Skip to main content

Strokovne podlage

Natura 2000 je omrežje varstvenih območij EU, ki jih države članice določajo na podlagi strokovnih poročil za območja, vrste in habitatne tipe. V nadaljevanju so vam na voljo strokovna poročila, na podlagi katerih je v Sloveniji opredeljeno omrežje Nature 2000.

Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji, Boris Kryštufek idr., Prirodoslovni muzej Slovenije, 2001

Kot podlage za določitev območij Nature 2000 so bile od leta 2002 dalje izdelane zlasti naslednje študije:

Nevretenčarji

Hrošči/Coleoptera, Božidar Drovenik, Aljoša Pirnat idr., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, 2003 (pdf, 2359 KB)

Metulji/Lepidoptera (Tatjana Čelik idr., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRS SAZU, 2004 (pdf, 5257 KB)

Kačji pastirji/Odonata, Mladen Kotarac idr., Center za kartografijo favne in flore, 2003 (pdf, 4988 KB)

Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): veliki studenčar (Cordulegaster heros). Šalamun, A., M. Govedič, M. Podgorelec , M. Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, 2010. (pdf, 9898 KB)

Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): koščični škratec (Coenagrion ornatum), Šalamun, A., M. Podgorelec, M. Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, 2010. (pdf, 4279 KB)

Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata): kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia), Šalamun A, & M. Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, 2010. (pdf, 3927 KB)

Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016 (končno poročilo), Ali Šalamun in Mladen Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2016, 1. del2. del.

Mehkužci/Mollusca, Rajko Slapnik, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, 2003 (pdf, 1672 KB

Vretenčarji

Ribe, piškurji, raki deseteronožci/Pisces, Cyclostomata, Decapoda, 2003 (pdf, 4640 KB)

Dvoživke / Amphibia (Katja Poboljšaj, Center za kartografijo favne in flore, 2003)

Laška žaba: Dodelava strokovnih osnov za opredeljevanje posebnih varstvenih območij Natura 2000 za laško žabo (Rana latastei), Katja Poboljšaj in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore (2005) (pdf, 1701 KB)

Močvirska sklednica, Staša Tome, 2003 (pdf, 292 KB)

Ptice: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2, Predlogi posebnih zaščitenih območij (SPA) v Sloveniji (Luka Božič idr., Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 2003)

Ptice: Predlogi posebnih varstvenih območij - Območja z natančno določenimi mejami (Luka Božič, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 2003)

Ptice: Predlog Trnovski gozd, 2003 (pdf, 6853 KB)

Netopirji/Chiroptera, Boris Kryštufek, Primož Presetnik in Ali Šalamun, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2003 (pdf, 6542 KB)

Vidra/Lutra lutra, Marjana Hoenigsfeld Adamič, Lutra, 2003 (pdf, 518 KB)

Bober/Castor fiber, Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije, 2003 (pdf, 3557 KB)

Rjavi medved/Ursus arctos L. , Marko Jonozovič, 2003 (pdf, 8087 KB)

Volk/Canis lupus L., Marko Jonozovič, 2003 (pdf, 5946 KB)

Ris/Lynx lynx L., Marko Jonozovič, 2003 (pdf, 1304 KB)

Rastline/Pteridophyta in Spermatophyta, Boško Čušin idr., Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, 2003 (pdf, 4384 KB)

Habitatni tipi

Pregled habitatnih tipov gozdov v Sloveniji: Pregled gozdnih habitatnih tipov, ki v grobem ustrezajo merilom iz habitatnega priročnika EU in njihove značilnosti v predlaganih območjih Nature 2000, Aleksander Golob, Agencija RS za okolje, 2004 (pdf, 667 KB)

Opredelitev območij evropsko pomembnih negozdnih habitatnih tipov s pomočjo razširjenosti značilnih rastlinskih vrst - končno poročilo, N. Jogan, M. Kotarac in A. Lešnik, ur., Center za kartografijo favne in flore, 2004, strani 1-3233-127128-199200-286287-357358-363364365-424425-477478-534535-586587-650651-691692-729730-778779-829830-878879-914915-938939-961.

Pregled in izbor jam, ki so pomembne za ohranjnje podzemske favne, Boris Sket, 2000 (pdf, 1150 KB)

Drugi viri

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava