Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 195 / september 2017


SLOVENIJA


Pričenjajo se 4 novi projekti LIFE

Na podlagi razpisa iz leta 2016 je Evropska komisija podpisala pogodbe z novimi izvajalci projektov. S področja narava so v Sloveniji to projekti:

  • Biodiverziteta - umetnost življenja
  • Izboljšanje stanja Natura 2000 območja z renaturacijo Strženove struge na presihajočem Cerkniškem jezeru
  • LIFE za ohranitev primorske podusti
  • Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem;

vse projekte že izvajajo. Več.

 

Biodiverziteta – umetnost življenja, nov projekt LIFE

Da bi dober glas o naravnih vrednotah Slovenije ponesli v deveto vas in še dlje, se je konzorcij desetih partnerjev z vodilnim Nacionalnim inštitutom za biologijo podal v 5-letni komunikacijski LIFE projekt s pomenljivim naslovom LIFE NATURAVIVA. Splošni cilj projekta je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Več.


Odprli Naravni rezervat Ormoške lagune

V začetku septembra so za javnost odprli Naravni rezervat Ormoške lagune. Naravovarstveni poudarek območja je na varstvu ogroženih vodnih ptic, ki so tukaj dobile ustrezna bivališča. Rezervat je del območij Natura 2000.

Ormoške lagune so bile za naravni rezervat razglašene maja letos s sprejemom vladne uredbe, od leta 2012 pa tu uresničujejo enega največjih projektov LIFE v Sloveniji LIVEDRAVA. Ureditev območja rezervata  je del tega projekta. Več.


Za manj povozov medvedov

Da bi zmanjšali število povozov medvedov (teh je v povprečju kar 15 na leto), so v okviru projekta LIFE DINALP BEAR na več odsekih železnice in državnih cest postavili zvočna odvračala in dinamične prometne znake, na delu avtoceste so namestili električno ograjo. Problematiko povoza in ukrepe za zmanjšanje povoza rjavega medveda ter večjih vrst divjadi so predstavili tudi v novi zloženki. Več.

 

Krdelo volka Slavca s petimi mladiči

V okviru projekta LIFEWOLFALPS poročajo, da ima krdelo volka Slavca, ki je pred petimi leti prišel iz Slovenije, in volkulje Julije letos pet mladičev, ki jih redno opažajo v Naravnem parku Lessinia blizu Verone. Več – v italijanskem jeziku.


Gozdna pedagogika in interpretacija v pomoč belorepcu

V okviru projekta LIFE Kočevsko potekajo priprave na vzpostavitev tematske poti, ki bo obiskovalce ozaveščala o obstoju belorepca. Na Kočevskem so konec  avgusta pripravili prvo izobraževanje iz temo gozdne pedagogike in interpretacije narave. Namen usposabljanja, namenjenega vzgojiteljem, učiteljem osnovnih in srednjih šol ter centrov šolskih in obšolskih dejavnosti, je bila priprava udeležencev na samostojno izvedbo izkustvenega poučevanja na tematski poti, opremljeni z informativnimi tablami in didaktičnimi pripomočki. Več.


Čiščenje pohorskih planj

Konec septembra so izvedli že 8. tradicionalno prostovoljno akcijo čiščenja zaraščajočih travišč (planj) na območju Pohorja, tokrat na Ostruščici, ki se nahaja v neposredni bližini Rogle. Akcija je bila izvedena v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem). Več.

 

Zbirajo opažanja NEdotike!

V okviru projekta LIFE ARTEMIS vsako leto organizirajo akcijo Poišči tujerodno vrsto. V letošnjem letu so izbrali žlezavo nedotiko. Ta je pri nas že precej pogosta in marsikje vzdolž vodotokov ter v vlažnih gozdovih oblikuje obsežne, goste sestoje. Vabijo vas, da prek informacijskega sistema Invazivke, ki so ga razvili v okviru projekta, sporočite vsa opažanja žlezave nedotike. Več.

 

Usposabljanja za lastnike gozdov za zgodnje obveščanje

Eden osrednjih ciljev projekta LIFE ARTEMIS je vzpostavitev sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja (ZOHO) na tujerodne vrste v gozdu. V drugi polovici septembra in oktobra se vrstijo delavnice za usposabljanje lastnikov gozdov in druge zainteresirane javnosti. Delavnice potekajo 14 krajih po vsej Sloveniji in so brezplačne. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Podpisane pogodbe za projekte LIFE

Evropska komisija je objavila seznam odobrenih projektov LIFE po državah članicah, med njimi so tudi projekti na temo narava. V Italiji bodo teklo 5 projektov, od tega trije tudi v Severnem Jadranu, na Madžarskem bodo izvajali en projekt. V Avstriji in na Hrvaškem projektov na temo narave ne bo. Več.


Podaljšan rok za nagrade Natura 2000

Evropska komisija je podaljšala rok za prijave na natečaj za nagrado Natura 2000. Prijave sprejemajo do 15. oktobra 2017. Več (v angleškem jeziku).


Komisija išče izvajalca študije o krepitvi investiranja

Evropska komisija je objavila razpis za izvajalca študije na temo krepitve investiranja v območjih Natura 2000: Strengthening investments in Natura 2000 and improving synergies with EU funding instruments, rok za prijave je 30. oktober 2017.


Na Hrvaškem nov projekt za Naturo 2000

Hrvaška agencija za okolje in naravo pričenja z izvajanjem projekta za upravljanje omrežja Natura 2000:  Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, pretežno financiran iz kohezijskih sredstev EU. Več.

 

BRANJE


Vodnik po Ormoških lagunah

DOPPS je izdal publikacijo Luka Božič, Damijan Denac: Naravni rezervat Ormoške lagune, 2017 - vodnik (pdf, 116 strani).


Zgibanka o povozih medvedov

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR so izdali zgibanko S. Al Sayegh Petkovšek et al.: Preprečevanje povoza medvedov na cestah in železnicah v Sloveniji (pdf, 2 strani).


Podnebne spremembe in ptice

DOPPS je objavil slovenski prevod Stališča organizacije BirdLife International do podnebnih sprememb (pdf, 39 strani).


Natura Sloveniae

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo sta izdala prvo letošnjo številko revije Natura Sloveniae, v njej so objavljeni tudi prispevki z delavnice SOS Proteus.


Fotografije nevretenčarjev

Prirodoslovni muzej je leta 2007 vzpostavil Podatkovno zbirko fotografij nevretenčarjev / Database of Invertebrate Pictures, v kateri je sedaj že kar 5300 vrst nevretenčarjev, ki so predstavljene z 18926 fotografijami, zvočnimi ali videoposnetki, risbami ali kartami razširjenosti. Vrsto v podatkovni zbirki lahko poiščete po delu slovenskega, angleškega in znanstvenega imena vrste ali pa se do nje priklikate v taksonomski hierarhiji.


Polonice in Notranjski regijski park na znamkah

Pošta Slovenije je 29. septembra 2017 v seriji Živalstvo izdala priložnostne znamke z motivi polonic: okasta polonica, dvaindvajsetpikčasta polonica, progasta polonica in pikapolonica. Izdali so tudi znamko Notranjski regijski park z motivom Cerkniškega jezera.

Julija 2017 pa so v seriji Drevesa Sredozemlja izdali znamko Navadna jagodičnica.


Otvoritev razstave kamnin

Do sredine oktobra 2017 je v Mestni knjižnici v Kranju na ogled razstava o kamninah. Več.


Bilten o biogeografskem procesu

Evropska komisija je izdala avgustovsko številko biltena Natura 2000 Biogeographical Process Newsletter (pdf).


Nove publikacije IUCN

Organizacija IUCN je izdala dve novi publikaciji:  IUCN Review Protocol for Biodiversity Net Gain - A guide for undertaking independent reviews of progress towards a net gain for biodiversity (pdf, 32 strani) in A proposal for assessing species benefits at a landscape scale and aggregating data within the Species Information Service at IUCN (pdf, 20 strani).

V sodelovanju z Združenimi narodi in drugimi so pripravili smernice za partnestva s turizmom v zavarovanih območjih: Guidelines for tourism partnerships and concessions for protected areas: generating sustainable revenues for conservation and development (pdf, 60 strani).


Varstvo kitov

Izšel je znanstveni članek o varstvu kitov v Sredozemlju Matthieu Authier, Florence Descroix Commanducci, Tilen Genov  et al., 2017. Cetacean conservation in the Mediterranean and Black Seas: Fostering transboundary collaboration through the European Marine Strategy Framework Directive. Marine Policy, Volume 82.


Upravljanje morja in ocena kumulativnih učinkov

Izšel je znanstveni članek Vanessa Stelzenmüller et al: 2018. A risk-based approach to cumulative effect assessments for marine management. Science of The Total Environment, Volume 612, med avtorji je tudi Tilen Genov.

 

NAPOVEDNIK

3-6 oktober 2017: mednarodna konferenca o interpretaciji Making connections: Re-imagining landscapes, Inverness, Velika Britanija.

17. oktober 2017: izobraževalni seminar, izveden po načelih gozdne pedagogike, Ljubljana.

10-12 oktober 2017: Workshop on fisheries management measures in Natura 2000 sites in the Mediterranean Sea, delavnica, Zadar, Hrvaška.

20. oktober 2017: strokovni posvet o trajnostni mobilnosti pri obiskovanju narave, Koper-Sermin.

15. oktober 2017: rok za prijave na razpis za nagrado EU Natura 2000

7-9 november 2017: seminar Mountain Forest management in Natura 2000 sites, Horska Kvilda, Češka.

12-17. november 2017: mednarodna konferenca 25th International Conference on Bear Research and Management, Quito, Ekvador.

13-17 november 2017: mednarodna konferenca International and interregional connectivity of protected areas in the European North, Petrozavodsk, Ruska federacija.

14-16 november 2017: Second Mediterranean Natura 2000 Seminar, Limassol, Ciper.

15-17 november 2017: dogodek Towards a shared ecological rationale for more integrated implementation of the Nature and Water Directives for all Biogeographical Region, Sarród, Madžarska.

23-26 marec 2018: mednarodna konferenca Dediščina in identiteta / Interpret Europe Conference Heritage and Identity, Kőszeg, Madžarska.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.


NARAVA NA KRATKO


Osnutek pravilnika o odvzemu rjavega medveda in volka

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Odloka o ukrepu  odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave za obdobje  do 30. septembra 2018. Rok za oddajo pripomb je 16. oktober 2017. Več.

Poročilo o izvajanju koncesije Postojnska jama

Vlada RS je 27. septembra 2017 potrdila Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama d.d.  za leto 2016, vključno s poročilom o vlaganjih v naravne vrednote. Več.


Preverjanje znanja za kandidate za naravovarstvene nadzornike

Septembra je šestdnevno strokovno usposabljanje zaključila nova generacija kandidatov za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike. Ministrstvo je objavilo termin za preverjanje znanja, ki bo novembra 2017 (objava), naslednje preverjanje bo predvidoma v pričetku 2018. Več o naravovarstvenem nadzoru.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava