Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 244 / oktober 2021


SLOVENIJA


Vlada odgovorila na opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o ohranjanju prosto živečih ptic 

Vlada je 7. oktobra 2021 sprejela odgovor Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije z dne 9. 6. 2021 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic. Evropska komisija očita Sloveniji nezadostnost seznama posebnih območij varstva, zlasti za sredozemskega vranjeka. Vlada na podlagi strokovnih dejstev zaključuje, da IBA Osrednji Tržaški zaliv temelji na napačni uporabi ornitoloških meril. Zato si jemlje diskrecijsko pravico, da tega območja ne določi kot posebno območje varstva (tj. območje Natura 2000). Več.


Nekoliko drugačna banka

DOPPS - skupaj s partnerji Kmetijski inštitut Slovenije, Krajinski park Goričko, Triglavski narodni park in Notranjski park - je pričel izvajati projekt LIFE for Seeds. Projekt se osredotoča na vzpostavitev semenske banke za značilne vrste suhih travnikov z orhidejami, volkovij ter presihajočih jezer. Semena bodo nabirali na 21 območjih Natura 2000.  S semenskimi mešanicami bodo nato obnovili  preko 70 ha travnikov na območjih Natura 2000 Notranjski trikotnik, Goričko, Julijske Alpe, Drava, Krimsko hribovje – Menišija, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok. Uspeh renaturacije bodo vrednotili, z renaturiranimi površinami se bo po koncu projekta gospodarilo skladno z ekološkimi potrebami travišč. Akcije na terenu bodo nadgradili z aktivnostmi za izobraževanje in osveščanje. Več


S fotopastmi do podatkov o risih

V Sloveniji so v okviru projekta LIFE LYNX pričeli že s četrto sezono sistematičnega zbiranja podatkov o risji populaciji s pomočjo foto-pasti. Letos pri tem sodeluje 50 lovskih družin in 5 lovišč s posebnim namenom. Skupaj z lokalnimi lovci so kamere postavili na več kot 150 lokacijah. Več.


Izobražujejo prostovoljce za popis volkov v Sloveniji

Konec poletja je Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z društvom Dinaricum organiziral delavnici za prostovoljce, ki sodelujejo na letnem popisu volkov po metodi izzivanja tuljenja. Potekali sta v Cerknem in na Bledu, v predalpskem delu Slovenije kjer so se, po več desetletni odsotnosti, leta 2019 ponovno vzpostavili trije volčji tropi. Udeležence so seznanili z najnovejšimi rezultati slovenskega programa spremljanja varstvenega staja volka in jih spoznali s teorijo in prakso izvajanja metode monitoringa volkov z izzivanja tuljenja. Več


Ukrepi projekta Gorička krajina uspešni

Strokovnjaki Centra za kartografijo favne in flore, ki spremljajo izvajanje ukrepov in njihove učinke v krajini, so pripravili še zadnja poročila v katerih poročajo o aktualnem stanju ciljnih vrst netopirjev in metuljev. Poročila potrjujejo, da so bili ukrepi uspešni. Več


Slovenske vrbe v pomoč pri obvladovanju invazivk 

Invazivne tujerodne vrste povzročajo vrsto težav v naravi in ljudem, zato sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI nadaljujejo z odstranjevanjem več invazivnih tujerodnih vrst rastlin ob reki Dravinji. Pod vodstvom Direkcije RS za vode so zaključili ročno košnjo nadzemnega dela dresnika in ga odpeljali v sežigalnico. Tla so nato pripravili za polaganje potaknjencev bele vrbe, ki zelo intenzivno odžene s potaknjencev in ima velik prirastek v relativno kratkem času. Predvidevajo, da bodo vrbe zavirale rast dresnika. Več.


Izlov želv tujerodnih vrst na Ljubljanskem barju

V Sloveniji je najpogostejša vrsta tujerodne želve okrasna gizdavka. Številni nevestni lastniki jo izpustijo v naravo, kjer za iste vire tekmuje z našo domorodno vrsto, močvirsko sklednico. Eden pomembnih ukrepov za varovanje močvirske sklednice je tako odstranjevanje tujerodnih želv. V letu 2021 so v okviru projekta Poljuba na Ljubljanskem barju izlovili še sedmih osebkov tujerodnih vrst želv. Več


Najdi razlike med trnavcem in koščakom 

Pred petimi leti smo v Sloveniji prvič odkrili prisotnost trnavca, ki prenaša bolezen račje kuge in negativno vpliva na ribolovna območja, s čimer povzroča tako škodo v naravi kot ribištvu. Zavod za ribištvo Slovenije v projektu LIFE-IP NATURA.SI izvaja akcijo spremljanja stanja in omejevanja širjenja invazivnega tujerodnega raka trnavca na pilotnem območju Štajerske. Več.


Protokoli monitoringa gozdnih habitatnih in mahov

Gozdarski inštitut Slovenije v projektu LIFE-IP NATURA.SI razvija in testira protokole monitoringa gozdnih habitatnih tipov, pri tem sodeluje Zavod za gozdove Slovenije. V celoti so popisali že približno četrtino vseh ploskev, ki so namenjene testiranju protokola , med njimi so tudi vse monitorinške ploskve, na katerih se bodo izvajali ukrepi za izboljšanje stanja. Več

V poletnih mesecih so z zunanjim sodelavcem, strokovnjakom za mahove z Univerze v Beogradu, pričeli preverjati stanje treh Natura 2000 vrst mahov, najprej na območjih, kjer jih lahko najbolj verjetno pričakujemo. Več


Obnova Stržena uspešno zaključena

Notranjski park je v okviru projekta LIFE Stržen konec poletja uspešno zaključil renaturacijo Stržena. Glavni vodotok Cerkniškega jezera v Ključih in na Belem bregu ima svojo izvirno podobo z več okljuki (meandri), kakršno mu je ustvarila narava pred človekovim posegom, ko je Stržen postal krajši za skoraj 4 km. Več

Uspešna izvedba – prvič na svetu na presihajočem jezeru - je zbudila zanimanje številnih strokovnjakov in naravovarstvenih institucij z različnih koncev Evrope, ki se prav tako soočajo z negativnimi posledicami izravnav rek in vodotokov. Obnovo so zato predstavili tudi na Evropskem simpoziju o ekološki renaturaciji. Več


Vzpostavitev mokrotnih travnikov kot nekoč

Že drugo leto zapored so v okviru kohezijskega projekta KRAS.RE.VITA po 1. avgustu na območju Retja in Vodonosa na Cerkniškem jezeru izvajali pozno poletno košnjo. To območje v lasti Agrarne vaške skupnosti Dolenje Jezero, veliko 14 ha,  se je pred tem zaraščalo,  po zaključku projekta pa ga bo agrarna skupnost ponovno upravljala. Več.

Hkrati so poleti na Planinskem polju izvajali renaturacijske ukrepe, in sicer so točkovno nasuli osuševalne jarke. To bo prispevalo k dvigu nivoja talne vode in daljšemu zadrževanju vode. S tem ohranjajo obstoječe habitate, ki so življenjski prostor ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam. Več.


Mišja dolina se preobraža

Ekipa projekta Mala barja – Marja je zaključila tudi drugo mulčenje projektnih površin b Mišji dolini - na Rašici, v Podlogu in v Marinčkih, kjer pa zaradi talnih razmer za drugo leto ostaja še nekaj dela. V okviru nadzora so proti koncu izvajanja del opazili, da se mokrišče že obnavlja.  Več.


Letošnji podmladek primorske podusti plava v Močilniku

Drst primorske podusti v letu 2021 je bila pod pričakovanji. V okviru projekta LIFE for LASCA so v ribogojnicah vzredili 30.000 potomcev primorske podusti; od tega tretjino v Sloveniji, preostale v Italiji. Temperaturne razmere so jim v tem letu povzročile nemalo težav. Oktobra 2021 so jih spustili v naravo, v potok Močilnik. Več.


Čistili gnezditvene otoke na Ptujskem jezeru

Konec septembra so prostovoljci DOPPS očistili gosto zarasle gnezditvene otoke na Ptujskem jezeru, da bodo lahko naslednjo pomlad navadne čigre, rečni in črnoglavi galebi na njem spet našli primerno mesto za gnezdenje in vzrejo svojih mladičev. Naravna gnezdišča navadnih čiger so prodišča ob večjih vodnih telesih. Pred izgradnjo Ptujskega jezera je za čiščenje prodišč z vsakoletnimi poplavami skrbela reka Drava sama. Zaradi spremenjenega režima pa to ni več mogoče, zato otoki s prodišči potrebujejo stalno upravljanje in vzdrževanje, saj se gosto zaraščajo z vegetacijo. Več


Pri Straži območje nekdanjih glinokopov preuredili v habitatno učno pot

Občina Straža je degradirano območje glinokopov nekdanje opekarne Zalog preuredila v približno 700-metrsko učno pot Glinokopi Zalog, ki poteka po delu območja Natura 2000 Temenica. Gre za enega še redkih ohranjenih habitatov stoječe vode v dolini Krke. Postavili so talne lesene opazovalnice in opazovalnico za ptice, uredili so poti, gnezdilno steno, ureditvene otoke, preproste lesene prelive in zelene površine. Več


V Trzinu odprli izobraževalno točko o mokriščih

V Športno rekreacijskem centru v Trzinu je občina odprla izobraževalno točko o mokriščih. Na obsežnem območju jugozahodno od Trzina, ki je tudi del evropskega omrežja Natura 2000, se namreč nahajajo še zadnji ostanki nekdaj obsežnejših nižinskih mokrišč z redkimi in ogroženimi mokriščnimi vrstami. Občina in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave sodelujeta v okviru projekta LAS Zgodbe naših mokrišč, z novo točko pa povečujeta ozaveščenost. Več.


Živimo v digitalni divjini

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji je Zavod Štirna konec poletja izvedel novo serijo delavnic “Preživetje v digitalni divjini”, specializirano za digitalno komuniciranje varstva narave. Petih delavnic v Ljubljani in na treh pilotnih območjih projekta se je udeležilo 75 sodelavcev s področij varstva narave, gozdarstva, kmetijstva in upravljanja voda.  Več.

 

EVROPSKA UNIJA IN KANDIDATKE 


Smernice o strogem varstvu živalskih vrst

Prve smernice o strogem varstvu živalskih vrst v interesu Skupnosti na podlagi direktive o habitatih so bile objavljene leta 2007. Njihov cilj je bil zagotoviti boljše razumevanje določb o varstvu vrst in posebnih izrazov, ki se uporabljajo. Smernice je Evropska komisija posodobila, pri tem so upoštevali praktične izkušnje, pridobljene pri izvajanju določb o varstvu vrst. Dokument temelji predvsem na ustreznih sodbah Sodišča Evropske unije in primerih sistemov varstva vrst, ki veljajo v različnih državah članicah.
Namenjen je nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom, organom za ohranjanje in drugim organizacijam, odgovornim za izvajanje direktive o habitatih ali vključenim vanj, ter deležnikom. Njegov namen je pomagati jim pri oblikovanju učinkovitih in pragmatičnih načinov za uporabo določb ob doslednem spoštovanju pravnega okvira. Smernice
 

 Smernice za presojo načrtov in projektov za območja Nature 2000

Na voljo so obnovljene metodološke smernice za presojo načrtov in projektov za območja Nature 2000. 


Poročilo o invazivnih tujerodnih vrstah

Evropska komisija je objavila poročilo o izvajanju EUR uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki  na nekaterih področjih ugotavlja napredek, a hkrati opozarja na mnoge izzive. Več.


Zelena pot - vabilo mladim 

Evropska komisija mlade vabi, naj se prihodnjo pomlad vključijo v kampanijo Zelena pot / TheGreenTrack. na temo narave in biotske raznovrstnosti. Več.


Zadnja leta najobsežnejši požari doslej

Letos je po prvih zbranih podatkih v EU pogorelo približno pol milijona hektarjev površin, od tega 61 odstotkov gozdov, ki bodo potrebovali več let, da si opomorejo, kaže poročilo o gozdnih požarih, ki ga je pripravilo Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije, ki se osredotoča na leto 2020. Od tega se je približno četrtina pogorelih površin nahajala znotraj območij Nature 2000, je poročala STA.


Usposabljanje za upravljanje v Srbiji

V okviru mednarodnega projekta so v Srbiji sredi oktobra izvedli seminar za pripravo načrtov upravljanja za območja Natura 2000 v Srbiji. Sodelovali so upravljalci zavarovanih območij. Več.

 

BRANJE


Ponovna naselitev risa v Dinaride

Posebna izdaja glasila skupine IUCN/SSC za mačke je bila pravkar objavljena na spletu in je v celoti posvečena evrazijskemu risu v srednji Evropi. Slovenska ekipa je prispevala članek, v katerem opisuje zgodovino ponovne naselitve risa v Dinaride in razvoj populacije do današnjega dne – Fležar Urša et al.: Eurasian lynx in the Dinaric Mountains and the south eastern Alps, and the need for population reinforcement (pdf, 6 str.).


Biogospodarstvo - kako do pravih ukrepov?

Ekipa gozdarskih strokovnjakov iz Avstrije, Hrvaške in Slovenije je pripravila spletno izobraževanje o biogospodarstvu na področju gozdarstva, ki je bilo v mesecu marcu in aprilu 2021 prvič preizkušeno v vseh treh državah. V Sloveniji sta v projektu sodelovala Zavod za gozdove Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije. Več.


Ozelenitev streh in vertikalnih površin

Ministrstvo za okolje in prostor je v sklopu državnega prostorskega reda izdalo novo priporočilo: Ozelenitev streh in vertikalnih površin (pdf, 70 str.). Priporočila obravnavajo umeščanje, načrtovanje in vzdrževanje zelenih površin na objektih, kot so strehe in vertikalne površine. Eno od poglavij je posvečeno ekološkemu vidiku zelenih streh in vertikalnih ozelenitev v urbanem prostoru.


Digitalizacija in varstvo narave

Na spletu je objavljen posnetek razgovora Ali lahko k doseganju ciljev varstva narave pomembno pripomore digitalizacija, ki ga je organizirala Univerza v Mariboru.


Biodiverziteta je osnova delovanja ekosistemov

Zavod RS za šolstvo je v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo v okviru projekta LIFE Naturaviva izvedel spletni seminar Biodiverziteta je osnova delovanja ekosistemov, sestavljen iz 9 predavanj in namenjen boljšemu razumevanju naše odvisnosti od biodiverzitete.


Prirodoslovni muzej Slovenije praznuje

Ob 200-letnici ustanovitve prvega muzeja na Slovenskem, Deželnega muzeja v Ljubljani, predhodnika Prirodoslovnega muzeja Slovenije, so organizirali proslavo z glasbo o naravi in zgodovinskim govorom Hohenwarta (celoten posnetek proslave, Youtube).

Izdali so jubilejno številko revije Scopolia: Gregori Janez, Kryštufek Boris (ur.): 200 let Prirodoslovnega muzeja I = 200 years of the Natural History Museum I. SCOPOLIA 100, 2021 (pdf, 155 str.).

Izdali so slikanico Ljubljansko barje v muzeju - močvirje in barje avtorice Ljerke Trampuž, cena 7 EUR. 

Muzej je obiskala tudi ekipa LIFE integriranega projekta in pripravila video


Odstranjevanje invazivnih vrst

Zavod RS za varstvo narave in Direkcija RS za vode sta s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI organizirala spletno predavanje o izzivih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst rastlin. Jana Kus Veenvliet iz Zavoda Symbiosis je predstavila načrtovanje in izvajanje odstranjevanja različnih tujerodnih invazivnih vrst rastlin in odgovore na najpogostejša vprašanja, kot so: kdaj in kako odstranjujemo katere vrste, na kaj moramo biti pozorni pri delu in kako načrtovati odstranjevanje invazivk (predstavitev, pdf, 45 str.), Peter Prosenc iz Direkcije RS za vode pa je predstavil primer izvedbe odstranjevanja invazivk ob Dravinji (predstavitev, pdf, 16 str.). Posnetek predavanj (Youtube).


Vrste in podvrste suhih južin

Skupina slovenskih in avstrijskih biologov je razrešila zapleten kompleks vrst in podvrst suhih južin iz skupine dvozoba črninka (Nemastoma bidentatum). Slovenija je center diverzitete te, doslej najbolj raznolike skupine suhih južin na ravni podvrst, ugotovitve so predstavljene v znanstvenem članku Novak T., et al: Hidden  diversity  within  the  Nemastoma  bidentatumRoewer,  1914  complex  (Opiliones: Nemastomatidae) Part I: Morphological evidence. European Journal of Taxonomy 777: 1–67, 2021.


Izvajanje gozdnega programa – poročilo

Objavljeno je Poročilo o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015–2019 na temeljih povezave ciljev, usmeritev in indikatorjev nacionalnega gozdnega programa s sistemom Panevropskih kriterijev in indikatorjev trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, 2021 (poročilo, pdf, 129 strani).


Posnetek volkov na Pokljuki

Na območju Pokljuke je že tretje leto zapored potrjen trop volkov. Prvič je naravovarstveni nadzornik Franci Tišler uspel z avtomatsko kamero fotografirati trop, v katerem je bilo 5 mladičev ter dva odrasla volka, konec septembra 2019. Kamero je tokrat  namestil v ožjem območju mirne cone z namenom spremljanja aktivnosti prostoživečih vrst na območjih, kjer je manj vznemirjanja (posnetek, YouTube).


Glas šakala

Dokumentarna zvočna študija Glas šakala sledi migracijski poti šakalov, ki se v zadnjih desetletjih z Balkana širi proti srednji in vzhodni Evropi. Nastala je v koprodukciji 3. programa Radia Slovenija – program Ars in društva za umetnost Avgus. Več. Posnetek (49 min.).


Več kot tretjina domorodnih sesalcev je netopirjev

Na RTVSLO.si v podkastu V imenu narave (z Meto Ornik) Več kot tretjina domorodnih sesalcev je netopirjev biolog Primož Presetnik s Centra za kartografijo favne in flore, govori o predsodkih, ki jih kljub vsem spoznanjem o netopirjih še vedno povezujemo s temi skrivnostnimi sesalci, pa tudi o tem, zakaj smo jih med pandemijo tolikokrat omenjali ter zakaj so vez med naravno in kulturno dediščino.


Triglavski narodni park

Triglavski narodni park letos praznuje 40 let. V oddaji Dnevnikov izbor Televizije Slovenija - Triglavski narodni park je avtorica Marjeta Klemenc iskala odgovore, koliko nam narodni park pomeni, kako ljudje živijo z njim, kakšne omejitve prinaša, kaj omogoča ter kakšna je njegova prihodnost.


Biotska raznovrstnost Notranjske

Na biološkem oddelku Notranjskega muzeja Postojna je do 1. decembra na ogled razstava Biotska raznovrstnost Notranjske. Fotografije avtorja Slavka Polaka prestavljajo biotsko raznovrstnost živalskega, rastlinskega sveta in gliv.


Spominski razstavi Juriju Mikuletiču

V Zeleni hiši, TIC Kobarid in v Slovenskem planinskem muzeju je na ogled razstava originalnih slik/ilustracij flore in favne narodnega parka Jurija Mikuletiča: Portreti biodiverzitete narodnega parka.


Razstava o Pohorju 

V Pionirski knjižnici v Mariboru si lahko ogledate razstavo POHORJE – v zavetju stoletnih dreves spe pohorske vile. Bajeslovna bitja vas s pripovedkami, ilustracijami in fotografijami popeljejo v čarobni svet Pohorja, njegovih redkih rastlin in živali ter kamnin in mineralov. Pripravil jo je Zavod RS za varstvo narave, na ogled bo do 30. marca prihodnje leto. Več.


Dina na spletu

Center Dina v Pivki predstavlja pogled skozi oči velikih zveri in tako omogoča da doživite zanimiv svet volka, risa in medveda s pomočjo tehnologije virtualne in obogatene resničnosti. Predstavlja se na novi spletni strani.


Slovenija na Expu  

Na svetovni razstavi Expo 2020 v Dubaju je ena od tematik slovenskega paviljona je tudi biotska raznovrstnost. Več.


Smernice o strogem varstvu živalskih vrst in za presojo načrtov in projektov za območja Nature 2000

Evropska komisija je izdala Smernice o strogem varstvu živalskih vrst v interesu Skupnosti na podlagi direktive o habitatih (pdf, 117 str.)

Na voljo so obnovljene metodološke smernice za presojo načrtov in projektov za območja Nature 2000: Presoja načrtov in projektov v zvezi z območji Natura 2000 – metodološke smernice o členu 6(3) in (4) Direktive 92/43/EGS o habitatih (pdf, 109 str.) in priloga (pdf, 39 str.). 


Poročilo o invazivnih tujerodnih vrstah

Evropska komisija je objavila poročilo Report from the Commission to the European parliament and the Council on the review of the application of Regulation (EU) No 1143/2014 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the prevention and management of the introduction and spread of invasive alien species (pdf, 20 str.).


Temno ekološko omrežje

Članek Challéat, S., K. Barré, A. et al.: Grasping darkness: the dark ecological network as a social-ecological framework to limit the impacts of light pollution on biodiversity. Ecology and Society, 2021, predstavlja novi koncept: temno ekološko omrežje. S kartiranjem nastane sistem povezanih funkcionalnih območij in koridorjev, kjer je možno ohranjati temo, kar pomaga pticam, netopirjem, ličinkam, več.

 

NAPOVEDNIK


15. november 2021: 5. delavnica EUROSITE o monitoringu Natura 2000: Effects of observer variation on field monitoring data and integrating new technologies for monitoring in Natura 2000 site management 

16. november 2021: seminar EUROSITE Visitors: a blessing or a burden? (viratualno)

18-19. november 2021: 6. strokovni posvet Reja drobnice, ena od sekcij: Plenilci, Dobrna.

19. november 2021: Spletna predstavitev poročila Monitoring populacij ciljnih izbranih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2021

22. november 2021: predstavitveni seminar Ozelenitev streh in vertikalnih površin (virtualno).

30. november 2021: rok za oddajo prijav na razpisa LIFE Nature and Biodiversity  in Nature Governance.

30. november 2021: rok za oddajo predprijav na razpis BiodivERsA.

31. december 2021: rok za oddajo prijav na natečaj Biodiverziteti najbolj prijazen vrt.

31. januar 2022: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja / Kozjanski park.

februar/marec 2022: dogodek Disentangling the complexity and variability of Mediterranean temporary ponds (habitat type *3170) (datum ni potrjen), Italija.

31. marec 2022: rok za oddajo na ustvarjalni natečaj za mlade Po starih vijugah v boljši jutri.

14. april 2022: rok za prijavo na razpis BiodivERsA.

 

Napoved prireditev v naravnih parkih.
 

 

NARAVA NA KRATKO


Predlog zakona o varstvu okolja

Vlada je med gradivi v obravnavi objavila predlog zakona o varstvu okolja.
 

Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 – vabilo javnosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, javna razprava bo trajala do 25. 11. 2021.


Odgovor na opomin glede invazivnih tujerodnih rastlin

Vlada je 7. oktobra 2021 odgovorila na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih rastlin.  Vlada pojasnjuje, da je izdelala študijo z vsestransko analizo poti nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo EU, na tej podlagi pa pripravlja akcijski načrt. Postopek sprejemanja načrta naj bi pričeli leta 2022. Več


Zasedanje pogodbenic Konvencije o močvirjih

Vlada RS je na seji 19. oktobra 2021 sprejela Izhodišča za udeležbo Republike Slovenije na Virtualnemu izrednem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ramsar ExCOP-3) 25., 28. in 29. oktobra 2021.


Poročilo o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015-2019

Vlada je na seji 14. oktobra 2021 sprejela Poročilo o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015-2019. 


Postavitev biotske raznovrstnosti na pot okrevanja

Na zasedanju pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biotski raznovrstnosti oktobra 2021 je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je poudaril, da je Slovenija je znana kot zelena dežela, vendar še vedno obstajajo številne grožnje biotski raznovrstnosti. Več kot 35 % našega ozemlja je varovanega, a se še vedno soočamo s številnimi izzivi za učinkovito upravljanje zavarovanih območij. Več. S sprejetjem Kunminške deklaracije so se nato pogodbenice zavezale k zaustavitvi upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2030. Več


Notranjski regijski park: posodobitev akta in širitev

Vodstva ministrstva, Občine Cerknica ter uprave Notranjskega regijskega parka so 7. oktobra 2021 podpisala Pogodbo o izdelavi analize Odloka o Notranjskem regijskem parku. Država in občina nameravata posodobiti obstoječi občinski akt o zavarovanju iz leta 2002, sočasno ustanoviti zavarovano območje na ravni države in ga razširiti na Planinsko polje. Več


V akciji nadzora nad ravnanji s pticami ugotovili 30 kršitev

V akciji nadzora nezakonitega lova ptic in nezakonitega zadrževanja prostoživečih ptic v ujetništvu so inšpektorji za okolje in prostor letos obravnavali 60 prijav nezakonitega ravnanja s pticami. Nepravilnosti oziroma kršitve so ugotovili v 30 primerih, poroča STA.


O ravnovesju med okoljskimi in kmetijsko-gozdarskimi vidiki

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na ministrski konferenci na temo obnove gozdov in gozdne krajine poudaril vlogo gozdov – med drugim - za naravo ter pomen gozdov za dosego globalnih ciljev za izboljšanje biodiverzitete. Izpostavil je tudi, da je Slovenija odločena ohranjati ugodno stanje gozdnih vrst, tudi velikih zveri. Več

Sodeloval je tudi na ministrskem srečanju na temo nove Strategije EU za gozdove. Več. Ministri EU za kmetijstvo so se nato na zasedanju osredotočili na pobudi iz zelenega dogovora, povezani s kmetijstvom in gozdarstvom. Razpravljali so tudi o novi strategiji EU za gozdove do leta 2030. Več.

Sredi oktobra se je minister sestal s predstavniki slovenskih in EU okoljskih nevladnih organizacij na temo vključitve varovanja okolja v strateške načrte skupne kmetijske politike. Več


Obisk jamskega laboratorija Tular

Minister za okolje in prostor je obiskal jamski laboratorij Tular v Kranju. Ministra so seznanili s projektom informacijskega centra, ki ga želijo urediti v sodelovanju z Mestno občino Kranj. Več.


HE Mokrice – sodišče odpravilo vladno odločbo

Upravno sodišče je v postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja za HE Mokrice odpravilo odločbo Vlade Republike Slovenije o prevladi druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave iz leta 2020 in zadevo vrnilo v ponovni postopek. Več, dodatno

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava