Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 240 / junij 2021

SLOVENIJA


Sloveniji uradni opomin Komisije zaradi vranjeka

Evropska komisija v uradnem opominu Slovenijo poziva, naj pravilno uporablja direktivo o pticah, ki od držav članic zahteva, da razvrstijo posebna območja varstva za zaščito prosto živečih ptic. Ugotavlja namreč, da slovenski organi še vedno niso razvrstili vseh potrebnih posebnih območij varstva za sredozemskega vranjeka. Več


Sektorske analize izvajanja Programa upravljanja območij Nature 2000 (2015-2020)

V projektu LIFE-IP NATURA.SI so pripravili podrobne sektorske analize izvajanja Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN) 2015-2020: upravljanje voda,   gozdarstvo, kmetijstvo in ribištvo, varstvo narave in nadzor. 

Sektorji predlagajo nekaj sprememb: razvoj novih in preoblikovanje nekaterih ukrepov, izboljšanje pravnih podlag za izvajanje ukrepov, izboljšanje pregleda nad izvedenostjo ukrepov in merljivosti ciljev, zmanjšanje administrativnih zahtev, okrepitev neposrednega nadzora v naravi tako znotraj kot zunaj zavarovanih območij. Izpostavljajo tudi sodelovanje vseh izvajalcev ukrepov Nature 2000, nadgradnjo informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk ter okrepitev in vlaganje v izobraževanje in ozaveščanje ter promocijo ukrepov. Več


Načrt upravljanja Goričko

Vlada RS je junija 2021 sprejela Uredbo o Načrtu upravljanja Krajinskega parka  Goričko za obdobje 2021-2025. Načrt zajema tudi upravljanje dveh območij Natura 2000 na podlagi nacionalnega Programa  upravljanja  območij  Natura 2000: uprava parka  bo vodila  izvajanje ukrepov za doseganje 26 ciljev in sodelovala pri ukrepih za tri nadaljnje cilje.  Za Goričko sta načrtovana   dva  projekta:  ureditev,  obnovitev  oziroma  vzpostavitev  stoječih  voda  in  potokov  na  Goričkem  in  vzdrževanje  kmetijske  krajine  za  ptice  in  metulje na Goričkem. Uredba, načrt upravljanja.


Sklad za podnebne spremembe tudi za investicije v območjih Natura 2000

Vlada RS je 24. junija 2016 sprejela program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letošnjem letu. Med ukrepi sta dva, ki zajemata območja Natura 2000, in sicer del ureditev hidroelektrarne Mokrice in polnilne postaje za spodbujanje električne mobilnosti. Več.


Pivška presihajoča jezera: izboljšanju habitatov odobreno sofinanciranje

Občina Pivka in Ministrstvo za okolje in prostor sta podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (Pivka.Kras.Presiha). Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Več


Raziskava gospodarjenja na vrstno bogatih pisanih travnikih

Fakulteta za naravoslovje in matematiko v sodelovanju s Kmetijski inštitutom Slovenije in Biotehniško fakulteto zbira podatke o načinu gospodarjenja na vrstno bogatih travnikih. S pridobljenimi podatki bodo v okviru raziskovalnega projekta oblikovali kmetijsko okoljski ukrep, ki bo dolgoročno pomagal ohraniti pisane travnike. Več


Delavnica za strategijo volka

Ob prenovi strateških dokumentov za volka je v okviru projekta LIFE WOLFALPS na spletu potekala druga javna posvetovalna delavnica. Tematske skupine so se osredotočile na že predlagane dolgoročne in kratkoročne cilje ter predloge aktivnosti. Opredelili so tudi nove aktivnosti in odprli nove poglede na cilje strategije. Več.


Gozdna hiša Mašun

V okviru projekta Carnivora Dinarica so Zavodu za gozdove Slovenije nadgradili in obnovili gozdno hišo Mašun in gozdno učno pot Mašun. Posvečata se zlasti pomenu in vlogi velikih zveri v gozdnih ekosistemih. Obiskovalci pa se lahko seznanijo tudi z upravljanjem velikih zveri v Sloveniji in na Hrvaškem, kot tudi z biološkimi značilnostmi medveda, volka in risa ter njihovega plena. Več


Po sledeh Nature 2000 v gozdovih Pohorja 

Zavod za gozdove Slovenije je v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI organiziral strokovno ekskurzijo za Slovenske državne gozdove kot upravljavce gozdov v lasti Republike Slovenije. Ogledali so si dobre prakse, ki predstavljajo večletni trud in rezultat sodelovanja na več projektih, izvedenih na območju Pohorja. Več


S Pohorja na študijskem obisku pod Triglavom

Predstavniki projekta ESRR Pohorka so obiskali naravovarstveno nadzorno službo Triglavskega narodnega parka ter se seznanili s sistemom in izkušnjami. Več


Prvi nabor ekosistemskih storitev 

Sredi junija so v projektu LIFE-IP NATURA.SI izvedli delavnico priprave nabora ekosistemskih storitev. To je prvi korak pri izvedbi ocene vpliva projektnih aktivnosti na ekosistemske storitve. Več.


Nastaja dokumentarni film o biotopih reke MURE

Ustvarjalci dokumentarne serije Biotopi iz RTV Slovenija so skupaj z Zavodom RS za varstvo narave opravili prvo terensko snemanje na Muri. Rdeča nit dokumentarnega filma bo predstavitev reke in dejavnikov, ki jo ogrožajo. Del vsebine bo namenjen tudi projektu Natura Mura in predstavitvi projektnih aktivnosti. Več


Spomladanski prenosi in monitoring dvoživk na Radenskem polju

V sklopu že 13. akcije prenašanja dvoživk Pomagajmo žabicam čez cesto  so letos ob pomoči prostovoljcev v več kot 20 nočeh preko ceste na varno prenesli preko 18.000 dvoživk. Popisali so skoraj 15.000 dvoživk, med katerimi sta bili tudi ciljni vrsti projekta LIFE AMPHICON – veliki pupek in hribski urh. Več


Ribogojnico prilagodili za vzrejo primorske podusti

V okviru projekta LIFE for Lasca so sredi junija otvorili ribogojniške objekte v ribogojnici Soča v Kobaridu. Prilagodili so jo potrebam vzreje primorske podusti, nove ureditve obsegajo tudi vališče, karanteno in sonaravni del ribogjnice z zemeljskimi bazeni. Več.


Na Notranjskem civilna iniciativa kmetov

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je srečal s predstavniki civilne iniciative, ki so izpostavili težave s kmetovanjem na območju Natura 2000 in habitati. Minister je v pojasnil, da  prihodnja Skupna kmetijska politika EU daje velik pomen ohranjanju biotske raznovrstnosti. Več


Priprave na poskusa naravnega pomlajevanja z gozdno pašo 

V sklopu projekta Natura Mura so na strokovni delavnici zbirali informacije s področja naravovarstva, gozdarstva, kmetijstva in veterine za izvedbo poskusa naravnega pomlajevanja z gozdno pašo. Ogledali so si izbrani lokaciji za njeno izvedbo in razpravljali o odprtih vprašanjih. Več


Točka PointNatura 2000 v Veržeju

Kar tretjino ozemlja Občine Veržej je vključeno v območje NATURE 2000. Občina je zato v okviru projekta, financiranega is sredstev Evropskega kmetjskega sklada za razvoj podeželja uredila Promocijo informacijski center PointNatura  2000, kjer obiskovalcem približajo informacije, osveščajo o pomenu ohranjanja narave in izobražujejo v smeri neškodljivega doživljanja narave. V sobi Plavček je na ogled promocijski film o njihovi znameniti žabi. 
 

 

EVROPSKA UNIJA


Cilji za zaščito biotske raznovrstnosti naj bodo zavezujoči

Evropski parlament je 9. junija 2021 potrdil novo strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in obenem pozval k boljši zaščiti kopenskih in morskih območij unije. Resolucija poudarja, da morajo države članice zagotoviti ohranjanje območij Natura 2000 in ohranjanje ali ponovno vzpostavitev ugodnega stanja ohranjenosti zaščitenih vrst in habitatov; poziva k celovitemu izvajanju direktive o habitatih, da bi se ohranitveni ukrepi uskladili z najnovejšim tehničnim in znanstvenim napredkom. Zaradi težav, ki izhajajo iz soobstoja živinoreje in velikih mesojedcev v nekaterih državah članicah pozivajo Komisijo in države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za reševanje socialno-ekonomskih konfliktov, povezanih s sobivanjem z velikimi plenilci, na primer preventivne in izravnalne ukrepe, pri čemer naj zagotavljajo varstvo teh živali. Več


Komisija sprožila postopek proti petim članicam

Evropska komisija je zaradi Nature 2000 – poleg Slovenije – sprožila postopek tudi zoper Poljsko, Estonijo, Ciper in Italijo. Poljska še ni določila številnih območij Natura 2000 in ni sprejela posebnih ohranitvenih ukrepov več območij oz. teh ni utemeljila na ohranitvenih ciljih za posamezno območje. Estonski pravni sistem ne izpolnjuje v celoti zahtev prava EU v zvezi z okoljsko presojo. Gospodarske dejavnosti, ki lahko negativno vplivajo na območje Natura 2000, kot je sečnja, po estonskem pravu niso predmet ustrezne presoje. Ciper nekateri območij ni določil za območja Natura 2000, za nekatera  ni določil ohranitvenih ciljev ali ti niso dovolj natančni ali v njih niso ustrezno opredeljene vrste in habitati, na katere naj bi se osredotočali. Zdajšnje italijansko omrežje Natura 2000 ne pokriva ustrezno različnih habitatnih tipov in vrst, ki jih je treba zaščititi. Najresnejše vrzeli so povezane z morskimi vrstami in  habitati.  Več


Nagrade projektom LIFE

V okviru Zelenega tedna je Evropska komisija podelila nagrade najboljšim projektom LIFE v letu 2021. Več.

 

BRANJE

 

Knjižica o netopirjih v stavbah kulturne dediščine

Primož Presetnik in Aja Zamolo iz Centra za kartografijo favne in flore sta pri pripravi prve publikacije, posvečene izključno netopirjem v stavbah kulturne dediščine, analizirala popise netopirjev v Sloveniji v zadnjih 20 letih. Predstavljata tudi najpomembnejše dele stavb za netopirje in biologijo najpogostejših vrst netopirjev v stavbah kulturne dediščine. Netopirji in stavbe kulturne dediščine – razširjenost, ekologija, varstvo   popelje v prepleten svet življenja te skupine sesalcev ter njihove tesne povezanosti z zgodovinsko in kulturno pomembnimi objekti naše zgodovine (pdf, 36 strani). 
 

Izvajanje ukrepov na območjih Natura 2015-2019

Analiza izvajanja ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 2015-2020 za obdobje 2015-2019, Sektor varstvo narave (pdf, 64 str.)
Sektor gozdarstvo in upravljanje z divjadjo (pdf, 58 str.), Sektor kmetijstvo (pdf, 127 str.), Sektor upravljanja z vodami (pdf, 79 str.) in 
Sektor rbištvo (pdf, 44 str.).


Lovec

V julijsko-avgustovski številki Lovca Gregor Simčič et al. predstavjajo rezultate spremljanja varstvenega stanja vlokov v Sloveniji v letih 2017-2020. Bojan Avbar predstavlja barja in močvirja, podrobneje Ljubljansko barje in Jovse. v Lovcu za mlade tokrat nastopata divji petelin in ruševec.


Acta Carsologica

Izšla je nova številka revije Acta Carsologica. Ivo Lučić je objavil intervju z Borisom Sketom: Nothing has a sense in speleobiology, without a comparison of cave animals with the 'normal' epigean ones.


Pomen opraševalcev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo brošuro Danilo Bevk: Pomen opraševalcev za kmetijstvo (21 str.). 


Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki

V Zeleni deželi, ki jo izdaja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, je objavljena priloga  Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki: LIFE NATURAVIVA (str. 9 do 16).


Velike zveri - priložnost za turizem in lokalno skupnost

V okviru projekta LIFE LYNX so organizirali spletni izobraževalni seminar Ris, medved in volk – priložnost za turizem in lokalno skupnost, ki je bil namenjen zlasti zaposlenim v turizmu, predstavnikom občin in zavarovanih območij. Uvodoma so predstavili biologijo in ekologijo risa, vzroke za ogroženost populacije in projektna prizadevanja za rešitev populacije pred izumrtjem. Jedro seminarja je bila predstavitev pozitivnih vidikov sobivanja z veliki zvermi in različnih priložnosti, ki jih njihova prisotnost nudi za razvoj turističnih produktov. Predstavitve.


Sinovi burje

Dokumentarni film Sinovi burje (52 min.) režiserja Mihe Čelarja je zgodba o dveh sinovih burje, kraškem ovčarju Krasu, pastirskem psu in slovenskem volku, znamenitem Slavcu, začetniku volčjega tropa. Produkcija Astral film v koprodukciji z RTVSLO.


Zelena kohezija

V pogovorni oddaji Zelena kohezija – ohranjanje in izboljšanje biodiverzitete (31 min.) so Elena Bužan, Tina Trampuš in Stojan Ščuka v studiu TV Koper iskali odgovor na vprašanja katere izzive s področja biodiverzitete naj v obdobju 2021-2027 naslavlja kohezijska politika v Sloveniji.


Ekosistemske storitve v EU

Evropska komisija je objavila poročilo Accounting for ecosystems and their services in the European Union (pdf, 62 strani).


Ekološka omrežja

Video posnetek znanstvene konference Science in Support of Ecological Networks – Lessons learned from the European Green Belt, ki je potekala 15. Aprila 2021, je na voljo na spletu.

 

NAPOVEDNIK

 

25. julij – Mednarodni dan barij

31. julij - mednarodni dan rangerjev

2. avgust 2021: mednarodna konferenca Carnivora Dinarica, Pivka.

31. avgust 2021 – rok za oddajo fotografij na natečaj Alpske konvencije za leto 2021: Usmerimo pogled v alpska vodna telesa in njihovo biotsko raznovrstnost

3-11 september 2021: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija

30. september 2021: rok za prijave za nagrado Natura 2000 Award za leto 2022

6-7 oktober 2021: virtualna konferenca EUROPARC Conference 2021: Parks in the Spotlight Powered by People; Inspired by Nature

31. december 2021: rok za oddajo prijav na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt.

31. januar 2022: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja / Kozjanski park

Napoved prireditev v naravnih parkih.

 

NARAVA NA KRATKO


Novo vodstvo Krajinskega parka Strunjan

Vlada je 24. junija 2021  izdala odločbo o imenovanju Samante Makovac  za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Vlada je izdala tudi odločbo o razrešitvi Roberta Smrekarja z mesta direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan, saj je podal odpoved delovnega razmerja. Več


Imenovani člani sveta Krajinskega parka Goričko 

Vlada je 30. junija 2021 v svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko za mandatno dobo štirih let, kot predstavnika ustanovitelja in predsednika sveta imenovala Alojza Marna. Več.


Črni močeril in biolplinarna v Črnomlju

Člani parlamentarnih odborov za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za infrastrukturo, okolje in prostor so 29. junija 2021 obravnavali negative vplive Petrolove bioplinarne v Črnomlju – tudi na črnega močerila. Sprejeli so več pozivov  Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za okolje (MOP) in prostor naj poostrita nadzor, naj v primeru nepravilnosti ukrepata in poročata, MOP  pa naj opravi študijo o morebitnih vzrokih onesnaževanja vodnih virov in preveri kršitve odloka o vodovarstvenem območju. Gradiva. Sklepi


Predpisa v javni razpravi

Na portalu eDemokracija sta objavljeni Resolucija o dopolnitvah Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obodbje 2020-2030 in 
Odredba o omejitvah obiskovanja in ogledovanja naravne vrednote Vintgar. Vabljeni ste k oddaji komentarjev.


Krajinski park Goričko ima Načrt upravljanja

Vlada RS je 3. junija 2021 sprejela Uredbo o Načrtu upravljanja KP Goričko za obdobje 2021-2025 (Uradni list RS, št. 91). Več. Uredba, načrt, priloge.

 

Reorganizacija Agencije RS za okolje

Vlada Republike Slovenije je 24. junija 2021 izdala Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev. Na predlog Ministrstva za okolje in prostor so se - z namenom zagotavljanja večje strokovnosti in učinkovitost poslovanja - iz Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) delovno področje posameznih vsebin in upravnih postopkov s področja celovite presoje vplivov na okolje, predhodni postopek v zvezi s presojo vplivov na okolje, postopek presoje vplivov na okolje in drugi prenesli na Ministrstvo za okolje in prostor.


Sklad za podnebne spremembe tudi za investicije v območjih Natura 2000

Vlada RS je 24. junija 2021 sprejela program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letošnjem letu. Med ukrepi sta dva, ki zajemata območja Natura 2000, in sicer del ureditev hidroelektrarne Mokrice in polnilne postaje za spodbujanje električne mobilnosti. Več.


Sklad za podnebne spremembe tudi za investicije v območjih ohranjanja narave

Vlada RS je 24. junija 2021 sprejela program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letošnjem letu. Med ukrepi trije zajemajo območja ohranjanja narave: del ureditev hidroelektrarne Mokrice,  nakup električnih vozil in  plovil ter koles in električnih koles ter polnilnih postaj za spodbujanje električne mobilnosti. V program so zajeti tudi ukrepi za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča na zavarovanih območjih, ukrepi za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter ukrepi za ekosistemske storitve in krajinskih značilnosti. Sredstva se namenijo tudi za digitalno preobrazbo na področju ohranjanja narave. Več.


Vlada zavrnila pritožbo

Vlada je 24. junija  2021  zavrnila pritožbo Društva za osvoboditev živali in njihove pravice, Ponikva, zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor z dne 14. 4. 2021. Več


EU: Svet za okolje

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je 10. junija 2021 udeležil zasedanja sveta za okolje in predstavil prednostne naloge v času slovenskega predsedovanja na področju okolja.  Minister Vizjak je, med drugim, poudaril »pomen povezanih EU politik, posebej pomen prilagajanja za biodiverziteto, trajnostno upravljanje z gozdovi ter področje voda«. Švedska je ob podpori Francije in Luksemburga izpostavila pomen opraševalcev ter pozdravila namero Slovenije za obravnavo opraševalcev v času njenega predsedovanja. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava