po tem členu izvaja Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

Poročila Republike Slovenije o izdaji dovoljenj o odvzemih

v 16. členu določa, da morajo države članice vsaki dve leti poročati o odstopanju od direktive – poročila o izdaji dovoljenj o odvzemih (npr. zaradi zdravja in varstva ljudi, škod v kmetijstvu, varstva rastlinstva in živalstva, raziskovanja). Od leta 2009 poročanje poteka preko spletnega portala Evropske okoljske agencije (European Environment Agency). Redno poročanje za Slovenijo izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava