Skip to main content

Odprt je javni poziv Kmetje ohranjamo travnike Štajerske

Aktivnosti za kmetije, ki bodo želele vstopiti v upravljanje travišč v projektu LIFE-IP NATURA.SI, smo partnerji izbrali na podlagi rezultatov opravljenih anket med kmetijami s tega območja, terenskih ogledov in individualnih pogovorov s kmetijami. Javni poziv je objavljen na spletnih mestih www.kgz-ptuj.si in www.natura2000.si in bo odprt do porabe sredstev (zaključek javnega poziva bo objavljen na spletnih mestih).

Javni poziv Kmetije ohranjamo travnike Štajerske 
Priloga 1 - Prijavni obrazec 
Priloga 2 - Izjava vlagatelja 
Priloga 3 - Izjava lastnika zemljišč 
Priloga 4 - Načrt prioritetnih površin 
Priloga 5 - Oprema ovojnice za oddajo prijave
 

Aktivnosti  smo razdelili na več sklopov:

1.    Krepitev zmogljivosti

Vsem kmetijam, ki se bodo zanimale za vključitev oz. se bodo vključile v projekt LIFE-IP NATURA.SI, bomo nudili individualno okrepljeno svetovanje in razlago učinkov operacij ter razlago ukrepa KOPOP, še posebej operacij HAB in MET.

Kmetiji, ki se bo odločila za vstop v KOPOP operaciji HAB ali MET, bomo nudili pomoč pri vzpostavljanju administracije za ti dve operaciji (HAB in MET).

Tekom trajanja projekta bomo za vključene organizirali strokovno ekskurzijo z ogledom dobrih kmetijskih praks v Sloveniji ali tujini. Na željo kmetov bomo organizirali različna usposabljanja.
 

2.    Prilagojeno kmetovanje na prioritetnih površinah 

Strokovnjaki za metulje in habitatne tipe so določili prioritetne površine na območju Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah, Dravinjska dolina in Dravinja s pritoki. Prioritetne površine za ohranjanje metuljev so na zemljevidu obarvane z vijolično barvo, prioritetne površine za ohranjanje habitatnih tipov pa z zeleno barvo. Kmetje, ki imajo prioritetne površine za ohranjanje metuljev, se lahko v projekt vključijo le s prilagojenim kmetovanjem v skladu z zahtevami za metulje. Kmetije, ki pa imajo prioritetne površine za habitatne tipe, pa se lahko odločijo, ali bodo kmetovali v skladu z zahtevami za ohranjanje habitatnih tipov ali metuljev.


Prilagojeno kmetovanje na prioritetnih površinah za ohranjanje habitatnih tipov:

 • košnja in paša se izvaja po 30. maju;
 • mulčenje se ne izvaja;
 • gnojenje z organskimi gnojili je omejeno na 40 kg dušika iz organskih gnojil na hektar; 
 • če se izvaja košnja, je potrebno spravilo s travinja; 
 • apnenje se ne izvaja; 
 • ohranja se naravni relief in značaj travnikov;
 • trava pred spravilom na travniku odleži vsaj 2 dni.

Prilagojeno kmetovanje na prioritetnih površinah za ohranjanje metuljev:

 • košnja in paša se ne izvaja med 15. junijem in 15. septembrom;
 • mulčenje in gnojenje se ne izvaja skozi vse leto;
 • če se izvaja košnja, je potrebno spravilo krme s travinja;
 • apnenje se ne izvaja;
 • ohranja se naravni relief in značaj travnikov;
 • trava pred spravilom na travniku odleži vsaj 2 dni.

 

Kaj lahko kmetija pridobi s sodelovanjem v projektu?

Kmetje, ki se bodo vključili v projekt, lahko v zameno za prilagojeno kmetovanje prejmejo brezplačno uporabo mehanizacije in opreme ali finančno nadomestilo.

Brezplačna uporaba mehanizacije in opreme

Za izvajanje prilagojene kmetijske prakse, ki predstavlja nadgradnjo zahtev obstoječih ukrepov Skupne kmetijske politike, bomo kmetijam ponudili v individualno ali skupinsko brezplačno uporabo celotno mehanizacijo za košnjo in spravilo krme iz travinja:

 • kosilnice; 
 • obračalniki; 
 • zgrabljalniki; 
 • nakladalne prikolice; 
 • balirke in podobno;
 • sejalnice za direktno setev trave; 
 • fiksne ali premične dosuševalne naprave za bale.

Kmetija oz. povezovanje več kmetij skupaj, ki želijo v brezplačno uporabo pridobiti kmetijsko mehanizacijo, bodo za 1 ha vključene površine v projekt pridobili mehanizacijo v vrednosti 2.750 EUR z DDV.
Kmetija bo še vsaj 5 let po koncu projekta na vključeni površini izvajala prilagojeno kmetijsko prakso.

Finančno nadomestilo

Nadomestilo bodo kmetije prejele za izvajanje prilagojene kmetijske prakse, ki predstavlja nadgradnjo zahtev obstoječih ukrepov Skupne kmetijske politike. Izplačevalo se bo redno letno od leta 2022 (oz. od leta vpisa v projekt) do vključno 2026 in bo vezano na enoto površine (ha) za upravljanje v skladu s sporazumom. Denarno nadomestilo bodo kmetije prejemale do konca projekta.
Finančno nadomestilo za vključitev površine za ohranjanje posebnih traviščnih habitatov (HAB) bo znašalo 544 eur/ha letno, za ohranjanje traviščnih habitatov metuljev (MET) pa 549 eur/ha letno.
Kmetija bo še vsaj 5 let po koncu projekta na vključeni površini izvajala prilagojeno kmetijsko prakso kljub temu, da ne bo več prejemala finančnega nadomestila.

3.    Odkupi in najemi zemljišč

V primeru, da kmetija ne more več obdelovati svojih prioritetnih površin ali jih želi iz kakšnih koli drugih razlogov prodati, smo na KGZ Ptuj predvideli odkup teh  travniških površin. KGZ Ptuj se s tem zaveže, da bo na teh površinah trajno upravljal na način za ohranjanje habitatnih tipov ali metuljev.

4.    Izvedba poskusa

Namen poskusa je določitev vpliva dveh različnih načinov upravljanj s travišči na stanje habitatnega tipa nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov (HT 6510) ter določitev krmne vrednosti pridelane krme. Izvedba poskusa bo izven prioritetnih površin, vendar v njihovi neposredni bližini.
Kmetija, ki se bo vključila v poskus, mora za izvajanje storitve imeti možnost izdaje računa.


Na območjih Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah in Dravinjska dolina, Dravinje s pritoki in Volčeke želimo v projekt vključiti 100 ha travniških površin. V primeru, da kmetija nima določenih prioritetnih površin, v projekt pa se želi vključiti, naj nas kontaktira in strokovnjaki za varstvo narave bodo po vnaprej določenem kriteriju preverili, ali je površina ustrezna za vključitev v projekt ali ne. 
Zaželeno je, da se kmetija vključi tudi v ukrep KOPOP, ni pa obvezno. 

Če vas sodelovanje v projektu LIFE-IP NATURA.SI zanima oz. želite še dodatne informacije nas pokličite:

Petra Korenak, tel. 031 678 246
Jelka Brdnik, tel. 031 600 982
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava