Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 224 / februar 2020

 

SLOVENIJA


Inšpekcija nadzorovala za človeško ribico

Inšpektorat za okolje in naravo je v letu 2019 nadzoroval izvajanje ukrepov Programa upravljanja območji NATURA 2000 – Kras, habitat človeške ribice. Usmerili so se v vire nitrata na območju Krasa, zlasti na kompostarne in bioplinarno. Nadzor je pokazal, da skladnost zavezancev še ni zadovoljiva. Zlasti so bili zaskrbljujoči rezultati kontrolnih monitoringov, ki so v dveh primerih pokazali, da kompost oz. digestat ne dosegata ustrezne kakovosti. Več v Poročilu o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2019).
 


Gozdni sklad za Naturo 2000 v 2020

Vlada RS je 13. febrarja 2020 sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020. Iz teh sredstev se poravnavajo tudi obveznosti, ki izhajajo iz ukrepov na območju Nature 2000 v zasebnih gozdovih v skladu s programom upravljanja območij Natura 2000 in programom vlaganj v gozdove. V letu 2020 je za ta namen načrtovanih 830.000 EUR. Več.
 


Predlog Zakona o ohranjanju narave - uskladitve z Direktivo o habitatih

Vlada je na seji 6. februarja 2020 sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave in ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku. Sprememba se nanaša na uskladitve zakona s pravom Evropske unije, ki so posledica očitanega neskladnega prenosa in neizpolnjevanja obveznosti na podlagi 6. in 16. člena Direktive o habitatih. Predlog zakona.
 


Za nadaljnjo zaščito primorske podusti v Brdih

V okviru projekta LIFE for Lasca so pripravili Strokovne podlage za nadaljnjo zaščito habitata primorske podusti v Goriških Brdih. Več.
 


Zimski boj za cerkniška nizka barja

V nekaj desetletjih so se bazična nizka barja na Cerkniškem jezeru zaradi zaraščanja dobesedno spremenila v gozd, kjer pa zanje značilne rastline ne preživijo. Na območju Dujic so nekatera zemljišča povsem zaraščena s smreko, navadno krhliko in rdečim borom. Tehnični delavci projekta Kras.re.vita so se z ročnim odstranjevanjem lesne zrasti vso zimo trudili, da bi ohranili vsaj delček teh izjemnih življenjskih okolij Notranjskega parka. Več.
 


Odstranjevali zarast pod Donačko goro

V začetku februarja so na območju Sv. Donata pod Donačko goro prostovoljno odstranjevali zarast, da bi obnovili rastišče navadnega kosmatinca, bližnjega sorodnika bolj znane velikonočnice. Več.
 


V pričakovanju novih risov

Partnerji projekta LIFE Lynx iz Romunije so ujeli že tri rise, ki bodo preseljeni v Dinaride, dva v Slovenijo. Slovenska ekipa pripravlja vse potrebno pred prihodom risov – pripravili so oboro in  načrt nadzornega sistema. Več.

Za risinjo Malo (mladiča risinje Teje iz Male Gore) so z genetskimi analizami potrdili, da je oče ris Goru. Nadeli so ji telemetrično ovratnico, da bodo spremljali njeno gibanje po tem, ko se bo ločila od svoje mame. Več.
 


Za ohranitev barjanskega okarčka in puščavnika na Ljubljanskem barju

V okviru projekta Poljuba na Ljubljanskem barju ukrepajo, da bi se izboljšalo stanje metulja barjanskega okarčka in hrošča puščavnika. Ohranjajo njun življenjski prostor, vzgojili pa so osebke, ki jih bodo doselili. Več.
 


Delavnica za sobivanje ljudi in zveri

V okviru projekta Carnivora Dinarica so se v Nacionalnem parku Risnjak na Hrvaškem 24. februarja 2020 srečali strokovnjaki in kmetje. Predavatelji so prepričani, da je sobivanje ljudi in zveri mogoče: če bomo sprejeli vse razpoložljive ukrepe, bo težavnih situacij veliko manj, pravijo. Več.
 

 

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE


Evropski informacijski sistem za gozdove

Evropska okoljska agencija je vzpostavila informacijski sistem za gozdove: Forest Information System.
 


Sobivanje človeka in velikih zveri v Alpah

V Salzburgu so se v okviru projekta LIFE EuroLargeCarnivores konec januarja srečali predstavniki lastnikov zemljišč in strokovnjaki za velike zveri in izmenjali izkušnje z različnimi zaščitnimi ukrepi. Več.
 

 


BRANJE


Monitoring raka koščaka

Objavili smo poročilo Govedič, Marijan, Matjaž Bedjanič in Al Vrezec: Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Drugo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019. (pdf)


Kačji pastirji Maribora in okolice

Društvo študentov naravoslovja je izdalo publikacijo Erbida, Nina in Aleš Tomažič: Mini atlas kačjih pastirjev Maribora, Maribor, 2018 (pdf, 52 strani).
 


Trdoživ

Na spletu je objavljena druga številka biltena revije Trdoživ, letnik 2019. Urška Ratajc in Damjan Vinko sta izpostavila problematiko izginjaja žuželk, društvo opozarja na uničevanje življenjskega prostora barjanskega okarčka, Damjan Vinko je predstavil opomin zaradi nespoštovanja direktive o habitatih in o pticah. Leon L. Zamuda je opisal varstvo želve močvirske sklednice na Ljubljanskem barju. Lan Hočevar je je bralce seznanil z odlovom risov v Karpatih. Marija Stare in Simona Strgulc Krajšek sta predstavili invazivno tujerodno navadno barvilnico. Barbara Zakšek in Nina Kogovšek sta objavili določevalni ključ za cekinčke. Damjan Vinko je povzel rezultate projekta Še smo tu! Domorodne vrste še nismo izrinjene.
 


Kdo in kako nenamerno vnaša invazivne tujerodne vrste

Velik delež invazivnih tujerodnih vrst je v Unijo vnesen nenamerno. Zavod RS za varstvo narave je pregled zbral v gradivu Poti vnosa invazivnih tujerodnih vrst - Določitev prednostnih poti nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo. Obravnavali so izpustitev v naravo, pobeg iz zaprtega prostora, transport, transport - slepi potnik, koridor in spontano širjenje.


Lovec

V februarski številki Lovca je uvodnik mag. Lada Bradača posvečen tudi problematiki velikih zveri in Direktivi o habitatih. Bojan Avbar poziva k ohranjanju mokrišč v Sloveniji. Aleš Pičulin idr. v obsežnem članku predstavljajo naseljena risa Goruja in Doruja in projekt LIFE Lynx. Janez Logar poroča o srečanju v Trstu, posvečenem šakalu. Mag. Jože Marhl piše o povečevanju števila bobrov ob Dravi.
 


Zgibanka o Dovžanovi soteski

Občina Tržič je v izdala zgibanko Naravni spomenik Dovžanova soteska, ki predstavi glavne geološke in geomorfološke zaklade ter lokalno biotsko raznovrstnost območja, za boljšo orientacijo je dodan tudi zemljevid območja in oglednih poti.
 


Priročnik za poslovanje v korist biotske raznovrstnosti

V okviru projekta Interreg ECO KARST so izdali priročnik Volles R., Maeso Velasco L., Peiffer A., Gattenlöhner U., 2019: Development Guide for Pro Biodiversity Business (pdf, 68 strani).
 

 

NAPOVEDNIK

 

3. marec - Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

10-12 marec 2020: Global Symposium on Soil Biodiversity (GSOBI20) Keep soil alive, protect soil biodiversity, Rim, Italija.

22-24 april 2020: kongres Global Congress of the International Land Conservation Network and First Congress of the European Land Conservation Network, Španija.

11. maj  2020: Konferenca The Seas & Oceans Biodiversity Conference.

11-14 maj 2020: kongres gozdnih pedagogov: Forests for Human well-being – how Forestpedagogy contributes, Luksemburg.

25. – 29.  maj 2020: zaključna konferenca projekta LIFEGENMON Forest Science for Future Forests: Forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments, Ljubljana.

11-19 junij 2020: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

29. december 2020: rok za prijavo na natečaj biodiverziteti najbolj prijazen vrt.

31. december 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj fotografski natečaj Motivi Natura 2000.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Predlog Zakona o ohranjanju narave

Vlada je na seji 6. februarja 2020 sprejela besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave in ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS. Večina sprememb se nanaša na obveznosti iz Direktive o habitatih. Predmet novele je tudi sprememba 137. člena, z njo se odpravi dvom glede tega, ali so do delovanja v javnem interesu upravičene vse nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju ohranjanja narave, v vseh statusno pravnih oblikah. Več.

 


Akciji inšpektorjev v 2020

Vlada RS je sprejela Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2020. Za področje narave Inšpektorat za okolje in naravo načrtuje dve koordinirani akciji. Nadzor vožnje v naravnem okolju bodo izvedli v sodelovanju s policijo, v času ko se pričakuje več obiskovalcev, zlasti na območjih, ki imajo naravovarstveni status. Nadzorovali bodo tudi nezakonit lov ptic in nezakonito zadrževanje prostoživečih ptic v ujetništvu. Pri tem bodo sodelovali zlasti Policija, Zavod RS za varstvo narave, Prirodoslovni muzeje in Zavetišče za prostoživeče živali.  Več (pdf, 72 strani).
 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava