Skip to main content

Podnebna strategija 2050 tudi o Naturi 2000

Državni zbor Republike Slovenije je 13. 7. 2021 sprejel Resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Z njo si država zastavlja cilj, da do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost. Podnebna strategija je strateški dokument in ne vsebuje konkretnih ukrepov.  Povzemamo nekaj navedb glede omrežja Natura 2000.

Blaženje in prilagajanje: Slovenija si prizadeva za ohranitev biotske raznovrstnosti z ohranitvijo habitatov in vrst v ugodnem stanju. Prednost bo dajala sonaravnim rešitvam, ki bodo zagotavljale ekološko povezljivost in ohranjanje oziroma revitalizacijo ekosistemov ter posledično prispevale k izboljšanju stanja biotske raznovrstnosti. Pri sonaravnih rešitvah, ki prispevajo k prilagajanju in tudi k blaženju podnebnih sprememb, ima Slovenija velik potencial. Pomembna je zlasti aktivna skrb za zeleno infrastrukturo, katere ključno ogrodje je v EU prav omrežje Natura 2000.

Obnovljivi viri: umeščanje potrebne infrastrukture za izkoriščanje energije bo upoštevalo varstvene pogoje, elektrarne bo Slovenija gradila s čim manj vplivi na okolje in skladno z načeli in zahtevami okoljske in varstvene zakonodaje ter zagotavljala dosledno izvedbo projektov z vsemi omilitvenimi ukrepi. Slovenija ima velik delež območij Natura 2000, zato je mogoče pričakovati, da bodo okoljski vplivi načrtovanih objektov OVE nad 10 MW inštalirane moči (voda, veter in drugo) na ta varovana območja v okviru postopkov priprave državnih prostorskih načrtov ocenjeni kot bistveni oziroma da bodo vplivi hidroelektrarn na vode ocenjeni kot bistveni. V teh primerih bo Slovenija v okviru postopkov prevlade druge javne koristi nad javno koristjo oziroma interesom ohranjanja narave in dobrega stanja voda skladno s slovensko in evropsko zakonodajo presodila in odločila, katera javna korist bo v konkretni zadevi prevladala. 

 

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava