Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 229 / julij 2020


SLOVENIJA


Številni ukrepi za naravo Pohorja

Projekt Vizija Pohorje 2030 - Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju (Pohorka) izboljšuje stanje naravovarstveno visoko vrednih območij, išče rešitve za trajnostni razvoj Pohorja in usmerja prostočasne aktivnosti v naravi. Projekt vodi RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o., vrednost projekta je 2,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,7 milijona evrov. Več.


Projekt za obnovo mokrotnih habitatov ob Muri

Osrednji cilj projekta Natura Mura je obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih območij Natura 2000 ob reki Muri. Z interpretacijskimi centri in poligoni ter posodobljenimi učnimi potmi bodo oplemenitili turistično ponudbo za domačine in turiste. Projekt vodi Zavod RS za varstvo narave, vreden je okoli 4,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okoli 3,6 milijona evrov. Več


Dodatne preže za skovika

V Krajinskem parku Goričko je ekipa projekta Gorička krajina tudi julija postavljala lovilne preže za velikega skovika, doslej skupno že 248. Veliki skovik je majhna sova, ki  plen ulovi tako, da nanj preži z višjih točk, kot so drevesa in grmi v mejicah, električnih žic in stebričkov ograj. Raziskava z GPS oddajniki je potrdila, da skoviki te lesene preže res uporabljajo. Več.


Naravovarstvena akcija na Rogli

Sredi julija so v okviru projekta LIFE to Grasslands s prostovoljno delovno akcijo vzpostavljali travišča na območju Ostruščice na Rogli. Izboljšali so kvaliteto travnih površin, ohranili značilno podobo pohorske krajine ter preprečili preveč intezivno pašo na območju barja. Več.


Koscu na Cerkniškem jezeru gre zelo dobro

Letošnji popis koscev na Cerkniškem jezeru je bil zopet zelo uspešen, našteli so 103 kosce. Cerkniško jezero je tako tudi letos najboljše območje za kosca v državi, populacija je tu stabilna oziroma celo nekoliko narašča, medtem ko so povsod drugod po Sloveniji zaskrbljeni zaradi upada. Strokovnjaki Notranjskega parka ocenjujejo, da k temu prispevajo tudi odkupi zemljišč v okviru projekta KRAS.RE.VITA. Več.


Za primorsko podust podaljšali zavarovanje reke in Kožbanjščka 

Z odredbo so v Goriških brdih v vodotokih Reka in Kožbanjšček, ki so habitat primorske podusti, prepovedana ali omejena ravnanja  za nadaljnje leto dni. To je namreč edina lokacija z večjim številom osebkov primorske podusti na celotnem porečju reke Soče in zato izjemno pomembna v svetovnem merilu. 


BioBlitz v Žejni dolini

V juniju je že četrto leto zapored potekal dogodek BioBlitz Slovenija, ko proučujejo biotsko raznovrstnost izbranega lokalnega območja. Več kot 70 strokovnjakov iz 26 slovenskih organizacij se je zbralo na širšem območju Nature 2000 Žejna dolina, severno od Hotedršice.  


Puščavnik ponovno na Ljubljanskem barju 

Puščavnik je največja v lesnem mulju dupel živeča vrsta hroščev pri nas. V poletnih mesecih lanskega leta so ga sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo doselili na Ljubljansko barje, letos poleti pa v okviru projekta PoLjuba potrdili prisotnost prvih odraslih hroščev. Konec poletja bodo doselili dodatno generacijo, skupno bo tako doseljenih 200 ličink. Več.


Kartirali obrečne gozdove

V začetku maja so na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI, pričeli s kartiranjem prednostnega habitatnega tipa Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja na projektnem Natura 2000 območju Ličenca pri Poljčanah. Varovalna vloga teh gozdov je izjemnega pomena, saj varujejo pred poplavami, hkrati pa predstavljajo naravne zadrževalnike vode in so življenjski prostor številnih rastlinskih ter živalskih vrst, tudi nekaterih redkih in zavarovanih. Največ zanje lahko naredimo tako, da v njih ne posegamo. Več.
 

Goru ima novo telemetrično ovratnico

Risa Goruja je ekipa projeka LIFE LYNX pripeljala iz Romunije leta 2019. Teritorij si je po izpustitvi v naravo vzpostavil na območju ribniške in kočevske Male gore. V dobrem letu življenja v Sloveniji je že začel opravljati svoje poslanstvo vnosa novih genov v ogroženo popualcijo, saj je že oče mladiča. Poleti so mu zamenjali telemetrično ovratnico, več


Botanični vrt šteje 210 let

Botanični vrt Univerze v Ljubljani praznuje častitljivih 210 let svojega obstoja. Z izvajanjem občasnih monitoringov prispeva k poznavanju stanja nekaterih vrst Nature 2000 v Sloveniji, kot so rebrinčevolistna hladnikija, kratkodlakava popkoresa, kranjski jeglič, travniška morska čebulica, jadranska smrdljiva kukavica, primorska košeničica, lepi čeveljc in močvirski meček. Že od 90. leta dalje spremlja rastišča kranjskega jegliča. Več.


EVROPSKA UNIJA


O divjih opraševalcih tudi Evropsko računsko sodišče

Evropska komisija je leta 2018 z uvedbo pobude za opraševalce začela usklajevati svoj pristop za ustavitev upadanja števila in raznovrstnosti divjih opraševalcev. Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da je imelo to le malo učinka na ustavitev upadanja in da bi bilo treba pobudo, da bi dosegla svoje cilje, bolje upravljati. Poleg tega politika o biotski raznovrstnosti, kmetijska politika ter zakonodaja o pesticidih niso vsebovale ustreznih ukrepov za zaščito divjih opraševalcev. Sodišče je tudi podalo priporočila za izboljšanje zaščite divjih opraševalcev v obstoječih politikah in zakonodaji EU. Posebno poročilo 15/2020: Zaščita divjih opraševalcev v EU: pobude Komisije niso bile uspešne.
 


BRANJE


Obrazi biodiverzitete

Nacionalni inštitut za biologijo v letošnjem letu praznuje 60. obletnico svojega delovanja.  Pripravili so tiskano knjigo s poljudnimi zgodbami o naravi: 60 obrazov biodiverzitete (pdf, 144 strani). 


Magična narava 2019

V katalogu Magična narava 2019 so zbrane najboljše fotografije mednarodnega natečaja naravoslovne fotografije iz šestih kategorij: Sesalci, Ptiči, Druge živali, Rastline, Naravna krajina ter Človek in narava (pdf, 96 strani).


Akcijski načrt za čigro

Na spletni strani DOPPS je objavljeno gradivo Kralj, J. et al.: Čezmejni akcijski načrt varovanja celinske populacije navadne čigre. Projekt Interreg V-A Si-Hr ČIGRA. ZZO HAZU, NIB, DOPPS, Biom. Zagreb, Ljubljana, Maribor, 2020 (pdf, 37 strani).


Svet ptic

Junijska številka prinaša zapis o bobnarici s Cerkniškega jezera, želvi sklednici iz Škocjanskega zatoka; tokrat so portretirali hribskega škrjanca.


Lovec

V julijski številki Lovca obsežno poročajo o spremljanju vartvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 208 in 2019. Dr. Boštjan Pokorny idr. so predstavili nov raziskovalni projekt, ki se ukvarja s težavami, izzivi in rešitvami za divjad na nelovnih površinah. Rubrika Lovec za mlade je tokrat posvečena šakalu.


V Animalia preko 6000 vrst

V podatkovni zbirki fotografij nevretenčarjev Animalia Prirodoslovnega muzeja so presegli številko 6000 vrst.


Predpisi za področje naravnih virov

Izšla je publikacija FAO and UNEP: Legislative approaches to sustainable agriculture and natural resources governance. FAO Legislative Study No. 114. Rome, 2020  (pdf, 698 strani).


Morska zavarovana območja v 2019

Združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij MedPAN je objavilo Poročilo o delu v letu 2019, več

 

NAPOVEDNIK


8-10 september 2020: tretji biogeografski seminar, Stocholm, Švedska.

9. september 2020: virtualna konferenca European Forests: Hotspots of Biodiversity.

15. september 2020: rok za glasovanje za nagrado Natura 2000.

21.-25 september 2020: zaključna konferenca projekta LIFEGENMON Forest Science for Future Forests: Forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments, Ljubljana.

5. oktober 2020: rok za prijave osnutkov integriranih projektov LIFE.

9-11 november 2020: delavnica Assessment and Management of Natura Freshwater Habitats.

17-18 november 2020: delavnica Varstvo travniških ptic, Utrecht, Nizozemska.

29. december 2020: rok za prijavo na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt.

31. december 2020: rok za oddajo fotografij na natečaj fotografski natečaj Motivi Natura 2000.

7-15 januar 2021: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

31. januar 2021: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja 2020.

2-4 februar 2021: Global Symposium on Soil Biodiversity, Rim, Italija.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si. Napoved prireditev v naravnih parkih.

 

NARAVA NA KRATKO


Spremenjena uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Vlada Republike Slovenije je 23. julija 2020 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. list 105/20). Cilj je razbremenitev Agencije RS za okolje, pristojne za izvedbo predhodnih postopkov. Vlada navaja, da bodo morali nosilci posegov - kljub povišanju pragov za predhodni postopek - pridobiti tudi druga ustrezna soglasja ali mnenja ter dovoljenja, npr. naravovarstveno soglasje. Več


Spremenjena uredba o koncesiji za Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem

Vlada je 23. julija 2020 izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Uradni list RS št. 104/20). S spremembo je predvidela možnost višje sile, kamor sodi tudi primer v času epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ko koncesije ni bilo mogoče izvajati zaradi zaprtja jame. Več.


Odredba za varstvo habitata primorske podusti

Minister za okolje in prostor je izdal Odredbo o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih (Ur. list RS, št. 103/2020).
 


Sloveniji opomin v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode

Evropska komisija je Sloveniji izrekla uradni opomin zaradi neskladnega prenosa Direktive o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (2004/35/ES). Komisija je ocenila prenos člena 12(1) direktive v luči sodbe Sodišča EU C-529/15 v vseh državah članicah EU ter ugotovila, da v 16 državah prenos še vedno ni skladen z navedeno sodbo. Rok za odgovor Komisiji je 3 mesece. Več


Stališče Slovenije do strategije za biotsko raznovrstnost

Vlada RS je 16. julija 2020 sprejela stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije »Strategija EU za biotsko raznovrstnost do 2030 - Vrnimo naravo v naše življenje«. Več.


Odgovor na pisno poslansko pobudo v zvezi z ureditvijo svetlobnega onesnaževanja

Vlada je 2. julija 2020 sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ureditvijo svetlobnega onesnaževanja. Pojasnila je, da Ministrstvo za okolje in prostor od konca 2019 pripravlja novelirano uredbe, pri tem sodeluje delovna skupina. Več


NIB - pridruženi član Univerzi v Ljubljani

Vlada je na seji 2. julija 2020 dala Nacionalnemu inštitutu za biologijo (NIB) soglasje k pridruženemu članstvu Univerzi v Ljubljani. Instituciji ob tem ohranjata pravno subjektiviteto in avtonomijo. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava