Skip to main content

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti 2021: “Smo del rešitve #zaNaravo”

Organizacija Združenih narodov (ZN) vsako leto 22. maja obeležuje mednarodni dan biotske raznovrstnosti z namenom ohranjanja in krepitve pestrosti živalskega in rastlinskega sveta ter življenjskih okolij na Zemlji. Slovenija ta dan obeležuje od leta 1996, ko je postala pogodbenica Konvencije o biotski raznovrstnosti. Letošnji 22. maj poteka pod geslom “Smo del rešitve #zaNaravo”, s katerim spodbujamo razprave o naravi prijaznih rešitvah za podnebne in zdravstvene izzive, varnost hrane in vode ter trajnostno življenje.

Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v EU in tudi v svetu

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) Sloveniji pripada manj kot 0,004 % celotne zemeljske površine in 0,014 % kopnega, vendar na tej površini živi več kot 1 odstotek vseh znanih živečih vrst bitij na Zemlji in več kot 2 odstotka kopenskih. Tako veliko število vrst na tako majhnem prostoru uvršča Slovenijo med naravno najbogatejša območja Evrope in celo sveta.

Narava v Sloveniji je med bogatejšimi tudi v Evropski uniji. Skozi generacije smo naravo v Sloveniji ohranili v takšni meri, da več kot polovico Slovenije predstavljajo območja posebnega pomena (56 % - zavarovana območja, naravne vrednote, evropsko naravovarstveno omrežje Natura 2000, ekološko pomembna območja). Slovensko naravo še posebej varujemo v 50 naravnih parkih (1 nacionalni, 3 regijske in 46 krajinskih), 56 naravnih rezervatih in 1 strogem naravnem rezervatu ter s 1.161 naravnimi spomeniki.

V Sloveniji živi okrog 22.000 živalskih in 3.500 rastlinskih vrst, med njimi je več kot 2.000 vrst uvrščenih na rdeči seznam (ogrožene rastlinske in živalske vrste), zavarovanih pa je več kot 800 živalskih in več kot 300 rastlinskih vrst. V okviru največjega svetovnega naravovarstvenega omrežja Natura 2000 v Sloveniji varujemo 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst ter 60 tipičnih naravnih okolij, kar predstavlja nekaj več kot 10 % vseh vrst in tipičnih naravnih okolij Nature 2000 v EU. Živalske in rastlinske vrste so v Sloveniji v podobnem stanju, kot je povprečje Evropske unije.

Sodelovanje na vseh ravneh je ključnega pomena za prihodnost 

K ohranjanju in izboljšanju stanja vrst in življenjskih okolij prispevamo s številnimi projekti, ki so sofinancirani s strani EU, Evropskega gospodarskega prostora in nacionalnih sredstev. Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Med projekti izstopajo predvsem projekti programa LIFE, kohezijske politike in čezmejnega sodelovanja Interreg. Poleg ohranjanja izboljšanja stanja ciljnih živalskih in rastlinskih vrst ter obnove življenjskih okolij med cilji izstopajo komunikacijske in izobraževalne aktivnosti, krepitev znanja, povezovanje in trajnostni razvoj zavarovanih območij. 

Trenutno na 50 območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka 12 večjih projektov, namenjenih ohrajanju in izboljšanju vrst in življenjskih okolij, ki združujejo preko 50 organizacij. Med njimi so lokalne skupnosti, regionalne razvojne agencije, zasebni zavodi, raziskovalne inštitucije, ministrstva, upravljavci zavarovanih območij in drugi. Preko 380 strokovnjakov različnih sektorjev, med katerimi je kar 120 novo zaposlenih, vsakodnevno skrbi za boljše stanje slovenske narave.

Enega največjih naravovarstvenih projektov v Sloveniji, LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) od leta 2018 koordinira Ministrstvo za okolje in prostor. 15 partnerjev s področja varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, upravljanja voda, biologije in komunikacije. Temeljni namen projekta je, da v sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki prispeva k izboljšanju upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Poleg izboljšav na državni ravni partnerji v projektu izvajajo tudi konkretne akcije na terenu v osmih območjih Nature 2000, kot so: preprečevanje zaraščanja površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, obnovitev in vzdrževanje ugodnega stanja vodnih teles in druge. Projekt LIFE-IP NATURA.SI sofinancirajo Evropska unija iz sredstev programa LIFE, Ministrstvo za okolje in prostor ter partnerji.

Več informacij: www.natura.si
Facebook Živim z Naturo 2000
Instagram Živim z Naturo 2000 
 

slika cvetočega travnika

Cvetoči travnik (foto: Maja Cipot).

slika cvetočega travnika spomladi

Cvetoči travnik (foto: Maja Cipot).

cvetoči travnik

Cvetoči travnik (foto: Maja Cipot).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava