Skip to main content

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

KGZS – Zavod Ptuj, je pomembna strokovna inštitucija pri načrtovanju in izvajanju razvoja kmetijstva in podeželja v Podravski regiji. Zavod, je bil na podlagi Zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ustanovljen leta 2000. Ustanovljen, je bil kot regijski javni zavod za izvajanje javnih služb kmetijskega svetovanja, strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, gozdarstva in ribištva in drugih nalog v skladu s pridobljenimi koncesijami na območju občin podravske regije.

Območje zavoda se razteza na Dravsko in Ptujsko polje, gričevnati del Slovenskih goric in Haloz ter hribovite predele Pohorja in Kozjaka. Na področju kmetijskega svetovanja pokriva območja Ptuja, Ormoža, Lenarta v Slov. Goricah, Slovenske Bistrice in Radelj ob Dravi. Živinorejski del, pa zajema še celotno območje Maribora. Območje je raznoliko, tako so ugodni podnebni in talni pogoji za govedorejo, prašičerejo, drobnico, rejo perutnine, poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo in razne dopolnilne dejavnosti, povezane z osnovno kmetijsko proizvodnjo.

V okviru zavoda deluje kmetijska svetovalna služba ter oddelek za živinorejo s selekcijo in kontrolo mlečnosti, osemenjevalni center s proizvodnjo bikovega semena za lisasto pasmo in merjaščevega semena, laboratorij za mleko, laboratorij za analizo tal in krme in oddelek za vodenje knjig na kmetiji.

Med pomembnejše naloge delovanja zavoda sodijo: zastopanje interesov uporabnikov storitev na področju kmetijstva, izboljšanje strokovnega znanja in poslovnih odločitev uporabnikov javnih storitev, skrb za ohranjanje podeželja in razvoj kmetijstva ter živinoreje, varovanje okolja in spodbujanje ekološkega kmetovanja, uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, spodbujanje pomena kmetijstva, kot pomembne gospodarske panoge v regiji, ter ozaveščanje potrošnika o kvaliteti pridelave doma pridelane hrane.
KGZS zavod Ptuj v projektu nastopa kot partner. Pokriva aktivnosti na področju kmetijstva v pilotnih območjih Štajerke in sodeluje pri analizi Programa upravljanja Nature 2000 2014-2020 ter pripravi novega Programa upravljanja Nature 2000 2021-2027.

Drugi LIFE projekti zavoda:

Kontakt: 
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
Ormoška cesta 28
2250 Ptuj
Tel: 02 749 36 10
E-pošta: tajnistvo@kgz-ptuj.si
Splet: http://www.kgz-ptuj.si/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava