Skip to main content

Območja

Dobrava - Jovsi

SI5000032
Celinska regija
2.849,16 ha

Največji del IBA-ja Kozjansko Jovsi Dobrava predstavlja relativno dobro ohranjena ekstenzivna kulturna krajina, prevladujoča na Kozjanskem. V tem mozaiku različnih življenjskih prostorov, kjer se prepletajo manjše vasi in domačije z visokodebelnimi sadovnjaki, travniki, posameznimi njivami, mejicami in gozdnimi robovi, najdemo številne vrste ptic. Mnoge med njimi imajo v Srednji Evropi status ogrožene vrste (TUCKER & HEATH 1994).

Večini med njimi kaže slabo tudi v mnogih drugih regijah s prevladujočim intenzivnim kmetijstvom po Sloveniji (JANČAR et al., v tisku). Po zaslugi obsežnega in metodološko dovršeno načrtovanega popisa, opravljenega s strani članov DOPPS v letu 1999, imamo na voljo tudi natančne populacijske ocene in podatke o gostotah vseh ptic gnezdilk tega območja (JANČAR & TREBUŠAK 2000). Med njimi ima posebno mesto vijeglavka Jynx torquilla, ki tukaj dosega resnično izredno visoke gostote.

Najvišje lokalne gostote smo ugotovili v dobro osončenih sadovnjakih osrednjega dela Bizeljskega gričevja. Kljub temu menimo, da gledano v celoti populacija na Bizeljskem ni tako velika, saj tukaj prevladujejo dokaj intenzivni vinogradi. Visoka populacijska ocena na tem območju je posledica dejstva, da smo na naključno izbranih popisnih transektih popisovali le v predelih z nadpovprečno dobrim habitatom za vijeglavko. Menimo, da je najpomembnejše območje za vijeglavko tipična Kozjanska pokrajina s številnimi ekstenzivnimi visokodebelnimi sadovnjaki.

Ti ji poleg primernih gnezdišč verjetno nudijo še obilico njene najbolj priljubljene hrane - mravelj. Po trenutno znanih podatkih predstavlja populacija vijeglavke na Kozjanskem kar 25-30% celotne slovenske populacije in je nedvomno ključnega pomena za dolgoročno ohranitev te vrste pri nas. Podobno navezanost na stare sadovnjake kaže tudi pogorelček Phoenicurus  phoenicurus, ki je na Kozjanskem precej pogosta vrsta. Na meji med ravninskim svetom in Bizeljskim gričevjem lahko spomladi poslušamo značilno monotono oglašanje velikega skovika Otus scops.

V najvišjih gostotah gnezdi v okolici vasi na robu Jovsov. čeprav spada rjavi srakoper Lanius collurio zaenkrat še med pogoste vrste ptic v Sloveniji, je močna populacija na IBA-ju pomembna. Ta ptica gnezdi tukaj v relativno visokih gostotah, enakomerno razporejena na veliki  Podobno velja tudi za divjo grlico Streptopelia turtur in prosnika Saxicola torquata. Na južnem delu IBA-ja se nahaja velik in v osrednjem delu dobro ohranjen nižinski gozd Dobrava. V vseh starejših sestojih Dobrave z večjim deležem hrasta najdemo srednjega detla Dendrocopos medius, najbolj značilno ptico tega življenjskega prostora.

Srednji detel gnezdi tukaj v gostoti približno 1 par / 10 ha, razen v manjšem predelu z značajem gozdnega rezervata, kjer gnezdijo 3 pari na površini vsega nekaj hektarov. Zanimivo je, da je bil srednji detel ugotovljen tudi v sestojih hrastovega gozda z visokim deležem smreke. Od redkih vrst velja omeniti črno štorkljo Ciconia nigra, ki tukaj redno gnezdi že vrsto let (VOGRIN & HUDOKLIN 1993).  Zelo ogrožen življenjski prostor v Sloveniji so vlažni travniki, še posebej velja to za Panonski svet. Največji ohranjeni kompleks travnikov tega tipa v Panonskem svetu najdemo v Jovsih, nekaj manjših površin pa je tudi vzdolž Sotle in pri Podsredi.

Na večini od njih smo v preteklih letih popisali nekaj teritorialnih koscev Crex crex, večjo populacijo pa v Jovsih. Njihovo število tod precej niha, v posameznih letih smo našteli med 6 in 17 osebki (TRONTELJ 1995 in 2001). Jovsi nudijo gnezdišča nekaterim vrstam ptic, ki so pri nas na robu izumrtja. Med njimi sicer redno gnezdi le črnočeli srakoper Lanius minor, medtem ko je zlatovranka Coracias garrulus speljala svoj zadnji zarod že leta 1993. Gnezdenje kozice Gallinago gallinago je odvisno predvsem od namočenosti terena, saj je v letih z bolj suho pomladjo na območju ni (TRONTELJ & VOGRIN 1993).

Sicer tukaj srečamo vse tipične vrste vlažnih nižinskih travnikov: bičjo trstnico Acrocephalus schoenobaenus, prepelico Coturnix coturnix, rjavo penico Sylvia communis in druge. Vse dosegajo najvišje gostote v zgornjem delu Jovsov, kjer so najbolj vlažni travniki (TRONTELJ & VOGRIN 1993). Skoraj popolnoma manjka le repaljščica Saxicola rubetra, ki je s tem svoja zadnja gnezdišča v Panonskem svetu pri nas očitno dokončno izgubila. Verjetno najvišjo gostoto v Sloveniji ima tukaj kobiličar Locustella naevia, malo poznana in predvsem ponoči aktivna vrsta ptice.

(vir: L. Božič: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2)

IBA Kozjansko Jovsi Dobrava je v geografskem pogledu precej neenoten in zajema od severa proti jugu naslednje pokrajine: Kozjansko, Bizeljsko gričevje in vzhodni del Brežiškega polja. Vse tri pokrajine pripadajo različnim mezoregijam in predstavljajo najjužnejši del Panonskega sveta v Sloveniji (PERKO & OROŽEN ADAMIČ 1998). Kozjanska pokrajina je ločena od ostalega dela območja s skrajnim vzhodnim delom Posavskega hribovja, ki tukaj z grebenom Orlice (686 m n. v.) sega vse do Sotle.

Kozjansko je gričevnata pokrajina z nadmorskimi višinami do 500 metrov. Proti vzhodu se postopno znižuje v ravninski svet ob Sotli. Bizeljska krajina je bolj odprta proti jugu in zato toplejša kot Kozjanska. Na območju IBA je zastopana le z majhnim odrastkom Kapelskih goric, ki se zajeda na jugu globoko v ravnino Brežiškega polja in ločujejo gozd Dobrava od poplavne površine reke Sotle v Jovsih. Na vzhodu omejuje IBA državna meja z Republiko Hrvaško. Gričevja gradijo v glavnem kamnine iz mlajšega terciarja med katerimi prevladujejo laporji.

(vir: L. Božič: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2)

V dolinah rek in potokov najdemo meljaste in glinaste kvartarne nanose. Podnebje je tukaj zmerno celinsko, od podnebja v SV delu Panonskega sveta se loči predvsem po večji količini padavin (povsod nad 1000 mm) (PERKO & OROŽEN ADAMIČ 1998). Praktično celotna Kozjanska pokrajina in vse ravnice ob Sotli severno od Stare vasi, ki spadajo v IBA, so del Kozjanskega regijskega parka, ustanovljenega kot Spominski park Trebče leta 1981. Jovsi uživajo status naravnega spomenika (Uradni list RS 58/95).

V prihodnosti je načrtovana širitev parka, tako da bo ta zajemal tudi Dobravo in Jovse. S tem bo celoten IBA v regijskem parku. IBA je v Kozjanski pokrajini kljub močni depopulaciji v preteklih desetletjih precej gosto naseljen, vendar brez večjih naselij (PERKO & OROŽEN ADAMIČ 1998). Neposeljena sta le gozd Dobrava in Jovsi.

Zgibanka Dobrava in Jovsi, kje šumijo mogočni hrasti in pojejo škorci (pdf, 1,1 mb)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava