Skip to main content

Habitatni tipi

Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion

7150
Alpska regija
Celinska regija
Barje - uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion.
Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze
N.Jogan
Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion.
Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze
N.Jogan
Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion.
Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze
N.Jogan

Pionirske združbe šašev, kljunke in ločkov na blatnih šotnih tleh, pogosto poplavljenih in vlažnih tudi v sušnem obdobju. Značilne vrste: Rhynchospora alba, Rhynchospora fusca, Drosera intermedia, Drosera rotundifolia, Lycopodiella inundata. Podobne so združbam plitvih barjanskih uleknin (enota 51.122).

Habitatni tip je razširjen na ekološko ustreznih biotopih od Skandinavije do alpskih predelov, kjer doseže južno mejo razširjenosti v Evropi. V smeri proti Balkanu se južno od Slovenije pojavlja lokalizirano samo še v severnih predelih Hrvaške, v Gorskem Kotarju.

Habitatni tip je zaenkrat prepoznan le na maloštevilnih mestih v Sloveniji: na Cerkniškem jezeru, na barju Jezerc pri Logatcu, na barju Drni pri Zelencih. Toda razmeroma širok razpon kemičnih parametrov, pa tudi floristični sestav celotnega barja silita v domnevo, da gre za združbo prehodnega barja, oz. za podtip prehodnega barja, označen v HTS kot "barje šotnega mahu in bele kljunke" (Eunis: 54.57). Podobno je s fragmenti na Češeniških gmajnah (Prevojske gmajne) in pri Žireh.

Habitatni tip v sedanjem času na Cerkniškem jezeru in na barju Jezerc ni ogrožen. V manjši meri je bilo ogroženo barje pri Zelencih (Drni), ker je regionalna cesta po rekonstrukciji segla prav na rob, deloma pa je prišlo tudi do zasipavanja zunanjega roba.

Kasneje se posegi niso nadaljevali, zato ni več neposredne ogroženosti. Možen vpliv bi predstavljal tudi odvzem vode za umetno zasneževanje v Podkorenu in Kranjski Gori, vendar v tem času ni na voljo konkretnih podatkov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava