Skip to main content

Razvoj v Sloveniji

Kronološki razvoj Nature 2000 v Sloveniji

Pred vstopom v Evropsko unijo (2001 - 2004)

Pilotni projekt Emerald Sveta Evrope (1999)

Slovenija se je leta 1999 na vabilo Sveta Evrope vključila v pripravo pilotnega projekta ekološkega omrežja Emerald. Projekt je izvedla skupina strokovnjakov pod vodstvom takratne Uprave RS za varstvo narave. Vse delo je bilo zaradi skladnosti omrežja Emerald z Naturo 2000 usmerjeno v priprave za predvideno opredelitev Nature 2000 v Sloveniji (struktura podatkovne baze območij Natura 2000, usklajenost s podatkovno bazo za Naturo 2000 (Standard Data Form), organiziranje zbiranja in vrednotenja podatkov itd.). Opredeljenih je bilo 7 pilotnih območij (Zelenci, Sečoveljske soline, Snežnik, Panovec, Šijec, Planinska jama, Osp).  

Vstop v programa Phare in LIFE (2000)

Program PHARE je bil eden najpomembnejših predpristopnih finančnih instrumentov, s katerim je po podpisu Pridružitvenega sporazuma 1999 Evropska unija takratnim državam kandidatkam pomagala izpolniti pogoje za članstvo. Donacijska shema “Čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj” je v letih 2005 in 2006 zagotovila sredstva tudi za projekte za ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, upravljanje območij Natura 2000 in zavarovanih območij ter zagotavljanja varstva, upravljanja in trajnostne rabe naravnih virov. Po vstopu v EU se je program PHARE preoblikoval v pobudo čezmejnega sodelovanja regij INTERREG.

Slovenija je leta 2000 s podpisom predpristopnega sporazuma z Evropsko unijo vstopila v program LIFE, finančni inštrument za ukrepe na področju varstva okolja in ohranjanja narave. LIFE smo v Sloveniji prepoznali kot priložnost, da bi s projekti okrepili znanje o vzpostavljanju omrežja Nature 2000. Tudi danes je največ slovenskih LIFE projektov namenjenih Naturi 2000 (območjem, vrstam in njihovim habitatom ter habitatnim tipom).

Sistemski postopki sprejetja Nature 2000

Predpristopna pogajanja so potekala od januarja 1999 do vstopa Slovenije v EU. V okviru tehničnih adaptacij je Slovenija predlagala dodatne vrste in habitatne tipe na priloge direktiv. Pripravljeni so bili v sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki za posamezna področja.

Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 so nastajala od leta 2001 naprej. Kot prva je bila izdelana študija Razširjenost evropsko pomembnih vrst (Boris Kryštufek idr., Prirodoslovni muzej Slovenije), ki so ji od leta 2002 dalje sledile študije za posamezne taksonomske skupine in habitatne tipe.

Leta 2003 je Ministrstvo RS za okolje in prostor (MOP) pripravilo projekt Natura 2000 v Sloveniji, ki je določil aktivnosti, izvajalce in časovnico vzpostavitve omrežja Nature 2000. Projekt je potrdil minsiter za okolje, podprl ga je tudi minister za kmetijstvo in za njegovo izvedbo na MOP zagotovil sredstva in kadre. Projekt je imel dva sklopa: opredeljevanje območij in komuniciranje.    

Del projekta je bila tudi medresorska delovna skupina za pripravo okvirnih ukrepov za izpolnjevanje zahtev za območja Natura 2000, zlasti na področju gozdarstva, kmetijstva in prostorskega načrtovanja, ki so pričela veljati kasneje, ob vstopu Slovenij v EU, z razglasitvijo Nature 2000 v Sloveniji.

Projekt je vodilo in usklajevalo Ministrstvo RS za okolje in prostor, strokovno skupino pa Agencija RS za okolje (ARSO). Sodelovali so strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN), Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), Gozdarskega inštituta Slovenije zlasti  pa zunanji strokovnjaki za posamezne vrste in habitatne tipe.  Na ta način so zbrali dostopne podatke za opredelitev območij po Direktivi o habitatih. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic (DOPPS Birdlife) je objavilo seznam IBA območij, ki je bil skladno s sodno prakso EU podlaga za določitev območij Natura 2000 na podlagi Direktive o pticah. Vsi ti podatki so bili temelj za opredelitev območij Nature 2000 v Sloveniji.

Ministrstvo RS za okolje in prostor in Agencija RS za okolje sta s pomočjo zunanjih strokovnjakov pripravila komunikacijsko strategijo na nacionalni in lokalni ravni. Na terenu so jo izvajale  t. i. komunikacijske trojke ZRSVN, KSS in ZGS v več kot polovici občin, v katerih so bila določena območja Natura 2000. 
Strokovni odbor, ki so ga sestavljali vodilni strokovnjaki, zlasti iz akademskih krogov (univerz, SAZU in državnih inštitutov), je predlog območij Natura 2000 pregledal, komentiral in ob koncu postopka verificiral.

Pripravljena je bila socio-ekonomska analiza predlaganih območij (Načrt ugotavljanja posledic vpliva območij Nature 2000 in določitve razvojnih ukrepov, avtor Bojan Radej, Ljubljana, 2004),  ki jo je Vlada RS na podlagi devetega in desetega odstavka 33. člena Zakona o ohranjanju narave sprejela 29. aprila 2004.

Sledilo je obsežno medresorsko usklajevanje in z lokalnimi skupnostmi. Neusklajena območja so bila umaknjena iz končnega predloga, ki ga je obravnavala Vlada RS. 

Vstop v Evropsko unijo – 1. maj 2004

Slovenija je formalno vstopila v Evropsko unijo in sočasno razglasila omrežje Natura 2000. V slovenski pravni red je bila Natura 2000 prenešena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih Nature 2000, ki jo je Vlada RS sprejela 29. aprila 2004, in z dopolnitvami 33. člena Zakona o ohranjanju narave. Določenih je bilo 286 območij na 35 % državnega ozemlja.

Tako so bili izpolnjeni tudi pogoji za pridobivanje ciljnih Natura 2000 plačil iz Programa razvoja podeželja (2004-2006). 
V skladu s 6. členom Direktive o habitatih je bila spremenjena tudi prostorska zakonodaja za področje presoje sprejemljivosti za varovana območja.

Delovanje omrežja Nature 2000 v Sloveniji po vstopu v EU

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so bila že določena varstvena območja za ptice. Evropska komisija je na biogeografskih seminarjih (2005, 2006, 2010) po podrobnem pregledu zadostnosti določitve območij Natura 2000 zahtevala dopolnitve omrežja. Slovenski predlog je Evropska komisija prvič potrdila za območja v celinski biogeografski regiji novembra 2007 in v alpski biogeografski regiji januarja 2008. 

Vlada RS je leta 2008 potrdila predloge za območja Natura 2000 po Direktivi o habitatih za posebna varstvena območja.
V obdobju od 2013 do 2016 so sledile le še manjše spremembe omrežja Natura 2000, in sicer se je za dobra 2 odstotka povečal delež glede na celotno površino Slovenije in znaša dobrih 37 % ozemlja države (2020).

Za upravljanje Nature 2000 v Sloveniji je temeljni dokument Program upravljanja območij Natura 2000. Prvi tovrsten program je bil sprejet leta 2007, drugi 8 let kasneje (2015), leta 2022 je v pripravi za sprejem tretji.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava