Skip to main content

Zavod za gozdove Slovenije

Zavod za gozdove Slovenije je ustanovila Republika Slovenija z Zakonom o gozdovih v letu 1993 in opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih Slovenije, ne glede na njihovo lastništvo. Oblikoval se je iz dela strokovnega osebja nekdanjih gozdnih gospodarstev, ki so gospodarila z gozdovi v 14 gozdnogospodarskih območjih, ki so bila oblikovana že desetletja prej z odlokom Vlade SRS. Od tu tudi 14 območnih enot Zavoda, njegova Centralna enota pa se je ob ustanovitvi oblikovala na novo. V sestavi ZGS je tudi 10 lovišč s posebnim namenom s skupno površino približno 200.000 hektarov. ZGS zaposluje približno 700 ljudi na področju javne gozdarske službe in približno 70 ljudi, pretežno lovcev, v loviščih s posebnim namenom.

Glavne aktivnosti zavoda: 

 • izdelava gozdnogospodarskih, gozdnogojitvenih in lovsko-upravljavskih načrtov,
 • vodenje podatkov o gozdovih in divjadi,
 • sodelovanje pri prostorskem načrtovanju in izdaja soglasij za posege v gozdni prostor,
 • določitev in odreditev potrebnih gojitvenih in varstvenih del v gozdovih,
 • strokovna izbira drevja za posek – vselej v sodelovanju z lastnikom gozda,
 • svetovanje lastnikom gozdov pri izvedbi del v gozdovih,
 • zagotavljanje semena in sadik gozdnega drevja,
 • usmerjanje in prevzemanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah, določanje režimov prometa na gozdnih cestah,
 • prevzemanje vseh opravljenih del, ki so (so)financirana iz državnega proračuna,
 • izvajanje javne naloge iz področja ohranjanja narave v zvezi z velikimi zvermi,
 • usposabljanje lastnikov gozdov za strokovno in varno delo v gozdovih,
 • populariziranje gozdov in gozdarstva ter osveščanje javnosti o pomenu gozdov in njihovih vlogah.

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji se izvaja na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti, ki jih Zavod za gozdove uresničuje s celovitim in načrtnim usmerjanjem razvoja gozdov. Ohranjenost naših gozdov in njihovega biotskega bogastva je rezultat več kot sto let načrtnega in strokovnega gospodarjenja z gozdovi, zato ne preseneča podatek, da se v Sloveniji 71% površine območij Natura 2000 nahaja v gozdovih. Zavod za gozdove Slovenije bo v projektu sodeloval tako pri analizi doslej izvedenih ukrepov v teh območjih kot tudi pri določitvi ukrepov v prihodnje, izvajanju aktivnosti v pilotnih območjih, izboljševanju vedenja o stanju HT in vrst, vzpostavitvi naravovarstvenega nadzora in izboljšanju integracije upravljanja Nature 2000 v sistem gospodarjena z gozdovi.

Drugi LIFE projekti zavoda:

Kontakti:
Zavod za gozdove Slovenije
Večna pot 2, 1001 Ljubljana
e-pošta: zgs.tajnistvo@zgs.gov.si
Telefon: 01 470 00 50
http://www.zgs.gov.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava