Skip to main content

Rezultati

Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014–2020 (SI Natura 2000 Management) - LIFE+ projekt

Analiza ciljev in ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 (akcija A1, A2):

Gradivo obsega analizo doseganja ciljev in izvajanja ukrepov ter pregled porabe sredstev za izvajanje Operativnega programa – Programa upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2007 – 2013. V analizo so zajeti vsi razpoložljivi podatki o izvajanjih ukrepov v obdobju med 2007 in 2012.

Zaradi obsega analize in sektorskega upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji smo analizo razdelili na več sklopov. V krovnem dokumentu analize so zajeti vsi ključni podatki analize v skladu s poglavji iz PuN2k 2007-2013. Sledijo obsežnejše sektorske analize v posebnih dokumentih, ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju s partnersko organizacijo, ki pokriva posamezen sektor.

Krovni dokument: Analiza ciljev in ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 in pregled uporabe sredstev za njegovo izvajanje v obdobju 2007-12 (pdf, 63 strani), Povzetek (pdf, 2 strani)

Sektorske analize:

Sektor gozdarstvo (pdf, 43 strani), Povzetek (pdf, 1 stran)

Sektor kmetijstvo (pdf, 39 strani), Povzetek(pdf, 1 stran)

Sektorja upravljanje z vodami in ribištvo (pdf, 98 strani), Povzetek (pdf, 1 stran) 

Priporočila za boljše koriščenje sredstev za upravljanje z območji Natura 2000 in za pripravo Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 (akcija A1-A2)

Priporočila za boljše koriščenje sredstev za upravljanje z območji Natura 2000 in za pripravo Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 (pdf, 14 strani)

Prednostni akcijski okvir za finančno obdobje 2014-2020 (Akcija A3):

Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 – For the EU Multiannual Financing Period 2014-2020. Slovenia. / Prednostni akcijski okvir za finančno obdobje 2014-2020. Slovenija. (pdf, 52 strani), Appendices / Dodatki (pdf, 65 strani)

Pregled možnosti financiranja ukrepov Natura 2000 v novi finančni perspektivi (akcija C1):

Priporočila za financiranja ukrepov programa upravljanja območij Natura 2000 v obdobju 2014-20

Priloga programa Načrtovani projekti (Excel)

Priprava osnutka Načrta upravljanja za Naturo 2000 - verzija 1.0, april 2014, pripravljena za posvet o osnutku programa z nosilci interesnih in ciljnih skupin, ki je bil izveden poleti 2014 (akcija C2):

Osnutek Programa upravljanja območij Natura 2000 za 2014-20  (pdf)

Priloga programa Cilji in ukrepi (Excel)

Priloga programa Ciljne vrednosti/površine za kmetijsko okoljsko podnebna plačila (Excel)

Priloga programa Metodologija za izbor nacionalnih prioritet območij Natura 2000 - verzija april 2014 (pdf)

Metodologija, na podlagi katere so bile določene točke skupin območij Natura 2000 za izbor nacionalnih prioritet za projekte izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov, je objavljena tukaj: Metodologija za izbor nacionalnih prioritet območij Natura 2000 - verzija 2015. Metodologija je bila dopolnjena na podlagi pripomb v fazi javnih predstavitev. Objavljena metodologija in seznam prioritetnih skupin območij Natura 2000 za projekte se od uradne verzije Programa upravljanja območij Natura 2000 malenkostno razlikuje v skupnem številu točk po skupinah območij, zaradi sprememb v Programu upravljanja območij Natura 2000 v zadnji fazi medresorskega usklajevanja, predvsem na področju gozdarstva, tik pred uradno objavo programa.

Priloga programa Načrti za Naturo (pdf)

Priloga programa Monitoring Raziskave (Excel)

Priprava osnutka Načrta upravljanja Nature 2000 -2. Del: financiranje in razvoj - verzija 1.0, april 2014, pripravljena za posvet o osnutku programa z nosilci interesnih in ciljnih skupin, ki je bil izveden poleti 2014 (Akcija C3):

Nabor razvojnih projektov Natura 2000 za finančno perspektivo 2014-2020

Priprava razvojnega projekta Natura 2000 za finančno perspektivo 2014-2020 - Ljubljansko Barje, Ravnikar Potokar arhitekturni biro, Ljubljana, junij 2015, besediloslike 1slike 2slike 3slike 4slike 5

Osnutek Programa upravljanja območij Natura 2000 za 2014-20 (pdfWord)

Strokovne podlage za ugotovitev posledic predlaganih dopolnitev območij Natura 2000 na socialne in gospodarske razmere samoupravnih lokalnih skupnosti ter določitev ustreznih razvojnih ukrepov - Poročilo, Ljubljana, 2015 (pdf, 47 strani)

Spletni vodnik po virih financiranja

Posvet o osnutku programa z nosilci interesnih in ciljnih skupin (akcija C.4)

Predstavitve osnutka Programa upravljanja območij Natura 2000 za 2014-20:

Gozdarstvo in lov (3. junij 2014)

Kmetijstvo (10. junij 2014)

Vode in ribištvo (12. junij 2014)

Regijske teme (18. junij in 3. julij 2014):

Monitoring in raziskave (29. avgust 2014):

Medresorsko usklajevanje in sprejem na Vladi RS (Akcija C.5):

  • Vabilo javnosti k sodelovanju: osnutek operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020

Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020:

Vključitev ukrepov Natura 2000 v sektorske in druge operativne programe (Akcija C.6):

Predstavitve sprejetega programa in delavnice za ključne deležnike (Akcija C.7)

Gozdarstvo in lovstvo (6. maj 2015)

Primeri dobrih praks v obdobju 2007-2014:

Gozdarstvo in lovstvo (7. maj 2015)

     Primeri dobrih praks v obdobju 2007-2014:

Medsektorska sinergijska delavnica (14. maj 2015)

Delavnica z upravami zavarovanih območij  (14. maj 2015):

Delavnica Upravljanje z vodami in ribištvo (19. maj 2015):

 primeri dobrih praks v obdobju 2007-2014:

Delavnica za prostorske načrtovalce (3. junij 2015): 

Publikacija (Akcija E.3) 

NATURA 2000 v Sloveniji : ljudje z naravo — narava za ljudi

Poročilo o rezulatih projekta / Layman's Report (Akcija E.5)

Operativni program upravljanja območij  Natura 2000 v Sloveniji 2015-2020 - poročilo o rezultatih projekta / Natura 2000 Management Programme for Slovenia for the Period 2015-2020 - Layman's Report

Mreženje - Delavnice o upravljanju prekomejnih območij Natura 2000 (Akcija F.2):

  • Delavnica o upravljanju slovensko-madžarskih prekomejnih območij Natura 2000 v novi finančni perspektivi (21. november 2013)
  • Delavnica o upravljanju slovensko-hrvaških prekomejnih območij Natura 2000 v novi finančni perspektivi (24. januar 2014)
  • Delavnica o upravljanju slovensko-avstrijskih prekomejnih območij Natura 2000 v novi finančni perspektivi (3. september 2014)
  • Delavnica o upravljanju slovensko-avstrijskih prekomejnih območij Natura 2000 v novi finančni perspektivi (6. oktober 2014)
  • Druga delavnica o upravljanju slovensko-madžarskih prekomejnih območij Natura 2000 v novi finančni perspektivi (20. oktober 2014)
  • Delavnica o upravljanju slovensko-italijanskih prekomejnih območij Natura 2000 v novi finančni perspektivi (19. februar 2015)

Izmenjava izkušenj med sorodnimi projekti LIFE (akcija F.2)

Plan izvajanja poprojektnih aktivnosti (akcija F.4)

Plan izvajanja poprojektnih aktivnosti

After LIFE Conservation plan

Članki

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava