Skip to main content

Načrt za okrevanje in odpornost ter Natura 2000 in biotska raznovrstnost

Vlada Republike Slovenije je 29. aprila 2021 Evropski komisiji oddala Načrt za okrevanje in odpornost. V gradivu je navedeno, da za področje ohranjanja biotske raznovrstnosti v načrtu ni predvidenih sredstev (z izjemo enega projekta s področja gozdarstva). Pripravljalci so pojasnili, zato bo Vlada to področje podpirala predvsem s sredstvi Evropskih strukturnih in investicijskih skladov in Skupne kmetijske politike  2023–2027, in sicer na področju izboljševanja stanja vrst in ohranjenosti habitatov, ustreznega upravljanja s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, vzpostavljen bo tudi informacijski sistem za naravo.

Povzemamo nekaj projektov, kjer načrt navaja koristi za Naturo 2000 oz. biotsko raznovrstnost:

 • V poglavju Zeleni prehod je navedeno, da bo ohranjanje biotske raznovrstnosti, območij Natura 2000 in varovanje okolja omogočeno tudi skozi zmanjšanje razsežnosti škode ter trajanja podnebno pogojenih nesreč.
 • V poglavju Trajnostna mobilnost je zapisano, da bodo nadgradnje železniških prog pripomogle k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
 • V poglavju Čisto in varno okolje je med reformami predlagano obnova in blaženje posledic podnebnih sprememb ter podnebno pogojenih nesreč za odporne biotsko pestre gozdove. Načrtovan je  Center za gozdno semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov, ki ima med cilji varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov.
 • V poglavju Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja so načrtovane investicije  v sistemu upravljanja voda in na področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, ki bodo prednostno locirane (tudi) v aglomeracijah z večjim vplivom na območja Natura 2000 , kar bo prispevalo (tudi) k biotski raznovrstnosti. 
 • V poglavju Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov so načrtovane investicije, ki bodo prispevale (tudi) k zaščiti biotske raznovrstnosti. 
 • V poglavju Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod je navedeno tudi, da bomo krepili znanja za zeleni prehod, (tudi) za skrb za ekosisteme ter biotsko raznovrstnost. 

V prilogi so tabele, ki za vsak ukrep navajajo tudi, ali je potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno varstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov oz. ali se pričakuje, da bo ukrep bistveno škodljiv za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiv za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Evropske Unije.

Tovrstna pojasnila so podana za naslednje investicije, reforme oz. projekte:

 • Reforma spodbujanja OVE v Sloveniji 
 • Reforma oskrbe z električno energijo za potrebe spodbujanja OVE
 • Spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij
 • Proizvodnja elektrike iz geotermalne energije 
 • Proizvodnja elektrike iz hidroenergije
 • Proizvodnja elektrike iz sončne energije 
 • Naložbe za krepitev distribucijskega omrežja električne energije 
 • Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja na druge podnebno pogojene nesreče
 • Obnova in blaženje posledic podnebnih sprememb ter podnebno pogojenih nesreč za odporne biotsko pestre gozdove 
 • Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov 
 • Povečanje učinkovitosti delovanja javnih služb varstva okolja
 • Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
 • Projekti oskrbe s pitno vodo 
 • Reforma upravljanja javnega potniškega prometa
 • Reforma na področju uvajanje infrastrukture za alternativna goriva
 • Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana-Brezovica-Preserje-Borovnica 
 • Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m 
 • Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu
 • Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (vse).


Več: 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava