Skip to main content

Komplementarna sredstva

Komplementarna sredstva LIFE-IP NATURA.SI

Namen vključevanja drugih virov financiranja v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji je doseganje večje učinkovitost pri izpolnjevanju ciljev Programa upravljanja območij Natura 2000.

Ena temeljnih značilnosti integriranih LIFE projektov je, da poleg sredstev samega projekta komplementarno vključujejo tudi uporabo drugih virov financiranja EU za doseganje skupnih ciljev. Med komplementarnimi sredstvi so pogosto so kmetijski, strukturni, regionalni in raziskovalni skladi ter tudi nacionalni skladi in naložbe zasebnega sektorja. Pomembno je, da financiranje aktivnosti poteka zunaj območja samega LIFE integriranega projekta – tako da se v območju financiranje ne podvaja, se pa dosega multiplikativne učinke.

Za integrirane projekte LIFE narava je za posamezno državo članico ali regijo temeljni dokument Prednostni okvir ukrepanja (PAF). V primeru Slovenije in projekta LIFE-IP NATURA.SI je to Program upravljanja območij Natura 2000, najprej PUN 2015-2020, nato PUN 2021-2027. Komplementarna sredstva so namenjena ukrepom, ki so opredeljeni v prej omenjenih temeljnih dokumentih:

  • ukrepom, ki so podobni tistim, ki se financirajo iz integriranega LIFE projekta, vendar se izvajajo na drugem geografskem območju (da ne prihaja do podvajanja ukrepov v pilotnih območij LIFE-IP NATURA.SI).
  • ukrepom, ki se razlikujejo od tistih, ki se dopolnjujejo z LIFE-IP NATURA.SI, ki se izvajajo na istih geografskih območjih kot celostni projekt (širši razpon ukrepov na določenih lokacijah).

V projektu LIFE-IP NATURA.SI smo se v prijavi zavezali za vključevanje naslednjih skladov:

  • Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR),
  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in
  • proračunski sklad za gozdove (Gozdni sklad).

Prizadevali pa si bomo za dopolnjevanje financiranja ukrepov tudi iz drugih EU in nacionalnih skladov npr. iz Sklada za podnebne spremembe, programa Evropskega teritorialnega sodelovanja – Interreg, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), Kohezijskega sklada (KS), Evropskega socialnega sklada plus (ESS+), Okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije (Obzorje Evropa).

Več o LIFE integriranih projektih v videu Evropske komisije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava