Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 252 / junij  2022


SLOVENIJA

 


Trije Aidini risji mladički

Junij je sezona brloženja. Samice risa ponavadi polegajo mladiče konec maja in preživijo vsaj dva meseca z mladiči na lokaciji brloženja, premikajoč mladiče iz brloga v brlog. Prek podatkov iz telemetrične ovratnice so sodelavci projekta LIFELYNX opazili, da se je risinja Aida maja začela zadrževati na manjšem območju, kar bi lahko nakazovalo brloženje. Ob obisku so potrdili, da je skotila tri mladiče. Več.


Strokovnjaki za velike zveri izmenjujejo izkušnje

Junija sta ekipi LIFE WolfAlps EU in LIFE Lynx iz Zavoda za gozdove Slovenije gostili strokovnjake, ki se ukvarjajo s tematiko velikih zveri. Tridnevni ekskurziji na Notranjskem in Gorenjskem so se pridružili predstavniki iz Italije, Španije, Anglije, Avstrije, Makedonije, Albanije, Kosova in Irana (več) ter Turčije (več).


Informacijske table na slanem travniku med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem

Slani travnik med Sv. Katarino in Sv. Nikolajem,  edini tovrstni v Sloveniji, je tudi dom redkih in ogroženih rastlinskih vrst ter območje Natura 2000. Občina Ankaran je na lesenem mostovžu, ki poteka čezenj, in pred njim postavila 5 informativnih tabel.  S tem so poskrbeli, da bo učna pot zaživela v polni meri, dodatno pa bodo varovano območje narave predstavili z delavnicami in ekskurzijami. Več.


Pot izvirov ob Cerkniškem jezeru

Eno najlepših sprehajalnih poti ob Cerkniškem jezeru, Pot izvirov, so v okviru projekta KRAS.RE.VITA uradno odprli junija meseca, več.


Kosijo zemljišča na Ljubljanskem barju

V juniju je ekipa projekta PoLjuba zaključila prvo letošnjo košnjo in mulčenje projektnih zemljišč na območju Rakove jelše, Iga in Podkraja. S tem izboljšujejo stanje habitatnih tipov Nižinski ekstenzivni gojeni travniki in Travniki s prevladujočo stožko na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh. Do jeseni bodo na zemljiščih, s katerih so v prejšnjih letih odstranili lesno zarast, vsaj še dvakrat kosili oz. mulčili, več.

Sodelavci projekta s Centra za kartografijo favne in flore na barju popisujejo barjanske okarčke. Ti redki in ogroženi metulji tu danes živijo le še na nekaterih travnikih med Igom in Škofljico. V parku poskušajo s prilagojeno kmetijsko prakso preprečiti njihovo izumrtje. Več.


Ukrepi za varstvo ptic v kmetijski krajini – prvi rezultati

Ekipa projekta EIP VIVEK je na površinah sedmih kmetijskih gospodarstev na območjih Ljubljanskega barja, Goričkega ter Dravsko-Ptujsko-Središkega polja preizkušala rezultatsko usmerjene in prostorsko ciljane ukrepe za ohranjanje hribskega škrjanca, poljskega škrjanca in pribe. Preizkušene ukrepe so kmetijska gospodarstva, ki so jih izvajala, dobro sprejela. Več.


Številna udeležba na predavanjih za kmete o Naturi 2000

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI v letu 2022 pričela s serijo regionalnih predavanj Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območjih Nature 2000. Prvih osem predavanj se je udeležilo več kot 350 udeležencev. Več.


EVROPSKA UNIJA


Predlog za obnovo evropske narave do leta 2050 

Evropska komisija je 22. junija sprejela predlog uredbe za obnovo poškodovanih ekosistemov in vrnitev vloge narave po vsej Evropi. Predlog je izrecno usmerjen v obnovo evropske narave, v popravilo 80 % evropskih habitatov, ki so v slabem stanju, in vrnitev vloge narave v vseh ekosistemih: od gozdov in kmetijskih zemljišč do morskih, sladkovodnih in mestnih ekosistemov. Za vsako državo članico se bodo uporabljali pravno zavezujoči cilji za obnovo narave v različnih ekosistemih. Z ukrepi za obnovo narave naj bi do leta 2030 zajeli vsaj 20 % kopenskih in morskih območij EU, do leta 2050 pa jih sčasoma razširili na vse ekosisteme, ki jih je treba obnoviti.

Uredba naj bi določila, da je obnova nekaterih vrst in habitatov obvezna (v območjih Natura 2000 in izven njih), določili bodo tudi roke za izvedbo. Države članice bi morale - v tesnem sodelovanju z znanstveniki, deležniki in javnostjo - pripraviti nacionalne načrte za obnovo, in sicer v dveh letih po sprejemu uredbe. Namenjena jim bodo znatna finančna sredstva EU: v sedanjem večletnem finančnem okviru bo približno 100 milijard EUR na voljo za biotsko raznovrstnost, vključno z obnovo. Sporočilo EK (v slovenščini), predlog uredbe, vprašanja in odgovori.


Katerim območjem Natura 2000 je LIFE že pomagal?

Evropska komisija je pripravila interaktivni zemljevid, na katerem so za 6.000 območij Natura 2000 zbrani podatki o dosedanjih projektih LIFE, s katerimi so izvajali ukrepe za vrste in habitatne tipe. Prikazana so tudi zemljišča, odkupljena v sklopu teh projektov.
 

BRANJE


Monitoring rib 

Na spletno stran Monitoring www.natura2000.si/natura-2000/natura-2000-v-sloveniji/monitoring/ribe-in-piskurji/ smo dodali poročila: Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Kapelj – jadransko povodje (Cottus gobio), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2020 (pdf, 27 str.); Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Pohra – jadransko povodje (Barbus balcanicus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2020 (pdf, 20 str.); Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Primorska belica (Alburnus arborella), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2020 (pdf, 15 str.); Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Primorska podust (Protochondrostoma genei), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2020 (pdf, 18 str.) ter Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev – Solinarka (Aphanius fasciatus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2020 (pdf, 18 str.). 


Poročilo inšpektorata

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je objavil Poročilo o delu za leto 2021 (pdf, 117 str.), ki zajema tudi nadzor nad biotsko raznovrstnostjo in naravnimi vrednotami ter predloge inšpekcije glede sprememb predpisov.


Bilten eNarcIS

V novi številki biltena eNarcIS lahko preberete kako se izgradnja naravovarstvenega informacijskega sistema NarcIS premika iz konceptov v prve storitve. Združili so več kot 3 milijona podatkov in izdelali prvo verzijo kataloga z več kot 10 tisoč vrstami. QGIS aplikacije za profesionalne naravovarstvenike testirajo v tem mesecu. Spoznali boste tudi vlogo projektnega partnerja Univerze v Ljubljani, pričakovanja in potrebe upravljavcev zavarovanih območij ter dobili vpogled v načrtovane aktivnosti v drugi polovici leta. 
 

Svet ptic

V drugi letošnji številki revije Svet ptic Tomaž Mihelič opozarja na pomen ohranjanja miru v gorah, Aleksander Kozina piše o pticah visokogorja – tudi belki. Objavili so tudi zanimivo preglednico Če najdete ptičjega mladiča izven gnezda, ki bo v pomoč vsem, ki izven gnezda opazijo goliča, puhavca ali poleteneca. 


Proteus – pretekli letnik

Prirodoslovno društvo Slovenije je omogočilo spletni dostop do revije Proteus za številke september 2020 do junij 2021.


Lovec

V junijski številki revije Lovec. Boris Kozinc piše o naravoslovni fotografiji dandanes. France Ekar osveži spomine na lansko 60. obletnico Triglavskega narodnega parka. Marjan Toš predstavi novo domovanje bobrov ob potoku Velka.


Iz tršce

Izšla je deseta številka biltena LIFE Stržen, Iz tršce. V njem predstavljajo izobraževanje in naravovarstveno ozaveščanje otrok in mladine, zlasti podrobnosti o naravoslovnih dnevih (pdf, 12 str.)
 

Prebivalci o Krajinskem parku Goričko

Objavljeno je magistrsko delo Laura Ostrič Odnos prebivalcev Krajinskega parka Goričko do varstva narave, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2021 (pdf, 114 str.).


Nočni gost: Primož Presetnik

V nočnem programu Radia Slovenija je bil Nočni gost  voditeljice Alenke Terlep Primož Presetnik, biolog, ki že 20 let raziskuje netopirje in je na tem področju strokovnjak v svetovnem merilu.


Zavarovana območja narave so priložnost

V podkastu V imenu narave (z Meto Ornik) Televizije Slovenija 6. junija 2022 je svoj pogled na varstvo narave predstavi dr. Andrej Sovinc. "Delamo za naravo, a pri tem moramo razumeti tudi potrebe človeka," je pojasnil.


Kako ob srečanju s kačo

Svetovalni servis Prvega programa Radio Slovenija je bil 1. julija 2022 posvečen temi Kako ravnati ob srečanju s kačo (27 min.), sogovornik je bil Griša Planinc.


Spletni kviz o botaniki

V projektu LIFE-IP NATURA.SI so objavili že 14. spletni kviz, ki je tokrat posvečen mesečni temi o botaniki. V preteklih 13 kvizih je sodelovalo že več kot 1000 uporabnikov. Poleg kvizov za mesečne teme pripravijo tudi osrednji prispevek in video intervju.


Zavarovanje kraških jam in krasa

Organizacija IUCN je izdala prenovljene smernice Gillieson, David et al: Guidelines for cave and karst protection : second edition, 2022 (pdf, 112 str.). V njih so predstavljeni tudi številni primeri iz Slovenije.


Žuželkam prijazen vrt

Nemško zvezno ministrstvo, prostojno za naravo, je izdalo brošuro s praktičnimi nasveti, kako urediti žuželkam prijazen vrt Insektenfreundlich gärtnern - Praktische Tipps für Ihr Zuhause (pdf, 20str.)


IEEP o uredbi za obnovo evropske narave

Inštitut IEEP je objavil svoje stališče: The proposed EU Nature Restoration Regulation: the path to nature’s recovery - IEEP’s first impressions of the Commission’s proposal for an EU Regulation on Nature Restoration (pdf, 11 str.).


Povezanost z naravo in pravičnost politike Nature 2000

V reviji Conservation Biology je objavljen članek o učinkih povezanosti z naravo na dojemanje prebivalcev o pravičnosti naravovarstvene politike Nature 2000 Marianna Strzelecka et al.: Effects of connection to nature on residents’ perceptions of conservation policy justice of Natura 2000


Priporočila, kako s pomočjo Skupne kmetijske politike zaustaviti izgubo biodiverzitete

Mednarodna skupina znanstvenikov, v kateri sta sodelovali tudi raziskovalki Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je v reviji Conservation Letters objavila prispevek s ključnimi usmeritvami za pripravo naravovarstvenih ukrepov v kmetijstvu, več.


Metulji in strategija biotske raznovrstnosti 

Objavljeno je poročilo z virtualnega dogodka Collins, S. et al. (2022). Butterfly Conservation Europe. Report Pledge networking event on EU BDS 2030 targets and Butterflies. Butterfly Conservation Europe & De Vlinderstichting/Dutch Butterfly Conservation, Wageningen. (pdf, 16 str.).


Aplikacija za monitoring metuljev

European Butterfly Monitoring Scheme – eBMS je objavil informacije o mobilni aplikaciji, s katero lahko pomagate zbirati podatke o metuljih.
 

 

NAPOVEDNIK

 

5-6 julij 2022: delavnica Towards a migratory birds and sites road map: Boreal, Continental, Atlantic and west Mediterranean realms,  Madrid, Španija (hibridno) - najava.

22-26 avgust 2022: kongres European Congress of Conservation Biology ECCB, Praga, Češka republika.

1. september 2022: rok za prijave na razpis za slovensko nagrado Natura 2000.

7. september 2022: rok za prijave na razpis LIFE za leto 2022  Narava in biotska raznovrstnost. 

 

NARAVA NA KRATKO


Med poletnimi počitnicami poostren nadzor nad vožnjo v naravnem okolju

Inšpektorat RS za okolje in prostor bo v sodelovanju s Policijo med poletnimi počitnicami, od 25. junija do 31. avgusta 2022 na območju celotne države izvajal poostren nadzor nad nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju. Skupni nadzori inšpektorjev in policistov so namenjeni predvsem ozaveščanju, opozarjanju in preprečevanju nezakonitega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst. Več.
 

Ministrstvo za okolje in prostor: Narava (druge novice)

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava