Skip to main content

PUN 2023-2028

Javna razgrnitev in javna razprava o Programu upravljanja območij Natura 2000 2023-2028 (PUN 2023-2028)

Natura 2000 je naravovarstveno omrežje Evropske unije in eno največjih svetovnih varstvenih območij. Z Naturo 2000 ohranjamo živalske in rastlinske vrste, tipična življenjska okolja (habitatne tipe) ter območja, ki so pomembni na slovenski, evropski in svetovni ravni. Natura 2000 je družbena zaveza, kako bomo varovali naravo.

Upravljanje Nature 2000 v Sloveniji je skladno z Zakonom o ohranjanju narave in Uredbo o posebnih varstvenih območjih Natura 2000 opredeljeno z operativnim programom upravljanja območij Natura 2000, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Slednji vključuje podrobne varstvene cilje, usmeritve in ukrepe za vrste in habitatne tipe na območjih Nature 2000 ter določa nosilce izvajanja ukrepov. 

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave sta v zadnjih treh letih oblikovala predlog tretjega PUN 2023-2028 v sodelovanju s strokovnjaki za vrste in habitatne tipe, predstavniki varstva narave, gozdarstva in upravljanja z divjadjo, kmetijstva, upravljanja voda in ribištva, nadzora ter varstva kulturne dediščine. 

Pred sprejetjem Uredbe o PUN 2023-2028 na Vladi Republike Slovenije je Ministrstvo za naravne vire in prostor organiziralo javno razgrnitev in javno razpravo predloga PUN 2023-2028.

Navodila za pregled dokumentov predloga PUN 2023-2028 in pojasnila prilog najdete tukaj

Predlog PUN 2023-2028 vključuje:

Javna razgrnitev PUN 2023-2028 je potekala na portalu e-Demokracija od 23. februarja 2023 do 25. marca 2023. 

Javna razprava PUN 2023-2028 je bila v obliki 2-dnevnega spletnega dogodka v sredo in četrtek, 15. in 16. marca 2023. Posnetki predstavitev so dostopni na povezavah spodaj.

Program javne razprave:
1. dan, 15. marec 2023, od 9. do 15.10 ure:
-    Umestitev PUN v širši kontekst ključnih dokumentov na ravni EU in Republike Slovenije ter predstavitev predloga Programa upravljanja območij Natura 2000 
-    Stanje narave in določitev dolgoročnih podrobnih varstvenih ciljev ter conacija območij Natura 2000 
-    Sektor gozdarstvo in lovstvo 

2. dan, 16. marec 2023, od 9. do 15.40 ure:
-    Sektor varstvo narave
-    Sektor kmetijstvo
-    Sektor upravljanje voda in ribištvo
 

Priprava PUN je proces usklajevanja - Skrb za Naturo 2000 je naša skupna odgovornost

Na podlagi informacij o stanju vrst in habitatnih tipov ter sektorskih analiz o učinkovitosti izvajanja ukrepov v programu upravljanja pripravljavci PUN posodobijo varstvene cilje in oblikujejo predloge in ukrepov Nature 2000 za naslednje obdobje. V pripravi predlogov je sodelovalo več kot 85 strokovnjakov iz 13 organizacij. V nadaljevanju so sektorji predlagali izboljšave in dopolnitve na področju izvajanja ukrepov in administracije, poleg tega pa so izpostavili tudi sodelovanje vseh izvajalcev ukrepov Nature 2000, nadgradnjo informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk ter okrepitev in vlaganje v izobraževanje in ozaveščanje ter promocijo ukrepov. Končna oblika ukrepov je rezultat obsežnih usklajevanj med sektorji in ob sodelovanju deležnikov, ki so potekala na več kot 80 sektorskih delavnicah in se jih je udeležilo več kot 170 predstavnikov različnih sektorjev.

Po zaključku javne obravnave predlaganih ukrepov za Naturo 2000 bo MNVP pripravil usklajen PUN 2023-2028, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.


grafika Koraki priprave Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

 

Za vprašanja medijev, povezana s PUN 2023-2028, prosimo, kontaktirajte pr.mnvp@gov.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava