Skip to main content

Kandidat za ministra o nalogah na področju narave in Naturi 2000

V Državnem zboru se je 1. junija 2022 Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor predstavil Uroš Brežan, kot kandidat za ministra za okolje in prostor, ter odgovarjal na vprašanja članic in članov odbora.

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot sta po njegovem mnenju pomembna za kakovost našega življenja in za življenja prihodnih generacij. Kot osrednji nalogi področju narave naloga je napovedal izboljšanje učinkovitosti upravljanja zavarovanih območij in nadzor nad stanjem okolja in narave. S sistemskimi ukrepi naj bi zmanjševali pritiske na naravo. Želimo si delovati preventivno, zato bomo vzpostavili sistem varstva narave, ki bo zagotavljal zgodnje odkrivanje pritiskov in vnaprej preprečeval škodo, je dejal. 

Preko ukrepov naj bi izboljševali in ohranili travniške, vodne, gozdne habitate ter zaustavili poslabšanje stanja vrst. Za učinkovito varstvo narave je nujno dobro poznati njeno trenutno stanje, kar je tudi podlaga za upravljanje teh območij.

Izpostavil je pomen enotnih baz bioloških in naravovarstvenih podatkov, vzpostavitev naravovarstvenega informacijskega sistema je ključna za izvajanje politik na tem področju. 

Napovedal je noveliranje Zakona o ohranjanju narave.  Poskrbel bo, da bodo sprejeti predpisi imeli vsebinsko podlago v znanstvenih, strokovnih in izkustvenih temeljih ter da bodo imeli podporo širokega kroga akterjev. Z dobrim medresorskim sodelovanjem naj bi vzpostavili učinkovito delovanje naravovarstvenega nadzora izven zavarovanih območij in tudi v gozdovih. 

Če želimo naravo ohraniti, moramo sodelovati vsi prebivalci, prizadeval si bo za vključevanje stroke, lokalnih skupnosti in civilno družbenih organizacij v procese načrtovanja in izvajanja javnih politik, je v svoji predstavitvi poudaril Uroš Brežan.

Vprašanja na temo Nature 2000 je postavil poslanec Daniel Krivec, zlasti glede dovoljevanja posegov v območjih Nature 2000 in možnosti ukinjanja območij Nature 2000. Uroš Brežan je v odgovorih poudaril pomen načrtov upravljanja za območja Natura 2000, spremembe območij – če pride do degradiranja območja – pa so po njegovem mnenju možne na podlagi analiz in dokazov.
 

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava