Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 239 / maj 2021


SLOVENIJA


Razpis EGP tudi za boljšo usposobljenost za upravljanje ekosistemov

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje projektov, s katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe. V okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje bodo financirali tudi projekte, katerih rezultat bo izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb. Več


Uredba o območjih Natura 2000 bo spremenjena

Ministrstvo za okolje in prostor je na portalu eDemokracija objavilo Uredbo o dopolnitvi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Uredba o območjih Natura 2000 naj bi se dopolnila tako, da bo v območje SI3000262 Sava-Medvode-Kresnice dodana kvalifikacijska vrsta zvezdogled. Več


Načrt za okrevanje in odpornost ter Natura 2000 in biotska raznovrstnost

Vlada Republike Slovenije je 29. aprila 2021 Evropski komisiji oddala Načrt za okrevanje in odpornost. V gradivu je navedeno, da za področje ohranjanja biotske raznovrstnosti v načrtu ni predvidenih sredstev (izjema je projekt s področja gozdarstva). Pripravljalci so pojasnili, zato bo Vlada to področje podpirala predvsem s sredstvi Evropskih strukturnih in investicijskih skladov in Skupne kmetijske politike  2023–2027. Več.


Evropski dan Nature 2000: Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v EU

Ob Evropskem dnevu Nature 2000 so partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI in ustvarjalci naravoslovnega dokumentarnega filma Divja Slovenija gostili spletni dogodek o zakulisju nastajanja enega najbolj živalsko in rastlinsko pestrih dokumentarcev, več


Letos so izlovili že več kot 200 trnavcev 

Leta 2015 je bil v Sloveniji odkrit invaziven severno ameriški rak trnavec, ki prenaša bolezen račjo kugo in je nevaren za domorodne vrste rakov. Zavod za ribištvo Slovenije v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI  v gramoznicah reke Drave spremlja stanje in omejuje širitev raka trnavca z različnimi metodami, kot so elektrorakolov, ročni izlov in postavljanje vrš. Več.


Ris Tris se je vzpel 2278 m visoko

Projektna ekipa LIFE Lynx spremlja gibanje doseljenih risov s pomočjo telemetričnih ovratnic. Zadnji podatki gibanja risov Zoisa in Aide, ki sta bila izpuščena na območju Jelovice, kažejo, da sta risa zaenkrat ostala na tem območju, Tris, Julija in Lenka pa raziskujejo območje Pokljuke, Tris je bil celo  na Kukovi špici v Martuljški skupini. Strokovnjaki tudi na terenu preverjajo, kako uspešno se risi prilagajajo na svoje novo okolje. Več.


Na Goričkem 36 novih mejic

V Krajinskem parku Goričko so v okviru projekta Gorička krajina pričeli izvajati naravovarstveni ukrep: sajenje mejic za izboljšanje življenjskega prostora velikega skovika in hkrati biotske raznovrstnosti. Mejicam na Goričkem pravijo pasike. Več.


Pragozdna pot Krokar

K ohranjanju in izboljšanju upravljanja z gozdnimi rezervati pomembno prispevajo tudi aktivnosti projekta Interreg BEECH POWER. Sodelovali so tudi pri ureditvi nove krožne poti, ki obiskovalce do roba Pragozda Krokar, ki predstavlja najdragocenejše ostanke evropskih starodavnih bukovih gozdovin je uvrščen na Unesco seznam svetovne naravne dediščine. Več.


Sodelovanje kmetijstva in varstva narave za varstvo močvirskega mečka

V pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci projekta LIFE-IP NATURA.SI so pri varstvu močvirskega mečka združili moči naravovarstveniki in kmetovalci. Gre za redko rastlino in vrsto Nature 2000, ki jo v Sloveniji najdemo le na območju Alp v sredogorju ter v posameznih populacijah na Krasu in v Beli Krajini. Z nadzorovano pašo in spremljanjem pojavljanja cvetočih primerkov te rastline bodo v prihodnjih dveh letih pridobili podatke o številčnosti populacije, ki bodo temelj za pripravo učinkovitih ukrepov za njeno nadaljnje ohranjanje. Več


Študenti spoznavali bobra

Študentom Centra biotehnike in turizma – GRM Novo mesto je ekipa projekta LIFE Bober predstavila biologijo in ekologijo vrste ter najpogostejše izzive in rešitve za zmanjšanje konfliktov med človekom in bobrom. Na terenskem ogledu bližnjega potoka so si ogledali bobrov habitat z bobriščem in jezovi. Študentje so obljubili tudi pomoč pri zbiranju podatkov o bobru. Več.


EVROPSKA UNIJA 


Natečaj za nagrade Natura 2000

Evropska komisija je objavila poziv za sodelovanje v natečaju za podelitev nagrad Natura 2000 (Natura 2000 Award) za leto 2022. Na razpisu lahko sodelujejo posamezniki in organizacije, katerih delo je neposredno povezano z enim ali več območji Nature 2000. Rok za oddajo prijav je 30. september 2021.


Poročilo iniciative za opraševalce

Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju iniciative za opraševalce, ki predstavlja uspehe pri izvajanju iniciative ter izzive pri spoprijemanju z vzroki upada. Več.
 


BRANJE


Fizikalno zemljepisje vojvodine Kranjske

Izšla je prva knjiga Baltazar Hacquet - Oryctographia Carniolica / Oriktografija Kranjske, ki je prvič izšla 1778 in je posvečena geografskemu in geološkemu opisu Kranjske, Istre in sosednjih dežel. Knjigo sta založili Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica in Založba Maks Viktor. Cena je 29 EUR. 


Priročnik za interpretacijo dediščine

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane je izdal monografijo: Priročnik za interpretacijo dediščine/Priručnik za interpretaciju baštine, uredila sta jo Mirna Draženović in Aleš Smrekar.


Iz tršce

Izšla je nova številka biltena Iz tršce (pdf, 12 strani), ki ga izdaja Notranjski park. 


Lovec

V majski  številki revije Lovec Darko Veternik in Štefan Vesel pišeta o vse pogostejšem opažanju nenaravnega vedenja divjih petelinov, Bojan Avbar je obeležil dneve v mesecu maju, posvečene ohranjanju narave. Mateja Kišek je predstavila domorodno drevesno vrsto navadni koprivovec – vaško drevo Istre. 


Nove razstave: Velike zveri in njihovi gozdovi, Motivi Natura 2000, Biotska pestrost je ogrožena in Biodiverziteta Slovenije

V Gozni hiši na Mašunu so odprli razstavo Velike zveri in njihovi gozdovi avtorice Špele Koblar Habič in prenovljeno Mašunsko gozdno učno pot. Več

Do 3. junija 2021 si lahko na Krakovskem nabrežju v Ljubljani ogledate razstavo fotografij z motivi nagrajencev fotografskega natečaja Motivi Natura 2000, ki so ga pripravili sodelavci projekta LIFE FOR LASCA, več.

Kozjanski park vas vabi na grad Podsreda k ogledu razstave Biotska pestrost je ogrožena, na ogled bo do 31. marca 2022, več.

V okviru projekta LIFE Naturaviva so v Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju, Ljubljana, pripravili veliko zunanjo razstavo z naslovom Biodiverziteta Slovenije, na ogled je do 1. julija 2021, več.


Magična narava - katalog 

Mednarodni natečaj naravoslovne fotografije 2020 Magična narava je zaključen, katalog fotografij (pdf, 96 strani) je objavljen na spletu. Pri izvedbi natečaja je sodelovala tudi ekipa projekta LIFE NATURAVIVA.


Pragozdovi - predragoceni, da bi jih pustili zapraviti

Novinarka Glorija Lorenci je v sobotni prilogi Večera pripravila obsežen intervju z dr. Ladom Kutnarjem, ki je spregovoril o slovenskem gozdarstvu, gozdnih rezervatih in še posebej o pragozdovih pri nas.


Reševanje risov pred izumrtjem

V Ljubljanskem geografskem društvu so organizirali geografski večer o risih. V predavanju Mednarodni projekt LIFE Lynx in reševanje risov pred izumrtjem (YouTube, 33 min.) Rok Černe iz Zavoda za gozdove pojasni zakaj moramo risom pomagati z doselitvami, kako le te potekajo, kdo vse pri tem sodeluje in kako se risi vključujejo v novo okolje.


Ponosni na populacijo sov kozač 

Radio Slovenija je v Aktualni temi predvajal pogovor dopisnice Aljane Jocif z dr. Alom Vrezcem o sovah kozačah.


Pomen vodnih in priobalnih zemljišč

V seriji telivizijskih oddaj Ugriznimo znanost je RTV Slovenija je Renata Dacinger na Prvem programu TV Slovenija uredila oddajo: Pomen vodnih in priobalnih zemljišč (26 min.)


Vrednotenje ekosistemov

Evropska komsija je objavila poročilo Maes, J., et al: EU Ecosystem Assessment - Summary for policymakers (pdf, 48 strani).


Opraševalci – poročilo 

Evropska komisija je objavila svoje poročilo: Progress in the implementation of the EU Pollinators Initiative (pdf, 16 strani).


Vplivi trgovinskih dogovorov na biotsko raznovrstnost

Evropska komisija je objavila brošuro Methodology for assessing the impacts of trade agreements on biodiversity and ecosystems (pdf, 86 strani).


Natura 2000 - sodelovanje in konflikti pri upravljanju

Objavljen je članek o vključevanju deležnikov v Naturo 2000: Maczka, K. et al. (2021) Conflicts in Ecosystem Services Management: Analysis of stakeholder participation in Natura 2000 in Poland. Environmental Science & Policy 117: 16–24.


Znanost v podporo ekološkim omrežjem

Posnetek znanstvene konference Science in Support of Ecological Networks – Lessons learned from the European Green Belt, ki so jo izvedli virtualno  v okviru projekta Interreg DareToConnect, je objavljen na spletu.


Skupna kmetijska politika in biotska raznovrstnost

Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) je na spletu objavil poročila in predstavitve, vezane na razpravo o skupni kmetijski politiki in biotski raznovrstnosti The Common Agricultural Policy post-2020: Recommendations from >300 scientists to improve performance for biodiversity.


Sodelovanje parkov z mladimi

Triglavski narodni park in Crater Lake National Park sta pobratena. Ob dnevu parkov je Ambasada ZDA spodbudila virtualni dogodek (1h 22 min) o sodelovanje parkov z mladimi. 
 

NAPOVEDNIK

 

8. junij – Svetovni dan oceanov

11. junij - mednarodni dan risov

17-18 junij 2021: delavnica The Financial Sector and the Post-2020 Global Biodiversity Framework

25. julij – Mednarodni dan barij

31. julij - mednarodni dan rangerjev

3-11 september 2021: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija.

30. september 2021: rok za prijave za nagrado Natura 2000 Award za leto 2022

31. december 2021: rok za oddajo prijav na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt.


Napoved prireditev v naravnih parkih.

 

NARAVA NA KRATKO


Spreminja se Zakon o varstvu okolja

Ministrstvo za okolje in prostor je v medresorsko usklajevanje podalo Zakon o varstvu okolja (ZVO-2). Med novostmi je spremenjeno določilo o presoji vplivov na okolje in izdaji okoljevarstvenih dovoljenj, vključno s konceptualno drugačnim pogledom na vlogo (zainteresirane) javnosti ter okrepitev določb o inšpekcijskem in naravovarstvenem nadzoru. Več.


Spreminja se Zakon o zaščiti živali

Vlada je v obravnavo Državnemu zboru poslala predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – F). V predlogu je predlagana tudi omejitev posedovanja »eksotičnih vrst« živali zaradi zaščite življenja, zdravja in dobrobiti živali, zaradi varovanja zdravja in življenja ljudi ter ohranjanja narave (prehodno obdobje dve leti od uveljavitve zakona); uvajanje odgovornega lastništva živali z zahtevo o osnovnih znanjih glede potreb in oskrbe; ureditev uporabe pastirskih psov za varovanje čred na paši; prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož ali krzna. Več.


Za trajnostno mobilnost v območjih ohranjanja narave več kot 3,6 milijona evrov

Vlada je 13. maja 20921 sklenila, da se v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021 – 2024 spremeni projekt »Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja narave«. Z novelacijo investicijskega projekta je izhodiščna vrednost projekta 3.619.760,73 evrov, hkrati pa se projekt podaljšuje do leta 2023. Cilj projekta je umirjanje prometa na zavarovanih območjih, izboljšanje kakovosti zraka, dolgoročno zmanjševanje emisij  toplogrednih plinov in okolju prijazen obisk teh območij ter posledično ohranjanje narave. Več.


Minister Vizjak predstavil prednostne naloge predsedovanja evropskemu komisarju za okolje

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v Bruslju predstavil program ter prednostne naloge predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju okolja in podnebja. Kot prednostno nalogo je poudaril tudi področje biotske raznovrstnosti. Več.


Minister Vizjak na posvetu o strateških načrtih prihodnje skupne kmetijske politike

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je nagovoril udeležence spletnega posveta o strateških načrtih prihodnje skupne kmetijske politike, ki ga je organizira Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD). Poudaril je tudi pomen strateške okoljske ocene. Več


Majski dnevi, posvečeni naravi 

Konec maja smo obeležili tri pomembne okoljske dneve, in sicer Dan Nature 2000 (21. 5.), Mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. 5.) in Evropski dan parkov (24. 5.). Dan Nature 2000 je Ministrstvo za okolje in prostor obeležilo s spletnim pogovorom z ustvarjalci naravoslovnega dokumentarnega filma Divja Slovenija. Letošnji Evropski dan parkov pa sovpada s praznovanjem okrogle obletnice petih slovenskih naravnih parkov.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava