Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 235 / januar 2021

 

SLOVENIJA


Veljavnost Programa upravljanja območij Natura 2000 podaljšali do 2022

Vlada Republike Slovenije je 7. januarja 2021 za varstvo območij Natura 2000 podaljšala uporabo podrobnih varstvenih ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, določenih v Operativnem programu – Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020), in sicer do sprejema novega programa upravljanja v letu 2022. Več.


Načrtujejo Natura 2000 plačila za kmete

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predstavilo predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP) za obdobje 2023–2027. Na izbranih območij Nature 2000 so predvidena Natura 2000 plačila, urejajo se tudi neproizvodne naložbe (naložbe v ureditev mejic, suhozidov, napajališč, zaščite živali na paši, ureditev travniških sadovnjakov in ekstenzivnih planinskih pašnikov). Več.


Mediji o Naturi 2000

Vprojektu  LIFE IP Natura spremljamo medijsko poročanje o Naturi 2000 in analitične podatke lastnih spletnih medijev. Zavod Štirna je pripravil analizo za leto 2020, ki kaže, da je bilo objav 1.580, od tega več kot polovico v spletnih medijih in nekaj manj kot tretjino v tiskanih medijih.
Po 13 letih smo tehnološko in vsebinsko prenovili spletno mesto natura2000.si (obisk glede na leto prej se je nekoliko zmanjšal) ter vzpostavili Facebook stran @natura2000.si (88.175 uporabnikov), Instagram poslovni profil @Natura2000.si (8.480 uporabnikov) in YouTube kanal Natura 2000 Slovenija (1590 ogledov). Več.


Projekt LIFE za pragozdove in stare gozdove Evrope

Območja pragozdov in starih gozdov s pragozdnim značajem v Evropi še niso v celoti in na enoten način popisana. Z januarjem 2021 so partnerji iz osmih evropskih držav, tudi Slovenije, pričeli izvajati projekt LIFE Varstvo starih gozdov v Evropi: Okrepitev varstva pragozdov in starih gozdov v Evropi na temelju območij svetovne dediščine – PROGNOSES. Predvidena je izvedba dveh strokovnih delavnic za slovenske deležnike in mednarodne strokovne konference. Prispevali bodo tudi k povezovanju vsebin projekta z doseganjem ciljev območij Natura 2000. Več.


O dvoživkah za mlade radovedneže

V okviru projekta LIFE Amphicon, usmerjenega v ohranjanje dvoživk,  so pripravili poljudna gradiva. Za otroke so pripravili igro spomin. Petnajst parov ploščic dopolnjuje zloženka, ki igralcem predstavi zanimivosti iz sveta dvoživk, več

Določevalni ključ učencem in dijakom ter njihovim učiteljem z nazornimi ilustracijami omogoča prepoznavanje dvoživk po očitnih telesnih značilnostih.


Potrjeno risje očetovstvo

Ekipa projekta LIFE LYNX je ugotovila, da je eden od dveh novih mladičev risinje Teje potomec priseljenega risa Goruja. To pomeni, da sta se risa Teja in Goru uspešno parila že drugo leto zapored. Več


Publikaciji o risih

V okviru projekta LIFE LYNX je izšla knjižica Evrazijski ris – biologija, ogroženost in preselitve s Karpatov v Dinaride, ki predstavlja rise kot vrsto in populacije risov v Sloveniji, Italiji, Romuniji, Hrvaškem in Slovaškem ter njihovo preteklost, sedanjost in risje življenje na splošno. 

Izdali so tudi priročnik za učitelje v višjih razredih osnovne šole z naslovom Ekologija in varstvena biologija risov. Teoretski razlagi za učitelja sledijo navodila in vaje za učence in zavihek za bolj radovedne. 


Slovenske izkušnje z risom v pomoč drugim

V okviru projekta Interreg 3LYNX so pripravili strategijo ohranja risa za češko-bavarsko-avtsrijsko populacijo risa, pri čemer so jim bile v pomoč tudi izkušnje strokovnjakov iz Slovenije. Kot partner v projektu sodeluje Zavod za gozdove Slovenije.


Ptice in bober na Kozjanskem pozimi

V Kozjanskem regijskem parku so že deseto leto sodelovali pri zimskem popisu vodnih ptic (IWC), ki poteka po mnogih državah sveta. Ob reki Sotli so v sodelovanju s hrvaškimi kolegi ob tem preštejeli še druge vrste ptic in dokumentirali aktivnosti bobra. Rezultati kažejo, da je z vodnimi pticami najbolj bogat odsek Sotle nad in pod jezom Vonarje ter na območjih, kjer so ob strugi Sotle tudi ostanki mrtvic. 


Ob Vipavi nastaja učna pot

V okviru projekta VIPava so se začela dela na tematski učni poti ob reki Vipavi. Konec 2020 so pri renških glinokopih v spodnjem toku reke Vipave pričeli postavljati temelje opazovalnico za ptice, v prihodnjih dneh se bodo začela dela na sprehajalni poti okrog jezera, ki naj bi postala učna pot. V kraju Miren pa te dni gradijo vstopno točko s ploščadjo in označevalno tablo. Več.


Izboljšujejo stanje potoka Blatnica

Potok Blatnica pri gorenjski vasi Rodine deloma teče v območju Natura 2000 in je tudi življenjski prostor raka koščaka. Člani društva za varstvo okolja Bled s sodelavci izvajajo štiriletni projekt za izboljšanje stanja potoka. V letu 2020 so zlasti odstranjevali žlezavo nedotiko in odstranjevali odpadke. Več.

 

Zgodbe iz narave

Kozjanski park je z besedli zgodbic Dušana Klenovška povabil otroke k likovnemu ustvarjanju in nastale si Zgodbe iz narave. Poljudno so predstavljene tudi ti. Natura 2000 vrste: veliki skovik, bober, alpski kozliček in rogač ter in netopirji, avtor nas z njimi povabi k opazovanju, spoznavanju in doživljanju. 


Poljudno o projektu LIFE ARTEMIS

Projekt LIFE ARTEMIS je nastal kot odgovor na vse večje število tujerodnih vrst v gozdovih. Od leta 2016 do 2020 so partnerji projekta razvijali rešitve za učinkovito upravljanje s tujerodnimi vrstami v gozdovih, več. Ob zaključku projekta so izdali publikacijo Poljudno poročilo rezultatov projekta LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdovih.


V Krajinskem parku Šturmovci ukrepi v korist avtohtonih vrst

V okviru širšega projekta zaDravo bodo v Krajinskem parku Šturmovci v prihodnjih dveh letih ponovno uredili travniške površine. Konec leta 2020 so se začela dela na šestih hektarjih površin na območju parka. Na površinah, ki so bile zaraščene z zlato rozgo, so izvedli globoko travniško mulčenje, na treh hektarjih površin pa so odstranili tudi lesno zarast in izvedli mulčenje. Več.

 

Za lažje komuniciranje o Naturi 2000

V projektu LIFE-IP NATURA.SI je Zavod Štirna pripravil E-priročnik za učinkovito strateško komunicianje s praktičnimi nasveti vsem, ki se srečujejo s komuniciranjem varstva narave, še posebej Nature 2000. 

Pripravili so štiri nove info grafike, ki predstavljajo Naturo 2000 v Sloveniji, gozdove ter izbrane manj znane živalske in rastlinske vrste Nature 2000 v Sloveniji.


Delavnice projekta ECO-SMART

Vse aktivnosti projekta ECO-SMART bodo izvajali v sodelovanju s skupnostjo. Analiza potreb deležnikov bo temelj za vključevanje le-teh v dogodke za ozaveščanje in usposabljanje ter v ostale dejavnosti projekta. Projektni partnerji - vključno s sodelavci Mediteranskega inštituta za okoljske študije ZRS Koper (MIOS) - so že začeli z izvajanjem delavnic, ki obravnavajo tematike kot so: delovanje ekosistemov, ekosistemske storitve in sheme plačil za ekosistemske storitve. 


 

EVROPSKA UNIJA


Posvetovanja z javnostjo

Evropska komisija se z javnostjo posvetuje o več temah: predlogu pravno obvezujočih ciljev obnove narave Protecting biodiversity: nature restoration targets under EU biodiversity strategy,  o evaluaciji EU strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2020  ter o izvajanju uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah (vse do 5. aprila 2021). Posvetovanje teče tudi o EU strategiji za gozdove (do 19. aprila 2021).
 

BRANJE

 

Določevalni ključ dvoživk Slovenije

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je izdal Določevalni ključ dvoživk Slovenije. Besedilo so pripravile Katarina Drašler, Tadeja Smolej, Jasna Tarman (pdf, 30 strani).


Popis vodnih ptic in bobra 2021

Kozjanski park je objavil poročilo Dušan Klenovšek (koor.): Zimski popis vodnih ptic (IWC) in bobra 2021, Podsreda, 2021 (pdf, 12 strani).


Knjižica risih

Izšla je brošura Jaka Črtalič et al.: Evrazijski ris – biologija, ogroženost in preselitve s Karpatov v Dinaride, založnik Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo,  Ljubljana, 2020 (pdf, 11 strani).


Priročnik za učitelje o risih

Izšla je elektronska izdaja Ana Pšeničnik in dr. Iztok Tomažič: Ekologija in varstvena biologija risov – priročnik za učitelje, založnik Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo,  Ljubljana, 2020 (pdf, 71 strani).


Zgodbe iz narave

Kozjanski park je izdal knjižico z besedilom Dušana Klenovška Zgodbe iz narave, Podsreda, december 2020 (pdf, 29 strani).


O območjih Natura 2000 v občini Kranj

Metod Rogelj je avtor prispevka Natura 2000 - območja v Mestni občini Kranj v publikaciji Kranjski zbornik 2020, Kranj, 2020 (pdf, 315 strani).


Medijski analizi Natura 2000

Špela Polak Bizjak in Vesna Stanić: Analiza medijskih objav o Naturi 2000 v Sloveniji v letu 2020, Zavod Štirna, Vipava, 2021 (pdf, 17 strani) ter  Špela Polak Bizjak in Vesna Stanić: Analiza spletnih medijev Natura 2000 Slovenija v letu 2020 – Poročilo, Zavod Štirna, Vipava, 2021 (pdf, 10 strani).


Svet ptic

V četrti številki revije Svet Ptic, letnik 2020, Dejan Bordjan predstavlja žagarje – ptice, za katere imamo v Sloveniji tudi območja Natura 2000, Urša Koce piše o vranjeku v našem morju v tem letu, Lan Hočevar in Miha Krofel o doselitvi risov. Katarina Denac in Tilen Basle nas seznanita s tremi belimi štorkljami z Ljubljanskega barja.


Strateško komuniciranje

Zavod Štirna pripravil E-priročnik Strateško komunicianje, urednica Vesna Stanić, avtorice Špela Polak Bizjak, Vesna Stanić in Martina Merslavič.


Natura Sloveniae

Druga številka letnika 2020 znanstvene revije med članki prinaša Damjan Vinko et al.: Favna kačjih pastirjev (Odonata) naravnega rezervata Ribniki v dolini Drage pri Igu (Ljubljansko barje, osrednja Slovenija),  in med terenskimi novicami Jan Gojznikar, Tim Zaveršek, Anja Bolčina: Opažanja s treh cerkvenih zatočišč netopirjev (Chiroptera) v osrednji Sloveniji.


Erjavecia

Bilten Slovenskega odonatološkega društva – Erjavecia, v številki 35 poroča o favnističnem delu v preteklem letuna Radenskem polju, pripravili so pregled 6 desetletij odonatoloških raziskovalnih obiskov Jelovice, predstavili nova opažanja koščičnega škratca pri Poljčanah in pa v Savinjski dolini. 


Podobe živali naših gozdov

Pri založbi Narava je izšla knjiga Mihe Marenčeta Podobe živali naših gozdov na 144 straneh. Cena je 19,90 EUR.


Stanje narave v EU

Evropska komisija je izdala brošuro: The state of nature in the EU Conservation status and trends of species and habitats protected by the EU nature directives 2013–2018  (pdf, 40 strani).


Bilten Natura 2000

Izšla je nova številka biltena Evropske komisije Natura 2000 newsletter, december 2020 (pdf, 16 strani), v katerem je objavljen tudi novi barometer, ki prikazuje številčno stanje območij Natura 2000 po državah EU konec leta 2019. 


Strategija ohranja risa za češko-bavarsko-avtsrijsko populacijo risa

Czech Ministry of Environment et al.: Conservation Strategy for the Bohemian-Bavarian-Austrian Lynx population, Praga, 2020 (pdf, 104 strani).


Video o jamah

Ob Mednarodnem letu jam in krasa je Mednarodna speleološka zveza pripravila video posnetek International Year of Caves and Karst (youtube, 6 min).


NAPOVEDNIK

 

2. februar: Svetovni dan mokrišč
3. marec - Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 
8. maj – dan ptic selivk / World Migratory Bird Day
20. maj 2020: mednarodni dan čebel
21. maj: Evropski dan  Nature 2000 
22. maj - Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

maj: Teden slovenskih parkov 
24. maj - Evropski dan parkov

8. junij – Svetovni dan oceanov
25. julij – Mednarodni dan barij
31. julij: mednarodni dan rangerjev

2-4 februar 2021: Global Symposium on Soil Biodiversity, Rim, Italija (virtualno)

21. februar 2021: rok za fotografski natečaj Magična narava.

31. marec 2021: rok za prijave na razpis programa LIFE za nevladne organizacije NGO4GD.

3-11 september 2021: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

24- 25. september 2021:  23. zborovanje slovenskih geografov, Slovenj Gradec, ena od tem: narava.


Napoved prireditev v naravnih parkih.

 

NARAVA NA KRATKO


Imenovan direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje

Vlada je 28. januarja 2021 Janeza Kastelica ponovno imenovala za direktorja Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, več.


Javna obravnava Osnutka Zakona o varstvu okolja - podaljšana 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je javno obravnavo Osnutka Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) podaljšalo do 11. februarja 2021. Več.


Inšpekcija v 2020 v nadzor nezakonitega lova in zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je v letu 2020 prvič izvedel akcijo nadzora nezakonitega lova ptic in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu. Zasnovali so jo z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), pri nadzorih pa so sodelovali tudi sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Več.


Leto 2021 prinaša obletnice petih naravnih parkov Slovenije

Letos obeležujemo šestdeset let zavarovanja doline Triglavskih jezer, štirideset let, odkar je bilo z dvema zakonoma zavarovanih dobrih 1.000 km2 sedanjega Kozjanskega parka in Triglavskega narodnega parka, petindvajset let od sprejema zakona, s katerim je bil ustanovljen Park Škocjanske jame, dvajset let od predpisa vlade o zavarovanju Krajinskega parka Sečoveljske soline in deset let od sprejema predpisa vlade o zavarovanju Krajinskega parka Radensko polje. 
 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava