Skip to main content

Pivška presihajoča jezera: izboljšanju habitatov odobreno sofinanciranje

Izboljšanju habitatov Pivških presihajočih jezer odobreno sofinanciranje

Občina Pivka in Ministrstvo za okolje in prostor sta podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (Pivka.Kras.Presiha). Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Projekt, ki bo zaključen konec septembra 2023, je usmerjen v izboljšanje stanja presihajočih jezer in vzhodnih submediteranskih suhih travišč ter šestih kvalifikacijskih vrst Nature 2000: metulj strašničin mravljiščar, metulj travniški postavnež, ptica hribski škrjanec, ptica pisana penica, veliki pupek in netopir mali podkovnjak. S projektnimi aktivnostmi želijo spodbujati kmetijske prakse, ki so pomembne za ohranjanje ekstenzivne kulturne krajine, ter vzpostaviti primerno upravljanje na najpomembnejših območjih z vidika ohranjanja narave.

Z izvajanjem projektnih aktivnosti želijo reševati tudi probleme lokalne skupnosti, ki so povezane z ohranjanjem narave. V okviru projekta bodo sanirali eno najbolj onesnaženih jam, ki onesnažuje podtalnico in s tem pitno vodo. Del sredstev bodo namenili infrastrukturi za obiskovalce, saj postaja Krajinski park Pivška presihajoča jezera vse bolj obiskan del Notranjsko-primorske regije. Z obnovo in posodobitvijo Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer bodo krepili nadaljnje delo na področju izobraževanja in informiranja tako lokalnega prebivalstva kot obiskovalcev o pomenu ohranjanja narave.

Partnerji v projektu so Občina Pivka ter Zavod RS za varstvo narave, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem.

Pogodbena vrednost projekta je skoraj 3 milijone evrov. Prispevek Evropske unije znaša 80 odstotkov, udeležba Republike Slovenije pa 20 odstotkov.

Več.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava