Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 221 / november 2019

 

SLOVENIJA


Odgovor glede neizpolnjevanja direktiv o habitatih in o pticah

Vlada RS je 21. novembra 2019 sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije z dne 26. 7. 2019 zaradi neizpolnitve obveznosti členov Direktive o habitatih in Direktive o pticah. Vlada pojasnjuje vrsto ukrepov, ki jih je v zadnjem času sprejela za izboljšanje stanja navedenih habitatov in habitatnih tipov in Komisiji verjetno niso znani. Obvezuje se, da bo izvedla dodatne ukrepe za izboljšanje stanja in za odpravo drugih očitanih kršitev, nekatere že do sredine leta 2020, nekatere pa v okviru priprave in sprejemanja Strateškega načrta za Skupno kmetijsko politiko v RS. Več.


Projekti na temo velikih zveri

Del projektne ekipe LIFE Lynx se je novembra 2019 pridružil projektnemu partnerju v Romuniji. Pomagali so pri postavljanju zabojnih pasti in se dogovorili o prihodnjih odlovih ter preselitvah risov iz Romunije v Slovenijo in na Hrvaško. Več.

Čezmejni projekt Interreg Carnivora Dinarica bo izboljšal varstveno stanje  risa, volka in medveda ter ljudem omogočili boljše pogoje sobivanja z njimi na območjih  Natura 2000: Javorniki-Snežnik in Notranjski trikotnik v Sloveniji, ter del območja Gorski kotar in severna Lika na Hrvaškem.

Projektna skupina LIFE DINALPBEAR je oddala Končno poročilo projekta in objavila poljudno poročilo za splošno javnost, kjer so povzeli namen projekta, njegove cilje in izzive ter rezultate petletnega dela. Izdelali so tudi varstveni načrt po LIFE projektu, da bi se rezultati projekta, akcije osveščanja in obveščanja uporabljali tudi po koncu projekta in da bi aktivnosti, uvedene v okviru projekta, postale redna praksa pri čezmejnem upravljanju z rjavim medvedom v projektnem območju. Vse publikacije projekta so zbrane tukaj.


Popisi vegetacije in hribskega urha na Ljubljanskem barju

V projektu PoLJUBA je  CKFF preveril prisotnost hribskega urha na 70 ha na vzhodnem delu Ljubljanskega barja. Zabeležili so ga na 29 zemljiščih, na osmih pa so potrdili tudi njeno razmnoževanje. Pripravil so tudi  napotke za ukrepe za ohranjanje in izboljšanje življenjskega prostora hribskega urha. Več.

Strokovnjaki ZRC SAZU so pripravili dva izhodiščna popisa: na območjih pojavljanja bazičnega nizkega barja in Loeselove grezovke v Strajanovem bregu ter na območju habitata strašničinega mravljiščarja na Ljubljanskem barju.  Več.


Sprehajalna pot Drvošec opremljena z vsemi točkami

Na Cerkniškem jezeru so v okviru projekta LIFE Stržen ob usmerjeni sprehajalni poti Drvošec postavili že vse info točke, skulpture, klopi za posedanje, utrjeni pa so tudi že nastavki za tri opazovalnice ptic. Več.


Projekt za bukove gozdove v Evropi

Jeseni 2019 se je zvrstilo več aktivnosti novega projekta Interreg Beech Power, v katerem kot partner sodeluje tudi Zavod za gozdove Slovenije. Zaključil se bo leta 2022, zajema pet držav, zlasti Srednje Evrope.
 

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Komisar za okolje

Novi komisar za okolje, oceane in ribištvo je Virginijus Sinkevičius. Predsednica komisije mu je pred nadstopom predstavila svoja pričakovanja, v točki o poslanstvu sta povsem na začetku izpostavljeni priprava nove strategije za biotsko raznovrstnost 2030, ki bo vključevala tudi Naturo 2000, ter vodilno vlogo Evrope na Konferenci CBD 2020.
 

 

BRANJE


Monitoring netopirjev, rib in hroščev

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020 – tretje delno poročilo. Primož Presetnik, Aja Zamolo, David Lenarčič in Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019 (pdf, 68 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Bolen (Aspius aspius)  (pdf, 45 strani),  Pezdirk (Rhodeus amarus) (pdf, 79 strani); Sabljarka (Pelecus cultratus)(pdf, 22 strani), Smrkež (Gymnocephalus schraetser) (pdf, 22 strani), Barbara Bric/Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 .

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2018, 2019 in 2020 - Drugo delno poročilo, Vrezec A. idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2019 (pdf, 81 strani).


Ukrepi za zaščito dvoživk na cestah

Direkcija RS za infrastrukturo je naročila študijo, katere rezultate so že pred časom objavili na spletu: Predlog ukrepov za zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI, Končno poročilo Miklavž na Dravskem polju, Katja Poboljšaj idr., Center za kartografijo favne in flore, 2018.


Varstveno stanje volkov

Objavili smo poročilo Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020. Tretje delno poročilo – poročilo za sezono 2017/2018. Povzetek. Summary. Priloga. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2019.


Tujerodne vrste

Ekipa projekta LIFE ARTEMIS je v začetku leta 2019 posodobila opozorilni seznam tujerodnih vrst v gozdovih. Na seznam je bilo uvrščenih 13 novih vrst, 2 vrsti pa sta bili s seznama umaknjeni. Na opozorilni seznam je zdaj uvrščenih 58 rastlin, 15 žuželk, 14 gliv in 7 sesalcev. Vse nove vrste so opisane tudi v drugi, dopolnjeni izdaji Jana Kus Veenvliet idr.: Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih (pdf, 105 strani), ki je izšel pri založbi Gozdarskega inštituta Slovenije, Silva Slovenica.

Krajinski park Ljubljansko barje je med prebivalce razposlal brošuro Jernej Jogan idr.: Invazivne tujerodne vrste na Ljubljanskem barju (pdf, 16 strani).

Park Gorčko je objavil  poročili Zavratnik S. in Gregorc T., 2019. Monitoring in izlov signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) v reki Kučnici. Zaključno poročilo. Inštitut Lutra, Ljubljana (pdf, 20 strani) ter Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2019. Inventarizacija invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju naravnih vrednot državnega pomena na območju Krajinskega parka Goričko. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju (pdf, 14 strani).


Popis hribskega urha na Ljubljanskem barju

Lešnik Aleksandra in Primož  Presetnik:. Popis hribskega urha (Bombina variegata) na Ljubljanskem barju s predlogi ukrepov za izboljšanje habitata. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019 (pdf, 99 strani).


Ljubljansko barje - začetni popis vegetacije

Čelik T, Glasnović P, Surina B, Šilc U, Vreš B (2019). Začetni in končni popis vegetacije, začetna in končna ocena stanja ohranjenosti ciljnega HT 7230, začetna in končna ocena stanja populacije Loeselove grezovke ter izhodiščni in končni popis vegetacije na območju habitata strašničinega mravljiščarja z začetno ter končno oceno stanja habitata strašničinega mravljiščarja na območjih projekta PoLJUBA številka 7 (Strajanov breg) in na območju številka 4. Začetno poročilo. ZRC SAZU, Ljubljana, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 2019  (pdf, 65 strani).


Zelena infrastruktura

Botanični vrt Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo sta v okviru projekta Life Naturaviva pripravila novo zgibanko  Zelena infrastruktura - podpora biodiverziteti. V njej izvemo kaj vse predstavlja zeleno infrastrukturo v urbanem okolju, kakšen je njen pomen ter kako s pravilnimi ukrepi biodverziteto ohraniti ali jo celo povečati. spletni strani.


Poljudno o projektu LIFE DinalpBear

V Poljudnem poročilu za splošno javnost – Layman’s Report  so povzeli namen projekta LIFE DinalpBear, njegove cilje in izzive ter rezultate petletnega dela (pdf, 20 strani).


Lovec

V novembrski številki so v rubriki Lovec za mlade predstavii rakunastega psa, ki je invazivna tujerodna vrsta.
 


Naravovarstveni dan 2019

Zavod RS za varstvo narave je 13. novembra 2019 organiziral Naravovarstveni dan. Predstavitve: Prihodnost narave … in odnos človeka do nje (Jurij Dobravec) (pdf, 45 strani), … in kmetijstvo (Branko Ravnik) (ppt, 14 strani), …in prihodnost povezave infrastrukturnih projektov državnih cest in ukrepov s področja ohranjanja narave (ppt, 24 strani), … in nevladne organizacije (Damjan Vinko) (ppt, 12 strani), … in upravljanje z gozdovi (dr. Aleš Poljanec) (ppt, 13 strani), … in lovstvo (dr. Boštjan Pokorny) (pdf, 43 strani), … in planinstvo (dr. Irena Mrak) (pdf, 31 strani), … in komunikacija (dr. Aleksandra Majić Skrbinšek) (pdf, 16 strani), ...  in ribištvo (Maša Čarf) (ppt, 23 strani), … in upravljanje z vodami (mag. Neža Kodre) (ppt, 14 strani) … in lokalne skupnosti (pdf, 438 strani).


Invazivne vrste – mednarodna konferenca

Predstavitve z mednarodne konference LIFE ARTEMIS so zbrali tukaj.


Bogatejša spletna stran o velikih zvereh

Projekt Interreg Carnivora Dinarica predstavlja tudi medveda, volka in risa.


Človeška ribica v Postojnski jami

Postojnska jama je pripravila videoposnetek o razmnoževanju človeške ribice (Youtube) ter novice iz Laboratorija Postojnske jame.


Angela Piskernik na znamki

Novembra 2019 je Pošta Slovenije v seriji Slovenske znanstvenice izdala znamko Ángela Piskernik.
 


Evropska rdeča seznama dreves in mahov

Organizacija IUCN je izdala publikaciji Rivers, Malin et al.: European Red List of trees (pdf, 72 strani) in Hodgetts, Nick et al.:  A miniature world in decline : European Red List of mosses, liverworts and hornworts (pdf, 100 strani). Pregleda navajata vrste, ki jim grozi izumrtje na regionalni ravni.


Živali v ujetništvu

Organizacija IUCN je izdala smernice Neil Maddison (ur.): Guidelines for the management of confiscated, live organisms (pdf, 46 strani) / Lignes directrices de prise en charge des organismes vivants confisqués, (pdf, 48 strani), Gland, 2019.

 

NAPOVEDNIK

 

4-5 februar 2020: Mednarodna  konferenca International Conference Forests for Biodiversity and Climate Change, Bruselj, Belgija.

22-24 april 2020: kongres Global Congress of the International Land Conservation Network and First Congress of the European Land Conservation Network , Španija.

11-19 junij 2020: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Generalna direktorica Agencije RS za okolje

Vlada RS je 28. novembra za generalno direktorico Agencije RS za okolje imenovala mag. Lilijano Kozlovič. Več.
 


Pogodbi o upravljanju zavarovanih območij

Vlada je novembra 2019 z Zavodom za turizem in promocijo Turizem Grosuplje sklenila pogodbo o upravljanju Krajinskega parka Radensko polje, več.

Z društvom DOPPS je po dvajsetih letih uspešnega upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok podaljšala koncesijo za nadaljnjih deset let, več.
 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava