Skip to main content

Razno

Kje najdem podatke o popisih posameznih vrst, habitatnih tipov Nature 2000?

Za vrste Nature 2000, za katere so bili izvedeni monitoringi, lahko poročila najdete na spletnem mestu www.natura2000.si, in sicer pod rubriko Monitoring. Različna poročila, predstavitve, zakonodaja in povezave so na voljo v Knjižnici.

Na območju Nature 2000 bi rad postavil informativno tablo. Kaj potrebujem?

Za pridobitev soglasij in dodatnih informacij glede postavitve označevalnih / informacijskih tabel v naravnem okolju se obrnite na pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave

Pri obstoječih javnih poteh je za postavitev table potrebno tudi dovoljenje lastnika zemljišča (v primeru, da je kje zasebno zemljišče, kjer je pot kategorizirana kot javno dobro).

Kje najdem podatke o območjih Nature 2000, kvalifikacijskih vrstah in habitatnih tipih posameznega območja? 

Območja Nature 2000 si lahko ogledate v Naravovarstvenem atlasu. Pri vsakem območju so navedeni osnovni podatki, opis območja in opredeljene kvalifikacijske vrste rastlin in živali ter habitatni tipi.

V Naravovarstvenem atlasu lahko preverite tudi, ali so na določenem območju katera druga varovana območja (zavarovana območja, naravne vrednote).

Ali za uporabo logotipa/znaka Natura 2000 potrebujem dovoljenje?

Pri rabi logotipa je potrebno slediti navodilom Evropske komisije (EK). Projekt LIFE-IP NATURA.SI je uporabnik znamke, njen lastnik pa je Evropska unija. Uporaba logotipa mora bit v skladu s pravili, ki so objavljeni na spletni strani Evropske komisije

Kako lahko turistično ali planinsko društvo prispeva k aktivnostim na območjih Nature 2000? 

Društva lahko sodelujejo v različnih projektih Nature 2000, ki so financirani iz različnih finančnih mehanizmov: LIFE, Interreg, Kohezijski sklad, LAS.

Ali v območju Nature 2000 velja prepoved letenja (brezpilotnih) zrakoplovov?

Na območjih Nature 2000 letenje z brezpilotnimi zrakoplovi ni prepovedano. Omejitev uporabe in letenja z brezpilotnimi zrakoplovi je vezana na akte o zavarovanju posameznih zavarovanih območij, v katerih se določijo varstveni cilji, usmeritve, režimi ter način upravljanja. Omejitev je na območjih Nature 2000 torej tam, kjer se prekrivajo z zavarovanimi območji (naravnimi parki), ki imajo letenje z zrakoplovi omejeno z aktom o zavarovanju.

V nadaljevanju navajamo akte o zavarovanju, v katerih je letenje z zrakoplovi v zavarovanih območjih omejeno:

Na mojem zemljišču rastejo rastlinske vrste Nature 2000. Kaj lahko naredim za njihovo ohranjanje?

Skrb za naravo je naša skupna odgovornost. Veseli nas, da se zavedate pomembnosti ohranjanja narave in k temu aktivno prispevate.

Omrežje Natura 2000 je eno glavnih orodij za ohranjanje biotske raznovrstnosti v Evropski uniji. Z ustreznim gospodarjenjem prispevate ne samo k ohranjanju biotske raznovrstnosti ampak tudi h kakovostnejšemu sobivanju z naravo. 

Za usmeritve pri ohranjanju rastlinskih vrst Nature 2000 se obrnite na pristojno območno enoto Zavoda RS za varstvo narave, ki se med drugim ukvarja tudi s spremljanjem stanja ohranjenosti narave, biotske raznovrstnosti in stanja naravnih vrednot. 

Podporo lastnikom kmetijskih zemljišč nudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, ki med drugim nudi podporo nosilcem kmetijskih gospodarstev pri izvajanju trajnostnega načina kmetovanja. Možnosti vključevanja vaše posesti v razpoložljive programe in ukrepe lahko preverite pri območnem Kmetijsko gozdarskem zavodu

Če imate v lasti tudi gozdne površine, so vam na razpolago v vaši območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije. Lastnikom gozdov nudijo podporo pri gospodarjenju z gozdom, kar vključuje svetovanje pri izvedbi gozdnogojitvenih in varstvenih del ter svetovanje v zvezi s financiranjem del v gozdovih iz državnega proračuna.

Kaj lahko naredim, če opazim vrsto Nature 2000 v svoji okolici? 

Posamezne organizacije vse leto zbirajo podatke o opažanjih (predvsem) zavarovanih vrst, kamor uvrščamo tudi vrste Nature 2000.

Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) ima aplikacijo Sporoči vrsto, namenjeno vsem, ki želite aktivno sodelovati pri odkrivanju in ohranjanju narave. Opažanja nekaterih vrst Natura 2000 lahko sporočite preko aplikacije.

Center za kartografijo favne in flore (CKFF) zbira podatke o razširjenosti rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov in habitatnih tipov v Sloveniji preko Bioportala ali e-naslova: bioportal@ckff.si, kamor svoja opažanja sporočite skupaj s fotografijo.

Če opazite ptico, se obrnite na Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in jim pišite na e-naslov: dopps@dopps.si.

Za sporočanje informacij o ribah, glavonožcih in rakih se obrnite na Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS). Sporočilo jim lahko pošljete na e-naslov: info@zzrs.si.

Če najdete netopirja, se obrnite na SOS linijo Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev (SDVPN) za pomoč ljudem ob najdbi onemoglega netopirja ali zatočišča netopirjev Netopirofon. Za nasvet, kako ukrepati ali ravnati z netopirji, pa jim lahko tudi pišete na e-naslov: netopirji@sdpvn-drustvo.si

Če opazite kačo, se lahko obrnete na telefonsko linijo Kačofon, kjer člani Herpetološkega društva nudijo informacije o domorodnih vrstah kač ter svetujejo, kako postopati, če se kača pojavi v bližini domovanj oziroma zaide v objekt.

Če opazite bobra ali znake njegove prisotnosti, lahko svoje podatke vnesete v aplikacijo Bobrosled. V projektu LIFE BOBER so znake bobrove dejavnosti zbrali na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava