Skip to main content

Gradnja

Kdaj se kot lastnik zemljišča obrnem na MNVP, MOPE in kdaj na ZRSVN?

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN): za gradnjo objekta na območju, ki ima poseben status na področju ohranjanja narave in je v skladu z Gradbenim zakonom potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je potrebno pridobiti mnenje Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN).

Lastnikom zemljišč, ki načrtujejo posege na zemljiščih, ki sodijo v območje Natura 2000, svetujemo, da od ZRSVN pred začetkom upravnih postopkov pridobijo predhodne informacije o morebitnih pogojih, usmeritvah in omejitvah, katere lahko investitorji še pred oddajo vlog za pridobitev gradbenega dovoljenja ali naravovarstvenega soglasja vključijo v pripravo projektov. Na ta način so vloge vsebinsko in tehnično bolje pripravljene in popolne, kar močno prispeva k hitrejšemu reševanju vlog. ZRSVN je mnenjedajalec za področje ohranjanja narave (v veliko primerih je potrebno pridobiti tudi mnenja drugih mnenjedajalcev s področja voda, kulture ipd.).

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) vodi upravne postopke izdaje dovoljenj za promet z zemljišči (prodaja, menjava) in izdaja naravovarstvena soglasja. Naravovarstveno soglasje potrebujete v primeru, da se gradnja objekta, za katerega ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, izvaja na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status.

Če gre samo za zemljišča s statusom Natura 2000, potem za prodajo/menjavo/predkupno pravico po Zakonu o ohranjanju narave (ZON) ne potrebujete mnenja ali soglasja MNVP ali ZRSVN.

Naravovarstvenega soglasja v skladu z Zakonom o ohranjanju narave ni potrebno pridobiti, če je za gradnjo objekta predpisan postopek presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V tem primeru se namesto naravovarstvenega soglasja izda okoljevarstveno soglasje, za katerega so pristojni na Ministrstvu za okolje, podnebje in energetiko (MOPE).

Ali pri nakupu ali prodaji zemljišča na območju Nature 2000 potrebujem kakršno koli soglasje?

Če ima zemljišče samo status varovanega območja Natura 2000 (in se ne nahaja tudi na zavarovanem območju ali na območju naravne vrednote), potem za promet s tem zemljiščem ni treba pridobiti mnenj, dovoljenj ali soglasij Ministrstva za naravne vire in prostor in Zavoda RS za varstvo narave.

Promet z zemljišči je omejen v primeru, da se zemljišče nahaja na zavarovanem območju ali na območju naravne vrednote in je v lasti Republike Slovenije. Na zavarovanih območjih ima Republika Slovenija (upravljavec zavarovanega območja) predkupno pravico. 

Kako poteka postopek za naravovarstveno soglasje, ki ga izdaja MNVP?

1. korak: Predlagatelj vloži vlogo

Vloga za pridobitev naravovarstvenih pogojev

Investitor pred začetkom izdelave dokumentacije za pridobitev naravovarstvenega soglasja pridobi naravovarstvene pogoje. Vlogi je potrebno priložiti idejno zasnovo ali projekt, ki je obdelan na višji ravni.

Vloga za pridobitev naravovarstvenega soglasja

V primeru izdaje naravovarstvenih pogojev mora investitor oz. projektant v nadaljevanju postopka pridobiti naravovarstveno soglasje. Vlogi je potrebno priložiti del projekta, ki je v zvezi s predmetom soglašanja, torej tisti del, na katerega so se nanašali izdani naravovarstveni pogoji, da lahko MOP preveri, ali je projekt izdelan v skladu z izdanimi naravovarstvenimi pogoji.

Investitor lahko vloži vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja tudi brez predhodne pridobitve naravovarstvenih pogojev.

2. korak: Pristojni organ pregleda vlogo in pozove k morebitni dopolnitvi

Po prejemu vloge MNVP najprej preveri popolnost vloge, kajti roki za izdajo naravovarstvenih pogojev oz. naravovarstvenega soglasja začnejo teči šele od vložitve popolne vloge. V kolikor vloga ni dopolnjena v zahtevanem roku, MNVP postopek izdaje naravovarstvenih pogojev oz. soglasja zaključi, in sicer z izdajo sklepa, s katerim se vloga stranke zavrže.

Sklep o zavržbi po 129. členu Zakona o splošnem upravnem postopku izda MNVP tudi v primeru, ko se na podlagi pregleda lokacije posega ugotovi, da se bo poseg izvajal na območju, ki na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave nimajo posebnega statusa, ali da pri predvidenemu posegu ne gre za poseg v naravo, za katerega je s predpisom določeno, da je za njegovo izvedbo treba pridobiti naravovarstveno soglasje.

V primeru popolne vloge MNVP postopek nadaljuje.

3. korak: Pristojni organ pridobi strokovno mnenje

Ko gre za poseg na zavarovanih območjih in na območjih Nature 2000 ter njenem vplivnem območju (varovana območja), je za vsak poseg v naravo potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

Odločba, s katero se dovoli poseg v naravo, je nična, v kolikor presoja sprejemljivosti ni bila izvedena (33a. člen ZON).

Presojo sprejemljivosti na podlagi zahteve MNVP izvede organizacija, pristojna za ohranjanje narave (Zavod RS za varstvo narave), ki poda strokovno mnenje glede sprejemljivosti vplivov posega v naravo na varovana območja. Mnenje vsebuje oceno o vplivih oz. posledicah nameravanega posega na varstvene cilje varovanih območij in navedbo morebitnih omilitvenih ukrepov (105a. člen ZON).

Rok za izdajo mnenja za enostavne objekte je 15 dni od prejema zahteve na MNVP.

4. korak: Pristojni organ poda odločitev

Po prejemu mnenja z oceno o vplivih posega na varstvene cilje mora MNVP v 8 dneh izdati oz. zavrniti izdajo naravovarstvenega soglasja. Pri tem ima štiri možnosti:

  • izda naravovarstvene pogoje, v kolikor je poseg v naravo pogojen z izvedbo omilitvenih ukrepov;
  • izda naravovarstveno soglasje, v kolikor omilitveni ukrepi niso potrebni, ker je gradnja objekta ugodno ocenjena (v tem primeru se morebitna vloga za izdajo naravovarstvenih pogojev šteje kot vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja);
  • izda naravovarstveno soglasje s pogoji, v katerem se na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati pri nadaljnji rabi objekta, da bi preprečil, zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na naravo. Določijo se lahko tudi pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati v času gradnje.
  • zavrne izdajo naravovarstvenega soglasja, v kolikor je gradnja objekta neugodno ocenjena, ker bi poseg škodljivo vplival na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost (v tem primeru se morebitna vloga za izdajo naravovarstvenih pogojev šteje kot vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja).

Veljavnost

Naravovarstveni pogoji prenehajo veljati, če v dveh letih po njihovi izdaji ni vložena vloga za pridobitev naravovarstvenega soglasja.

Naravovarstveno soglasje preneha veljati, če se poseg, zaradi katerega je bilo soglasje dano, ne začne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomočnosti.

5. Kje najdem obrazce in navodila za vlogo za naravovarstveno soglasje? Katere dokumente mora vsebovati in kako dolgo poteka ta postopek?

Vlogo za naravovarstveno soglasje lahko oddate prek spleta na portalu e-VEM.

Pred pričetkom izpolnjevanja vloge se je potrebno prijaviti v e-VEM. Za vlaganje digitalno podpisanih vlog uporabljamo skupno storitev državne uprave SPOT. Sistem samodejno vpiše vse uporabnikove podatke, ki so že na voljo v bazah državne uprave. Vlagatelj izpolni preostala polja in doda morebitne priloge, pri čemer so mu v pomoč obsežna navodila.

Vloge so dostopne na portalu SPOT. Za fizične osebe so na portalu dostopni tudi obrazci vlog za tisk. 

Vloga za naravovarstveno soglasje mora poleg v celoti izpolnjene vloge (obrazec vloge) vsebovati tudi:

  • grafični prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razvidna njegova tlorisna velikost, odmiki od sosednjih zemljišč in sosednjih objektov,
  • grafični prikaz značilnih prerezov (profilov),
  • idejno zasnovo ali projekt, ki je obdelan na višji ravni in
  • pooblastilo o zastopanju (v kolikor zahteve ne vlaga investitor).

Kadar ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki čimprej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za začetek postopka. V drugih primerih, ko se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih.

Na koga se lahko obrnem pri načrtovanju posegov na parcelah ali delu parcel, vključenih v območje Nature 2000, ali za uradno informacijo o vključenosti parcele v območje Nature 2000? 

V primeru načrtovanja posegov na parcelah ali delu parcel, vključenih v območje Nature 2000, ali za uradno informacijo o vključenosti parcele v območje Nature 2000 se obrnite na pristojno upravno enoto RS ali območno enoto Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) (v primeru potrebnega gradbenega dovoljenja). Če gradbeno dovoljenje ni potrebno, pa za poseg potrebujete naravovarstveno soglasje in pogoje Ministrstva za naravne vire in prostor.

V kateri območni enoti leži vaša parcela, lahko preverite v pregledovalniku Naravovarstveni atlas, kjer med sloji poiščete meje območij javnih služb in organizacij ter izberete »ZRSVN – območne enote«. Območja Nature 2000 ne potekajo po parcelnih mejah. Tako je lahko le del parcele vključen v območje Nature 2000.

Kakšni so pogoji, npr. merila, da lahko kdorkoli, npr. svojo parcelo - zemljišče, vključi v Naturo 2000?

V skladu z Direktivo o habitatih in Direktivo o pticah se območja Nature 2000 določajo na strokovnih podlagah o vrstah in habitatnih tipih. Na njihovi osnovi Ministrstvo za naravne vire in prostor pripravi predloge območij, ki so usklajeni z različnimi sektorji in lokalnimi skupnostmi, potrdi pa jih Vlada Republike Slovenije.

Zanimam se za prodajo/nakup zemljišča, ki po podatkih iz Potrdila o namenski rabi leži v območju ohranjanja narave (EPO), akt o zavarovanju: Uredba o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000). Ali potrebujem soglasje ali kakšno drugo potrdilo, dovoljenje za prodajo/nakup dotične nepremičnine? 

Če ima zemljišče samo status varovanega območja Nature 2000 (in se ne nahaja tudi na zavarovanem območju ali na območju naravne vrednote), potem za promet s tem zemljiščem ni treba pridobiti mnenj, dovoljenj ali soglasij Ministrstva za naravne vire in prostor in Zavoda RS za varstvo narave. 

Promet z zemljišči je omejen v primeru, da se zemljišče nahaja na zavarovanem območju ali na območju naravne vrednote in je v lasti Republike Slovenije. Na zavarovanih območjih ima Republika Slovenija (upravljavec zavarovanega območja) predkupno pravico. 

Na zemljišču, ki leži na območju Triglavskega narodnega parka, želim izvesti pravni posel. Katere dokumente moram urediti?

Če se vaše zemljišče nahaja na območju Triglavskega narodnega parka, Zakon o ohranjanju narave (ZON) in Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) določata, da morate v primeru prodaje nepremičnin v Triglavskem narodnem parku o tem obvestiti upravljavca zavarovanega območja, kar storite s posebnim obrazcem. To velja v primeru prodaje vodnih, gozdnih, kmetijskih in tudi stavbnih zemljišč. Obrazcu priložite zahtevane priloge – potrdilo o namenski rabi zemljišča in pooblastilo, če ima pooblaščenca, lahko tudi veljaven zemljiškoknjižni izpisek in mapno kopijo zemljišč.

Na tej povezavi najdete obrazec in opis celotnega postopka, za kakršna koli vprašanja pa se obrnite na tajništvo (04/5780-200, triglavski-narodni-park@tnp.gov.si) ali strokovnega sodelavca Javnega zavoda Triglavski narodni park Gregorja Vidmarja (gregor.vidmar@tnp.gov.si).

Po pridobitvi mnenja oz. odgovora o predkupni pravici Javnega zavoda Triglavski narodni park ni potrebno pridobiti dodatnih soglasij Ministrstva za naravne vire in prostor za promet z zemljišči na zavarovanem območju.

Na območju Nature 2000 želim postaviti objekt, ga rekonstruirati ali izvesti vzdrževalna dela. Na koga se lahko obrnem?

V kolikor je poseg glede na prostorske akte mogoč (občinski prostorski načrt), je na območjih Nature 2000 za posege potrebno pridobiti mnenje in soglasje ali pogoje Zavoda RS za varstvo narave (v primeru potrebnega gradbenega dovoljenja) ali naravovarstveno soglasje in pogoje na Ministrstvu za naravne vire in prostor (ko gradbeno dovoljenje ni potrebno). 

Gradbeni zakon, Uredba o razvrščanju objektov in pripadajoča tehnična smernica TSG-V-006: 2022 Razvrščanje objektov razvrščajo objekte na zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte in določajo, ali je zanje gradbeno dovoljenje potrebno, ali gre za nezahteven objekt in ni treba izdelati projektne dokumentacije, ali je objekt tako enostaven, da celo gradbeno dovoljenje ni potrebno.

V Uredbi o razvrščanju objektov so podrobneje opredeljena vzdrževalna dela (priloga 3) in manjše rekonstrukcije (priloga 2). Za vzdrževalna dela in manjše rekonstrukcije ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Če ozemlje leži na območju zavarovanega območja, je priporočljivo, da o načrtovanem posegu obvestite tudi upravljalca zavarovanega območja.

Tudi za izvedbo rekonstrukcije stavbe je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, zato je v območju Nature 2000 potrebno pridobiti tudi mnenje in soglasje ali pogoje Zavoda RS za varstvo narave.

Za naravovarstveno mnenje in soglasje ali pogoje ter ostale informacije se obrnite na pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave

Če ozemlje leži na območju zavarovanega območja, je priporočljivo, da o načrtovanem posegu obvestite tudi upravljalca zavarovanega območja.

Kje lahko preverim, ali lahko postavim sončno elektrarno na območju Nature 2000?

Osnova za vse posege so veljavni prostorski akti, občinski prostorski načrti, ki v prvi vrsti določajo namensko rabo zemljišč in možnosti. Tako predlagamo, da najprej preverite možnosti vaših posegov na pristojni občini ali upravni enoti

V kolikor je poseg glede na prostorske akte mogoč, je zaradi vključenosti v območje Natura 2000 potrebno pridobiti mnenje in soglasje ali pogoje Zavoda RS za varstvo narave (v primeru potrebnega gradbenega dovoljenja) ali naravovarstveno soglasje in pogoje na Ministrstvu za naravne vire in prostor (ko gradbeno dovoljenje ni potrebno). 

Za mnenje in soglasje ali pogoje se obrnite na pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.

Ali na zemljišču, ki je pod okriljem Nature 2000, lahko postavim čebelnjak?

Na kmetijskem zemljišču je dovoljeno postaviti čebelnjak v obliki lesenega enoetažnega pritličnega objekta na točkovnih temeljih s tlorisno površino do vključno 40 m2, v kolikor to dopuščajo prostorski akti lokalne skupnosti (Zakon o kmetijskih zemljiščih, 3.č člen, točka i). 

Osnova za vse posege so veljavni prostorski akti, občinski prostorski načrti, ki v prvi vrsti določajo namensko rabo zemljišč in možnosti. Tako predlagamo, da najprej preverite možnosti vaših posegov na pristojni občini ali upravni enoti.

V kolikor je poseg glede na prostorske akte mogoč, je na območjih Nature 2000 potrebno pridobiti mnenje in soglasje ali pogoje Zavoda RS za varstvo narave (v primeru potrebnega gradbenega dovoljenja) ali naravovarstveno soglasje in pogoje na Ministrstvu za naravne vire in prostor (ko gradbeno dovoljenje ni potrebno). 

Katera dovoljenja potrebujem za gradnjo hleva v območju Nature 2000?

Osnova za vse posege v prostor so veljavni prostorski akti, občinski prostorski načrti, ki v prvi vrsti določajo namensko rabo zemljišč in možnosti. Tako predlagamo, da najprej preverite možnosti vaših posegov na pristojni občini ali upravni enoti.

V kolikor je poseg glede na prostorske akte mogoč, je na območjih Nature 2000 potrebno pridobiti mnenje in soglasje ali pogoje Zavoda RS za varstvo narave (v primeru potrebnega gradbenega dovoljenja) ali naravovarstveno soglasje in pogoje na Ministrstvu za naravne vire in prostor (ko gradbeno dovoljenje ni potrebno). 

Za mnenje in soglasje ali pogoje se obrnite na pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave

Želim postaviti zbiralnik vode – betonski, zakopan v zemljo. Ali z vaše strani potrebujem kakšno soglasje?

Za vse posege (med katere sodi tudi vkop zbiralnika za vodo) je na območjih Nature 2000 ali zavarovanih območjih potrebno pridobiti mnenje in soglasje ali pogoje Zavoda RS za varstvo narave (v primeru potrebnega gradbenega dovoljenja) ali naravovarstveno soglasje in pogoje na Ministrstvu za naravne vire in prostor (ko gradbeno dovoljenje ni potrebno). 

Zbiralnik za vodo do 250 m3 sodi med t. i. enostavne objekte, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno. Potrebno pa je pridobiti naravovarstveno soglasje in pogoje Ministrstva za naravne vire in prostor. Vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja je dostopna na tej povezavi

Ker gre za zbiralnik vode, potrebujete tudi vodno dovoljenje Direkcije RS za vode. Za vodno dovoljenje se obrnite na pristojni sektor območja Urada za upravljanje z vodami, Direkcije RS za vode

Ali v območju Nature 2000 lahko postavim planinski bivak ali turistični objekt (npr. glamping hišice)?

Osnova za vse posege v prostor so veljavni prostorski akti, občinski prostorski načrti, ki v prvi vrsti določajo namensko rabo zemljišč in možnosti. Tako predlagamo, da najprej preverite možnosti vaših posegov na pristojni občini ali upravni enoti

V kolikor je poseg glede na prostorske akte mogoč, je na območjih Nature 2000 potrebno pridobiti mnenje in soglasje ali pogoje Zavoda RS za varstvo narave (v primeru potrebnega gradbenega dovoljenja) ali naravovarstveno soglasje in pogoje na Ministrstvu za naravne vire in prostor (ko gradbeno dovoljenje ni potrebno). 

Za mnenje in soglasje ali pogoje ter dodatne informacije se obrnite pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave.

V primeru, da načrtovana lokacija bivaka leži v zavarovanem območju, je potrebno upoštevati tudi varstvene režime v zavarovanem območju. V kolikor načrtovana lokacija novega bivaka leži v zavarovanem območju, predlagamo, da možnost umeščanja bivaka preverite pri upravljavcu zavarovanega območja. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava