Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 243 / september 2021


SLOVENIJA


Nov predpis o označevanju območij Natura 2000

Minister za okolje in prostor je izdal pravilnik, ki določa način označevanja zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 ter obliko in vsebino znakov. Za območja Natura 2000  postavitev oznak ni obvezna. Več.


O Natura 2000 vrstah in habitatih tudi na gradu Podsreda         

Kozjanski park je v kompleksu gradu Podsreda odprl interaktivno predstavitev naravne in kulturne dediščine Kozjanskega parka ter biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Odprli so tudi razstavo, ki med drugim prikazuje ti Natura 2000 habitate in vrste (visokodebelne travniške sadovnjake, suhe travnike, gnezdišče čebelarja). Projekt je bil sofinanciran iz ukrepa LEADER Evropskega sklada za razvoj podeželja. Več.


V Strajanovem bregu se je ponovno našel travniški postavnež

Ob končanem štetju populacije grezovke in popisu vegetacije v Strajnovem bregu na Ljubljanskem barju so strokovnjaki iz ZRC SAZU poleti ponovno opazili metulja travniškega postavneža. Več


Dravinja: z različnimi metodami nad invazivne tujerodne vrste

Ob koncu letošnjega poletja so začeli z odstranjevanjem japonskega dresnika ob strugi Dravinje. Dela v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI (vodi jih Direkcija Republike Slovenije za vode) bodo potekala tri leta, metodo, ki se bo izkazala za najbolj učinkovito, bodo kasneje vključili v vzdrževalna dela pri skrbi za Dravinjo. Več.


Nova brunčana pot ob Lovrenških jezerih

Sredi septembra 2021 so v sklopu projekta Pohorka proslavili otvoritev brunčanih poti, ki jih je Občina Zreče kot projektni partner dogradila in nadgradila na območju Lovrenških jezer. Obnovili so obstoječo pot in dogradili novo traso  od Lovrenških jezer proti Mašin žagi. S tem se bo občutno zmanjšala hoja izven označenih poti, kar bo prispevalo k izboljšanju stanja ohranjenosti habitatnega tipa barjanskih gozdov.  Več


Na Planinskem polju izboljšujejo mokrotne življenjske prostore

V okviru projekta KRAS.RE.VITA so se na zemljiščih Planinskega polja, ki jih je odkupila občina Postojna,  pričela renaturacijska dela. S tem bodo izboljšali stanje travnikov s prevladujočo stožko in bazičnih nizkih barja ter vrst kosec in pisana penica. Več


Velike zveri – priročnik za učitelje

Ekipa projekta Interreg Carnivora Dinarica je pripravila priročnik, s pomočjo katerega lahko učitelji v razredu predstavijo teme iz učnega načrta na primerih iz sveta velikih zveri. Priročnik so razdelili na triade, vsaka vaja pa ima del za učitelja in del za učence. Naloge zadnje triade so primerne tudi za srednje šole in gimnazije. V podporo priročniku so pripravili tudi didaktične pripomočke. Več


Krožna pot rise Male, mladički na Gorenjskem

Pri Koči pri Jelenovem studencu so v okviru projekta LIFELYNX odprli tematsko učno pot o risih. Ta obiskovalcem na poljuden način odstira pogled v življenje risov, njihov pomen za ekosistem in izzive, s katerimi se sooča njihova populacija. Več.

Na spletni strani projekta lahko spoznate mladičke risinje Aide, priseljene iz Romunije. Naključno opažanje pohodnic sredi avgusta na območju Jelovice je prineslo dokaz o prvi reprodukciji risov doseljenih na Gorenjsko. Več


Naravovarstveni ukrepi na Peci in Uršlji gori

Na ovršju Pece in Uršlje gore je Zavod RS za varstvo narave v okviru projekta BANAP v poletnih mesecih izvajal naravovarstvene ukrepe za izboljšanje stanja biotske pestrosti travišč. Čistili so lesno in grmovno zarast na zaraščajočih alpskih traviščih ter vzpostavili pašo, ki bo omogočila trajnost ukrepov. Več


Gorička krajina – koristi za mnoge vrste so že tu

Na gradu Grad so na zaključni konferenci predstavili projektne aktivnosti in rezultate projekta, ki so ga izvajali od 2017 in se bo zaključil februarja 2022. Najbolj obsežni varstveni ukrepi so bili namenjeni obnovi 106 ha ekstenzivnih travnikov na kar 695 parcelah. Izboljšali so stanje travniških habitatnih tipov, življenjske pogoje za metulja mravljiščarja in travniškega postavneža. Kjer so posekali grmovno – drevesno zarast, so danes že cvetoči travniki. Izboljšali so tudi pogoje za velikega skovika in hribskega škrjanca ter tri vrste netopirjev. Več.


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE 


Nagrada Natura 2000 – podaljšan rok za prijave

Evropska komisija je podaljšala rok za prijave kandidatur za nagrado Natura 2000 do 14. oktobra 2021.


Opomin Španiji glede neizvajanja direktive o pticah in direktive o habitatih

Evropska komisija je Španijo opomnila, da še vedno ni v celoti izvedla omilitvenih in izravnalnih ukrepov, ki jih je država napovedala po sodbi Evropskega sodišča pred petimi leti. Več.


Opomin Sloveniji glede  presoje vplivov na okolje

Evropska komisija je Slovenijo pozvala, naj svojo nacionalno zakonodajo uskladi z direktivo o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Slovenija ni pravilno prenesla nekaterih določb spremenjene direktive v nacionalno zakonodajo, vključno z zahtevami direktive o postopkih presoje čezmejnih vplivov na okolje in zahtevami glede izvajanja ukrepov za preprečevanje, zmanjševanje ali odpravo škodljivih vplivov na okolje v dovoljenjih za nekatere projekte. Več.


Opomin Malti glede morskih območij Natura 2000

Evropska komisija je poslala Malti opomin, ker država ni predlagala območij Natura 2000 v morskem pasu, niti ni predložila znanstvenih dokazov, da takih območij ni. Več.


Srbija: predlog območij, delavnica za načrte upravljanja Natura 2000


V Srbiji so v okviru projekta EU for Natura 2000 in Serbia / EU za Naturu 2000 u Srbiji  predstavili predloge območij, ki naj bi postala del omrežja Natura 2000. Najnovejši predlog obsega 286 območij in zajema skoraj 35 odstotkov državnega ozemlja. Več

Sledil je seminar na temo Priprava načrtov upravljanja za omrežje Natura 2000. Njegov cilj je bil izboljšati poznavanje o zahtevah, postopkih in primerih dobre prakse za izvedbo načrtov. Več.


BRANJE


Priročnik za učitelje o velikih zvereh

Učiteljem osnovnih šol je namenjen priročnik Ana Pšeničnik, Petra Štajdohar, Iztok Tomažič: Velike zveri – ekologija ter sobivanje z njimi, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2021 (pdf, 33 strani) ter Ana Pšeničnik in Manca Velkavrh: Didaktični pripomočki (pdf, 69 str.).


Proteus Pohorje

Štirideset strokovnjakov je v  tematski številki revije Proteus Pohorje na skoraj 200 straneh v sliki in besedi predstavilo naravo Pohorja; številka je sedaj dostopna tudi na spletu.


Natura Sloveniae

V novi številki znanstvene revije Natura Sloveniae je objavljen članek Valerije Zakšek idr. o gostiteljskih mravljah strašničinega mravljiščarja in temnega mravljiščarja v Krajinskem parku Goričko.  Rudi Kraševec idr. pišejo o pojavljanju zlatega šakala in volka v Poljanski dolini in Škofjeloškem hribovju.  Matija Mlakar in David Knez poročata o prvi najdbi poletnega zatočišča velikouhega netopirja/velikega navadnega netopirja v Sloveniji.


Bilten Grevislin

Izšla je deseta številka biltena projekta Inetreg Grevislin v italijanskem in slovenskem jeziku. 


Velika uharica: habitat in potencialna gnezdišča

Objavljeno je magistrsko delo Gal Hočevar: Analiza habitata velike uharice (Bubo bubo) na izbranih območjih in ugotavljanje novih potencialnih gnezdišč, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2021 (pdf, 75 str.).


Ekološki dejavniki in krajinska pestrost

Objavljeno je magistrsko delo Ana Pečnik: Kvantitativne metode ocenjevanja krajinske pestrosti in vpliv ekoloških dejavnikov na krajinsko pestrost Slovenije, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 2021 (pdf, 120 str.).


Posek drevja in spremembe ekoloških razmer

Objavljena je doktorska disertacija Janez Kermavnar: Vplivi gospodarjenja na funkcionalne lastnosti gozdne vegetacije in ekološke razmere v dinarskih jelovo–bukovih gozdovih, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2021 (pdf, 275 str.). Avtor je analiziral spremembe okoljskih razmer in odzive gozdne vegetacije na različno intenziteto poseka drevja v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih Slovenije.


Gorička krajina – zaključna konferenca, poročilo, brošura

Predstavitve z zaključne konference projekta Gorička krajina so objavljene na spletu (pdf, 73 str.).  

Objavljeno je bilo tudi poročilo o stanju ohranjenosti  habitatnih tipov in učinkovitosti izvedenih ukrepov Sonja Škornik et al.: Določitev travniških habitatnih tipov in stanja ohranjenosti na območju Natura 2000 Goričko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM, Maribor (pdf 31 str.). 

Pripravili so tudi zadnjo, četrto zgibanko Travniki na Goričkem (pdf, 6 strani) in brošuro Gorička krajina (55 str.).


Gozdni bonton

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas vabi, da ob jesenskih obiskih gozda upoštevate gozdni bonton.


Kraški pojavi, Postojnska jama

Radio Slovenija je na programu ARS predvaja nov projekt domovinskih oddaj, del tega so tudi oddaje iz sklopa „Mejniki identitete“: 3. avgusta so predvajali oddajo Kraški pojavi (43 min. 7 s.),  28. septembra 2021 pa oddajo Postojnska jama (43 min. 58 s.). Avtor obeh je Ivan Merljak.


Pet portretov

V okviru projekta Gorička krajina so v Krajinskem parku Goričko pripravili pet kratkih video posnetkov na temo ciljnih vrst in travniških habitatov. Predstavili so vse tri ciljne travniške habitatne tipe, tri ciljne vrste netopirjev in metuljev ter obe vrsti hroščev in ptic, in sicer tako zanimivosti iz vsakdanjega življenja kot tudi njihove zahteve za varstvo. 


Priročnik o indeksu biotske raznovrstnosti mest

Sekrretariat Konvencije o biološki raznovrstnosti je objavil priročnik Handbook on the Singapore Index on Cities’ Biodiversity (also known as the City Biodiversity Index) (pdf, 45 str.). Namenili so ga zlastim urbanistom.


Ekonomski inštrumenti in financiranje za biotsko raznovrstnost

Organizacija OECD je izdala brošuro Tracking Economic Instruments and Finance for Biodiversity – 2021  (pdf, 13 strani). Predstavili so tudi svoje rezultate dela: OECD work in support of biodiversity (pdf, 13 strani).


Konji in volk

Na spletu je objavljena brošura o konjih in volku Pferd und Wolf − wie geht das? Informationen aus Wissenschaft und Praxis (pdf, 8 str.), ki je nastala v okviru projekta LIFE Eurolargecarnivores, tej temi je posvečena tudi spletna stran.


Suha travišča na Krasu – rezultatske sheme plačil

Članek Tanja Šumrada et al: Are result-based schemes a superior approach to the conservation of High Nature Value grasslands? Evidence from Slovenia, Land Use Policy, 2021, obravnava problematiko uvajanja rezultatskih shem, kot raziskovalni primer so si avtorji izbrali ohranjanje suhih travišč na območju Natura 2000 Kras. 
 

Vpliv škodljivcev na gozdove

Objavljen je povzetek znanstvenega prispevka, ki predstavlja nov pristop k simulaciji možnih vplivov škodljivcev na gozdne ekosisteme: A new approach for simulating potential impacts of fungal, insect and mammal pests on European forest ecosystems (pdf, 2 strani).


Okoljsko pravo

Prezentacije z mednarodne delavnice na temo človekovih pravic, okoljskega prava in Aarhuške konvencije, ki je bila 7. septembra 2021 v Ljubljani, so na spletu: Human Rights, European & National Climate Laws and the Importance of the Aarhus Convention  (pdf, 48 str.).

 

NAPOVEDNIK

 

6-7 oktober 2021: virtualna konferenca EUROPARC 2021: Parks in the Spotlight Powered by People; Inspired by Nature.

14. oktober 2021: rok za prijave za nagrado Natura 2000.

28-29 oktober 2021: srečanje Back to the past: is the brown bear returning?, Braganca, Portugalska. 

oktober 2021: delavnica The effects of observer variation on field monitoring data and integrating new technologies for monitoring in Natura 2000 site management, datum ni potrjen, Zagreb, Hrvaška.

10. november 2021: zaključna konferenca projekta: Dare to Connect (virtualno).

31. december 2021: rok za oddajo prijav na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt.

31. januar 2022: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja / Kozjanski park.

februar/marec 2022: dogodek Disentangling the complexity and variability of Mediterranean temporary ponds (habitat type *3170) (datum ni potrjen), Italija.

 

Napoved prireditev v naravnih parkih.
 

 

NARAVA NA KRATKO


Začasno vodstvo Direktorata za okolje

Vlada je 29. septembra 2021 ponovno imenovala Iztoka Slatinška za vršilca dolžnosti  generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor.


Imenovan generalni direktor ARSO

Vlada je 29. septembra 2021 imenovala mag. Joška Kneza za generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).

 

Zakon o zaščiti živali je spremenjen

Državni zbor je 22. septembra 2021 sprejel spremembe Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 159/21), ki prinaša tudi spremembe glede eksotičnih živali in pastirskih psov ter prepoved usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož ali krzna.

 

Nov pravilnik o označevanju 

Objavljen je Pravilnik o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 (Uradni list RS, št. 145/21), ki je nadomestil Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot iz leta 2005. Obstoječe znake je treba uskladiti s tem pravilnikom najpozneje do konca tega desetletja.


Območje Mure, Drave in Donave razglasili za prvo 5-državno biosferno območje na svetu

Mednarodni koordinacijski svet Unescovega programa Človek in biosfera (UNESCO MAB-ICC) je območje Mure, Drave in Donave razglasil za prvo 5-državno biosferno območje na svetu. Območje, ki se razteza od Avstrije, preko Slovenije, Hrvaške in Madžarske do Srbije ter obsega 930.000 hektarjev ob 700 kilometrih rečnega toka Mure, Drave in Donave, je s tem uradno postalo največje rečno biosferno območje v Evropi. Več.


Predlagane spremembe glede upravljanja zavarovanih območij in naravovarstvenega nadzora

Vlada RS je na seji 20.9.2021 sprejela dopolnjen predlog zakona o debirokratizaciji in ga posredovala Državnemu zboru. V vladnem gradivu je navedeno, da bo poenostavil tudi Zakon o ohranjanju narave (ZON). Omogočilo bi se, da bi naloge upravljanja zavarovanega območja lahko izvajal tudi ustanovitelj sam ter omogočilo izvajanje naravovarstvenega nadzora tudi občinski ali medobčinski upravi.

 

Vlada zagotovila sredstva za poravnavo z občino Bohinj

Vlada je na seji 29. septembra 2021 razporedila sredstva državnega proračuna. Dober milijon evrov so namenili za plačilo prvega obroka sodne poravnave Ministrstva za okolje in prostor z občino Bohinj. Sodni postopek se nanaša na izpolnitev obveznosti in plačilo zneskov, ki jih Republika Slovenija dolguje občini na podlagi Zakona o Triglavskem narodnem parku, iz naslova dodatnih sredstev za sofinanciranje nekaterih projektov občine, za obdobje od leta 2010 do 2016, več.


Prostovoljni prispevki Republike Slovenije za delovanje Bernske konvencije 

Vlada je 22. septembra 2021 sklenila, da bo Republika Slovenija v letih 2021 in 2022 zagotovila prostovoljne prispevke Svetu Evrope za izvajanje Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija) v skupni višini 9.750 evrov, več


Na lovski razstavi slovenski minister izpostavil biotsko raznovrstnost

Na otvoritveni slovesnosti svetovne lovske in naravovarstvene razstave One with Nature v Budimpešti je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek poudaril »Povečevanje oz. ohranjanje biotske raznovrstnosti ostajata nalogi sedanjih in prihodnjih generacij«, več.


Stališče k Novi strategiji EU za gozdove do leta 2030

Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Nova strategija EU za gozdove do leta 2030. Slovenija podpira Komunikacijo Evropske komisije glede Nove strategije EU za gozdove do leta 2030. Pri oblikovanju uravnoteženih politik do gozdov se bo Slovenija zavzemala za upoštevanje dosedanjih izkušenj ter rezultatov trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja. Potrebno bo vključiti širši krog deležnikov. Slovenija tudi meni, da je potrebno prepoznati nacionalne značilnosti in ravnovesja, ki zagotavlja koriščenje vseh funkcij gozdov. Več.

Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/841 glede področja uporabe, poenostavitve pravil o skladnosti, določitve ciljev držav članic za leto 2030 in zaveze skupnemu doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2035 v sektorju rabe zemljišč, gozdarstva in kmetijstva ter Uredbe (EU) 2018/1999 glede izboljšanja spremljanja, poročanja, spremljanja napredka in pregleda. Slovenija predlog podpira. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava