Skip to main content

PUN 2023-2028

Predstavitve Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov na kmetijskih zemljiščih, Sejem AGRA 2023 (28. avgust 2023):

Predstavitev PUN 2023-2028

Predstavitev dobrih praks

 

Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000 za sektor gozdarstvo in upravljanje z divjadjo (11. januar 2024):

Predstavitev PUN 2023-2028

Predstavitev dobrih praks

 

Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000 za sektor kmetijstvo (17. januar 2024):

Predstavitev PUN 2023-2028

Predstavitev dobrih praks

 

Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000 za sektor upravljanje voda in ribištvo (23. januar 2024):

Predstavitev PUN 2023-2028

Predstavitev dobrih praks

 

Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov za Naturo 2000 za nosilce upravljanja prostora - občine (25. januar 2024):

Predstavitev PUN 2023-2028

Predstavitev dobrih praks

 

Predstavitev Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 in dobrih praks izvajanja ukrepov v zavarovanih območjih (30. januar 2024):

Predstavitev PUN 2023-2028

Predstavitev dobrih praks

Upravljanje Nature 2000 v Sloveniji je skladno z Zakonom o ohranjanju narave in Uredbo o posebnih varstvenih območjih Natura 2000 opredeljeno z operativnim programom upravljanja območij Natura 2000 (PUN), ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. S PUN so podrobneje opredeljeni varstveni cilji za vrste in habitatne tipe, ki jih v Sloveniji varujemo z omrežjem Natura 2000. PUN določa ukrepe, ki bodo pripomogli k doseganju ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov, pristojne sektorje, odgovorne nosilce in vire financiranja.

Ministrstvo za naravne vire in prostor in Zavod RS za varstvo narave sta v sodelovanju s strokovnjaki za vrste in habitatne tipe, predstavniki varstva narave, gozdarstva in upravljanja z divjadjo, kmetijstva, upravljanja voda, ribištva ter nadzora oblikovala predlog tretjega PUN. Ukrepi novega programskega obdobja so rezultat obsežnih usklajevanj med sektorji ob sodelovanju deležnikov, kar je pomembno prispevalo k jasnosti in ciljni naravnanosti ukrepov.


grafika Koraki priprave Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

Analiza izvajanja predhodnega Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN), pregled stanja vrst in habitatnih tipov

V spodnjih dokumentih je analiza izvajanja ukrepov predhodnega PUN za obdobje 2014-2021. V analizo so zajeti vsi razpoložljivi podatki o izvajanjih ukrepov v obdobju med 2014 in 2021. V krovnem dokumentu analize so zajeti vsi ključni podatki analize, v posebnih dokumentih pa obsežnejše analize po posameznih sektorjih.

Poleg analiz izvajanja ukrepov je zelo pomembna tudi analiza doseganja ciljev obstoječega programa, ki jo je s pregledom stanja vrst in habitatnih tipov Nature 2000 pripravil Zavod RS za varstvo narave, in služi tudi kot usmeritev, kam bo za doseganje ciljev treba vložiti več napora. 

Krovno poročilo izvajanja PUN

Analiza Programa upravljanja območij Natura 2000 2015-2020. Krovno poročilo. Jelenko Turinek idr., Ministrstvo za okolje in prostor, 2022.

Letna poročila o izvajanju PUN

Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2018, Ministrstvo za okolje in prostor, 2019. 

Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2019. Ministrstvo za okolje in prostor, 2020. 

Sektorske analize izvajanja PUN

Analiza Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) - Sektor upravljanje vodaPriloga 10 in Priloga 11. Mojca Hrovat idr., Direkcija Republike Slovenije za vode, Ljubljana, 2020. 

Analiza Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) - Sektor ribištvo. Maša Čarf idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne, 2020. 

Analiza Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) - Sektor gozdarstvo, Priloga 1 - Skupaj, Priloga 1 - Julijske Alpe, Priloga 1 - Kočevsko, Priloga 1 - KS Alpe, Priloga 1 - Mura, Priloga 1 - Pohorje, Priloga 1 Snežnik, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 3.1, Priloga 4, Priloga 4_1 grafični podatki (Za dostop do grafičnih podatkov se z vlogo po grafičnih podatkih obrnite na gregor.danev@zgs.si in opredelite namen uporabe.). Gregor Danev idr., Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2020.

Ključne omejitve, razlogi zanje in identifikacija ključnih aktivnosti za izboljšanje implementacije PUN na področju gozdarstva in upravljanja z divjadjo (Analiza PUN 2015–2018/19). Gregor Danev idr., Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 2021.

Analiza izvajanja ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 2015-2020 za obdobje 2015-2019 - Sektor kmetijstvo, Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, Priloga 4, Priloga 5, Priloga 6, Priloga 7a, Priloga 7b. Nino Kirbiš in Jure Čuš, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 2020. 

Analiza izvajanja ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 2015-2020 za obdobje 2015-2019 - Sektor varstva narave. Jelenko Turinek idr., Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, 2021.

Analysis of financing planned and used for Natura 2000 Management Programme in Slovenia for the multiannual period 2015-2020. Ministry of the Environment and Spatial Planning, Ljubljana, 2022.

Analiza doseganja ciljev PUN

Referenčne vrednosti stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000, Pojasnila k referenčnim vrednostim. Martina Kačičnik Jančar idr., Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2021.

Pregled stanja vrst in habitatnih tipov omrežja Natura 2000, priloge. Martina Kačičnik Jančar idr., Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2022.

Prednostni akcijski okvir za finančno obdobje 2021-2027

Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 in Slovenia pursuant to Article 8 of Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (the Habitats Directive) for the Multiannual Financial Framework period 2021 – 2027, Appendix 1. Ministry of the Environment and Spatial Planning, Ljubljana, 2020. 

Javna razgrnitev, medresorsko usklajevanje in javna razprava o predlogu Uredbe o Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (PUN 2023-2028)

Ministrstvo za naravne vire in prostor je organiziralo javno razgrnitev predloga Uredbe o PUN 2023-2028 od 23. februarja 2023 do 25. marca 2023. Javna razprava PUN 2023-2028 je bila v obliki 2-dnevnega spletnega dogodka, 15. in 16. marca 2023.

Posnetki predstavitev:

1. 15. marec 2023:

2. 16. marec 2023:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava