Skip to main content

Mesec Nature 2000: Natura 2000 je plod sodelovanja strokovnjakov različnih znanosti in organizacij

Natura 2000 je naravovarstveno omrežje Evropske unije (EU) in največje svetovno varstveno omrežje, s katero ohranjamo živalske in rastlinske vrste, življenjska okolja (habitatne tipe) ter območja, ki so pomembni za varstvo narave na slovenski, evropski in svetovni ravni. Natura 2000 je družbena zaveza, da bomo in kako bomo varovali naravo.

Na ravni EU z omrežjem Nature 2000 varujemo 194 vrst ptic in okrog 900 vrst iz taksonomskih skupin rastlin, gliv in živali. Narava v Sloveniji je med najbogatejšimi v EU: z Naturo 2000 varujemo kar 119 vrst ptic, 27 vrst rib, 27 vrst žuželk, 10 vrst netopirjev, 5 vrst drugih sesalcev, 6 vrst dvoživk, 5 vrst mehkužcev, 2 vrsti rakov, 2 vrsti plazilcev in 2 vrsti piškurjev. To je več kot desetina vseh vrst v EU.

V območjih Nature 2000 živi približno 6 odstotkov prebivalcev Slovenije

Tretjina območij Nature 2000 leži v zavarovanih območjih, kot so narodni, regijski in krajinski parki. Pri večini slovenskih občin Natura 2000 pokriva med 5 in 30 odstotki ozemlja, v 23 občinah pa 80 odstotkov ozemlja ali več. V območjih Nature 2000 živi približno 6 odstotkov prebivalcev Slovenije, ali okrog 128.000 ljudi. Območja Nature 2000 v 70 odstotkih pokriva gozd, nekaj več kot 20 odstotkov pa kmetijske površine. 

Vzpostavitev Nature 2000 v Sloveniji

Z vstopom v EU, 1. maja 2004, je bila v Sloveniji razglašena Natura 2000 in s tem smo pristopili k izpolnjevanju zavez Evropske direktive o habitatih in Evropske direktive o pticah. 
Prve pripravljalne aktivnosti za opredelitev Nature 2000 v Sloveniji so se začele že pred vstopom v EU, leta 1999 s projektom Emerald. Projekt je bil namenjen vzpostavitvi strukture podatkovne baze območij Nature 2000 in organizaciji zbiranja ter vrednotenja podatkov. Sledil je projekt Natura 2000 v Sloveniji (2003) s katerim so bile pripravljene strokovne in sistemske podlage za vzpostavitev Nature 2000. V projektu so sodelovali strokovnjaki iz številnih organizacij in sektorjev (naravovarstva, gozdarstva, kmetijstva, vodarstva, biologije). Po obsežnem medresorskem usklajevanju in usklajevanju z lokalnimi skupnostmi je bila Natura 2000 prenesena v slovenski pravni red z Uredbo o posebnih varstvenih območjih Nature 2000 in z dopolnitvami Zakona o ohranjanju narave.

Pri upravljanju Nature 2000 sodelujejo različni sektorji

Upravljanje Nature 2000 je plod sodelovanja strokovnjakov različnih znanosti in organizacij. Ocenjujemo, da je pri pripravi Programa upravljanja Nature 2000 (PUN) v letu 2015 sodelovalo več kot 500 strokovnjakov z več kot 20 organizacij.

Upravljanje in izvajanje Nature 2000 je določeno z obdobnim dokumentom, Programom upravljanja območij Nature 2000 (PUN), ki ga sprejema Vlada Republike Slovenije. PUN določa podrobne varstvene cilje posameznega območja Nature 2000, varstvene ukrepe oziroma usmeritve za njihovo doseganje in izvajalce ukrepov ter usmeritev. Med izvajalci ukrepov in smernic so organizacije iz sektorjev upravljanje voda, gozdarstvo, kmetijstvo in ribištvo, varstvo narave in nadzor. Pri izvajanju pa sodelujejo tudi druge organizacije (lokalna uprava, načrtovalci prostora, infrastruktura itd.). Večji del upravljanja Nature 2000 je vključen v redne naloge omenjenih sektorjev (spremljanje stanja vrst, kartiranje, ukrepi v gozdarstvu in kmetijstvu idr.), ki jih krepimo s pomočjo različnih projektov. 

Vrste Nature 20000 ohranjamo s številnimi projekti  

K ohranjanju in izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in življenjskih okolij prispevajo  številni projekti, sofinancirani s strani EU in Evropskega gospodarskega prostora. Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000. Med projekti izstopajo predvsem projekti programa LIFE, kohezijske politike in čezmejnega sodelovanja Interreg. Poleg ohranjanja izboljšanja stanja ciljnih vrst in obnove življenjskih okolij med cilji izstopajo komunikacijske in izobraževalne aktivnosti, krepitev znanja, povezovanje, trajnostni razvoj zavarovanih območij in trajnostni turizem.       

V projektih za Naturo 2000 praviloma sodelujejo partnerji različnih sektorjev in tudi partnerji iz različnih držav. Med organizacijami nastopajo tako različna ministrstva, strokovne institucije, raziskovalne in izobraževalne ustanove, upravljavci zavarovanih območij, lokalne skupnosti, društva, krajevne skupnosti, regionalne razvojne agencije, podjetja, ribiške družine, lovske družine, lokalne turistične organizacije idr. 

Projekti za Naturo 2000 prinašajo v okolje nove priložnosti, znanje in nova zelena delovna mesta (v zadnjih 4 letih več kot 80 novih delovnih mest). Prispevajo k obnovam in ohranjanju življenjskih prostorov vrst ter življenjskih okolij, povezujejo in nadgrajujejo znanja in izkušnje ter predstavljajo priložnost za povezovanje s tujimi strokovnjaki in organizacijami. Najboljše projekte EU izpostavlja z nagrado Nature 2000. Od leta 2014 jo podeljuje Evropska komisija tistim praksam, ki so vzgled in vir navdiha. Med finalisti nagrade Natura 2000 za leto 2020 so nastopali tudi trije projekti s slovenskimi predstavniki, kar je izjemno priznanje za dobro delo slovenskih strokovnjakov. Projekti s slovenskimi predstavniki v finalu nagrade Natura 2000: LENA – Local Economy and Nature Conservation in the Danube region, ECO KARST – For nature and For People, From wastewater basins to nature reserve (LIVEDRAVA).

Natura 2000 je pogosta tema v akademskih delih različnih znanosti

Naturo 2000 kot ključno besedo pogosto zasledimo v različnih delih (preko 2.000 zadetkov na portalu COBISS), med katerimi prevladujejo akademska dela, kot so diplomske (444), magistrske (169) in doktorske naloge (140), znanstveni članki (140), študije, poročila, monografije in druge vrste gradiv. Med študentskimi deli po vsebini prevladujejo biološke in gozdarske vsebine. Velikokrat pa je Natura 2000 vključena v dela s področja geografije, krajinske arhitekture, gradbeništva, prava, okolja, kmetijstva in turizma. 

območje Natura 2000 Kopitnik

Natura 2000 območje Kopitnik (foto: Eva Šabec).

tabla nature 2000

Predstavitev območja Nature 2000 (foto: Eva Šabec).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava