Skip to main content

Habitatni tipi

Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition

3150
Alpska regija
Celinska regija

(22.13) Stoječe vode z umazano sivo do modrozeleno vodo, ki je bolj ali manj kalna, zelo bogata z raztopljenimi bazami; pH višji od 7. Prosto plavajoče združbe.

(22.41) Prosto plavajoče združbe večinoma s hranili bogatih voda.

(22.421) Združbe širokolistnih dristavcev (Potamogeton lucens, P. praelongus, P. perfoliatus) značilnih za globlje, bolj odprte stoječe vode.

Habitatni tip se pojavlja predvsem v mrtvih rokavih nižinskih rek in v ribnikih, nastalih na manjših nižinskih, počasi tekočih rekah, z visoko dinamiko mineralizacije in pogosto obremenjenih s hranili iz kmetijstva. Voda je stoječa, vodostaj pa se spreminja v odvisnosti od vodnega režima reke. Ta se pogosto spreminja tudi zaradi direktnih in indirektnih vplivov, ki ga imajo energetski objekti na zgradbo in delovanje rečnega ekosistema.

Habitatni tip se pojavlja predvsem v mrtvih rokavih nižinskih rek in v ribnikih, nastalih na manjših nižinskih, počasi tekočih rekah, obremenjenih s hranili iz kmetijstva. Pojavlja se v antropogenih vodnih telesih, ribnikih in gramoznicah.

Habitatni tip je ogrožen zaradi spreminjanja vodnega režima (upadanje nivoja vode) na velikih rekah zaradi poglabljanja struge in spreminjanja toka, kar je posledica hidroenergetskih objektov.

Glede na slabšanje trofičnega stanja v večini predlaganih pSCI je prepoznavna težnja manjšanja številčnosti vrst in spreminjanje vodnega režima zaradi zamuljanja. Stanje poslabšuje spreminjanje razporeditve padavin in posegi v fizično zgradbo struge večjih rek (regulacije, hidroenergetski objekti).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava