Skip to main content

Urejanje poti

Želim urediti in označiti kolesarsko pot/stezo (bike trail). Kaj vse moram urediti?

Zakon o ohranjanju narave v 28.d členu omogoča kolesarjenje v naravnem okolju po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali upravljavec poti. Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen tudi utrjen. V primeru urejanja obstoječih poti potrebujete soglasja lastnikov zemljišč, po katerih teče pot, in mnenje ali soglasje organizacij, pristojnih za upravljanje gozdnih, kmetijskih ali vodnih zemljišč. 

V primeru urejanja kolesarske poti na območju Nature 2000, vam svetujemo, da o nameri urejanja poti obvestite tudi vašo območno enoto Zavoda RS za varstvo narave, ki vam izda naravovarstveno mnenje. 

Potek poti po gozdnem zemljišču: V gozdnem prostoru je dovoljena vožnja po gozdnih prometnicah, v kolikor na njej ni predpisanega drugačnega prometnega režima. Uporabo gozdnih poti za kolesarjenje ureja 40. člen Zakona o gozdovih. Poti za kolesarjenje v gozdu sporazumno določijo in označijo lastniki gozdov, Zavod za gozdove in pristojna lokalna skupnost. Za urejanje obstoječih poti na območju gozda za namen gorsko kolesarske poti je potrebno pridobiti mnenje Zavoda za gozdove Slovenije. Vlogo za izdajo soglasja, ki je dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije, oddate na območni enoti Zavoda za gozdove. Nanjo se lahko obrnete tudi v primeru iskanja informacij o lastnikih.

Potek poti po kmetijskem zemljišču: Kolovozi oziroma poljske poti so prednostno namenjene izvajanju kmetijske dejavnosti, vožnji kmetijske mehanizacije za dostop do kmetijskih zemljišč (7. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih). V primeru poteka kolesarske poti čez kmetijsko zemljišče se za mnenje obrnite na območno enoto Kmetijsko gozdarskega zavoda

Potek poti po vodnem zemljišču: V primeru posegov ob in na vodotokih, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje (na podlagi 150. člena Zakona o vodah). Tako je potrebno v primeru umeščanje kolesarske poti za npr. prečenje vodotoka pridobiti soglasje Direkcije RS za vode. Vloga za vodno soglasje je dostopna na tej povezavi; vlogo oddate na Direkcijo RS za vode na elektronski naslov gp.drsv@gov.si.

Za označitev poti v naravi na območju Nature 2000 potrebujete naravovarstveno soglasje in pogoje Ministrstva za okolje in prostor. Vloga za izdajo naravovarstvenega soglasja je dostopna na tej povezavi.

Nekaj priporočil v primeru gradnje nove gorsko kolesarske poti

V primeru gradnje nove gorsko kolesarske poti je poleg soglasij in mnenj zgoraj omenjenih institucij potrebno določiti tudi obseg izvedenih posegov v prostor.

Glede na metode dela, ki jih boste uporabili pri urejanju poti, je odvisno, ali se urejanje kolesarske poti smatra kot umeščanje objekta v prostor.

Kolesarska pot se ne smatra kot objekt, če pri urejanju obstoječe poti niso uporabljene gradbene metode dela in gradbeni materiali. Na primer, če zgolj odstranjujete odpadli rastlinski material. 

Če so pri urejanju poti uporabljene gradbene metode dela in gradbena mehanizacija, se kolesarska pot smatra kot objekt. Po Uredbi o razvrščanju objektov so pešpoti in kolesarske poti klasificirane kot CC-SI 21121 Lokalne ceste in javne poti, ne kategorizirane ceste in gozdne ceste. Po Prilogi 1 uredbe se pešpoti in kolesarske poti razvrščajo med enostavne in nezahtevne objekte v skladu s splošnimi merili (določena v 8. členu Uredbe). Za več informacij glede vrste objekta se obrnite na pristojno upravno enoto

Od velikosti objekta je odvisno, ali potrebujete zanj gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za nezahtevne objekte, za enostavne objekte pa ni potrebno.

Potek poti po območjih varovanja narave: Če bo vaša kolesarska pot ustrezala pogojem za objekt in bo potekala po območju Nature 2000, zavarovanem območju ali območju naravnih vrednot, je potrebno za vzpostavitev poti pridobiti tudi naravovarstveno mnenje ali naravovarstveno soglasje. 

Naravovarstveno soglasje je potrebno pridobiti za posege, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje – enostaven objekt. Izda ga Ministrstvo za naravne vire in prostor. Vloga je dostopna na portalu SPOT, kjer je opisan tudi postopek oddaje. 

Za posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, je potrebno v postopku pridobitve dovoljenja pridobiti tudi mnenje Zavoda RS za varstvo narave. Zahtevo za pridobitev naravovarstvenih projektnih in drugih pogojev vložite na obrazcu iz Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.

Informacijo, ali se območje načrtovane gradnje nahaja na katerem od navedenih območij varstva narave, lahko preverite v naravovarstvenem atlasu

Pregled namenske rabe: Namensko rabo zemljišča lahko preverite v občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine. Ob izvajanju posegov morate upoštevati tudi veljaven Odlok o Občinskem prostorskem načrtu pristojne občine. Odlok v izvedbenem delu med drugim določa, kateri posegi so dopustni na določenih zemljiščih in pod kakšnimi pogoji.

Če želite povzetek meril in pogojev, ki so določeni v prostorskem aktu, lahko zaprosite tudi za lokacijsko informacijo, ki jo izda pristojna občina.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava