Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 250 / april 2022


SLOVENIJA


Slovenska nagrada Natura 2000 

Ob letošnjem evropskem dnevu Nature 2000, ki ga obeležujemo 21. maja, mesec maj posvečamo 30-letnici programa LIFE in Nature 2000 v Evropski uniji in 18-letnici Nature 2000 v Sloveniji. Leto bodo v okviru projekta LIFE-IP NATURA2000.SI obeležili tudi z izvedbo prve slovenske nagrade Natura 2000. Finalisti in zmagovalci  bodo primeri dobri praks upravljanja območij Nature 2000 z dolgoročnimi učinki. Več.


Mozaik življenja: Natura 2000 Kras

V okviru projekta ZA KRAS je Park Škocjanske jame izdal monografijo, nastal je tudi kratki film. Knjiga Mozaik življenja, Natura 2000 Kras vrste in habitatne tipe predstavlja v petih sklopih: kraško podzemlje, gozd, travišča, skalna ostenja in vodna okolja. Avtorji prispevkov so strokovnjaki, ki so pomembno prispevali k vzpostavitvi omrežja območij Natura 2000 v Sloveniji. Film ANBOT, Ohranjanje travišč Krasa je posvečen kraškim traviščem, njihovemu nastanku in zaraščanju ter sodobnim naporom, da bi jih ponovno očistili zarasti. Več.


Usposabljali lovce, nadzornike in inšpektorje

Ekipa projekta LIFE LYNX je izvedla prva tri usposabljanja za osebje, ki običajno prvo odkrije ali prijavi domnevne primere nezakonitega ubijanja prostoživečih živali. Usposabljanja so bila namenjena zaposlenim na Zavodu za gozdove Slovenije; revirnim gozdarjem in poklicnim lovcem.  Več.
 
Na Mestnem vrhu v bližini Kočevja so pripravili seminarja za učitelje. Predstavili so jim priročnik za učitelje o risu, skupaj so izvedli tudi eno od vaj in se za kratek čas prelevili v srne, rise in medvede. Več.


Vgradili cevi v bobrove jezove

Ekipa projekta LIFE Bober je marca v Kozjanskem v bobrov jez na potoku Buča namestila cev za znižanje vodne gladine. Gre za drugi primer tovrstne prakse v Sloveniji. Razlog za poseg je bilo pogosto poplavljanje okoliških kmetijskih površin. Več. Nato so v potoku Ribnik v naselju Lastnič namestili cevi v dva bobrova jezova. Potok Ribnik je sicer pritok Sotle, v katero se izliva nedaleč stran od naselja. Bober je tu zgradil tri zaporedne jezove, poleg tega pa tudi številne stranske kanale, ki vodijo do bobrišč, več. Obakrat so opazili, da obdelovalne površine segajo pregloboko v priobalni pas ob vodotoku.


Novo upanje za velike pupke

V projektu LIFE AMPHICON so v letih 2020 in 2021 izvedli intenzivne popise vseh vrst dvoživk v Jovsih, ki so del Natura 2000 območja Dobrava–Jovsi. Analiza je pokazala, da je populacija velikega pupka zelo majhna, izolirana in v slabem ohranitvenem stanju. V letu 2021 so našli le posamezne pupke na sedmih lokacijah, a so se vsa obstoječa mrestišča izsušila še preden so se preobrazili v odrasle živali. Edina izjema, kjer so veliki pupki uspešno zaključili razmnoževanje v letu 2021, je bilo območje novih mlak, ki so jih v projektu vzpostavili februarja 2021. Več.


Na Cerkniškem jezeru z infrastrukturo usmerjajo obiskovalce

V okviru projekta LIFE Stržen je Notranjski park nasproti Centra za obiskovalce tik ob Cerkniškem jezeru uredil novo informativno točko, ki z veliko tablo označuje plovbni režim jezera in izhodiščne točke za čolnarjenje, obenem pa zemljevid urejenih poti v parku. Njen ključni namen je usmerjanje obiskovalcev na lokacije, kjer ne motijo živali na območju parka in ne posegajo v zasebno lastnino domačinov. Več.


Velikonočnica na Boču in njeno varstvo

Velikonočnico, zavarovano (tudi z Direktivo o habitatih) in redko predstavnica stepskih rastlin v Sloveniji najdemo le na nekaj nahajališčih. Eno od najbolj znanih je na Boču. Zaradi svoje redkosti in prepoznavnosti si strokovnjaki varstva narave, planinci in lokalna skupnost na Boču prizadevajo za ohranitev velikonočnice in s tem tudi drugih vrst na tem območju Nature 2000. Več.


Hotela za žuželke na Fontaniggeah v solinah

Ekipa Krajinskega parka Sečoveljske soline je na Fontaniggeah postavila dva hotela za žuželke v okviru načrtovane aktivnosti varstva prostoživečih opraševalcev. Več


Namizna igra Ples divjega petelina 

V akciji Ples divjega petelina so sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI pripravili namizno družabno igro, ki si jo lahko po predlogah izdelate sami. Natisnete igralno ploščo, kartice in navodila ter že lahko zaigrate v plesu divjega petelina. Več.


Zaplate za poljske škrjance

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na predlog DOPPS v Strateški načrt kmetijske politike za obdobje 2023-2027 uvrstilo tudi ukrep »zaplate golih tal za poljskega škrjanca«. Gre za ekoshemo, ki jo bo mogoče vpisati le na njivah z žiti, različnimi deteljami, oljno ogrščico in deteljnotravnimi mešanicami. Na njivi bo kmet med setvijo z ugašanjem sejalnice ustvaril zaplate neposejanih, golih tal. Več.


Lokacije kosca v pregledovalniku GERK

Vpogled v lokacije prehranjevalnega in gnezdilnega habitata kosca za obdobje zadnjih treh let je možen v pregledovalniku GERK. Ti podatki so povezani z operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR), ki ga bodo letos začeli izvajati v prenovljeni obliki. Kmetje bodo odslej lahko prejeli tudi plačilo za prisotnost prehranjevalnega ali gnezdilnega habitata kosca oz. območij zgostitve teh habitatov. Več


BRANJE


Prepoznaj svoje pisane travnike

Katedra za geobotaniko Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je izdala knjižico Prepoznaj svoje »pisne travnike« in jih ohranjaj še naprej (pdf, 40 str.), v katerem so pojasnjeni vzroki za predlog novega ukrepa, načrt izvedbe, navodila upravljalcem travnikom. V prilogi je slikovni seznam pokazateljskih vrst. Knjižica služi tudi za pilotni preizkus delovanja ukrepa v letih 2021 in 22 v dveh variantah: prepoznavanje vrstno bogatih travnikov s pomočjo barv in s pomočjo prepoznavanje pokazateljskh vrst. Kot vodilni partner Ciljnega raziskovalnega projekta »Pisan travnik« so jo izdali v 150 izvodih. 

 

Podobe živali naših vrtov 

Knjiga Mihe Marenčeta Podobe živali naših vrtov, 2021, na 164 straneh, je izšla pri Založbi Narava, cena je 19,90 EUR. Več


Netopirji, Natura 2000 in kmetijstvo, grba v Dragonji, izlov raka Trnavca pri Markovcih

V okviru projekta LIFE-IP Natura 2000 Upravljanje smo objavili poročila: Varstvo netopirjev v stavbah kulturne dediščine – zmanjševanje obremenjenosti z netopirskim gvanom. Končno poročilo. Primož Presetnik in Aja Zamolo, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2022 (pdf, 66 str.); Vrzeli v znanju, potrebe po raziskavah ter predlogi za izboljšanje upravljanja območij Natura 2000 na področju kmetijstva, Primož Glogovčan idr., Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za okolje in prostor, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana, 2022 (pdf, 27 str.); Vpliv odvzema vode na grbo (Barbus plebejus) v reki Dragonji (območje Nature 2000 Slovenska Istra SI3000212). Delno poročilo (ocena stanja populacije). Diana Marguč idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2022 (pdf, 38 str.) ter Izlavljanje invazivnega raka trnavca Faxonius limosus (Rafinesque, 1817) iz gramoznic ob reki Dravi pod jezom Markovci, Slovenija. Tretje letno poročilo 2021, Vit Kukolja idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2022 (pdf, 53 str.).

 

Lovec

V aprilski številki revije Lovec Jernej Javornik idr. pišejo o spremljanju risov, opremljenih s telemetričnimi ovratnicami, v letu 2021. Rajko Bernik se je posvetil reševanju prostoživečih živali pri košnji. Rubrika Lovec za mlade naslika cvetočo pomlad v gozdu.


Usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Ministrstvi za kmetijstvo je na spletu objavilo prezentacije in brošuro za predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila v letu 2022: Predstavitev ukrepa KOPOP, mag. Jana Paulin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP, mag. Mateja Žvikart, Zavod RS za varstvo narave; Kmetijski vidik varstva narave in invazivne rastline v kmetijstvu, dr. Klemen Eler, Biotehniška fakulteta; Brošura: Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila – predhodno usposabljanje 2022, MKGP (pdf, 40 str.). Več


Svetlobno onesnaženje

Predavanje v sklopu projekta "Matajur, med zemljo in nebom" je posvečeno tematiki svetlobnega onesnaženja  (YouTube 39 min). Dunja Fabjan (Zavod Cosmolab) predstavi tematiko svetlobnega onesnaženja, njegove posledice za naravo in za raziskovanje vesolja ter ukrepe, ki lahko učinke svetlobnega onesnaženja ublažijo.


Vrste in spremembe v okolju 

Radio Slovenija 3 je v oddaji Podobe znanja, ki jo pripravlja Nina Slaček, gostil Eleno Bužan (33 min.). Raziskovalka je poudarila, da so spremembe v okolju danes tako hitre, da se jim številne vrste ne zmorejo prilagoditi.


Krakovski gozd

TV Slovenija je v seriji oddaj Naravni parki Slovenije predvajala dokumentarno oddajo Krakovski gozd (27 min.). Scenaristka je Aleša Valič, režiser Valentin Pečenko. Krakovski gozd je edinstveno mokrišče - nižinski poplavni gozd hrasta doba in belega gabra. V evropskem merilu je to eden najbolj ogroženih habitatov. Njegova biotska raznovrstnost ga uvršča med območja Natura 2000, posebej pomembna tudi za ptice, dvoživke, botanične značilnice mokrišč in lesne glive. 


Biotopi: o Cerkniškem jezeru

TV Slovenija je v dokumentarni seriji Biotopi v oddaji Narava v nevarnosti  (25:15 min) režiserke Aleksandre Vokač prikazala območja narave, kjer varuhi narave, kot je Notranjski park, skrbijo, da ključni habitati ne izginejo.


Okoljsko pravo

Kot gost Mreže za prostor in Plana B za Slovenijo je konec marca 2022 v Ljubljani ameriški okoljski odvetnik Jan Hasselman predaval o okoljskem pravu in zagovorništvu skupnosti (YouTube, 1h 11 min). Izpostavil je tudi pomen kvalitete presoj vplivov na okolje.


Razstava o travnikih in opraševalcih

V okviru projekta BeeDiversity je nastala razstava, posvečena travnikom in opraševalcem. V Centru TNP Bohinj je na ogled do 12. junija 2022.


Varstvo narave Evrope – za mlade

Evropska komisija je izdala publikacijo, namenjeno izobraževanju mladih o varstvu narave Evrope The European nature protection toolkit (70 str.)


Sintezna biologija

Združeni narodi so v seriji CBD Technical Series izdali publikacijo Craig, W.; Sara, R.; Moronta-Barrios, F. (2022) Synthetic Biology. No. 100. Montreal (pdf, 204 str.).


UNESCO bukovi gozdovi

Avstrijski narodni park Kalkalpen je objavil video posnetek 5 Years UNESCO World Natural Heritage Beech Forests (YouTube, 5:25 min).


NAPOVEDNIK


18. – 20. maj 2022: 1. mednarodna konferenca LIFE AMPHICON Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov / Amphibian conservation and habitat restoration, Grosuplje.

20-21. maj 2022: mednarodno srečanje Varstvo človeške ribice in njenega habitata v izzivih podnebnih sprememb / Conservation of proteus and its habitat facing climate change challenges, Trst, Italija.

23-25 maj 2022: delavnica 5th Natura 2000 monitoring workshop, Hrvaška.

25. maj 2022: Znanstveno srečanje GOZD in LES v času in prostoru, Ljubljana.

31. maj – 2. junij 2022: delavnica ASCOBANS' second workshop on management measures for small cetaceans in MPAs, Finska.

22-26 avgust 2022: kongres European Congress of Conservation Biology ECCB, Praga, Češka republika.

1. september 2022: rok za prijave na razpis za slovensko nagrado Natura 2000.

 

NARAVA NA KRATKO

 

Češeniško Prevojske gmajne – javna razprava

Komentarje na osnutek uredbe o krajinskem parku Češeniško Prevojske gmajne lahko oddate do 28. maja 2022. Osnutek.


Sporazum o ustanovitvi širšega Notranjskega regijskega parka

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak in župana občine Cerknica in občine Logatec so se podpisom sporazuma zavezali k sodelovanju pri uresničevanju namere za ustanovitev širšega Notranjskega regijskega parka, ki se v primerjavi z obstoječim občinskim Notranjskim parkom, ustanovljenim s strani občine Cerknica leta 2002, širi tudi na dela občine Postojna in Logatec. Več.


Investicije ohranjanja narave

Vlada je 3. maja 2022 v načrt razvojnih programov uvrstila projekt »Investicije ohranjanja narave«. Izhodiščna vrednost projekta »Investicije na področju ohranjanja narave« je 639.396,12 evra. Gre za investicije upravljalcev zavarovanih območij: Triglavski narodni park, Regijski park Škocjanske jame, Kozjanski regijski park, Krajinski park (KP) Radensko polje, KP Goričko, KP Kolpa, KP Strunjan, KP Sečoveljske soline, KP Ljubljansko barje, Naravni rezervat Škocjanski zatok ter javnih zavodov Zavod RS za varstvo narave in Zavod za ribištvo Slovenije). Več


Načrt za ekodukt

Vlada RS je na seji 5. maja 2022 sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za ekodukt na odseku avtoceste Unec–Postojna. Z ekoduktom naj bi zagotovili migracijske koridorje prostoživečim živalim, zmanjšali fragmentiranost migracijskih habitatov (predvsem za vrste iz skupin sesalci) in zagotavljali varnost voznikov pred trki s prostoživečimi živalmi, več. Gradivo.


Odločba Ustavnega sodišča: Krajinski park Pivška presihajoča jezera

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade, na seji 31. marca 2022 odločilo, da točka 8 drugega odstavka 11. člena Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera (Uradni list RS, št. 43/14, 48/18 in 70/19) ni v neskladju z Ustavo in zakonom, več.


Odločba Ustavnega sodišča: nadzor v lokalno zavarovanih območjih

Ustavno sodišče je objavilo svojo odločitev v sporu o pristojnosti med občinsko in republiško inšpekcijo. Odločilo je, da je Inšpekcija RS za okolje in prostor pristojna tudi za nadzor v zavarovanih območjih, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti. Več

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava