Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 246 / december 2021

SLOVENIJA


Natura 2000 in kmetijstvo

Skupna kmetijska politika ima med  specifičnimi cilji tudi prispevanje k varstvu biotske raznovrstnosti ter trajnostno upravljanje voda, tal in zraka. Ukrepi, vezani na Naturo 2000, so med manjšimi po obsegu. Prihajajoča SKP (2023-2027) vsebuje tudi Plačila Natura 2000, ki zagotavljajo upravičencem nadomestilo za spremenjeno rabo zemljišč (npr. kmetijsko-okoljska plačila, sredstva za ukrepe iz Gozdnega sklada). Več.


Vranjekov v slovenskem morju bistveno manj

Avtorji končnega poročila Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2020–2021 navajajo, da je skupno število glede na vrednosti iz obdobja 2006–2011 do danes znatno upadlo, ponekod kar na polovico. Delno je temu vzrok preselitev dela vranjekov znotraj Piranskega zaliva na Hrvaško stran, in premeščanje v skrajnem severnem Jadranu (Italija – Beneški zaliv) (poročilo).


Netopirji: opazili tudi nimfnega netopirja

Vporočilu Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2021–2023 navajajo, da so s transektnimi popisi našli skoraj vse ciljne taksone netopirjev, slišali niso le velikega mračnika in severnega netopirja. Ob mreženjih na območju Natura 2000 Trnovski gozd – Nanos so zabeležili redko opažanje nimfnega netopirja. Avtorji so tudi svetovali, kako ohraniti kotišča netopirjev ob bodoči obnovi v treh stavbah in opozorili na na šest na novo zabeleženih uničenj ali poslabšanj stanj kotišč netopirjev (poročilo).

 

Hrošči: kje so točke najvišjih gostot

Po podatkih  poročila Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2021, 2022 in 2023 je populacijski monitoring močvirskega krešiča pokazal, da je bila najvišja gostota na lokaciji Šmihel pod Nanosom, največjo gostoto rogačev so dobili na lokaciji Hrastje pri Modražah na Štajerskem, strigoš je bil najbolj številčen na lokaciji Črnotiče na Primorskem, alpski kozliček na območju Boča. Najvišje gostote bukovega kozlička so zabeležili na območju Javorniki – Snežnik, puščavnika na območju Kočevsko-Suha Krajina (poročilo).


Metulji: za večino je stanje ohranjenosti neugodno

V  poročilu Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2021, 2022 in 2023 so predstavili rezultate terenskih popisov v letu 2021. Stanje ohranjenosti hromega volnoritca je neznano. Neugodno pa je stanje ohranjenosti lorkovičevega rjavčka, travniškega postavneža, velikega mravljiščarja, strašničinega mravljiščarja in temnega mravljiščarja. Poročilo.


Rak koščak: izredna gostota v Radulji

V poročilu o monitoringu raka koščaka v letih 2021, 2022 in 2023 avtorji navajajo, da v populacijskem monitoringu vrednosti bolj ali manj sovpadajo ocenjenemu trendu v letu 2020. Na treh lokacijah (Slepnica, Bloščica, Bolska) so koščake ponovno našli, v Devini pa ga niso več ulovili. Na treh lokacijah (Hinja, Tržiščica, Trnava, Radulja) so rake ulovili v najvišjih gostotah od izvajanja monitoringa, v Radulji celo v doslej najvišji gostoti v državi. Poročilo.


Ukrepi za velikega skovika na Goričkem uspešni

Strokovnjaki so potrdili uspešnost izvedenih ukrepov za velikega skovika v okviru projekta Gorička krajina. Prisotnost naravovarstvenih površin, s katerimi upravlja Krajinski park Goričko, je imela na velikega skovika pozitiven vpliv. Več


Ob Muri obnovili prve štiri mlake

Mlake predstavljajo izjemno pomemben habitat za številne živalske in rastlinske vrste. Zaradi zasipavanja in izsuševanja ter upada nivoja podtalne vode ti dragoceni življenjski prostori izginjajo iz območja ob reki Muri. V sklopu kohezijskega projekta Natura MURA so izkopali prve štiri mlake na območju Zgornjega Konjišča. Do spomladi 2022 nameravajo nadaljevati in obnoviti ali na novo izkopati dvajset mlak. Več.


Očistili Krajinski park Šturmovec 

V okviru kohezijskega projekta zaDravo sta ZRS Bistra Ptuj in so odstranili smeti, gradbene in druge odpadkov, ki so bili v preteklih letih odloženi na območju krajinskega parka Šturmovec. Na očiščenem zemljišču bodo vzpostavili habitatni tip travišča in učno pot. Več.


Pobude lokalnih  posvetovalnih skupin na temo risa

Ekipa projekta LIFE LYNX se je konec leta 2022 srečevala z lokalnimi prebivalci, ki jih zanimajo teme, povezane z risi, oziroma se jih te tako ali drugače dotikajo. Tokrat so zbirali predloge za aktivnosti, ki bi jih lokalni prebivalci želeli uresničiti na njihovem območju ter so povezane z risi, gozdom ali sobivanjem z velikimi zvermi. Izmed njih bodo nato člani teh lokalnih posvetovalnih skupin  izglasovali tiste, ki jih bodo izpeljali v okviru projekta LIFE Lynx. Več

Decembra  je ekipa pričela tudi sezono sledenja risa v snegu, več


Jelovica: lovske družine pričele s terenskim delom

V sklopu projekta LIWEWOLFALPS izvajajo mednarodno študijo o odnosu med plenilci, plenskimi vrstami in človekovimi aktivnostmi v alpskem prostoru. Projektna skupina se je srečala z lovskimi družinami z območja Jelovice in po uvodni predstavitvi se terenske aktivnosti že odvijajo. Več.


Ormoške lagune: povečujejo upravljane površine

DOPPS ima v lasti in upravljanju naravni rezervat Ormoške lagune. Z nakupom prek hektarja velike parcele se površine upravljanja večajo. Tu je bila doslej njiva, ki jo bodo v okviru projekta LIFE FOR SEEDS  s pomočjo zelenega mulča in semenskih mešanic, požetih na nasipih Ptujskega jezera, spremenili v vrstno bogat travnik. V Sloveniji so renaturacije njiv v travnike izjemno redke, tako da bodo pridobili dragocene izkušnje. Več.


V Auerspergovi železarni bo tudi interpretacija Nature 2000

V kratkem se bodo v okviru kohezijskega projekta pričela gradbena dela za prenovo železarne Auerspergovih knezov na Dvoru pri Žužemberku. Načrtovana je tudi interpretacija območja Natura 2000. Projekt vodi Ministrstvo za kulturo, partner je tudi Zavod za varstvo narave, ki bo pripravil vsebino naravovarstvene razstave. Več.


Domovanja netopirjev z manj moteče svetlobe

Krajinski park Goričko je v okviru projekta Gorička krajina na cerkvah namestil novih pet netopirjem prijaznejših svetil. S tem se je število sakralnih objektov na Goričkem, kjer se je zamenjalo neustrezne svetila z novimi, povečalo na 13. Več.


Težava nad bobrovim jezom delno rešena

Na Žerjavinskem potoku je bober zgradil jez, zato je poplavljalo travnike. Ekipa projekta LIFE BOBER je je spomladi, s cevjo, vstavljeno skozi jez, znižala vodno gladino nad bobrovim jezom. Po tem ukrepu spomladi in poleti poplav ni bilo, pozimi so se ponovno pojavile. Problem bo treba urejati tudi z drugačnimi ukrepi, več.

Na pobudo Kozjanskega parka si je ekipa projekta ogledala bobrišča in bobrove jezove na potoku Buča ter na potoku Ribnik. Na obeh vodotokih je prisotnih več jezov, zaradi česar prihaja do občasnega razlivanja vode po okoliških travnikih. Več.


Projekt Pokljuka za obnovo degradirane travne ruše

Konec oktobra sozaključili dvoletni pilotni projekt Vpeljava pridelave ohranjevalnih semenskih mešanic za obnovo degradirane travne ruše na območju Športnega centra Pokljuka. Tu so zaradi obsežnih žledolomov in snegolomov, gradnje vlak ter intenzivnih gozdnih in gradbenih del namreč nastala degradirana območja. Lokalne semenske mešanice so za razliko od komercialnih sort travnih vrst bolje prilagojene na tukajšnje posebne talne in podnebne razmere  in je z njimi možno na degradiranem območju hitreje vzpostaviti trpežno travno rušo, ki je podobna njeni izvorni sestavi. Zato so na travniku ene od sodelujočih kmetij z žetvijo pridobili ohranjevalno semensko mešanico, na drugih kmetijah pa so preizkusili tudi druge metode pridobivanja semena in ozelenjevanja zemljišč oziroma vzpostavljanja biotsko pestre travne ruše. Projekt so vodili na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Več


Oddan projekt za izboljšanje življenjskih pogojev živali v severnem Jadranu

Glavni cilj projekta LIFE NOAH bi bil zmanjšati tveganje za ogrožene vrste veliko pliskavko, glavato kareto in vranjeka z analizo njihovega trenutnega stanja, ranljivosti ter prihodnjih groženj. Vodilni partner je Univerza na Primorskem, poleg izolske občine je med slovenskimi partnerji Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Več


Cerkniško jezero znova na znamki

Pošta Slovenije je – skupaj z albanskim poštnim operaterjem – v skupni izdaji izdala blok in novi znamki na temo ekoturizem. Na slovenski znamki je fotografija Cerkniškega jezera z Otokom, Albanija predstavlja otok Zvërnec v laguni Nartë ob obali Jadranskega morja. Cerkniško jezero je že del omrežja Natura 2000, laguna Nartë naj bi to postala. Več.


Spoznajmo Naturo 2000 v Zagorju ob Savi

Po mnenju Regionalne razvojne agencije Zasavje lahko območja Natura 2000 v prihodnosti postanejo pomembno podporno gonilo trajnostnega razvoja turizma v občini. Agencija je zato v okviru projekta ADRION Pronacul ob koncu preteklega leta na območjih Nature 2000 v občini Zagorje ob Savi postavila informativne table, na katerih je zemljevid in predstavitev območja ter redke živalske in rastlinske vrste značilne za posamezno območje, ter izdala zgibanko. Izvajajo tudi brezplačne izlete po zagorskih območjih Nature 2000 z električnim kombijem, ki je prav tako financiran v okviru projekta. Več


Sprehajalna pot ob Gradaščici 

Ob Gradaščici, v območju Natura 2000, poteka pot, ki jo je Občina Dobrova pričela urejat, postavili bodo informativne točke, ki bodo sprehajalcem predstavile rastlinske vrste in biotsko raznovrstnost vodotoka Gradaščice. Uredili naj bi jo na podoben način, kot to predstavlja Blagajeva tematska pot v Polhovem Gradcu. Več.


Razpis za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 1 milijonov evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Več.
 

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE 


Za prosti tok evropskih rek

Evropska komisija je pripravila smernice za opredelitev nepotrebnih pregrad na rekah in kako financirati njihovo odstranitev. S tem prispeva k izvajanju Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Več.


Kako izvajamo Strategijo za biotsko raznovrstnost

Evropska komisija je predstavila orodji, ki bosta olajšali spremljanje izvajanja Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030: Sledilnik akcij/Actions tracker in Nadzorna plošča/Dashboard. Več


Volkovi in medvedi na seznam za upravljanje?

Minister za kmetijstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je udeležil sestanka evropskih poslancev, članov neformalne delovne skupine za velike zveri. Predlagal je spremljanje stanja  in »…. vse države, ki bi imele ugodno stanje rjavega medveda in volkov ter bi izrazile željo po aktivnem upravljanju z njimi bi pripravile skupen predlog za komisijo, da se volkovi in medvedi v direktivi o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst uvrstijo na seznam za upravljanje«. Več


Srbija bližje omrežju Natura 2000

Na zaključni konferenci projekta Natura2000.eu za tebe so predstavili rezultate dela 30 strokovnjakov. Ti so predlagali 277 območij pSCI (po direktivi o habitatih) in 85 območij (SPA) po direktivi o pticah. Več.


BRANJE


Monitoring: vranjek, netopirji, rak koščak, metulji, hrošči

Objavljena so poročila monitoringov: Koce, U., Lipej, L., Kablar, D., Mavrič, B., Ivajnšič, D., Zamuda L. L. & Trkov, D. (2021): Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2020–2021. Končno poročilo. Oktober 2021. DOPPS in MBP NIB, Ljubljana (pdf, 57 str.); Presetnik, Primož, Aja Zamolo, Eva Pavlovič in Ali Šalamun, 2021. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2021–2023. Prvo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju (pdf, 61 str.); Govedič, Marijan, Bedjanič, Matjaž, Šalamun Ali in Al Vrezec, 2021. Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2021, 2022 in 2023. Prvo delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. (pdf, 16 str.); Zakšek, B., R. Verovnik, V. Zakšek, N. Kogovšek & M. Govedič, 2021. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju (pdf, 84 str.) ter Vrezec Al, Ambrožič Ergaver Špela, Kapla Andrej, Kocijančič Stiven, 2021. Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2021, 2022 in 2023 (prvo delno poročilo). Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana (pdf, 65 str.).


Veliki skovik na Goričkem

Na spletu je objavljeno poročilo Denac Katarina et al.: Raba habitata velikega skovika Otus scops na območju Natura 2000 Goričko in ocena uspešnosti varstvenih ukrepov. Poročilo. DOPPS, Ljubljana, 2021 (pdf, 22 str.).


Uspešnost zatiranja invazivnih vrst na Iškem morostu

V okviru projekta PoLJUBA so na območju posameznih metod zatiranja invazivnih tujerodnih vrst zlatih rozg v Iškem morostu izvedli končni popis vegetacije. V primerjavi s prvim popisnim letom se je stanje mokrotnih travnikovbistveno izboljšalo, kaže poročilo Vreš B. et al.: Začetni, vmesni in končni popis vegetacije na območjih posameznih metod zatiranja vrst iz rodu zlate rozge (Solidago sp.) v Naravnem rezervatu Iški morost v okviru projekta PoLJUBA. Končno poročilo. ZRC SAZU, Ljubljana, 2021 (pdf, 29 str.).


Knjižica o najpogostejših invazivkah na Goričkem

Izšla je knjižica Najpogostejše invazivne tujerodne vrste v Krajinskem parku Goričko. V njej je predstavljenih 15 najpogostejših vrst rastlin, živali in gliv, ki so se na Goričkem razširile do te mere, da neugodno vplivajo na domače vrste. Poleg osnovnega opisa vrst v knjižici najdete tudi priporočila, kako upočasniti razširjanje posameznih vrst.


Zelena dežela: Kmetijstvo in biotska raznovrstnost

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je izdala glasilo Zelena dežela, tokrat s prilogo projekta Life Naturaviva Kmetijstvo in biodiverziteta z roko v roki (pdf, 8 str.).


Lovec 

V decembrski številki revije Lovec v rubriki Drevesne vrste Mateja Kišek predstavlja navadno bodiko. Srečko Žerjav obširno poroča o generalni skupščini Evropske federacije za lov in naravovarstvo (FACE), med temami so tudi upravljanje z velikimi zvermi, populacije ptic ter zavarovana območja in biotska raznovrstnost.


Iz tršce

Tokratna izdaja biltena projekta LIFE Stržen Iz tršce je v celoti posvečena obnovi okljukov Stržena, s čimer so naravi vrnili njeno pristno podobo (pdf, 12 str.). 


Priročnik za označevanje 

Ministrstvo za okolje in prostor je na spletu objavilo Jana Vidic et al..: Priročnik za izvajanje Pravilnika o označevanju zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000 (priročnik, piktogrami). 


Acta Carsologica

Na spletu je na voljo nova številka revije Acta Carsologica (46, 2-3), ki jo izdaja ZRS SAZU. Med članki je tudi Vanja Debevec, Jože Rakovec: Impact of visits on the microclimates of caves, Experimental evidence from Škocjan Caves.


Strip o risu

Mlada varuhinja risa Kristina Oiclj, dijakinja Gimnazije Kočevje, je svoja razmišljanja o risu predstavila na malce drugačen način, pripravila je strip Velike zveri – ris.


Razstava: Večna sprememba, ujeta v fotografski objektiv 

Do 15. februarja 2022 si v Jakopičevem sprehajališču v ljubljanskem parku Tivoli lahko ogledate fotografsko razstavo ob 40-letnici Triglavskega narodnega parka.


Film: Kočevski pragozd

RTV Slovenija je v sklopu oddaj Naravni parki Slovenije predvajala dokumentarno izobraževalni film Kočevski pragozd, ki odkriva utrip pragozdnega ekosistema v bukovo - jelovih pragozdnih rezervatih na Kočevskem. Vitalna drevesa, pragozdni orjaki, nežne mladice in trohneča debla na globokih pragozdnih tleh, glive, voda in svetloba ustvarjajo življenjski prostor za številne žuželke, ptice, divjad, medveda. Scenarist je Aleša Valič, režiser Igor Košir, trajanje 25 min.


Video: Ohranjevalne semenske mešanice za obnovo travne ruše

Zaključen je pilotni projekt , s katerim so pridobili strokovna znanja o postopkih saniranja travnih površin v visokogorju. S sodelovanjem vseh deležnikov, kmetov, upravljavcev ter uporabnikov zavarovanih območij ter strokovnjakov so sanirali degradirane površine na območju Športnega parka Pokljuka (video).

 
Video: volk ostal pred ograjo pašnika

Zavod za gozdove Slovenije je v projektu Carnivora Dinarica na Suhorju v pivškem delu Brkinov vzpostavil kmetijo dobrih praks, na kateri se za varovanje črede ovac uporabljajo visoke elektromreže. Ekipa projekta je objavila video posnetek obiska volka na kmetiji Volk.


Video: PIVKA.KRAS.PRESIHA 

Občina Pivka je sredi leta 2021 skupaj s partnerji pričela izvajati projekt Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera - PIVKA.KRAS.PRESIHA . Prebivalcem parka so želeli projekt  predstaviti v živo, po vaseh. Zaradi epidemioloških razmer so nato pripravili  video predstavitev projekta (youtube, 56 min).


Odstranitev pregrad na rekah 

Smernice Valentina Bastino et al.: Biodiversity Strategy 2030 Barrier Removal for River Restoration, Evropska komisija, Luxemburg, 2021 (pdf, 50 str.) so objavljene na spletu.


Obnova ekosistemov, gozdovi

Organizacija IUCN je izdala publikacijo Valderrábano Marcos et al.: Using ecosystem risk assessment science in ecosystem restoration, Gland, 2021 (pdf, 84 str.) ter Carvalho Resende, Tales et al.: World Heritage forests : Carbon sinks under pressure, Gland, 2021 (pdf, 31 str.).


Svetlobno onesnaženje in narava

Izšla je publikacija Romain Sordello, Fabien Paquier and Aurélien Daloz: Trame noire, méthodologie d’élaboration et outils pour sa mise en oeuvre. Office français de la biodiversité. Collection Comprendre pour agir. 2021 (pdf, 116 str.) in povzetek v angleškem jeziku Romain Sordello, Fabien Paquier and Aurélien Daloz: Dark Infrastructure: an ecological network for night-time wildlife (pdf, 16 str).


Bilten Evropske okoljske agencije

Evropski tematski center za biotsko raznovrstnost je izdal decembrsko številko biltena Newsletter of the European Topic Centre on Biological Diversity.


Kazalniki biotske raznovrstnosti – Velika Britanija

Objavljeno je gradivo UK Biodiversity Indicators 2021 Revised, in povzetek: UK Biodiversity Indicators 2021: Summary Booklet (pdf, 60 str.).
 

 

NAPOVEDNIK

 

13. januar 2021: predstavitev Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2021 (virtualno).

15. januar 2022: rok za prijavo na natečaj EUSALP Izvirne poslovne ideje , ki imajo pozitiven vpliv na naravo in zeleno infrastrukturo.

31. januar 2022: rok za oddajo fotografij na natečaj Biodiverziteta – umetnost življenja / Kozjanski park.

15. februar 2021: rok za prijave na razpis Evropske komisije Obzorje/Horizon.

16-18 februar 2022: konferenca World Heritage Beech Communities – experiences, results and conclusions, Angermünde, Nemčija.

februar/marec 2022: dogodek Disentangling the complexity and variability of Mediterranean temporary ponds (habitat type *3170) (datum ni potrjen), Italija.

29-30 marec 2022: konferenca World Heritage BEECH Forests: emPOWERing and catalyzing an ecosystem-based Sustainable Development BEECH POWER,  Kalkalpen National Park, Avstrija.

31. marec 2022: rok za oddajo na ustvarjalni natečaj za mlade Po starih vijugah v boljši jutri.

14. april 2022: rok za prijavo na razpis BiodivERsA.

 

Napoved prireditev v naravnih parkih.

 

NARAVA NA KRATKO

 

Krajinski park Strunjan še naprej z začasnim vodstvom 

Vlada je 31. 12. 2021 izdala odločbo o imenovanju Samante Makovac za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Samanta Makovac je tudi sedanja vršilka dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Več


Zakon o debirokratizaciji

Novi Zakon o debirokratizaciji spreminja več zakonov, med drugim tudi Zakon o ohranjanju narave. Občinam omogoča, da upravljanje zavarovanega območja uredijo znotraj same občine, ne da bi jim bilo treba ustanoviti režijski obrat ali zavod, s čimer se zmanjšujejo stroški občine. Omogoča tudi, da v občinskem zavarovanem območju za neposredni nadzor v naravi pooblastijo občinsko ali medobčinsko redarstvo. 


Zakon o urejanju prostora

Zadnji dan lanskega leta je prišel veljati Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) uporabljati se začne s 1. junijem 2022, do takrat ga bo Ministrstvo za okolje in prostor predstavilo deležnikom. 


Znižana koncesijska dajatev za Postojnsko jamo

Vlada  je zaradi posledic epidemije 31. 12. 2021 sprejela sklep o znižanju minimalne koncesijske dajatve  za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2020 in za leto 2021. Potrdila je tudi letno poročilo koncesionarja in Rebalans Poslovnega načrta koncesionarja za leto 2021, ki vsebuje tudi program vlaganj v naravne vrednote v višini 996.712,33 evrov. Več.


Javna razprava načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja do 2027

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo podalo predlog Načrta upravljanja voda za vodno območje Donave za obdobje 2022 – 2027, predlog Načrta upravljanja voda za vodno območje Jadranskega morja za obdobje 2022 – 2027 ter predlog dopolnitve Programa ukrepov upravljanja voda. Pripombe in predloge lahko posredujete do 16. junija 2022. Več.


Dosežki v času predsedovanja

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je predstavil ključne dosežke v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. V imenu EU si je ministrstvo na 15. zasedanju pogodbenic Konvencije ZN o biotski raznovrstnosti prizadevalo za sprejem ambicioznega svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost, katerega cilj je zaustaviti upadanje biotske raznovrstnosti do leta 2030 ter omogočiti njeno obnovo. Osvetlilo je tudi pomen opraševalcev. Več.
 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava