Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 223 / januar 2020

SLOVENIJA


Osnutek prednostnega okvira ukrepanja (PAF) za Slovenijo - v razpravi

Ministrstvo za okolje in prostor je javnosti predstavilo osnutek dokumenta Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo (Prioritised action framework - PAF). Dokument je pripravilo skupaj s projektnimi partnerji v okviru projekta LIFE Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Dodatne predloge zainteresirani lahko oddajo do 14. februarja 2020. Več.
 


Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 za leto 2018

Vlada RS se je januarja 2020 seznanila s Poročilom o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) za leto 2018. Po štirih letih, to je med 2015 in 2018, je več kot tri četrtine ukrepov (76 %) izvedenih, delno izvedenih ali v izvajanju. 8 % ukrepov še ni v postopku izvajanja, ker njihovo izvajanje še ni predvideno; 15 % ukrepov pa ni izvedenih. Več.


Leščur na rdečem seznamu IUCN: skrajno ogrožen

Školjka leščur je varovana z Direktivo o habitatih (priloga IV). Zaradi patogena, ki povzroča smrtnost leščurjev v deležu več kot 85 odstotkov v številnih delih Sredozemskega morja, je organizacija IUCN leščurja uvrstila na svoj Rdeči seznam kot kritično ogroženo vrsto. Epidemija se je začela leta 2016 v Španiji. Leta 2019 so opazili množične pomore že Dalmaciji, potrjen je tudi že v Tržaškem zalivu. V Sloveniji smo zato preventivno po priporočilih IUCN v novembru 2019 premestili 75 leščurjev v laguno Naravnega rezervata Škocjanski zatok, saj je uspešnost parazita na lagunarnih območjih manjša. Več.
 


Na Kozjanskem nove gnezdilnice za ptice, na Goričkem drevesa za skovika

V sklopu izvajanja ukrepov Nature 2000 v zimskem času v Kozjanskem parku redno pregledujejo, obnavljajo in vzdržujejo že nameščene gnezdilnice za ptice. Predvsem za kvalifikacijske ptičje vrste (veliki skovik, smrdokavra, vijeglavka) dodajajo tudi nove gnezdilnice, večinoma v visokodebelnih travniških sadovnjakih, ki so ustrezen gnezdilni in prehranjevalni življenjski prostor za vrste ptic, ki so zavarovane po slovenski in evropski zakonodaji ter kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja Kozjansko. Več.

V zadnjih 20 letih je število gnezdečih parov velikega skovika na Goričkem upadlo na slabo tretjino. V preteklosti je veliki skovik gnezdil v duplih dreves, med katerimi so prevladovala sadna drevesa starih sort, teh je vse manj. Krajinski park Goričko je zato v okviru projekta Gorička krajina z lastniki dreves sklenil pogodbe o varstvu 50 ti. habitatnih dreves. Več.
 


Oživili več kot 100 ha goričkih travnikov

Krajinski park Goričko je v letu 2019 v projektu Gorička krajina odkupil 56 travnikov, z lastniki preostalih travnikov pa so sklenili pogodbe o košnji. S tem prispevajo, da bodo prej opuščeni travniki znova privlačni za travniške vrste metuljev in ptic, pa tudi za obiskovalce Goričkega ter domačine, ki bi želeli v prihodnje na teh travnikih pridelovati krmo. Več.
 


Za puščavnika na Goričkem obrezali 40 vrb

Puščavnik je hrošč, ki ga na območju Natura 2000 Goričko najdemo predvsem v Ledavski dolini. Njegov življenjski prostor so pogosto stare in velike vrbe, v katerih preživi celo življenje. Zaradi dolgotrajnega razvojnega kroga (4 leta), slabe mobilnosti ter pomanjkanja primernega življenjskega prostora (starih dreves) je vrsta ogrožena in jo varujemo kot kvalifikacijsko Natura 2000 vrsto. Večina odraslih hroščev drevesa, kjer je živel kot ličinka, sploh ne zapusti. Krajinski park je zato v okviru projekta Gorička krajina z lastniki 40 glavatih vrb sklenil pogodbe o varstvu dreves. Več.

 


Navadnim škržkom v Sotli minulo leto ni bilo naklonjeno

Ker ima Sotla v letošnjem januarju nizek pretok, je ekipa Kozjanskega parka na mestih s plitvinami in prodišči preverjala prisotnost lupin školjk. Številne lupine so bile sveže, kar pomeni, da je v letu 2019 mnogo školjk poginilo, predvsem navadnih škržkov, ki so v evropskem merilu ogrožena in varovana vrsta. Zaradi nizkih poletnih pretokov v kombinaciji z visokimi temperaturami (segrevanje vode) primanjuje kisika v vodi, zato školjke množično umirajo. Še en razlog, da ohranjamo sklenjeno obvodno lesno zarast na obeh bregovih in tako s senčenjem prispevamo k hladnejši, s kisikom bogatejši vodi v Sotli, so zapisali strokovnjaki Kozjanskega paka. Več.

 


Na Goričkem odstranjevali netopirsko gvano

Ekipa Krajinskega parka Goričko je v 2019 in januarju 2020 odstranjevala netopirsko gvano v dveh cerkvah, s tem dosegajo večjo sprejemljivost netopirjev pri lastnikih in upravljalcih stavb. Na podstrešju cerkve pri Gradu se nahaja največje znano kotišče navadnega netopirja na območju Natura 2000 Goričko. Število netopirjev se tu povečuje, v letu 2019 je tu kotilo vsaj 80 netopirk. V cekvi v Gornjih Petrovcih prebiva manjša porodniška skupina poznega netopirja. Več.
 


Vsi partnerji aktivni pri oblikovanju komunikacijske strategije za Naturo 2000 v Sloveniji

V okviru projekta LIFE IP Natura so konec leta 2019 izvedli tri delavnice za pripravo komunikacijske strategije. Projektni partnerji so se poenotili glede posnetka stanja, opredelitve ciljev, deležnikov, ključnih sporočil ter komunikacijskih aktivnosti. Več.
 


Morska zavarovana območja za dobro okoljsko stanje morja

Z Interreg projektom Zaščita sredozemskih morskih zavarovanih območij z namenom doseganja dobrega okoljskega stanja morja - PHAROS4MPAs so strokovnaki v zaključnem nacionalnem poročilu Zavoda RS za varstvo narave zbrali vrsto priporočil za dejavnosti: pomorski tovorni promet, rekreativna plovba, marikultura, mali priobalni ribolov in prostočasni ribolov. Priporočila so namenjena upravljalcem morskih zavarovanih območij, sektorjem, predvsem pa odločevalcem in odgovornim za pripravo pomorskega prostorskega načrta. Več.
 


Ne vabimo medveda na kosilo

Projektna skupina Carnivora Dinarica je na delavnici 23. januarja 2020 v Ilirski Bistrici predstavila ukrepe za preprečevanje škod in zahajanja velikih zveri v naselja (uporaba in izbira lokacij ti. medovarnih smetnjakov) ter spremljanje in usmerjanje obiskovalcev na območju Snežnika. Več.
 


Dva foto natečaja

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA se bo 17. februarja 2020 zaključil natečaj Magična narava, že tretji po vrsti.

V okviru projekta LIFE for Lasca pa so razpisali nov natečaj Motivi Nature 2000, ki je odprt do konca leta 2020.
 

 


EVROPSKA UNIJA


Gospodarske dejavnosti in biotska raznovrstnost

Evropska komisija je konec leta 2019 objavila poročilo, ki naj bi gospodarstvu olajšala meriti svoj vpliv na biotsko raznovrstnost in tudi svojo odvisnost od nje. Poslovne odločitve bi tako lahko temeljile na boljših informacijah. Assessment of Biodiversity Accounting Approaches for Businesses and Financial Institutions - Discussion paper for EU Business & Biodiversity Platform (pdf, 76 strani).
 

 


BRANJE

 

Monitoring risa s foto pastmi

V okviru projekta LIFELYNX so izdali poročilo: Fležar U et al.: Eurasian lynx (Lynx lynx) monitoring with camera traps in Slovenia in 2018-2019, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2019 (pdf, 20 strani).
 


Zimski popis ptic v Kozjanskem parku

Kozjanski park je objavil poročilo Klenovšek Dušan: Zimski popis vodnih ptic IWC 2020 (pdf, 12 strani).
 


Življenjski prostor hribskega škrjanca na Goričkem

Krajinski park Goričko je objavil poročilo Denac K. (2020): Ugotavljanje rabe habitata hribskega škrjanca Lullula arborea na območju Natura 2000 Goričko v letu 2019. Poročilo. Projekt Gorička krajina. DOPPS, Ljubljana (pdf, 25 strani).
 


Triglavski narodni park – časopis za otroke

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA  so izdali novo številko časopisa za otroke Triglavski narodni park (pdf, 7 strani).
 


Invazivne tujerodne vrste:  ravnanje z ostanki in Tujerodni vedež

Zavod RS za varstvo narave je pripravil priporočila  Ana Dolenc in Andreja Papež Kristanc: Ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlin, Ljubljana, 2020 (pdf, 33 strani).

V okviru projekta LIFE ARTEMIS so pripavili spletno zbirko metod za odstranjevanje tujerodnih vrst iz Slovenije in tujine Tujerodni vedež.
 


Pol stoletja Morske biološke postaje

Nacionalni inštitut za biologijo je izdal knjigo Pol stoletja dolga pot Morske biološke postaje Piran. Več.
 


Mejice - del kulturne pokrajine

Objavljeno je magistrsko delo Alenka Kastelic: Mejice kot element slovenske kulturne pokrajine – stanje in vloga na primeru treh izbranih območij, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2019.
 


Zeleni sistem v mestih in naseljih

Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu Državnega prostorskega reda izdal priročnik Ina Šuklje Erjavec et al.:  Zeleni sistem v mestih in naseljih : usmerjanje razvoja zelenih površin, - Ljubljana, 2020 (pdf, 92 strani).
 


V Animalia 5.900 vrst

Podatkovna zbirka fotografij nevretenčarjev Animalia Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki jo ureja dr. Tomi Trilar, je v leto 2020 vstopila z 5.900 vrstami.
 


Pregled stanja na projektih za Naturo 2000

Ministrstvo za finance je januarja 2020 vzpostavilo novo spletno stran, tu si lahko podatke ogledamo tudi za posamezne projekte s področja ohranjanje narave, tudi Nature 2000.


Predavanje o biotski raznovrstnosti in kmetijstvu

V okviru projekta LIFE NATURAVIVA  so dr. Danilo Bevk et al. pripravili predstavitev za usposabljanje za kmete: Biodiverziteta in kmetijstvo (ppt, 35 strani).
 


Predavanji o volkovih

Na Radiu Študent je Gregor Simčič povzel predavanji o volkovih, ki sta ju imela dr. Miha Krofel in dr. Tomaž Skrbinšek na Biotehniški fakulteti sredi decembra 2019. Predstavila sta tudi rezultate monitoringa volkov.
 


Spomenica na poštni znamki

Pošta Slovenije je v seriji Obletnice izdala znamko 100. obletnica Spomenice za varstvo narave. Več.
 


Nove tehnologije in ljudska znanost v monitoringu Nature 2000

Na podlagi delavnice je izšlo poročilo Sunyer, C. et al.: ‘The roles of new technologies and citizen science in monitoring Natura 2000’. Networking event in Support of the Natura 2000 Biogeographical Process. San Lúcar de Barrameda, Spain (pdf, 28 strani).
 


Ohranjanje morja

Zaključil se je projekt PHAROS4MPAs Modra rast in ohranjanje morja: Zaščita sredozemskih morskih zavarovanih območij z namenom doseganja dobrega okoljskega stanja morja, v katerem je je iz Slovenije sodeloval Zavod RS za varstvo narave. Izdali so vrsto publikacij: nacionalno poročilo Zaščita morskih zavarovanih območij ob rastočem modrem gospodarstvu v Sredozemlju – Slovenija (pdf, 64 strani); priporočila Final recommendations of the PHAROS4MPAs project regarding the aquaculture sector (pdf, 56 strani) / cruise sector  (pdf, 52 strani) / leisure boating (pdf, 56 strani) / maritime traffic and industrial ports sector (pdf, 35 strani) / recreational fisheries sector  (pdf, 60 strani) / wind energy sector (pdf, 68 strani) in the Mediterranean.


Poročilo s konference o vrstno bogatih traviščih 

V decembrski  številki revije Palearctic Grasslands (Journal of the Eurasian Dry Grassland Group) je objavljeno poročilo z mednarodne konference  “Vrstno pestra travišča Palearktika – bogastvo brez gospodarske vrednosti?”, ki je potekala leta 2019 v Gradcu in Mariboru, organizirali so jo Sonja Škornik in Nataša Pipenbaher iz Oddelka za biologijo Univerze v Mariboru ter Martin Magnes iz Univerze v Gradcu (pdf, 60 strani).
 


Tujerodne vrste rib na Hrvaškem

Izšla je knjiga o tujerodnih vrstah rib celinskih voda na Hrvaškem: Strane vrste slatkovodnih riba u Hrvatskoj (pdf, 104 strani).
 


Izvajanje politike varstva narave

V reviji Forests 10(12):1099 je izšel članek Evaluation of the Operational Environment Factors of Nature Conservation Policy Implementation: Cases of Selected EU and Non-EU Countries, med avtorji sta tudi Špela Pezdevšek Malovrh in Tomislav Laktić.

 

 

NAPOVEDNIK

4-5 februar 2020: Mednarodna  konferenca International Conference Forests for Biodiversity and Climate Change, Bruselj, Belgija.

17. februar 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj Magična narava.

10-12 marec 2020: Global Symposium on Soil Biodiversity (GSOBI20) Keep soil alive, protect soil biodiversity, Rim, Italija.

22-24 april 2020: kongres Global Congress of the International Land Conservation Network and First Congress of the European Land Conservation Network , Španija.

11-14 maj 2020: kongres gozdnih pedagogov: Forests for Human well-being – how Forestpedagogy contributes, Luksemburg.

11-19 junij 2020: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

31. december 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj fotografski natečaj Motivi Natura 2000.

 


NARAVA NA KRATKO

 

Milijon evrov za sofinanciranje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku

Vlada je 9. januarja 2020 sprejela Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Finančna sredstva, na letni ravni v višini milijona evrov, bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor.  Več.

 

100 let pobude državnega varovanja narave Slovencev

Januarja leta 1920 je Odsek za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani predstavilo Spomenico - prvi poziv k sistemskemu varstvu narave na Slovenskem. Primerjavo o varstvu narave pred 100 leti in danes so podali sogovorniki na novinarski konferenci, ki je potekala 24. januarja v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, v sklopu projekta IP LIFE Natura. Več.
 


Možnosti za sodelovanje s Paragvajem: naravovarstvene prakse

Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver je 20. januarja 2020 na predstavitveni obisk sprejel veleposlanika Republike Paragvaj, nj. eksc. Juana Francisca Facettija. Na srečanju je veleposlanik kot možno področje sodelovanja navedel tudi  izmenjavo informacij in dobrih praks na področju naravovarstvenih praks v povezavi z upravljanjem rek in jezer. Več.
 


Razpisa za blažitev podnebnih sprememeb

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo je objavilo dva razpisa za podporo ukrepanju za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva in na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti.
 

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava