Skip to main content

Zavod RS za varstvo narave

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je strokovna državna institucija. Ustanovljen je bil leta 1999, ko je v veljavo stopil Zakon o ohranjanju narave. Skladno s pooblastili, ki mu jih daje slovenska zakonodaja, skrbi za ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno pozornost namenja naravovarstveno najvrednejšim območjem.

Glavne aktivnosti zavoda:

 • zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in ekosistemih;
 • evidentiranje in vrednotenje delov narave;
 • upravljanje z bazami podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti;
 • spremljanje stanje ohranjenosti narave, biotske raznovrstnosti in stanja naravnih vrednot;
 • priprava naravovarstvenih smernic; 
 • podajanje strokovnih mnenj s področja ohranjanja narave; 
 • sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij,
 • upravljanje z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država (če je v aktu o zavarovanju tako določeno);
 • sodelovanje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave in 
  skrb za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave, ter druge naloge ki jih določa zakon o ohranjanju narave.

Zavod v projektu sodeluje kot partner. V okviru projekta bo pripravljen program upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji za novo finančno perspektivo 2014 – 2020. Zavod sodeluje v večini aktivnosti, ki jih vodi MKO in je nosilec pregleda izvajanja ukrepov in ciljev programa za obdobje 2007-2013 ter naloge določitve varstvenih ciljev programa za obdobje 2014 – 2020. Zavod bo pripravil osnutek Priloge 4.2 PUN2k 2014-2020, sodeloval pri izdelavi osnutka OPN2k 2014-2020 in pri izdelavi PAF (Priority Action Framework) za Slovenijo. V okviru projekta se bo Zavod kot strokovna pomoč MKO vključeval v strokovne skupine za izdelavo operativnih programov za naslednjo EU finančno perspektivo.

Drugi LIFE projekti zavoda:

Kontakti:
Zavod RS za varstvo narave
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
zrsvn.oe@zrsvn.si
https://zrsvn-varstvonarave.si/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava