Skip to main content

Novo Ministrstvo za naravne vire in prostor

V Državnem zboru Republike Slovenije je Uroš Brežan prisegel kot minister za naravne vire in prostor. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo upravljalo z naravo, vodo in prostorom. 

Z reorganizacijo ministrstev se je del Ministrstva za okolje in prostor prestrukturiral v Ministrstvo za naravne vire in prostor. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo pristojno za delovno področje ohranjanja narave, upravljanja voda, sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, jedrske varnosti, varstva pred ionizirajočimi sevanji, opozarjanja in odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge na področju prostorskega in urbanega razvoja, spremljanja stanja in trendov v prostoru, razvoja, spodbujanja in promocije urejanja prostora, zemljiške politike, državnega, regionalnega in občinskega prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter rudarstva. Prenos delovnih nalog, javnih uslužbencev, dokumentacije in prostorov bo izveden najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi novele Zakona o državni upravi. 

Za delovno področje varovanja okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, javnih služb varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi, podnebnih sprememb, ravnanja z odpadki in učinkovite rabe virov bo pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Za delovno področje stanovanjske politike bo pristojno Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Več v novici.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava