Skip to main content

Habitatni tipi

Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov Litorelletea uniflorae in/ali Isoëto-Nanojuncetea

3130
Celinska regija
Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode
Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode
M.Kalgarič
Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode
Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode
N.Jogan
Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode - žabje ločje
Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode
N.Jogan

(22.12) Stoječe vode, srednje bogate z raztopljenimi bazami; pH 6-7. (22.32) Nizko rastoče združbe blatnih ali peščenih tal z žabjim ločjem ( uncus bufonius), združbe z enoletnimi ostricami (Cyperus spp.) iz razreda Isoeto-Nanojuncetea.

Red Nanocyperetalia je razširjen v zahodni, srednji in jugovzhodni Evropi. V Sloveniji se habitatni tip pojavlja fragmentarno raztreseno po nižinah, predvsem v vzhodni Sloveniji, kjer je pogosta peščena podlaga, v montanski pas ali više ne seže. V nekoliko večjem obsegu se pojavlja na območju mokrišč vzhodne Slovenije.

Habitatni tip se pojavlja v glavnem fragmentarno in tudi apofitsko na sekundarnih rastiščih. Pojavljanje na teh rastiščih je nestabilno, prav tako pa je pojavljanje v pasu okopnevanja Ledavskega jezera in nekaterih drugih vodnih zadrževalnikov nepredvidljivo, saj ga visoke vode lahko popolnoma preprečijo. Po drugi strani pa pride ob izpustu vode iz zadrževalnikov, če se to zgodi v ustreznem letnem času in traja vsaj 2 meseca, do množičnega razvoja združb tega habitatnega tipa.

Za ohranjanje habitatnega tipa je tako nujno ohranjanje dinamike v okolici mokrišč vzhodne Slovenije. Ključni pogoj za razvoj združb iz razreda Nanojuncetea je razpložljivost občasno poplavljenih peščenih do muljastih položnih bregov, na katerih se ob ustreznem počasnem nihanju vodne gladine lahko zelo hitro razvijejo združbe s prevladujočimi enoletnicami, katerih semena so v podlagi stalno prisotna.

Naravno zasipavanje s sedimenti, ki jih prinaša Ledava, po eni strani omogoča nastajaneje vedno novih golih peščenih in muljastih površin, po drugi strani pa je prekomerno zasipavanje in s tem povezano okopnevanje ter manjšanje kapacitete jezera lahko dolgoročno tudi problematično, saj postopno pomeni spremembo ekoloških razmer do te mere, da ekološko zelo ozko vezane združbe tod ne morejo več uspevati in jih postopno nadomestijo druge, agresivnejše in naravovarstveno manj pomembne združbe.

Za ohranjanje razmer bi bilo tako pomembno tudi občasno čiščenje sedimentov, vendar pa je te postopke potrebno natančno načrtovati in nadzirati tako med izvedbo kot po njej. Tudi občasna popolna izsušitev jezera v poznem poletju ali jeseni, ki bi trajala vsaj mesec dni, vsekakor pa tako dolgo, da bi na okopnelih površinah prišlo do popolnega razvoja združb enoletnic razreda Nanojuncetea, bi lahko za združbe enoletnic pomenila pomembno obnovo semenske banke.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava