Skip to main content

Habitatni tipi

Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae

7210
Alpska regija
Celinska regija
Nizko barje na karbonatnih tleh.
Karbonatna nizka barja z navadno reziko
B.Trčak
Navadna rezika.
Karbonatna nizka barja z navadno reziko
B.Trčak
Karbonatna nizka barja z navadno reziko.
Karbonatna nizka barja z navadno reziko
B.Trčak

Sestoji, v katerih prevladuje vrsta Cladium mariscus. Pogosto v kontaktu z ostalimi združbami oz. sestoji nizkih barij (54.2). Habitatni tip "karbonatno barje z navadno reziko" uspeva v predelih s trajno, zelo plitvo površinsko vodo ali pa na pobočjih, kjer se cedi površinska voda. Geološko podlago tvori navadno dolomit, redkeje apnenec.

Pedološka podlaga je izrazito mineralna, z neznatno količino organskih snovi, oligotrofna do mezotrofna. Reakcija podlage je nevtralna do rahlo bazična (pH 6,8-7,4), vendar z visoko količino kalcija (30-50 mg/l).

Temu ustrezno je visoka tudi električna prevodnost, saj znaša 400-500 μS. Višinski razpon uspevanja je od 150 m do 600 m, kar kaže, da je habitatni tip vezan na zmerno kontinentalno klimo.

Habitatni tip EU_7210* je v Evropi prekinjeno razširjen od južne Skandinavije do mediteranskih predelov. Ker je dominantna vrsta Cladium mariscus vezana na zmerno klimo, uspeva samo v nižinskem in spodnjem montanskem pasu. Velikost posameznih površin je majhna.

V Sloveniji je približno 20 nahajališč vrste Cladium mariscus. Vendar se pojavlja v večjih sestojih, ki jih lahko označimo kot habitatni tip EU_7210 le na maloštevilnih mestih.

To so: Nerajske Luge pri Dragatušu, Ribniška dolina, Mišja dolina pri Robu, na barju Križank pri Podhomu, Smrčunovo povirje v okolici Slovenj Gradca ter na desnem obrežju Save Dolinke med Zasipom in Radovljico: pri Bodeščah, v Berju, vzhodno od Koritnega in pri Šobčevem bajerju. V vseh drugih primerih gre le za nekaj kvadratnih metrov velike fragmente habitatnega tipa/združbe ali celo samo za skupino primerkov.

Habitatni tip EU_7210* je v Sloveniji zastopan zelo skromno v primerjavi s predeli severno od nas. Stanje je podobno kot pri nizkih in visokih barjih. Zaradi specifične ekologije biotopa habitatni tip ni ogrožen z naravnimi spremembami - razen v primeru globalnih sprememb klime. Dejansko ogroženost predstavlja le vpliv človeka.

Ta se izraža kot urbanizacija, hidromelioracije in agromelioracije ter komunikacije, ki so že posegle v areale nekaterih območij habitatnega tipa, predvsem v širši okolici Bleda, ali pa obstajajo načrti za posege. Zaenkrat sta zunaj dejanskih in potencialnih posegov le Nerajske luge in Križank. Nerajske luge so že zavarovane kot krajinski park.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava