Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 241 / julij 2021


SLOVENIJA


Podnebna strategija 2050 tudi o Naturi 2000

Državni zbor Republike Slovenije je julija 2021 sprejel Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, cilj je do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost. Glede omrežja Natura 2000 v poglavjih o blaženju in prilagajanju navaja, da je to v EU ključno ogrodje zelene infrastrukture. V zvezi z obnovljivimi viri pa napoveduje, da bodo okoljski vplivi načrtovanih objektov OVE nad 10 MW inštalirane moči (voda, veter in drugo) na ta varovana območja v okviru postopkov priprave državnih prostorskih načrtov ocenjeni kot bistveni oziroma da bodo vplivi hidroelektrarn na vode ocenjeni kot bistveni in bo Slovenija v okviru postopkov odločala, katera javna korist bo v konkretni zadevi prevladala. Več


V pripravi tretji program upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 pripravljajo Program upravljanja območij Nature 2000 (PUN) za obdobje 2022 – 2028. V procesu  sodelujejo vsi partnerji projekta ter mnoge druge organizacije in posamezniki. Ukrepi bodo rezultat obsežnih usklajevanj med sektorji in ob sodelovanju deležnikov, ob zaključku bo program potrjen na Vladi Republike Slovenije. Več.


Doselili puščavnika

Hrošč puščavnik je na ravni Evrope izjemno ogrožen, v Sloveniji pa živi v izoliranih populacijah. Raziskave so pokazale, da ima populacija puščavnika v starih drevesih kostanja in lipe v mestnem parku Tivoli nacionalni pomen pri ohranjanju te vrste v Sloveniji. Na Ljubljanskem barju, kjer je bil v preteklosti beležen, ga leta 2018 in 2019 niso potrdili, zato so ga v okviru projekta PoLJUBA leta 2019 in 2020 tja doselili iz Tivolija. Več


Zemljišča na Planinskem polju dobila skrbnika

Občina Postojna je v spomladanskih mesecih 2021 uspešno izpeljala javni poziv za skrbniško varstvo kmetijskih zemljišč na Planinskem polju, ki jih je odkupila v okviru projekta KRAS.RE.VITA. Pogodbo o skrbništvu je podpisal domačin iz Planine in že pričel izvajati naloge, prva je bila odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Več.


Pri Bodeščah odstranjevali zlato rozgo

Ekipa projekta MARJA – mala barja je skupaj z Društvom za varstvo okolja Bled ponovno odstranjevala invazivno tujerodno vrsto zlato rozgo. V primerjavi z lanskim letom je bila opazno manj razširjena, kar nakazuje na uspešnost preteklih akcij. Več.


Risi pred objektivom

Med koncem avgusta 2020 in začetkom aprila 2021 so sodelavci projekta LIFE LYNX v sodelovanju z lovci spremljali rise in druge prostoživeče živalske vrste na 158 lokacijah v 49 loviščih. Prepoznali so 22 odraslih risov na 45 lokacijah. Več.


Volk Jelko odšel v Italijo

Sodelavci projekta LIFE WOLFALPS.EU so novembra lani na Jelovici z GPS/GSM ovratnico opremili šest mesečnega volka in ga zaradi mesta odlova poimenovali Jelko. Konec marca 2021 se ni več zadrževal s tropom, sprva je še ostal na Jelovici, nato se je premaknil 75 kilometrov zahodno v Rezijo. Več


Znižali vodno gladino za bobrovim jezom

Sodelavci projekta LIFE BOBER so v bližini Novega mesta prvič uporabili metodo za preprečevanje poplavljanja, ki ga lahko povzroči bober z zajezitvijo vodotokov. Gradbeno podjetje je vstavilo odtočno cev v breg Žerjavinskega potoka in s tem ustvarilo pretok vode mimo bobrove zajezitve.  Več.

 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE 


Razpis programa LIFE

Evropska komisija je objavila prvi razpis programa LIFE za novo programsko obdobje 2021-2027. Namenjen je tudi sofinanciranju projektov s področja Narava in biotska raznovrstnost. Rok za prijave je 30. november 2021. Kontaktna oseba za razpis je julijana.lebez-lozej@gov.si.


Strategija EU za gozdove do leta 2030

V boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti so gozdovi naš ključni zaveznik. Evropska komisija je 16. julija 2021 sprejela novo strategijo EU za gozdove do leta 2030, V strategiji za gozdove so združeni socialni, gospodarski in okoljski vidiki, njen namen pa je zagotoviti večnamenskost gozdov v EU ter poudariti ključno vlogo gozdarjev. Več


Napovedani razpisi za izvajalce

Evropska komisija napoveduje, da bo v letu 2021 objavila tri razpise za izvajalce na teme: tehnična in znanstvena podpora izvajanju strategije biotske raznovrstnosti (Technical and Scientific Support in Relation to the Implementation of the EU Biodiversity Strategy for 2030), monitoring biotske raznovrstnosti v kmetijski pokrajini (European Monitoring of Biodiversity in Agricultural Landscapes - EMBAL) ter opraševalci (Preparatory Action for Environmental Monitoring Through Honey Bees).


Raba logotipa Natura 2000

Evropska komisija je junija 2021 sprejela odločitev glede rabe logotipa na blagu in storitvah. Komisija lahko na prošnjo države članice podeli licenco za uporabo logotipa NATURA 2000 v skladu z licenčno pogodbo. Več o logotipu. 


Natura 2000 in območja UNESCO

Evropska komisija in UNESCO sta pripravila spletno stran Natura 2000 and World Heritage Common Areas, ki je namenjena obiskovalcem narave in kulturne dediščine, tako domačinom kot turistom. Zemljevid prikazuje območja, kjer se območja svetovne dediščine in Nature 2000 prekrivajo ali pa so med seboj oddaljena največ 2 km.


Na Hrvaškem center o velikih zvereh

V Gorskem Kotarju so odprli središče za obiskovalce o velikih zvereh, ki so ga vzpostavili v okviru projekta ESRR Centar za posjetitelje o velikim zvijerima, več.


Stopni kamni za travniškega postavneža – prvi korak

Iz Narodnega parka Őrség na Madžarskem, ki skupaj s Krajinskim parkom Goričko sodeluje v projektu Interreg DaRe to Connect, poročajo o uspehu pri vzpostavljanju ti. stopnih kamnov za travniškega postavneža med  obema parkoma.  Travniški postavnež je namreč eden od najbolj ogroženih in redkih metuljev mokrotnih travnikov v SV Sloveniji in tudi na Madžarskem.  Več.


Priprave na Naturo v Srbiji

V Srbiji so junija 2021 izvedli seminar o opredelitvi območij Natura 2000: Natura 2000 designation process; field mapping methods, data gathering and management (program).

 


BRANJE


Uporabne rastline od Krasa do Kvarnerja

Univerza v Mariboru je izdala e-knjigo Uporabne rastline od Krasa do Kvarnerja - Priročnik za prepoznavanje divjih rastlin s poudarkom na njihovi uporabnosti avtorjev Branka Bakana, Ivane Vitasović Kosić, Gregorja Fištravca in Mitje Kaligariča, Maribor, 2021 (pdf, 342 str.). Prikazuje 154 divje rastočih vrst, vsako tudi s tremi do štirimi originalno posnetimi fotografijami. V knjigi je tudi krajša predstavitev rastlinske morfologije, floristični in predvsem vegetacijski opis celotnega območja in kodeks nabiranja divjih rastlin. 


Botanični vrt Univerze v Ljubljani

Botanični vrt je izdal dvojezično knjigo  Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 210 let varuh biodiverzitete  / The University Botanic gardens Ljubljana the Guardians of Biodiversity for 210 years, Ljubljana, 2021,  cena 25 EUR, več.


Vpliv kmetijske politike na ptice kmetijske krajine

Izšel je članek Šumrada, Tanja, Kmecl, Primož in Erjavec, Emil, 2021, Do the EUʼs Common agricultural policy funds negatively affect the diversity of farmland birds? : evidence from Slovenia. Agriculture, ecosystems & environment [na spletu]. 2021. Vol. 306 (pdf, 14 str.)


Populacijska dinamika medveda

Objavljen je članek Jerina, K., & Ordiz, A. (2021). Reconstruction of brown bear population dynamics in Slovenia in the period 1998-2019 : ǂa ǂnew approach combining genetics and long-term mortality data. Acta Silvae et Ligni, 124.


Kje prenočujejo risi v kraški pokrajini

Izšel je članek Lan Hočevar, Teresa Oliveira, Miha Krofel (2021). Felid bedrooms with a panoramic view: selection of resting sites by Eurasian lynx (Lynx lynx) in a karstic landscape, Behavioral Ecology and Sociobiology volume 75.


Raziskave prehrane zveri

Objavljen je povzetek članka Ivan Kos, Boštjan Pokorny, Hubert Potočnik, Elena Bužan, Felicita Urzi, Laura Iacolina, Sandra Potušek, 2021, Development of simple DNA barcode-based approach to carnivore dietary studies by using faecal samples.


Populacije barjanskega okarčka

Izšel je članek Elena Bužan, Tatjana Čelik, Jure Jugovic, Sara Zupan, 2021, Population genetic structure of the highly endangered butterfy Coenonympha oedippus (Nymphalidae: Satyrinae) at its southern edge of distribution, Genetica volume 149 (povzetek).


Onesnaženost kraških jam

Objavljena je doktorska disertacija Jure Tičar, Onesnaženost kraških jam v izbranih slovenskih pokrajinah, Univerza na Primorskem – Fakulteta za humanistične študije, Koper, 2021 (pdf, 330 str.).


Vrstno bogata travišča

Objavljeno je magistrsko delo Ana Munda, Funkcionalne poteze rastlinskih vrst s prehodno prisotnostjo v vegetaciji vrstno bogatih travišč, Univerza v Mariboru – Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, 2021 (pdf, 88 str.).


Porodniška kolonija belorobega netopirja

Na spletu je objavljeno magistrsko delo Eva Pavlovič, Prehranjevalni vzorci, dinamika in ekološke značilnosti porodniške kolonije belorobega netopirja (Pipistrellus kuhlii) v Krašnji, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2021 (pdf, 124 strani).


Varovanje morske biotske raznovrstnosti

Objavljeno je magistrsko delo Ana Roš, Varovanje morske biotske raznovrstnosti na območju izven državne jurisdikcije, Univerza v Ljubljani – Pravna fakulteta, 2021 (pdf, 116 str.).


Vedenjske značilnosti medvedov – uporaba GPS ovratnic

Objavljeno je diplomsko delo Tibor Babić, The advantages and disadvantages of using GPS camera collars to study brown bear behaviour in Slovenia / Prednosti in slabosti video GPS ovratnic za preučevanje vedenjskih značilnosti rjavega medveda v Sloveniji, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2021 (64 str.).


Plakat o pomenu velikih zveri

V okviru projekta Interreg Carivora Dinarica je nastal plakat Kakšen je pomen velikih zveri (pdf, 2 str.).


Vodniki po pokrajinah Slovenije

Vodniki Ljubljanskega geografskega društva po pokrajinah Slovenije, zamejstva in drugod so odslej tudi na spletu, dostopni so po dveh letih po izidu. 


Narava povezuje v Volčjem Potoku

Potujoča fotografska razstava “Natura 2000 in Divja Slovenija: Narava povezuje” pričenja svojo pot v Arboretumu Volčji Potok. Do marca prihodnje leto si jo boste tako lahko ogledali še v Kopru, Slovenski Bistrici, Piranu, Kamniku in na Ptuju, kjer projektni partnerji projekta LIFE IP NATURA.SI izvajajo terenske aktivnosti za ohranitev in izboljšanje stanja izbranih vrst Nature 2000 in njihovih življenjskih okolij, več.

 

Goričko živi z naravo

K obisku vas na grad Grad na Goričkem vabi razstava Goričko živi z naravo, v grajski galeriji je odprta do konca julija 2021.
 


Ljubljansko barje 

Krajinski park Ljubljansko barje je prenovil svojo spletno stran


Pogovor o tujerodnih drevesnih vrstah

Strokovnjaki so se v okviru projekta Interreg ALPTREES 10. junija 2021 v Mariboru pogovarjali o tujerodnih in invazivnih drevesnih vrstah, njihovi razširjenosti v mestu in gozdovih ter uporabnosti v luči podnebnih sprememb (YouTube, 36 min).


Nova priročnika za Naturo 2000

Evropska komisija je objavila priročnik za izboljšanje razpoložljivosti podatkov o vrstah, habitatih in območjih:  Schmidt, A.M. & Van der Sluis, T. (2021). E-BIND Handbook (Part A): Improving the availability of data and information on species, habitats and sites. Wageningen Environmental Research/ Ecologic Institute /Milieu Ltd. Wageningen (pdf, 90 str.) ter Van der Sluis, T. & Schmidt, A.M. (2021). Scientific support for successful implementation of the Natura 2000 network. Wageningen Environmental Research/ Ecologic Institute /Milieu Ltd. Wageningen (pdf, 102 str.).


Strategija EU za gozdove 

Evropska komisija je objavila Strategijo EU za gozdove do leta 2030 /  New EU Forest Strategy for 2030 (pdf, 30 str.).


Kompetence za obnavljanje ogroženih vrst

IUCN je izdal priročnik Maggs, Gwen et al:  A global register of competences for threatened species recovery practitioners (pdf, 170 str.).


Smernice za ponovno naselitev dvoživk

Izšle so smernice Linhoff, Luke: IUCN guidelines for amphibian reintroductions and other conservation translocations  (pdf, 219 str.).


Koristnost narave na območju Alp

Na letni strokovni konferenci Mednarodne komisije za varstvo Alp (Cipra) 1. do 3. julija 2021 v Bielli so udeleženci razpravljali o koristnosti in dragocenosti narave na območju Alp. Predstavitve so objavljene na spletu: Certification of Ecosystem Services / ForestsEcosystem services: concrete examplesEcosystem services: The example of the French mountain pasturesNature and Society: Fill the concepts with lifeThe multiple functions of mountain areas and regulatory servicesThe positive effects of nature on health and wellbeingThe Social Dimension.


Alpski  biogeografski seminar 

Objavljeno je poročilo seminarja Alpske biogeografske regije 2020 (pdf, 42 str.), ki so se ga udeležili tudi predstavniki Slovenije.

 

 

NAPOVEDNIK

 

25. julij – Mednarodni dan barij

31. julij - mednarodni dan rangerjev

2. avgust 2021: mednarodna konferenca Carnivora Dinarica, Pivka.

31. avgust 2021 – rok za oddajo fotografij na natečaj Alpske konvencije za leto 2021: Usmerimo pogled v alpska vodna telesa in njihovo biotsko raznovrstnost

3-11 september 2021: IUCN World Conservation Congress, Marseille, Francija

30. september 2021: rok za prijave za nagrado Natura 2000 Award za leto 2022

6-7 oktober 2021: virtualna konferenca EUROPARC Conference 2021: Parks in the Spotlight Powered by People; Inspired by Nature

31. december 2021: rok za oddajo prijav na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt.

31. januar 2022: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja / Kozjanski park

Napoved prireditev v naravnih parkih.

 

 

NARAVA NA KRATKO


Sprememba v svetu Krajinskega parka Ljubljansko barje

Vlada je 15. julija 2021 v svetu Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje razrešila člana in za preostanek mandata v svet zavoda kot predstavnika ustanovitelja imenovala Aleša Prijona (MGRT), več.


Merila za projekte v Triglavskem narodnem parku

Vlada je 15. julija 2021 izdala Uredbo o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku. Podlaga za določitev projektov parkovnih lokalnih skupnosti, ki so predmet financiranja po tej uredbi bo enoletni akcijski načrt, ki ga pripravi javni zavod v enem mesecu po uveljavitvi te uredbe. Več.


Pomorski prostorski plan Slovenije

Vlada je 15. julija 2021 izdala Uredbo o Pomorskem prostorskem planu Slovenije. Z njim se v naši državi prvič po osamosvojitvi uvaja strateško planiranje za trajnostni razvoj dejavnosti in rabe na morju. Več, plan.


Predsedovanje Svetu EU: biotska raznovrstnost

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je 14. julija 2021 na zasedanju Odbora za okolje, zdravje in varno hrano Evropskega parlamenta predstavil program in prednostne naloge slovenskega predsedovanja na področju okolja in podnebnih sprememb. Kot država z bogato naravo in najvišjim deležem Nature 2000 v EU si bo Slovenija prizadevala za ohranitev biotske raznovrstnosti visoko na agendi, več

Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z Evropsko komisijo (EK) 7. julija 2021 organiziralo 1. Sestanek generalnih direktorjev za okolje EU v času predsedovanja Slovenije. Sestanek, je bil namenjen pripravam na pogajanja ciljev za biotsko raznovrstnost do 2030 in 2050, več.

Na drugem dnevu neformalnega srečanja ministrov za okolje in podnebne spremembe 21. julija 2021 je bila osrednja tema pogovorov priprava na sprejem globalnih ciljev, posvetili so se tudi prostoživečim vrstam opraševalcev. Na srečanju je sodelovala tudi delegacija Črne Gore, ki Sloveniji predlaga sodelovanje na temo vzpostavitve omrežja Natura 2000 kot del predpristopnih dejavnosti.


Državni svetniki  o projektih oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo

Državni svet je na svoji 42. redni seji predlagal Vladi, da se ponovno opredeli do projekta Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa v luči zagotavljanja pitne vode za celotno območje slovenske Obale, Krasa in Brkinov (Občina Ilirska Bistrica) skladno z Ustavo Republike Slovenije. Pri tem naj upošteva strokovne argumente ter okoljsko, ekonomsko in družbeno sprejemljivost projekta v primerjavi s projektom oskrbe Obale (slovenske Istre) s pitno vodo iz zajetja Suhorica in Padež.


Financiranje Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani

Vlada RS je 6. julija 2021 sprejela odgovor na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna za ureditev financiranja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. 

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava