Skip to main content

Češeniške in Prevojske gmajne – predlog za zavarovanje

Ministrstvo za okolje in prostor  javnosti predstavlja  Uredbo o Krajinskem parku Češeniške in Prevojske gmajne. Dobra polovica predlaganega krajinskega parka leži v območju Natura 2000 Češeniške gmajne z Rovščico.

V Ljubljanski kotlini je to območje eden od zadnjih večjih ostankov naravno ohranjenega strnjenega nižinskega gozda, ki vključuje tudi mokrotne manjšinske ekosisteme. Največja mokrišča znotraj gozda so poplavno območje Rovščice s črnojelševjem (Blata) ter tri še ohranjena prehodna barja, ki so zelo redek habitatni tip v Sloveniji. Dodatno so na območju celotnega gozda prisotna številna manjša mokrišča: mokrotna območja v depresijah in ulekninah, nizka barja, kotanje z vodo, povirni kraki in poplavna območja potokov Rovščica, Želodnik in Erjavec. 

Zaradi raznolikosti in prepleta kopnih in vodnih življenjskih okolij, celovitosti in ohranjenosti je tukaj prisotna visoka biotska raznovrstnost, vključno s številnimi slovensko in evropsko ogroženimi in zavarovanimi vrstami ter habitatnimi tipi.

Pripombe in predloge lahko podate do 28. maja 2022.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava