Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 226 / april 2020

SLOVENIJA


Središča za obiskovalce v naravnih parkih se postopoma odpirajo

Uprave, pisarne in središča za obiskovalce zavarovanih območij, v katerih so tudi območja Natura 2000, so bili zaradi epidemije zaprti, nekateri se odpirajo že kmalu: središče za obiskovalce v Krajinskem parku Strunjan in Krajinskem parku Sečoveljske soline se odpreta 4. maja, Grad Podsreda v Kozjanskem parku 5. maja, Grad v Krajinskem parku Goričko 8. maja,  Informacijsko izobraževalno središče Dom Trenta, Center Triglavskega narodnega parka Bohinj in Infocenter Triglavska roža Bled v Triglavskem narodnem parku 11. maja, obiski v Škocjanskih jamah se prično predvidoma 18. maja 2020. Obiskovalce prosimo, naj na obisk pridejo s svojo masko in upoštevajo smernice varnega obiska.

 

Na obnovljenem dimniku ponovno gnezdijo štorklje

Junija 2019 sta Krajinski park Goričko in Trgovsko podjetja Goričanka Kalamar d.o.o. obnovili štorkljino gnezdo na dimniku nekdanje pekarne v Gornjih Petrovcih. V letu 2020 se je par belih štorkelj vrnil na gnezdo in najverjetneje že vali jajca. Štorklja izhaja iz gnezda v Zgornji Voličini pri Lenartu. Mlade štorklje se ne vračajo v gnezda, kjer so bili izvaljene, ampak poskušajo gnezditi na drugih območjih, s čimer se izognejo možnosti parjenja s starši ali drugimi sorodniki.
Bela štorklja hrano najpogosteje išče na redno, ampak ne prevečkrat košenih travnikih v okolici svojega gnezda. Zato z obnovo opuščenih travnikov v Krajinskem parku Goričko ohranjajo in izboljšujemo življenjske pogoje tudi za belo štorkljo na Goričkem. Več.


Ureditve za naravo in obiskovalce v Zalogu

Na območju opuščenih glinokopov nekdanje Opekarne Zalog, ki so del območja Natura 2000 Temenica, se raztezajo sekundarni biotopi. Občina Straža in partnerji bodo v letošnjem letu uredili krožno sprehajalno pot, lesene opazovalnice za ptice, gnezdilno steno za ptice, ureditvene otoke, preproste lesene prelive in zelene površine. Projekt financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Več v članku Dolenjskega lista.
 


Posadi prijazno vrsto

Sodelavci projekta LIFE Artemis so na strani Posadi prijazno vrsto objavili opise nekaj invazivnih tujerodnih rastlin naših vrtov in predloge za njihovo zamenjavo.
 


Močvirske sklednice se že sončijo

Strokovnjaki Krajinskega parka Sečoveljske soline so lani pet odraslih samic močvirskih opremili z oddajniki. Ti so postregli s številnimi zanimivimi podatki o gibanju teh naših edinih avtohtonih sladkovodnih želv. Zemljevidi njihovega gibanja so za mnoge presenečenje. Več.
 


Na Kumu zaključili odstranjevanje zarasti

Na pobočjih Kuma so po letu in pol zaključili odstranjevanje zarasti na 23 kmetijah. S sekanjem lesne zarasti, izruvanjem panjev, izravnavo zemlje in mulčenjem so sodelavci projekta LIFE to Grasslands skupaj z lastniki zemljišč očistili skoraj 20 ha zaraščenih travišč. Več.


Nad navadno krhliko v habitatu barjanskega okarčka

Osrednji del enega zadnjih kompleksov mokrotnih travnikov Ljubljanskega barja, še primernih za barjanskega okarčka, se hitro zarašča z navadno krhliko. Ekipa projekta Poljuba jo je zato odstranjevala in s tem izboljšala razmere za uspevanje trav in šašev, nujno potrebnih za preživetje gosenic tega ogroženega metulja. Več.


Risa Katalin in Bojan vsak na svoji poti

V okviru projekta LIFE LYNX so pripravili videoposnetek o prihodu Katalina v Slovenijo in izpustu v gozdove Snežnika. Predstavili so tudi pot, ki jo je opravil doslej, saj si išče svoj novi teritorij, več.

Okrepili so raziskave genskega in demografskega stanja risa na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji. Identificirali so 71 odraslih risov, večino v dinarskem svetu v Sloveniji, Gorskem Kotarju in Severnem Velebitu. Več.

Objavili so rezultate javnomnenjske raziskave , v katero so vključili interesne skupine, na katere ris vpliva ali so ključne za njegovo ohranitev - lokalne prebivalce, lovce in rejce živine. Spraševali so o odnosu risa, stališčih, znanju ter o mnenjih glede različnih ukrepih upravljanja. Rezultati kažejo, da so anketiranci naklonjeni ohranjanju risa in krepitvi populacije z novimi posamezniki, zlasti naklonjeni so lovci in širša javnost. Rejci živine so zaskrbljeni zaradi morebitne škode in posledično kažejo manjšo podporo ohranjanju risa. Več.

Ekipa projekta Interreg 3Lynx je lani z oddajnikom opremila risa Bojana, njegove poti kažejo številne prehode med kočevskimi gozdovi in Gorskim Kotarjem. Več.

 

Šolska kotička o velikih zvereh

Ekipa projekta Carnivoda Dinarica je s sodelovanjem šol pripravila kotička v osnovnih šolah v Pivki in Košani. Učenci bodo tu soznavali svet velikih zveri in izzive ohranjanje medveda, volka in risa. Več.


Nasveti za ureditev vrta in pomoč čebelam samotarkam

Sodelavci projekta LIFE Naturaviva so pripravili nasvete za ureditev biodiverziteti prijaznega vrta in izdelavo gnezdilnic za čebele samotarke.
 

 

EVROPSKA UNIJA, DRŽAVE KANDIDATKE


Objavljen razpis LIFE

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov projektov za sofinanciranje iz programa LIFE za leto 2020. Osnutke projektov za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost (NAT) je treba oddati do 16. julija 2020, osnutke integriranih projektov pa do 5. oktobra 2020. Za vse informacije se lahko obrnete na na nacionalno kontaktno točko za področje narave in biotske raznovrstnosti: mag. Julijana Lebez Lozej (julijana.lebez-lozej@gov.si), na voljo vam je spletna stran LIFE Slovenija.


Natura 2000 in omejevanje invazivnih tujerodnih vrst

Evropska komisija želi prispevati k sinergiji med izvajanjem Direktive o habitatih in ter Direktivo o pticah ter uredbo o invazivnih tujerodnih vrstah. Pripravili so publikacijo o pogostih vprašanjih s tega področja: FAQs on how the Invasive Alien Species Regulation interacts with the EU Nature Directives (pdf, 65 strani).


Znamčenje in Natura 2000

Organizacija Eurosite vabi proizvajalce, ki bi svojim proizvodom z območij Natura 2000 dali oznako, da se predstavijo na spletni strani NATURA 2000 BRANDING benefits people, nature and local economy. Med njimi sta že tudi dva proizvoda s Kočevskega.

 

BRANJE


Raziskave o risu

Poročila o genetskem in demografskem stanju risov, ki so jih pripravili v okviru projekta LIFE LYNX so na voljo na spletu, in sicer Izhodiščni (predpopolnitveni) genetski status populacije alpskega in dinarskega risa SE / Tomaž Skrbinšek et al.: Baseline (pre-reinforcement) genetic status of SE Alpine and Dinaric Lynx population (pdf, 24 strani) ter Izhodiščni demografski status populacije alpskega in dinarskega risa jugovzhodne Evrope / Vedran Slijepčević et al: Baseline demographic status of SE Alpine and Dinaric lynx population (pdf, 22 strani).

Objavili so tudi poročili javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do ohranjanja risa – Meta Mavec, Aleksandra Majić Skrbinšek in Tomaž Skrbinšek: Odnos slovenske javnosti in interesnih skupin do risa in upravljanja z njim (pdf, 42 strani) ter Hrvaška: Izvješće o provedenom ispitivanju stavova javnosti o risu i očuvanju risa u 2019. godini (pdf, 27 strani).
 


Tujerodni vodni organizmi in ukrepi

Zavod za ribištvo RS je pripravil obširne strokovne podlage s pregledom tujerodnih vodnih organizmov pri nas in predlaganimi ukrepi za obvladovanje (pdf, 231 strani).
 


Lovec

Na naslovnici aprilske številke Lovca je nutrija. Bojan Avbar opozarja na posledice podnebnih sprememb in predstavi tudi aktivnosti Evropske unije za ohranjanje biotske raznovrstnosti, k ohranjanju biotske raznovrstnosti poziva tudi Štefan Vesel. Aljaž Mulej poziva k sporočanju oznak na obročkanih pticah. V rubriki Mladi lovec so tokrat predstavili rjavega medveda.


Pomen opraševalcev

Nacionalni inštitut za biologijo je pripravil video o pomenu opraševalcev -  tudi divjih - za kmetijstvo:  Opraševalci - nepogrešljivi pri pridelavi hrane.


Divje orhideje v Notranjskem regijskem parku

V Notranjskem regijskem parku so objavili intervju z njihovim biologom Joštom Stergarškom o divjih orhidejah.


Tujerodne vrste v vodah Slovenije

Zavod za ribištvo RS je pripravil spletno podstran, namenjeno tujerodnim vrstam.


Financiranje biotske raznovrstnosti

Organizacija OECD je objavila pregled A Comprehensive Overview of Global Biodiversity Finance (pdf, 39 strani). Predstavljeno je financiranje ohranjanja biotske raznovrstnosti in tudi financiranje dejavnosti, ki slednji škoduje.

Izdali so tudi poročilo Tracking Economic Instruments and Finance for Biodiversity 2020 (pdf, 20 strani), v kateri predstavljajo svojo zbirko podatkov o finančnih instrumentih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.


Vpliv skupne kmetijske politike EU na biotsko raznovrstnost

Evropska komisija je objavila študijo Impact of the CAP on habitats, landscapes, biodiversity(pdf, 219 strani).


Natura 2000

Evropska komisija je izdala novo številko biltena Natura 2000, ki je posvečen novemu Evropskemu zelenemu dogovoru, ki vsebuje tudi ukrepe za obnovo biotske raznovrstnosti.

 

Participativni proces priprave programa upravljanja Natura 2000

V reviji Forests je objavljen članek Tomislav Laktić et al.: Stakeholders’ Social Network in the Participatory Process of Formulation of Natura 2000 Management Programme in Slovenia.


Naravne podnebne rešitve

Organizacija WWF je objavila brošuro Enhancing Ndcs Through Nature-Based Solutions - 8 Simple Recommendations For Integrating Nature Into Ndcs (pdf, 10 strani).


Zavarovana območja - prilagajanje podnebnim spremembam

EUROPARC je objavil priročnik A manual for climate change adaptation in protected areas (pdf, 116 strani).


Ekosistemske storitve in GIS

Mednarodna organizacija Eurosite je izdala priporočila za uporabo GIS pri kartiranju ekosistemskih storitev: Ecosystem services and QGIS: a short introduction for site managers (pdf, 12 strani).


Gradiva za pouk na daljavo

Zavod za varstvo narave Srbije je v času pandemije virusa Covid-19 objavil spletno stran s povezavami na predstavitve in video posnetke, ki jih učitelji lahko uporabijo pri pouku na daljavo.
 

 

NAPOVEDNIK

 

8. maj 2020: spletni seminar Webinar on Sustainable Tourism in Protected Areas: from design to implementation – the experience of CEETO project.

10. maj – dan ptic selivk / World Migratory Bird Day.

14. maj 2020: konferenca o trajnostnem turizmu: CEETO Final Conference on Sustainable Tourism.

20. maj 2020 - mednarodni dan čebel.

21. maj – Evropski dan  Nature 2000.

22. maj – Mednarodni dan biotske raznovrstnosti.

16-24 maj – Teden slovenskih parkov.

24. maj – Evropski dan parkov

29. maj 2020: rok za oddajo na otroški likovni natečaj Navadni netopir.

8. junij – Svetovni dan oceanov.

16. julij 2020: rok za prijave osnutkov projektov LIFE za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost.

September 2020: delavnica Varstvo travniških ptic, Utrecht, Nizozemska.

8-10 september 2020: tretji biogeografski seminar, Stocholm, Švedska.

21.-25 september 2020: zaključna konferenca projekta LIFEGENMON Forest Science for Future Forests: Forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments, Ljubljana.

5. oktober 2020: rok za prijave osnutkov integriranih projektov LIFE.

9-11 november 2020: delavnica Assessment and Management of Natura Freshwater Habitats.

29. december 2020: rok za prijavo na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt..

31. december 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj fotografski natečaj Motivi Natura 2000.

7-15 januar 2021: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

2-4 februar 2021: Global Symposium on Soil Biodiversity, Rim, Italija.
 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 

NARAVA NA KRATKO


Novo vodstvo Direktorata za okolje

Vlada je imenovala mag. Katjo Buda za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje in prostor, do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za okolje, več.

 

Ustavno sodišče razveljavilo zakon o interventnem odvzemu medveda in volka

Ustavno sodišče je sprejelo Odločbo o razveljavitvi Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. V njej navaja, da je izpodbijana ureditev v neskladju z načelom delitve oblasti.


Živali so po zakonu čuteča bitja

S spremembo, sprejeto marca 2020, je bil v Stvarnopravni zakonik dodan 15.a člen, ki določa, da živali niso stvari, temveč čuteča živa bitja, njihovo zaščito urejajo posebni zakoni.


Zaradi šakala spremenjen Zakon o divjadi in lovstvu

Državni zbor je 29. aprila 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu. Ker je bila vrsta šakal do 1. 5. 2020 zavarovana in z njo niso ni aktivno upravljali, se je številčno in prostorsko močno razširila. Zato bo v prehodnem obdobju treh let škodo, ki jo povzroči šakal, izplačevala država. Več.


Odziv Ministrstva za okolje in prostor na izjavo nevladnih organizacij

Ministrstvo za okolje in prostor se je s sporočilom Ukrepi za učinkovitejšo gradnjo vsebujejo elemente, ki omogočajo varstvo okolja in hkrati okrevanje gospodarstva odzvalo na izjavo nevladnih organizacij glede 42. člena novega protikoronskega zakona.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava