Skoči do osrednje vsebine

Čezmejna izmenjava dobrih praks pri upravljanju parkov in območij Nature 2000

Zadnji teden v maju so sodelavci LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA. SI) na strokovni ekskurziji gostili madžarske kolege. Glavne teme obiska so bile upravljanje travišč in parkov ter izmenjava dobrih praks pri sodelovanju s kmetovalci in kmetijskimi organizacijami. Sodelavci projekta LIFE IP GRASSLAND-HU so si ogledali tri slovenske krajinske parke, obiskali so tudi Volčeke, eno izmed petih območij Nature 2000 na pilotnem območju Štajerska projekta LIFE-IP NATURA. SI. 

Prvi dan strokovne ekskurzije so udeleženci obiskali Krajinski park Goričko (KPG), kjer so se seznanili z upravljanjem različnih vrst travnikov. Zbrane je pozdravila Stanka Dešnik iz Javnega zavoda KPG (JZ KPG) in jih pospremila na teren. Med sprehodom po učni poti Pot cvetočih travnikov v Budincih je Tomaž Koltai iz JZ KPG predstavil park ter rezultate preteklih in aktualnih projektov, ki potekajo na območju parka. Seznanili so se tudi z omrežjem Natura 2000 v Sloveniji ter aktualnimi zakonodajnimi ukrepi, ki zavezujejo upravljalce območij. Barbara Zakšek iz Centra za kartografijo flore in favne (CKFF) je predstavila splošne značilnosti metuljev mravljiščarjev ter ekologijo strašničinega in temnega mravljiščarja.

Prva polovica drugega dne je bila namenjena predstavitvam kmetijske zakonodaje in delu kmetijskih svetovalcev. Zbrane sta nagovorila Janez Pirc, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Andrej Bibič, vodja sektorja za biotsko raznovrstnost na Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP). Sodelavca sektorja za kmetijsko svetovanje na KGZS, Anton Jagodic in Ana Pečjak, sta predstavila delo zbornice ter proces usposabljanja kmetijskih svetovalcev in njihovo delo. Ida Jelenko Turinek iz MNVP je madžarskim kolegom pojasnila Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028 (PUN 2023-28), predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Polona Kolarek Novšek pa je predstavila program Skupne kmetijske politike 2023-2027. Sodelavka Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave Darja Erjavec je obrazložila postopek conacij, nato pa sta dobila besedo še predstavnika madžarske delegacije. Örs Marczin z Ministrstva za kmetijstvo je pojasnil zakonodajne okvire kmetijske politike ter financiranje ohranjanja narave na Madžarskem, Zita Zsembery pa je predstavila ključne aktivnosti projekta LIFE IP GRASSLAND-HU.

Popoldanski del je bil namenjen obisku Krajinskega parka Ljubljansko Barje (KPLB). Zbrane je pozdravil direktor Javnega zavoda KPLB (JZ KPLB) Janez Kastelic. Predstavnici KPLB Petra Hladnik in Anja Oven sta predstavili park in aktualne projekte znotraj parka. Ogledali so si suho travišče, kjer je gnezdišče močvirske sklednice. Več o upravljanju območja ob ribnikih in aktivnostih projekta LIFE URcA PROEMYS je povedala Ana Tratnik iz JZ KPLB.

Tretji dan obiska je bil namenjen ogledu Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (KP PPJ). Zbrane so nagovorili predstavniki Občine Pivka, ki upravlja s parkom, in jih peljali na voden ogled Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer. V prostorih muzeja je Jana Laganis iz ZRSVN predstavila pilotno območje Slovenska Istra in aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA. SI na območju. Skupina se je nato odpravila na pohod do Palškega jezera, kjer so se seznanili z aktivnostmi na območju KP PPJ, Valerija Zakšek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pa je predstavila ekologijo travniškega postavneža in pomen suhih travišč za to vrsto. Sledil je voden ogled centra o velikih zvereh DINA v Pivki. V zadnjem delu so se odpravili v vasi Drskovče in Juršče, kjer sta jim lokalna kmetovalca predstavila svoje delo (ekstenzivno pašo travišč in varstvo živine s pastirskimi psi) ter zakonodajne obveznosti njunega dela.

Zadnji dan strokovne ekskurzije se je delegacija odpravila na ogled pilotnega območja Štajerska projekta LIFE-IP NATURA.SI. Projektne aktivnosti na območju Nature 2000 Volčeke ter povzetek izvedenih aktivnosti na celotnem pilotnem območju Štajerske sta predstavili Eva Langerholc in Tamara Karlo iz ZRSVN. Kako poteka komunikacija z lastniki zemljišč ter vključevanje kmetovalcev v projekt je pojasnila Petra Korenak s Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj. Za zaključek ogleda je Barbara Zakšek iz CKFF povedala tudi nekaj o vrstah mravljiščarjev na območju in o aktivnostih vezanih na državni monitoring znotraj projekta LIFE-IP NATURA. SI.

Sodelavci obeh projektov so bili zadovoljni z izmenjavo znanj in dobrih praks. O strokovni ekskurziji na Madžarskem, ki so se je sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI udeležili jeseni 2023, si lahko preberete na tej povezavi

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE