Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 220 / oktober 2019

SLOVENIJA


Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov – projekt LIFE

Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. Cilj novega sedemletnega projekta je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih območjih Natura 2000 v Slovenji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor), na Danskem  in v Nemčiji. Obnovili ali ponovno vzpostavili bodo mrestišča in kopenske habitate, na najbolj problematičnih cestnih odsekih v treh naravnih parkih bodo vzpostavili ukrepe za dvoživke, posvetili se bodo tudi informiranju in svetovanju. Več.


Evropska sredstva za ohranjanje naravne in kulturne dediščine v porečju Drave

S projektom ESRR zaDravo (Drava – NATURA 2000, reka prihodnosti; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave) bodo izboljšali nekatere habitatne tipe in vrste na območju Natura 2000. Nadgradili bodo izobraževalno–interpretacijske vsebine z namenom ozaveščanja o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in kulturne dediščine. Več.

S projektom ESRR Interpretacijsko–informacijski center območja NATURA 2000 – Grad Borl bodo za namen inovativne in sodobne predstavitve območja Natura 2000 obnovili del gradu Borl. Več.
 


Primorska podust zaplavala v svojem edinem Natura 2000 območju

Območje Natura 2000 Dolina Vipave je  od oktobra 2019 bogatejše za eno vrsto. Po desetletju od izginotja je 25.000 osebkov primorske podusti zaplavalo v vodah svojega edinega razglašenega območja Natura 2000 v Sloveniji. Ob izpustu so ribe takoj odplavale v zatočišča; pod potopljene korenine dreves in spodjede. Več.

 


Mestni log: doselitev puščavnika

Petnajst hrastovih gnezdilnic, ki so jih v okviru projekta PoLjuba v Mestnem logu na drevesa namestili konec letošnjega poletja, je v mesecu septembru dobilo nove prebivalce. Ličinke puščavnika, ki je sicer v vseh fazah življenjskega cikla tesno vezan na življenje v drevesnih duplih, se bodo v odrasle hrošče preobrazile predvidoma v prihodnjem letu. Več.
 


Lovcem predstavili projekt LIFE Lynx

V okviru projekta LIFE Lynx so pripravili predavanji za lovce na Gorenjskem in Postojnsko Bistriškem. Predstavili so biologijo ter ekologijo risa, razloge za njegovo ogroženost in projektne aktivnosti. Sodelavci projekta se zavedajo, da je za uspešno izvedbo projekta izjemnega pomena aktivno sodelovanje lovcev, zato so jim predstavili različne možnosti vključevanja v projektne aktivnosti. Več.
 


Na Cerkniškem jezeru postavljajo učne poti in opazovalnice

V okviru projektol LIFE Stržen in Kras.Re.Vita so sredi oktobra 2019 začeli z gradnjo obsežne infrastrukture, ki bo namenjena tako domačinom kot izletnikom in šolskim skupinam. V tej fazi urejajo opazovalnice za ptice in poti. S tem usmerjajo turistični obisk, saj območje vsako leto obišče vedno več izletnikov. Več.
 


Kolonija čebelarjev v Sečoveljskih solinah

V krajinskem parku Sečoveljske soline so pred prihodom čebelarjev iz prezimovališč dodatno uredili steno na Fontaniggeah, kjer je čebelar gnezdil že lani, in takoj ob prihodu so očiščene stene postale gnezdišče teh ptic. V stenah desnega brega Dragonje so izkopali 12 rovov. Več.


Mednarodna delavnica za inšpektorje za območja Natura 2000


Inšpektorat RS za okolje in prostor je v Celju gostil udeležence delovne skupine IMPEL, ki so na delavnici na območjih Natura 2000 Volčeke in Bohor preizkušali orodje za določanje pogostosti izvajanja rednega inšpekcijskega nadzora v območjih Natura 2000 in tudi v območjih z drugimi naravovarstvenimi statusi, kot so zavarovana območja, naravne vrednote in podobno. Več.
 


Trajnostno upravljanje z vojaškimi vadišči

V Ljubljani je bila oktobra 2019 mednarodna konferenca Trajnostno upravljanje  z vojaškimi vadišči. Predstavniki Zavoda RS za varstvo narave so predstavili vsebino in način priprave naravovarstvenih smernic in upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Več.
 


Ljubljansko barje na znamkah, narava Kozjanskega na plakatu

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA so izdali knjižico Ljubljansko barje na poštnih znamkah. Zbrali so več deset znamk z motivi rastlinskih in živalskih vrst, značilnih za Ljubljansko barje, pa tudi kulturne dediščine in pomembnih osebnosti, ki so tam iskale svoj navdih. Več.

Kozjanski park je na plakatu predstavil naravo v mesecu oktobru. Seznanite se tudi Carjevičem leta 2019, najbolj skrbnim lastnikom travniškega sadovnjaka na območju parka. Plakat.
 


Spremenjena uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Vlada RS je 17. oktobra 2019 sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, s katero se usklajuje besedilo Uredbe z Direktivo o pticah. Sprememba je posledica obrazloženega mnenja Evropske komisije z dne 26.7.2019 zaradi neustreznega prenosa Direktive o pticah v slovenski pravni red. Več.


Diploma travniškim sadovnjakom Kozjanskega parka

Projekt Travniški sadovnjaki in krajina Kozjanskega parka je v okviru podelitve Nagrade Sveta Evrope za krajino za leto 2018-2019 prejel diplomo Kozjanski park že dvajset let skupaj s prebivalci skrbi za ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki nudijo bogate življenjske prostore za številne rastlinske in živalske vrste ter pomembno sooblikujejo krajino So pomemben del območij Natura 2000 v parku. Več.
 

 

BRANJE


Priročnik za prepoznavo tujerodnih vrst v gozdovih

Založba Silva Slovenica Gozdarskega inštituta Slovenije je izdala drugo dopolnjeno izdajo Terenskega priročnika za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih, uredili so jo Jana Kus Veenvliet et al., ima 202 strani.

 

Dvoživke in plazilci visokogorja Slovenije

V zbirki Življenje okoli nas je CKFF izdal knjižico Mojca Vek, Nino Kirbiš in Aleksandra Lešnik: Dvoživke in plazilci visokogorja Slovenije (pdf, 36 strani).
 


Škocjanski zatok v Svetu ptic

Revija Svet ptic je tokrat v celoti posvečena Škocjanskemu zatoku in dvajsetim letom tamkašnjega rezervata (pdf, 60 strani).


Ogroženi hrošči v Sloveniji

V oktobrski številki revije National Geographic Slovenija je objavljen članek dr. Ala Vrezec idr. Ogroženi hrošči v Sloveniji. Avtorji so na primeru Natura 2000 vrst, ki se pojavljajo v Sloveniji, predstavili problem izginjanja hroščev. Več.
 


Lovec

V septembrski številki Lovca dr. Hubert Potočnik piše o velikih zvereh – od naravovarstva do interventnega razvrednotenja, projektna skupina Carnivora Dinarica poziva k pozornosti osebkom s telemetrično ovratnici v času interventnega odstrela.

Oktobra dr. Marjan Toš poroča o razpravah o medvedih in volkovih v Gornji Radgoni.

 


BioBlitz na Loškem polju

Letos je BioBlitz Slovenija potekal na Loškem polju. Na spletni strani dogodka so objavili vse podatke, povzetek rezultatov in končno poročilo. Zajeli so tudi podatke o 144 zavarovanih vrstah in 24 vrst s Prilog II in IV Direktive o habitatih. Dogodek so organizirali Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Slovensko odonatološko društvo in Center za kartografijo favne in flore.
 


Kakšna so stališča bodočih potencialnih lastnikov travnikov do ohranjanja travniške biodiverzitete?


V reviji Journal of Rural Studies je izšel članek Natalija Špur, Sonja Škornik in Andrej Šorgo: Vpliv dimenzij stališč na interes mladostnikov ohranjati ekstenzivne travnike / Influence of attitudinal dimensions on children's interest in preserving extensive grasslands.  Avtorji so prvi vzpostavili lestvico za merjenje različnih dimenzij stališč mladostnikov do travnikov. Ugotavljajo, da bi večina mladostnikov vzdrževala travnike v korist travniških rastlin in živali, da bi ohranili vrstno pestrost. 


Proteus

V reviji Proteus  št 9/10 (letnik 81) je izšel članek dr. Borisa Sketa: Kako povedati – besede, izrazi, formulacije; pomeni in težave v naravoslovnih besedilih.


Učenci spoznavajo človeško ribico

Tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje je tokrat posvečeno človeški ribici in jamski ekosistem. Prirodoslovno društvo Slovenije je na svoji spletni strani objavilo seznam priporočene literature, s povezavami na več člankov.
 


Ljubljansko barje na znamkah

Krajinski park Ljubljansko barje je izdal knjižico Vidmar Barbara (ur.): Ljubljansko barje na poštnih znamkah (pdf, 45 strani).
 


Zgibanka o Grajski poti Podsreda

V Kozjanskem parku so oktobra 2019 odprli Grajsko pot Podsreda, na njej so na 14 točkah ob tablah in številnih animacijskih elementih prikazali biotsko raznovrstnost. Zgibanka (pdf, 2 strani).
 

 

NAPOVEDNIK

 

5-7 november 2019: letna konferenca Eurosite New approaches to nature conservation and securing resources, Monticiano, Italija.

7-8 november 2019: srečanje European Business and Nature Summit, Madrid, Španija.

12. november 2019: delavnica Workshop on a European training system for forest management in the Natura 2000 network, Palermo, Italija.

13. november 2019: naravovarstveni dan, Ljubljana.

21-22 november 2019: delavnica Anchors Away - Mitigating the impact of anchoring on Posidonia beds, Atene, Grčija.

26. november 2019: 2. mednarodna konferenca EcoLex Life, Ljubljana.

4-5 februar 2020: Mednarodna  konferenca International Conference Forests for Biodiversity and Climate Change, Bruselj, Belgija.
 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO

 

Spremenjena Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Vlada RS je 17. oktobra 2019 sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Z njo šakal ne bo več zavarovan z uredbo in se bo z njim trajnostno upravljalo po zakonodaji s področja lovstva. V zadnjem desetletju se je namreč vrsta razširila po Sloveniji in je v ugodnem stanju, zato je potrebno redno upravljanje s populacijo. Sprememba se bo začela uporabljati 1. maja 2020.

S to uredbo so poleg tega besedilo Uredbe uskladili z Direktivo o pticah. Več.
 


Imenovani člani sveta Krajinskega parka Kolpa, spremeba v svetu Triglavskega narodnega paka

Vlada je 5. septembra 2019 imenovala člane v svet Javnega zavoda Krajinski park Kolpa, za presednico je imenovala  Anito Jesih, predstavnico Ministrstva za okolje in prostor. Več.

Vlada je 24. oktobra 2019 v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park imenovala novo predstavnico Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Več.
 


Vlada o sklepih  Poročila k problematiki odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave

Vlada je 24. oktobra 2019 sprejela Opredelitev do sklepov  Poročila k problematiki odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava