Skip to main content

Program upravljanja

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 je sprejela Vlada Republike Slovenije oktobra 2023 (PUN 2023-2028) (Sklep Vlade).

Dokumenti:

PUN 2023-2028 določa cilje varstva narave za vsako od 355 območij Natura 2000 v Sloveniji, ukrepe za doseganje teh ciljev, pristojne sektorje in odgovorne nosilce izvajanja ukrepov ter vire financiranja.

Osnovni namen PUN 2023-2028 je opredeliti izvajanje obveznosti varstva posebnih varstvenih območij - območij Natura 2000, ki jih Sloveniji nalaga evropska zakonodaja: Direktiva o pticah in Direktiva o habitatih ter njuna pravna praksa.

S PUN 2023-2028 se podrobneje opredeljujejo dolgoročni ter programski varstveni cilji za vrste in habitatne tipe. Izhajajo iz varstvenih ciljev, določenih z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), in varstvenih ciljev za ohranjanje habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju.

S PUN 2023-2028 se opredeljujejo ukrepi in usmeritve za doseganje varstvenih ciljev, ki so oblikovani glede na značilnosti in stanje v vsakem območju Nature 2000. Iz nabora z zakonodajo določenih ukrepov so določeni tisti varstveni ukrepi, ki so potrebni za doseganje varstvenih ciljev območij Natura 2000. PUN 2023-2028 ureja vključevanje strokovnih vsebin v zakonske ukrepe, upravne ukrepe, pogodbene ukrepe, v največ primerih pa vključevanje v sistem načrtovanj posameznih sektorjev. Določeni so pristojni sektorji, odgovorni nosilci in viri financiranja za izvajanje ukrepov.

PUN 2023-2028 postavlja okvir za črpanje sredstev EU v skladu z določili Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, Strateškega načrta SKP 2023–2027 in Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (za obdobje 2021–2027), v delih, ki se nanašajo na območja Natura 2000. V PUN 2023-2028 so tako določeni prednostni projekti, s katerimi želi Slovenija doseči cilje in izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 za lokalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast ter za ohranjanje kulturne dediščine. 

V PUN 2023-2028 so določeni tudi načrti trajnostnega gospodarjenja oziroma upravljanja naravnih dobrin ter monitoringi in raziskave za določene vrste in habitatne tipe, ki jih je treba izvesti za spremljanje kazalnikov zaradi poročanja EU in organom mednarodnih konvencij in sporazumov.

Arhiv:

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013

Poročila o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava