Skip to main content

Informacije za kmete o izvajanju naravovarstvenih intervencij Strateškega načrta SKP 2023-2027

Na Kmetijsko gozdarski zbornici (KGZS) skupaj s kmetijsko gozdarskimi zavodi in Zavodom RS za varstvo narave, po naročilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvajajo projekt »Ozaveščanje in izobraževanje kmetov za izvajanje naravovarstvenih intervencij Strateškega načrta SKP 2023-2027«. V projektu potekajo individualni obiski kmetij ter demonstracijske delavnice za kmete in zainteresirane strokovnjake s področja varstva narave.

Ob izvedbi projektnih aktivnosti načrtujejo, da bodo dosegli naslednje cilje:

 • boljša usposobljenost, ozaveščenost in razumevanje kmetov, ki kmetujejo na najbolj ranljivih območjih Nature 2000 in drugih varstvenih območjih, o vsebinah: ohranjanje narave in krajine; podnebne spremembe; zahteve naravovarstvenih intervencij SKP, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov; ter blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe;
 • večja pripravljenost kmetov za vstop v izvajanje naravovarstvenih intervencij strateškega načrta SKP 2023–2027.

Projekt bo potekal do 20. novembra 2023, načrtovane so naslednje aktivnosti:

1. Izvedba vsaj 200 individualnih obiskov kmetijskih gospodarstev.
Strokovnjaki s področja kmetijstva in naravovarstva bodo obiskali, po strokovno pripravljeni metodologiji, izbrana kmetijska gospodarstva, ki obdelujejo površine na naravovarstveno pomembnih območjih. 

2. Priprava in izvedba 10 demonstracijskih delavnic za kmete.
Na različnih lokacijah po Sloveniji načrtujejo izvedbo delavnic znotraj naravovarstvenih intervencij SKP 2023-2027:

 • dve demonstracijski delavnici za posebne traviščne habitate,
 • dve demonstracijski delavnici za traviščne habitate metuljev,
 • ena demonstracijska delavnica za habitate ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov,
 • demonstracijska delavnica za ohranjanje talnih gnezdilk,
 • dve demonstracijski delavnici za ohranjanje mejic,
 • ena demonstracijska delavnica za suhe kraške travnike in pašnike,
 • ena demonstracijska delavnica za ohranjanje mokrotnih traviščnih habitatov.

Vabimo vas, da si na povezavi ogledate vabila in gradiva načrtovanih delavnic.


Demonstracijskih delavnic se lahko udeležijo: 

 1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v RKG kot nosilci kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije; 
 2. zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost; 
 3. zaposleni v inštitucijah in nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z varstvom narave.
   

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava