Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 227 / maj 2020


Danes, 21. maja, je Evropski dan Nature 2000.

Ekipa projekta LIFE IP Natura SI vas vabi k ogledu videa Narava nas navdihuje, izboru  lepih mislih številnih strokovnjakov. Najdete nas lahko tudi na Facebook strani in Instagram profilu Živim z Naturo 2000. Spletna stran Natura2000.si je prenovljena.


 

SLOVENIJA


Javnost o Naturi 2000: ponosni in pripravljeni sodelovati

V Raziskavi javnega mnenja o odnosu javnosti do Nature 2000 v Sloveniji je več kot 1.000 sodelujočih izrazilo svoje stališče o Naturi 2000 in o odnosu do narave. Skoraj 64 % anketirancev je že slišalo za Naturo 2000 (povprečje EU28 je 11 %), skoraj 80 % pa jih je odgovorilo, da bi bili ponosni, če bi živeli v območju Natura 2000.  Raziskavo so opravili v okviru projekta LIFE IP Natura SI. Več


Obeta se projekt LIFE za bobra

Iz Slovenije se je na razpis LIFE 2019 prijavilo 23 projektov, v ožji izbor je prišel le projekt "LIFE BEAVER - LIFE with the beaver, wetlands and climate change". Projekt je trenutno v fazi revizije in podpisovanja pogodbe. Bober se po dobrih 200 letih vrača v Slovenijo in na Hrvaško, kjer je naselil že kar nekaj območij. Prijavitelj Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, bo skupaj z enim slovenskim in dvema hrvaškima partnerjema v štirih letih trajanja projekta poskrbel za  javno sprejemanje bobra in pozitiven človeški odnos do njega ter vsem ustreznim deležnikom in ciljnim skupinam zagotovil zanesljive informacije o življenju bobra, ki poudarjajo njegov pozitiven vpliv na okolje. 


Navadno pogačico odkrili tudi na Goričkem

Na območju Natura 2000 Goričko so odkrili prvo rastišče navadne pogačice (Trollius europaeus) na Goričkem in v Pomurju. Čeprav gre za rastlino alpskega in predalpskega sveta, najdba ni tako presenetljiva. Več.  


Popisali škrlatnega kukuja na Goričkem, brazdarja našli na novih krajih

V okviru projekta Gorička krajina so na območju Natura 2000 Goričko prvič popisali škrlatnega kukuja na izbranih območjih. Med popisom so našli tudi novo saproksilno vrsto hrošča za Slovenijo. Več

Raziskovalci z Nacionalnega inštituta za biologijo, sodelavci LIFE IP Natura, so ob spomladanskem terenskem pregledu odkrili pet novih lokacij hrošča brazdarja na Natura 2000 območju Boč-Haloze-Donačka gora. Nova odkritja obetajo, da je hrošč v Sloveniji bolj razširjen kot so predvidevali do sedaj. Hrošča brazdarja bi lahko imenovali tudi merilec dobre ohranjenosti slovenskih gozdov. Več.


Ljubljansko barje – tu živi preko 5000 vrst

Raziskovalci z Nacionalnega inštituta za biologijo in Centra za kartografijo favne in flore so v okviru projekta BID-REX, ob podpori številnih strokovnjakov, izdelali prvi celovit seznam vrst za območje Krajinskega parka Ljubljanskega barja. Seznam obsega 5803 vrst in vključuje tudi tujerodne in izumrle vrste.


Podusti v Jevščku uspešno prezimile

Primorske podusti, ki so jih lansko leto jeseni člani ekipe projekta LIFE for LASCA vnesli v potok Jovšček, so uspešno preživele zimo. Spomladi so jih našli na širšem območju vnosa, kar pomeni, da so se osebki prerazporedili po vodotoku in zavzeli svoje niše. To potrjuje njihova strokovna dognanja, da je potok Jevšček primeren habitat za primorsko podust. Več.


Strajanov breg in Mišja dolina: življenjsko okolje za divjo orhidejo

V območju Natura 2000 Mišja dolina so pred nekaj meseci odstranili jelše, ki so v zadnjih 30 letih zarasle nekdanje mokrotne travnike, na pomlad pa so posejali seneni drobir, da se bodo gole površine čim prej zatravile. Tako se bo hitreje vzpostavilo primerno življenjsko okolje, med drugimi tudi za tarčne vrste projekta Mala barja - Marja kot je divja orhideja Loeselova grezovka. Več.

Izboljšanje stanja habitatnega tipa bazično nizko barje in rastišča Loeselove grezovke v Strajanovem bergu sta eden od ciljev projekta PoLJUBA. Povečujejo travnato površino, zato so odstranili lesno zarast. Več.


Javorovi in obrečni gozdovi

Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije so v letu 2019 v projektu LIFE IP Natura SI na skupnih terenskih ogledih ugotavljali, kakšno je stanje izbranih habitatnih tipov v treh Natura 2000 območjih: Boč-Haloze-Donačka gora, Ličenca pri Poljčanah ter Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci. Več.


Gnezdilnica za smrdokavro

Le malo kateri vrsti ptice je bilo v zadnjih letih na Goričkem posvečene toliko pozornosti kot smrdokavri. Zaradi nenavadnega izgleda in obarvanosti bi jo zlahka zamenjali za kakšno eksotično vrsto ptice, vendar gre za ptico ohranjene kulturne krajine. Smrdokavra je med domačini na Goričkem bolje poznana pod imenom upkaš ali hupkaš, kar izvira iz značilnega oglašanja "up-up-up", ki ga lahko najpogosteje slišimo v zgodnjem jutru. Gnezdi večinoma v duplih starih dreves visokodebelnih sadovnjakov. Prehranjuje se pretežno z žuželkami, med katerimi se pogosto znajdejo tudi bramorji. Zaradi izginjanja visokodebelnih sadovnjakov in intenzivne rabe kmetijskih zemljišč se njen življenjski prostor krči. 

Kot nadomestila za dupla dreves lahko izdelamo lesene gnezdilnice. V teh bodo smrdokavre imele možnost valiti svoje mladiče in se skrivati pred plenilci. V posnetku strokovnjaki Krajinskega parka Goričko prikazujejo izdelavo primerne gnezdilnice za smrdokavro.


Čarobni trenutki za sobivanje z velikimi zvermi

Sodelavci projekta LIFE EuroLargeCarnivores so zasnovali video kampanjo Čarobni trenutki, prek katere si bomo lahko ogledali pričevanja ljudi iz različnih evropskih držav, ki svoj življenjski prostor delijo z velikimi zvermi in so v kratkih videih predstavili načine, ki so jih odkrili za uspešnejše sobivanje z medvedi, volkovi in risi. Več.


 

EVROPSKA UNIJA, DRŽAVE ČLANICE


Strategija EU za biotsko raznovrstnost

Evropska komisija je danes sprejela novo, celovito strategijo za biotsko raznovrstnost, katere cilj je vrniti naravo v naše življenje. Nova strategija za biotsko raznovrstnost obravnava ključne dejavnike izgube biotske raznovrstnosti, kot so netrajnostna raba kopenskih in morskih območij, čezmerno izkoriščanje naravnih virov, onesnaževanje in invazivne tujerodne vrste. Strategija je osrednji del načrta EU za oživitev gospodarstva. Več


Finalisti za nagrade Natura 2000

Evropska komiija je objavila povzetke prijav finalistov za nagrado Natura 2000 za leto 2020, podelitev bo zaradi pandemije septembra ali kasneje. Med finalisti so iz Slovenije projekti ECO KARST (Zavod za gozdove Slovenije idr.), LIFE LIVEDRAVA (DOPPS) in Interreg LENA (WWF idr.).


Peter Prevc za ohranitev risa

Na spletni strani Evropske komisije je objavljen intervju s Petrom Prevcem, ambasadorjem projekta LIFE Lynx.


Hrvaška pripravlja zavarovanje parka Dinara

Hrvaško ministrstvo za okolje in energijo je javno razgrnilo predlog zakona, s katerim bi vzpostavili naravni park Dinara. Predlog obsega pretežno območja Natura 2000.

 

 

BRANJE


60 obrazov biodiverzitete

Nacionalni inštitut za biologijo je izdal knjigo 60 obrazov biodiverzitete. Uredili so jo dr.  Davorin Tome, dr. Al Vrezec in dr. Nataša Mori. Knjiga obsega 142 strani, besedilo je pisalo 27 avtorjev, napisana je v slovenskem in angleškem jeziku. 


Monitoring Sečoveljskih solin

V Krajinskem parku Sečoveljske soline so objavili publikacijo Iztok Škornik: Naravovarstveni monitoring Sečoveljskih solin 2019 (104 strani).


Popis škrlatnega kukuja na Goričkem

V sklopu projekta Gorička krajina so objavili poročilo Vrezec Al (2020): Popis razširjenosti škrlatnega kukuja na izbranih območjih na območju Natura 2000 Goričko (pdf, 30 strani).


Raziskava javnega mnenja o Naturi 2000

V okviru projekta LIFE IP Narava so objavili poročilo Raziskava javnega mnenja o odnosu javnosti do Nature 2000 v Sloveniji  /  Zavod Štirna (Parsifal SC v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije), 2019.


Biodiverziteta in kulturna krajina

V Krajinskem parku Goričko so v sklopu projekta Life Naturaviva izdali tretjo številko novičnika: Biodiverziteta in kulturna krajina. V njej boste spoznali značilnosti kulturne krajine Goričkega, povezanost človeka in narave, značilna življenjska okolja, rastlinske ter živalske vrste, nasvete za ohranjanje pestre kulturne krajine in še kaj (pdf, 2 strani).
www.naturaviva.si/wp-content/uploads/2020/05/Novicnik_Biodiverziteta_in_kulturna_krajina.pdf


Iz tršce

Izšla je nova številka biltena LIFE – Iz Tršce, šesta po vrsti. V nabiralnike so ga dobila vsa gospodinjstva Občine Cerknica.


Fotografska razstava ob 110-letnici ustanovitve Društva za raziskovanje jam in 100-letnici Spomenice

Ob 110 letnici ustanovitve Društva za raziskavanje jam sedežem v Ljubljani in 100 letnici Spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov, je 15. 5 . 2020 Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, v avli Ministrstva za okolje in prostor postavilo na ogled fotografsko razstavo. Avtorja fotografij Uroš Kunaver in Matic Di Batista s pomočniki na dobrih ducat fotografijah predstavljata mrzle, zahtevne in nevarne globine visokogorskega krasa, ki terjajo posebno drzovitost in vztrajnost. Razstava bo na ogled do sredine junija 2020.


Prenovljena spletna stran Natura2000.si – hitrejša, varnejša, optimizirana

Prenovljeno spletno mesto temelji na najnovejših razpoložljivih tehnologijah v tem trenutku, oblikovno je prilagojeno za uporabo na računalnikih, tablicah in telefonih različnih dimenzij. Več je vizualnih elementov, izboljšali smo uporabniško izkušnjo tudi za slabovidne. Velik poudarek pri nastajanju novega spletnega mesta smo dali aktualnim novicam in praktičnim nasvetom za različne uporabnike. Tovrstne vsebine bomo v prihodnjih tednih še nadgradili. Prenovo je v okviru projekta LIFE IP Natura SI vodila Štirna. Več.


Film o čigri in ljudeh

Sodelavci Nacionalnega inštituta za biologijo so pripravili informativen film o projektu ohranjanja celinskih populacij čigre v porečju Save in Drave. Nastal je v okviru projekta Interreg Čigra – Ohranjanje populacije čigre v porečju Save in Drave.


Divji opraševalci in domovanja zanje

Opraševanje je pomembno tako za kmetijstvo kot naravo. Poleg medonosne čebele je zelo pomembna tudi vloga divjih opraševalcev (čmrljev, čebel samotark, muh trepetavk, metuljev, …). Divji opraševalci so pogosto še bolj učinkoviti. Dr. Danilo Bevk z Nacionalnega inštituta za biologijo je pripravil tri video posnetke: Opraševalci – nepogrešljivi pri pridelavi hrane,  Čmrlji – mojstri opraševanja in Čebele samotarke - ali jih poznate? 

Število divjih čebel v zadnjih letih hitro upada. Pomagamo jim lahko v neposredni bližini našega doma. Poleg ohranjanja bogate paše z pisanim cvetjem in pestrega nabora vrtnih rastlin lahko izdelamo in namestimo tudi preprosta zatočišča v katerih si lahko divji opraševalci namestijo svoja gnezda. Izdelavo gnezdilnice za čebele samotarke je ekipa Kozjanskega parka predstavila v videoposnetku.


Nastanek biodiverzitete skozi adaptivne radiacije

Prirodoslovni muzej je na spletu objavil predavanje dr. Ceneta Fišerja Nastanek biodiverzitete skozi adaptivne radiacije.  Objavili so tudi njegovo Poslanico ob Darwinovem dnevu 2020.


Kako komunicirati vrednost narave

Partnerji projekta Interreg LENA so objavili publikacije Communicating to local people and visitors the value of nature to the local economy (pdf,  62 strani), Developing capacity for sustainable use of natural and cultural heritage as an element of protected area management (pdf, 48 strani), Increasing market access of sustainable sourced natural products (pdf, 26 strani), Mobilising finances for conservation, nature-based jobs and business models (pdf, 78 strani), Strategies for management of natural resources (pdf, 49 strani) in Brošura o rezultatih projekta LENA (pdf, 11 strani).
 

Izobraževanje otrok in mladostnikov in njihov odnos do narave

Na spletu so objavljeni znanstveni članki Torkar, Gregor et al: Assessing childrenʼs environmental worldviews and concerns. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal, ISSN 2232-2647, 2020, Torkar, Gregor, Krašovec, Urša. Studentsʼ attitudes toward forest ecosystem services, knowledge about ecology, and direct experience with forests. Ecosystem services, 2019, (pdf, o strani)  ter Torkar Gregor idr. Positive rules can lead to positive behaviours : studentsʼ perceptions of messages on information boards in protected areas. V: ŞEN, Bülent (ur.), GRILLO, Oscar (ur.). Selected studies in biodiversity. London. 


Bukovi gozdovi

Sodelavci projekta Interreg Beech Power, ki obravnava bukove gozdove - svetovno dediščino UNESCO v 12 državah, tudi Sloveniji, so prenovili spletno stran Beech Power.


Rezultatsko usmerjeni KOPOP ukrepi

Mednarodna mreža rezultatsko usmerjenih KOPOP ukrepov je predstavljena na novi spletni strani.
 


NAPOVEDNIK

 

21. maj – Evropski dan  Nature 2000.

22. maj – Mednarodni dan biotske raznovrstnosti.

16-24 maj – Teden slovenskih parkov.

24. maj – Evropski dan parkov

29. maj 2020: rok za oddajo na otroški likovni natečaj Navadni netopir.

8. junij – Svetovni dan oceanov.

16. julij 2020: rok za prijave osnutkov projektov LIFE za tradicionalne projekte s prednostnih področij narava in biotska raznovrstnost.

September 2020: delavnica Varstvo travniških ptic, Utrecht, Nizozemska.

8-10 september 2020: tretji biogeografski seminar, Stocholm, Švedska.

21.-25 september 2020: zaključna konferenca projekta LIFEGENMON Forest Science for Future Forests: Forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments, Ljubljana.

5. oktober 2020: rok za prijave osnutkov integriranih projektov LIFE.

9-11 november 2020: delavnica Assessment and Management of Natura Freshwater Habitats.

29. december 2020: rok za prijavo na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt..

31. december 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj fotografski natečaj Motivi Natura 2000.

7-15 januar 2021: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

31. januar 2021: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja 2020.

2-4 februar 2021: Global Symposium on Soil Biodiversity, Rim, Italija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih je

http://www.naravniparkislovenije.si/slo/prireditve.

 


NARAVA NA KRATKO


Novo vodstvo inšpektorata

Imenovanje in razrešitev glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor 
Vlada je 7, maja 2020  imenovala Franca Rančigaja za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP). Več.


Obisk čebelnika za divje opraševalce

Minister Andrej Vizjak je ob mednarodnem dnevu čebel v družbi predsednika Čebelarske zveze Slovenije in župana mesta Ljubljana obiskal čebelnik. Več.
 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj

 

.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava