Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 253 / julij  2022


SLOVENIJA


Odgovor na mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti evropske direktive o ohranjanju prosto živečih ptic

Vlada je julija 2022  sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku glede območji za varstvo sredozemskega vranjka. V njem med drugim navaja, da že od vstopa v EU upošteva kriterije mednarodno pomembnih območij ter da po njenem mnenju lahko sama določa posebna območja varstva. Več

 

Unescov projekt za ohranjanje suhih travišč Kozjanskega parka

Kozjanski park je uspešno kandidiral na Unescovem razpis. Za projekt so izbrali suhe travnike, ki so v njihovem okolju zelo pomembna območja velike biotske raznovrstnosti. To so travišča, ki jih uvrščamo v območja Natura 2000 in so pomembna rastišča orhidej in gliv vlažnic, na njih pa lahko najdemo tudi številne druge ogrožene vrste rastlin in živali. S projektom bodo pridobili podatke ter izobraževali mlade o pomenu suhih travnikov, biotski raznovrstnosti, o upravljanju ter pomenu ohranjanja suhih travnikov na območju Kozjanskega parka. Več.


Rokav Drave za dvoživke

V sklopu projekta zaDravo poglabljajo iztočni del rokava v Dravo. Izvedli bodo še štiri dodatne poglobitve, vsa dela izboljšujejo habitat velikega pupka in drugih dvoživk. Več.


Nabirajo semenske mešanice

Spomladi je ekipa projekta LIFE for SEEDS na nasipu Ptujskega jezera nabirala semenske mešanice, ki jih potrebujemo za obnovo travnikov. Podobni nabiranji sledita še v juliju in avgustu, ko je spekter pobranih semen drugačen. Vsa semena bodo posušili, zmešali skupaj in nato posejali v Naravnem rezervatu Ormoške lagune. Več.


V Volčekah z vodstvom občine

Mokrotno območje Volčeke nudi ugodno okolje številnim rastlinskim in živalskim vrstam in je eno redkih takih območij v Spodnji Savinjski dolini. Zavod RS za varstvo narave je na območju Nature 2000 Volčeke organiziral terenski ogled območja Natura 2000 z županom in vodji s področja prostora in okolja. Center za kartografijo flore in favne jim je predstavil potek in rezultate monitoringa metuljev na tem območju, Zavod pa upravljalske smernice. Več.


S kamerami iščejo rise na Gorenjskem

Ekipa projekta LIFELYNX je skupaj z lokalnimi lovci na območju Jelovice in Pokljuke postavila 18 avtomatskih kamer, ki jim bodo pomagale ugotoviti, kaj se dogaja z risi Trisom, Lenko in Zoisom. Vsem trem so namreč v preteklih mesecih prenehale delovati telemetrične ovratnice, zato jih želijo zamenjati in jih spremljati tudi v prihodnje. Tako  bodo bolje razumeli, kako se vzpostavlja povezovalna populacija v slovenskih Alpah, ter spremljali tudi tukajšnjo reprodukcijo, plenjenje in paritveno vedenje risov. Več.


Zaradi suše ustavili terensko delo

Vipavska dolina je nekoč veljala za zeleni vrt Slovenije, v zadnjih letih pa so poletja so vse bolj vroča, padavin skoraj ni in posledično je pokrajina vse bolj opustošena. Svoje dodajo močan veter, ki golo zemljo še dodatno osušuje in regulacije vodotokov, ki  niso sonaravne in vodo hitro odvedejo. Ekipa LIFE for LASCA je zato terensko delo popolnoma zaustavila, saj je lahko vsak poseg v vodotok za ribji živelj usoden. Več


Nove informativne table za Naturo 2000 pod Kamniškim vrhom

Sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI v sodelovanju s Planinskim društvom Kamnik na območju planin pod Kamniškim vrhom postavljajo nove informativne table za Naturo 2000. Gorski pašniki so pomembno območje za ohranjanje številnih rastlinskih vrst, še posebej močvirskega mečka, ki mu v pilotnem območju Kamniško-Savinjske Alpe in Grintovci namenjajo še posebno pozornost. Več.


Na Ljubljanskem barju našli puščavnika

Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo so potrdili, da se je puščavnik na Ljubljanskem barju uspešno ponovno naselil. Puščavnik je največja evropska vrsta minice in največji hrošč, ki živi v lesnem mulju dupel pri nas. Zaradi pomanjkanja starih dreves na Ljubljanskem barju je ekipa projekta  PoLJUBA na območju Mestnega loga in Gmajnic v pomoč namestila posebne zaboje (gojilnice) iz hrastovega lesa. Več.

 

EVROPSKA UNIJA


Razširili seznam invazivnih tujerodnih vrst

Evropska unija vodi seznam „invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo“, za katere morajo države EU sprejeti usklajene ukrepe za njihovo obvladovanje / preprečevanje njihovega vnosa in razmnoževanja. Evropska komisija je julija seznam posodobila, dodali so 18 novih vrst, ki jih je prepovedano gojiti/prodajati, še za štiri vrste pa prično veljati omejitve. Več.


Ekosistemski računi

Evropska komisija predlaga spremembo uredbe glede uvedbe novih modulov okoljsko-ekonomskih računov, s katerim dodaja tudi ekosistemske račune (niz računov, zasnovanih za zagotavljanje doslednih informacij o obsegu in stanju ekosistemov ter o tokovih storitev iz teh ekosistemov v družbo) in gozdarske račune (računi sredstev za gozdne vire, ki vključujejo gozdna zemljišča in les na gozdnih zemljiščih, ter račune gospodarske dejavnosti za gozdarstvo in sečnjo. Predlog uredbe.


Sedem novih kandidatk za program LIFE

Evropska komisija pričenja pogajanja, ki bi omogočila sedmim državam (med njimi Albaniji, Andori in Severni Makedoniji) vstop v program LIFE in kandidiranje že na tokratnem razpisu. Več.

 

BRANJE


Omrežje Natura 2000 – pregled stanja

Slovenija je v preteklosti že večkrat poročala o stanju vrst in habitatnih tipov po metodologiji Evropske Komisije na biogeografsko regijo natančno. V  sklopu projekta LIFE IP NATURA.SI so prvič objavili poročilo, ki se nanaša na območje Natura 2000 natančno: Pregled stanja vrst in habitatnih tipov omrežja Natura 2000. Martina Kačičnik Jančar idr., Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2022.


Ekološki koridorji za živalske vrste – usmeritve in karte

Ministrstvo za okolje in prostor je sofinanciralo Ciljni raziskovalni projekt »Opredelitev ekoloških koridorjev na ravni Slovenije kot podpora načrtovanju prostorskega razvoja in upravljanja narave in drugih virov«, ki ga je izvedla Biotehniška fakulteta v Ljubljani. Rezultati vključujejo usmeritve in karte potencialnih ekoloških koridorjev za modelne živalske vrste s čemer smo pridobili pomembno strokovno podlago, ki bo lahko podprla zgodnje in strateško vključevanje ekološke povezljivosti v prostorske akte. Novica. Dokument (zip).

 

Ukrepi za ohranjanje in za izboljšave ter svetovalni načrti za pilotna območja 

V okviru projekta LIFE IP NATURA.SI so objavili Akcijski načrt izvedbenih ukrepov ohranjanja izbranih vrst in habitatnih tipov na območju travišč Štajerske. Jelka Brdnik in Petra Korenak, KGZS Zavod Ptuj, Ptuj, 2022 ter Akcijski načrt za konkretne ukrepe za izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih Natura 2000 vrst in habitatov na pilotnih območjih Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005) in Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) ter Volčeke (SI3000213), Priloga 1a - Dravinja, Priloga 1b - Volčeke, Priloga 1c - Ličenca, Priloga 2. Mojca Hrovat idr., Direkcija Republike Slovenije za vode, Ljubljana, 2022.

Svetovalni načrt je praktičen pripomoček za kmetijske svetovalce, saj so v njem na enem mestu zbrane vse potrebne informacije za učinkovito svetovanje in promocijo ukrepov prilagojene kmetijske prakse kmetom za določeno območje. Objavili smo: Svetovalni načrt za območje Natura 2000 Dravinjska dolina (SI5000005), Dravinja s pritoki (SI3000306) In Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3, grafična podlaga: Dravinjska in Ličenca. Eva Langerholc idr., Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ljubljana, 2022 ter Svetovalni načrt za območje Natura 2000 Volčeke (SI3000213), Priloga 1, Priloga 2, grafična podlaga: Volčeke. Eva Langerholc idr., Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ljubljana, 2022. 


Larvalni habitat hromega volnoritca

Objavljeno je gradivo Značilnosti larvalnega habitata hromega volnoritca Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) v Sloveniji. Barbara Zakšek idr., Center za kartografijo flore in favne, Miklavž na Dravskem polju, 2021.
 

Zbornik odonatološkega kongresa 

V Slovenskem odonatološkem društvu so  gostili 6. Evropski odonatološki kongres (ECOO 2022). Povzetki vseh predavanj so objavljeni v kongresnem zborniku (pdf, 108 str.). 


Vmesno poročilo projekta Natura.SI

Ob obisku predstavnikov sofinancerja projekta LIFE IP NATURA.SI so pripravili predstavitev (v angleškem jeziku) 4th monitoring visit of the project by NEEMO & CINEA, technical part, presentation. Maja Cipot idr., Ljubljana, 2022 (pdf, 295 str.).


Taksonomski katalog in register statusov vrst 

Ekipa projekta LIFE NarcIS je julija pripravila verzijo taksonomskega kataloga, ki obsega 10.365 vrst in 257.461 podatkov. V povezavi s taksonomskim katalogom nastaja še register statusov vrst, ki trenutno vključuje vrste z varstvenim statusom po nacionalni zakonodaji (cca 5.000 vrst). Katalog in register sta v fazi testiranja in nadgrajevanja. Dostop do podatkov bo najkasneje do zaključka projekta na voljo tako profesionalnim naravovarstvenikom kot tudi splošni javnosti. 


Lovec

V poletni številki revije Lovec se Tilen Hvala v obsežnem članku sprašuje ali je ris v Sloveniji uspeh tukajšnjega lovstva. 


Acta Geographica Slovenica

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU je izdal prvo številko 62. letnika revije Acta Geographica Slovenica (2022), med članki je tudi Igor Jurinčič: Tourism carrying capacity in the municipalities of Tolmin, Kobarid and Komen (pdf, 19 str.).


Miška in slonček v muzejski kraški jami

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije so izdali novo knjigo za otroke z naslovom Miška in slonček v muzejski kraški jami Ljerke Trampuž. Namenjena je otrokom od 6. do 10. leta starosti. Vodnica Maja v tokratni knjigi miško in slončka popelje na poučni sprehod po modelu kraškega podzemlja, ki predstavlja kraško jamo z vsemi njenimi značilnostmi. Knjiga je nadaljevanje prejšnjih petih knjig iste avtorice, besedilo je razumljivo majhnim otrokom, bogato opremljeno z izbranimi fotografijami, risbami in ilustracijami Marjana Mančka.


Vodnik za mlade obiskovalce TNP

Izšla je peta številka vodnika za mlade obiskovalce Triglavskega narodnega parka (pdf, 7 str.). Otrokom na preprost in razumljiv način predstavlja tematike vezane na Triglavski narodni park in biodiverziteto v njem. Na voljo je tudi v info centrih TNP.


Katera sem (slikanica in razstava)

V prostorih Prirodoslovnega muzeja Slovenije so izdali otroško slikanico Špele Pungaršek in Ljerke Trampuž Katera sem? Namenjena je predšolskim otrokom, ki bodo z njo spoznavali in opazovali značilnosti osmih alpskih rastlin. Gre za »razrezano knjigo«, v kateri z obračanjem listov lahko sestavijo rastline, ki so značilne za naše hribe in gore, vse pa uspevajo tudi v Alpskem botaničnem vrtu Juliana v Trenti.

Ob tem so odprli istoimensko razstavo del akademske slikarke Marije Prelog, ki je knjigo ilustrirala.


Invazivne tujerodne vrste (splet)

Na spletni strani Invazivne tujerodne vrste smo objavili posodobljene dokumente: Splošno o Uredbi 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (pdf, 3 str.), Razlaga Uredbe 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst za različne skupine deležnikov (pdf, 4 str.) in Seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (pdf, 3 str.). 

Objavili smo tudi dokument Nejc Jogan, Jana Kus Veenvliet, Lado Kutnar, Aleksander Marinšek, Janez Kermavnar: Strokovni predlog prednostnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst za Slovenijo (pdf, 98 str.).


SRNA - aplikacija za monitoring prostoživečih živali 

Ne le raziskovalci, temveč tudi ljubitelji narave lahko danes prispevajo k boljšem spremljanju stanja in razumevanja populacij mnogih vrst ter njihovih potreb.
Za lažji in bolj sistematičen monitoring izbranih vrst prostoživečih živali so razvili aplikacijo z imenom SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo), pri tem so sodelovale Lovska zveze Slovenije in tri raziskovalne inštitucije (Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani in Fakulteta za varstvo okolja iz Velenja). Aplikacija omogoča beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza.


Invazivne tujerodne vrste (video)

V prispevku Kozjanskega parka predstavljajo najpogostejše invazivne rastlinske vrste v parku in kako jih odstranjujejo (2 min). Kmetijsko gozdarski zavod Maribor video Invazivne vrste iz serije eTrajnostna kmetija posvečajo zlasti ambroziji (46 sek.).


Od cveta na cvet - Svet čebel v oblikovanju (razstava)

V Galeriji Spomeniškovarstvenega centra bo do 5. septembra 2022 na ogled razstava Od cveta na cvet - Svet čebel v oblikovanju. Razstava Društva oblikovalcev Slovenije želi predstaviti izbor dosežkov s področja oblikovanja, ki se navezujejo na razmišljanje o pomenu povezanosti med oblikovanjem, človekom in naravo, predvsem v odnosu s čebelami. Več.


Umetna svetloba in populacije žuželk

V reviji Current Opinion in Insect Science je objavljen članek Rachel Kehoe, Dirk Sanders, Frank J.F.Van Veen: Towards a mechanistic understanding of the effects of artificial light at night on insect populations and communities (pdf, 6 str.).


Upravljanje gozdov in ohranjanje biotske raznovrstnosti

Objavljeno je zaključno poročilo mednarodne konference Towards forest management in line with the protection and conservation of biodiversity (pdf, 27 str.), kjer je Marteen de Groot predstavil tudi projekt LIFE Artemis iz Slovenije.


Informativni listi o velikih zvereh

V okviru projekta LIFE Euro Large Carnivores so izdali informativne liste o velikih zvereh v 15 državah (tudi Avstrijo, Hrvaško, Italijo, Madžarsko). Izpostavili so težave sobivanja in načine, kako se spoprijeti s tem izzivom. 


Ohranjanje narave (gradiva)

Britanski WILDTEAM je na spletu objavil novo serijo spletnih tečajev in publikacij na temo ohranjanja narave: vodenje projektov, vključevanje deležnikov, priprava strategij, pridobivanje donacij in delavnice za usposabljanje. Gradiva so na voljo brezplačno, a na zahtevo.

 

NAPOVEDNIK

 

22-26 avgust 2022: kongres European Congress of Conservation Biology ECCB, Praga, Češka republika.

1. september 2022: rok za prijave na razpis za slovensko nagrado Natura 2000.

7. september 2022: rok za prijave na razpis LIFE za leto 2022  Narava in biotska raznovrstnost. 

 

NARAVA NA KRATKO


Sredstva ESRA tudi za monitoring Natura 2000

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je  Evropski komisiji uradno poslalo Program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027 (OP ESPRA). Za njegovo izvajanje je namenjenih 23.929.641 evrov evropskih sredstev (novica).

Slovenija bo s sredstvi ESPRA podprla tudi ukrepe za varstvo in obnovo biotske raznovrstnosti in ekosistemov. V okviru teh ukrepov bo med drugim financirala monitoring morskih habitatov in vrst, vključno z vrstami in habitatnimi tipi Natura 2000 (osnutek).


Ministri iz EU tudi o biotski raznovrstnosti

Ministri za okolje so 13. julija 2022 na neformalnem srečanju v Pragi razpravljali o mednarodnih vidikih biotske raznovrstnosti, zlasti o pogajanjih o globalnem okviru za biodiverziteto (GBF) po letu 2025. Minister Brežan je poudaril, da Slovenija podpira in se zavzema za sprejem ambicioznih ciljev in meni, da mora EU še naprej voditi z zgledom. Poudaril je, da je »v luči pogajanj treba okrepiti podporo državam v razvoju, tako v obliki finančnih mehanizmov, kot tudi za razvoj zmogljivosti za večjo mobilizacijo drugih virov.« Več
 


Sodba upravnega sodišča: odstrel medveda

Upravno sodišče je razsodilo, da se tožba zoper Republiko Slovenijo zoper dovoljenje za odstrel 222 osebkov vrste rjavi medved zavrne. S tem je potrjeno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor in je prenehala veljati izdana začasna odredba za zadržanje odstrela. 


Gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti območij – razgrnjeni osnutki

Zavod za gozdove Slovenije je javno razgrnil osnutke gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za ureditveno obdobje 2021–2030. Več.


Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo: javno razgrnjen Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so  javno razgrnili osnutek Okoljskega poročila za Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo in Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja (ki vključuje tudi Naturo 2000). Javna razgrnitev traja do vključno 11. avgusta 2022. Več.


Svetovni dan naravovarstvenih nadzornikov

Konec julija smo obeležili Svetovni dan naravovarstvenih nadzornikov, ki ga je ustanovila Mednarodna zveza naravovarstvenih nadzornikov. V Sloveniji se je naravovarstveni nadzor prvotno začel v Triglavskem narodnem parku, na državni ravni so ga pričeli urejati s sprejetjem Zakona o ohranjanju narave leta 1999. Danes je v Sloveniji usposobljenih 170 naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v 12 zavarovanih območjih (novica LIFE IP NarcIS).
 

Ministrstvo za okolje in prostor: Narava (druge novice)

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.  Informacije o varstvu osebnih podatkov naročnikov najdete tukaj.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava