Skip to main content

Gozdarstvo

Avtorji: Tina Kotnik, Zoran Bitorajc, Davorin Rogina, Mika Medved, mag. Matjaž Guček, dr. Aleš Poljanec, Miha Marenče, dr. Nives Pagon, Tomaž Berce, Vesna Oražem, Rok Černe, Suzana Vurunić, Lidija Turk, Gregor Danev (vsi Zavod za gozdove Slovenije), doc. dr. Lado Kutnar, dr. Andreja Ferreira (oba Gozdarski inštitut Slovenije).

Uredili: Gregor Danev, Suzana Vurunić in Lidija Turk

V Sloveniji gozdovi pokrivajo več kot 70 odstotkov površine območij Natura 2000, zato je učinkovito upravljanje Nature 2000 v gozdnem prostoru izjemnega pomena, tako za ohranjanje ugodnega stanja ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst, kot njihovih habitatov in habitatnih tipov. Za varstvo ogroženih gozdnih vrst je poleg posedovanja kompleksnih znanj o delovanju gozdnega ekosistema ter podrobnega poznavanja terena ključno tudi poznavanje ekoloških zahtev vrst ter potencialnih (varstvenih) ukrepov za izboljšanje/ohranitev njihovega ugodnega stanja. 
Primeri dobrih praks je eden izmed rezultatov A.4 pripravljalne aktivnosti za okrepljeno in izboljšano izvajanje Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN 2000) na terenu. Cilj dokumenta je predstavitev najboljših praks v gozdarstvu in upravljanju s populacijami velikih zveri v obdobju veljavnosti PUN 2000 (2015–2020). Ti so se izvajali ali se še izvajajo v različnih obdobjih od leta 2010 dalje na različnih pilotnih območjih širom Slovenije ali pa obravnavajo posamezno populacijo velike zveri oziroma celoten gozdni ekosistem države. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava